29.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/58


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1978

z dne 26. novembra 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti člena 113 Uredbe,

po posvetovanju z upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1238/95 (2) določa, da lahko predsednik Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: urad) dovoli alternativne oblike plačila pristojbin in dodatnih plačil, ter določa seznam teh alternativnih oblik. Za povečanje prožnosti in poenostavitev postopkov je primerno takšen seznam alternativnih oblik plačila vključiti v pravila o delovnih metodah, ki jih določi upravni svet urada na podlagi člena 36(1)(d) Uredbe (ES) št. 2100/94.

(2)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1238/95 določa dan, ki velja za dan prejema plačila. Na podlagi izkušenj pri obdelavi plačil je treba pojasniti, da mora za zagotovitev, da do urada ne obstajajo neizpolnjene obveznosti, na bančni račun urada dejansko prispeti celoten znesek prenosa.

(3)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1238/95 zahteva, da oseba, ki je izvedla plačilo uradu, pisno navede svoje ime in namen plačila. Če urad ne more ugotoviti namena plačila, o tem pošlje opomin, na katerega je treba odgovoriti v dveh mesecih. Za povečanje učinkovitosti obravnave plačil bi bilo treba navedeni rok z dveh mesecev skrajšati na en mesec.

(4)

Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 1238/95 določa prijavno pristojbino. Za spodbujanje uporabe spletnega elektronskega prijavnega sistema urada bi bilo treba pristojbino pri prijavah, predloženih drugače, denimo v papirni obliki, povišati s 650 EUR na 800 EUR. Poleg tega so praktične izkušnje pokazale, da bi bila uporaba spletnega elektronskega prijavnega sistema še učinkovitejša, če bi se pri vseh nadaljnjih izmenjavah z uradom dopolnjevala z obvezno uporabo brezpapirne komunikacijske platforme urada.

(5)

V skladu s členom 7(7) Uredbe (ES) št. 1238/95 urad zadrži 150 EUR prijavne pristojbine, če prijava ni veljavna v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 2100/94. Da bi zmanjšali upravno breme, bi bilo treba povrniti celotno prijavno pristojbino.

(6)

Glede letne pristojbine člen 9(4) Uredbe (ES) št. 1238/95 določa, da urad ne povrne plačil, ki so bila izvedena, zato da žlahtniteljska pravica v Skupnosti ohrani veljavnost. Izkušnje so pokazale, da se za izboljšanje preglednosti plačilo lahko povrne, če urad prejme odpoved med datumom plačila in datumom, na katerega se izteče polno leto ali leta od datuma podelitve.

(7)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1238/95 določa višino pristojbin, ki jih je treba plačati uradu za pripravo in izvedbo preskušanja sorte, ki je predmet prijave za žlahtniteljske pravice v Skupnosti („pristojbine za preskušanje“).

(8)

Upravni svet urada se je odločil slediti načelu 100-odstotnega povračila stroškov, tako da uradi za preskušanje sort dobijo stroške povrnjene glede na povprečje dejanskih stroškov preskušanja.

(9)

Izkušnje glede preskušanja kažejo, da se lahko pristojbine za preskušanje za nekatere kategorije stroškov s časom spremenijo. Pristojbine, ki jih urad zaračuna, bi zato morale odražati celotni znesek pristojbin za zadevne kategorije stroškov, ki jih urad plača uradom za preskušanje. Znesek pristojbin iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1238/95 bi bilo zato treba spremeniti za vse zadevne kategorije stroškov.

(10)

Uredbo (ES) št. 1238/95 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Da se uradu in zainteresiranim stranem zagotovi dovolj časa za prilagajanje na spremembe, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. aprila 2020.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za varstvo žlahtniteljskih pravic, ki ga zagotavlja Skupnost –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1238/95 se spremeni:

(1)

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Predsednik urada lahko dovoli alternativne oblike plačila v skladu s pravili o delovnih metodah, uvedenimi v skladu s členom 36(1)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94.“

(2)

V členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Dan, na katerega je urad prejel plačilo pristojbin in dodatnih plačil, je dan, na katerega celotni znesek prenosa iz člena 3(1) dejansko prispe na bančni račun urada.“

(3)

V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če urad ne more ugotoviti namena plačila, zahteva, da ga oseba, ki je plačilo izvedla, o tem pisno obvesti v enem mesecu. Če v tem obdobju namen plačila ni opredeljen, se šteje, da plačilo ni bilo izvedeno, in se vrne osebi, ki ga je izvedla.“

(4)

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prijavitelj za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) plača pristojbino v višini 450 EUR za obdelavo prijave, vložene in predložene elektronsko s spletnim obrazcem prek spletnega prijavnega sistema urada.

Prijavitelj sprejme pogoje uporabe varne elektronske komunikacijske platforme, ki jo vzdržuje urad, ter to platformo uporablja za predlaganje prijav iz prvega pododstavka in drugih dokumentov, sprejemanje obvestil in dokumentov, ki jih pošlje urad, odgovarjanje na takšna obvestila in izvajanje drugih dejanj.

Prijavitelj plača pristojbino v višini 800 EUR za obdelavo prijave, predložene drugače kot prek spletnega prijavnega sistema urada.“;

(b)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Kadar je prijavna pristojbina prejeta, prijava pa ni veljavna v skladu s členom 50 osnovne uredbe, urad prijavno pristojbino povrne, ko prijavitelja obvesti o pomanjkljivostih v prijavi.“

(5)

V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Urad ne povrne plačil, povezanih z letno pristojbino, ki so bila izvedena, zato da žlahtniteljska pravica v Skupnosti ohrani veljavnost, razen če urad prejme odpoved žlahtniteljski pravici v Skupnosti med datumom plačila in datumom, na katerega se izteče polno leto ali leta od datuma podelitve, kot je določeno v točki (b) odstavka 2. Odpovedi, prejete po datumu, na katerega se izteče polno leto ali leta od datuma podelitve, ne pridejo v poštev za takšna izplačila.“

(6)

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (UL L 121, 1.6.1995, str. 31).


PRILOGA

„PRILOGA I

Pristojbine za preskušanje iz člena 8

Pristojbina, ki se plača za preskušanje sorte v skladu s členom 8, se določi v skladu s tabelo:

(v EUR)

 

Kategorija stroškov

Pristojbina

Skupina poljščin

1

krompir

2 050

2

oljna ogrščica

2 150

3

trave

2 920

4

druge vrste poljščin

1 900

Skupina sadnih rastlin

5

jabolka

3 665

6

jagode

3 400

7

druge sadne sorte

3 460

Skupina okrasnih rastlin

8

okrasne rastline z živo referenčno vrsto in preskusom v rastlinjaku

2 425

9

okrasne rastline z živo referenčno vrsto in preskusom na prostem

2 420

10

okrasne rastline brez žive referenčne zbirke s preskusom v rastlinjaku

2 400

11

okrasne rastline brez žive referenčne zbirke s preskusom na prostem

2 200

12

okrasne rastline s posebnimi fitosanitarnimi pogoji

3 900

Skupina zelenjadnic

13

zelenjadnice s preskusom v rastlinjaku

2 920

14

zelenjadnice s preskusom na prostem

2 660