28.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1965

z dne 26. novembra 2019

o izdaji dovoljenja za natrijev molibdat dihidrat kot krmni dodatek za ovce

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljenje za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS, ponovno ocenijo (2).

(2)

Natrijev molibdat je bil dovoljen brez časovne omejitve kot krmni dodatek za vse živalske vrste v skladu z Direktivo 70/524/EGS. Ta snov je bila v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisana v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno natrijevega molibdat dihidrata kot krmnega dodatka za ovce.

(4)

Vložnik je zahteval, da se natrijev molibdat dihidrat uvrsti v kategorijo dodatkov „nutritivnih dodatkov“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 23. januarja 2019 (3) navedla, da natrijev molibdat dihidrat pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali, varnost potrošnikov ali okolje. Ugotovila je tudi, da se dodatek obravnava kot dražilen za kožo in oči. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Poleg tega je Agencija ugotovila, da se dodajanje molibdena v krmo za ovce z natrijevim molibdat dihidratom šteje za učinkovito za zagotovitev ustreznega ravnovesja z bakrom, ko je razmerje med bakrom in molibdenom v prehrani v razponu 3–10. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročila o analizni metodi krmnih dodatkov, ki jih je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen s členom 21 Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena natrijevega molibdat dihidrata je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za natrijev molibdat dihidrat, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „spojine elementov v sledovih“, se dovoli kot krmni dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1.   Natrijev molibdat dihidrat in premiksi, ki vsebujejo navedeno snov, proizvedeni in označeni pred 18. junijem 2020 po pravilih, ki se uporabljajo pred 18. decembrom 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo natrijev molibdat dihidrat, proizvedeni in označeni pred 18. decembrom 2020 po pravilih, ki se uporabljajo pred 28. decembrom 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim za proizvodnjo hrane.

3.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo natrijev molibdat dihidrat, proizvedeni in označeni pred 18. decembrom 2021 po pravilih, ki se uporabljajo pred 18. decembrom 2019, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni živalim, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5606.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Vsebnost elementa (Mo) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: spojine elementov v sledeh

3b701

natrijev molibdat dihidrat

Sestava dodatka:

natrijev molibdat dihidrat kot prah z najmanjšo vsebnostjo molibdena 37 %.

Lastnosti aktivne snovi:

kemijska formula: Na2MoO4. 2 H2O

številka CAS: 10102-40-6

Analizne metode  (1):

Za določanje količine skupnega molibdena v krmnem dodatku, premiksih, posamičnih krmilih in krmnih mešanicah:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES).

Za določanje količine skupnega natrija v krmnem dodatku:

EN 15510: atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) ali

EN ISO 6869: atomska absorpcijska spektrometrija (AAS).

ovce

2,5 (skupaj)

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri stiku s kožo ali z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in ustrezne organizacijske ukrepe. Kadar tveganj ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z navedenimi postopki in ukrepi, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.

3.

Pri označevanju dodatka in premiksov se navede:

„Dodajanje molibdena v krmi za ovce mora zagotoviti razmerje med bakrom in molibdenom v prehrani v razponu 3–10, da se zagotovi ustrezno ravnovesje z bakrom.“

18.12.2029


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports