22.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 301/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1935

z dne 13. maja 2019

o spremembi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, s katerimi se prilagodijo osnovni zneski v eurih za poklicno odškodninsko zavarovanje in finančno zmogljivost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (1) in zlasti člena 10(7) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) mora redno pregledovati osnovne zneske za poklicno odškodninsko zavarovanje ter finančno sposobnost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov, da upošteva spremembe evropskega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Eurostat. V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2017 se je evropski indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga za Unijo pripravlja Eurostat, povečal za 4,03 %. Zato bi bilo treba zgoraj navedene osnovne zneske prilagoditi za navedeni odstotek povečanja.

(2)

Direktivo (EU) 2016/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Da bi države članice lahko prilagodile zadevne osnovne zneske v svojih nacionalnih določbah ter da bi imeli zavarovalni in pozavarovalni posredniki dovolj časa, da sprejmejo potrebne izvedbene ukrepe, bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je EIOPA predložil Komisiji.

(5)

EIOPA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter prosil za mnenje interesno skupino za zavarovanje in pozavarovanje, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembi Direktive (EU) 2016/97

Člen 10 Direktive (EU) 2016/97 se spremeni:

(1)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki imajo poklicno odškodninsko zavarovanje za celotno ozemlje Unije ali drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer v višini najmanj 1 300 380 EUR za vsak zahtevek in skupno 1 924 560 EUR letno za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje ali primerljivo jamstvo že zagotovila zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali pozavarovalni posrednik deluje, ali za katerega je zavarovalni ali pozavarovalni posrednik pooblaščen, oziroma je to podjetje prevzelo polno odgovornost za njegovo delovanje.“;

(2)

v drugem pododstavku odstavka 6 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pogoj, da ima posrednik stalno finančno zmogljivost v višini 4 % letne vsote prejetih premij, pri čemer je najnižji znesek 19 510 EUR;“.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [Urad za publikacije: vstavite datum 6 mesecev po datumu začetka veljavnosti].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 26, 2.2.2016, str. 19.

(2)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).