25.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/140


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1787

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so stopnje radionuklidov v nekaterih živilskih proizvodih, ki izvirajo iz Japonske, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 (2). Navedena uredba je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 961/2011 (3), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 (4). Slednja je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 996/2012 (5), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 (6), slednjo pa je nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 (7).

(3)

Izvedbena uredba (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2058 (8), določa, da je ukrepe iz Izvedbene uredbe treba pregledati do 30. junija 2019, zato je primerno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2016/6, da se upoštevajo nadaljnje spremembe stanja in podatki o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za leti 2017 in 2018.

(4)

Obstoječi ukrepi so bili pregledani ob upoštevanju več kot 100 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi, razen v govedini, in več kot 534 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v govedini, ki so jih japonski organi predložili za sedmo in osmo rastno sezono (od januarja 2017 do decembra 2018) po nesreči.

(5)

Podatki, ki so jih predložili japonski organi za leti 2017 in 2018, dokazujejo, da ni bilo opaženo, da bi bile mejne vrednosti radioaktivnosti v živilih ali krmi, ki izvirajo iz prefektur Čiba, Točigi in Ivate, v osmi rastni sezoni po nesreči presežene ter da vzorčenje in analiza živil in krme, ki izvirajo iz prefektur Čiba, Točigi in Ivate, na prisotnost radioaktivnosti pred izvozom v Unijo nista več potrebna.

(6)

Za živila in krmo, ki izvirajo iz prefekture Fukušima, je ob upoštevanju podatkov o prisotnosti radioaktivnosti, ki so jih zagotovili japonski organi za leti 2017 in 2018, primerno, da se odpravi zahteva po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo za sojo, veliki repuh, orlovo praprot, japonsko kraljevsko praprot in navadno perušo ter iz njih pridobljene proizvode. Za druga živila in krmo, ki izvirajo iz navedene prefekture, je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo.

(7)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahtevata vzorčenje in analiza gob, ribiških proizvodov in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Mijagi, Ibaraki in Gunma. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za osmo rastno sezono dokazujejo, da za ribe in ribiške proizvode ter nekatere užitne divje rastline in iz njih pridobljene proizvode, ki izvirajo iz prefektur Mijagi, Ibaraki in Gunma, ter tudi za gobe, ki izvirajo iz prefekture Ibaraki, ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo. V zvezi z užitnimi divjimi rastlinami in iz njih pridobljenimi proizvodi se ne bi smelo več zahtevati vzorčenja in analize za bambusove poganjke za prefekturi Ibaraki in Gunma, treba pa bi ju bilo ohraniti za prefekturo Mijagi; vzorčenja in analize se ne bi več smelo zahtevati za navadno perušo in japonsko kraljevo praprot za prefekturo Mijagi. Po drugi strani so bile v osmi rastni sezoni ugotovljene neskladnosti pri rastlinah iz rodu Aralia spp., ki izvirajo iz prefekture Gunma, zato je primerno zahtevati vzorčenje in analizo za rastline iz rodu Aralia spp. ter iz njih pridobljene proizvode, ki izvirajo iz prefekture Gunma, pred izvozom v Unijo.

(8)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahtevata vzorčenje in analiza gob in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Nagano in Niigata. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za osmo rastno sezono dokazujejo, da ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize gob, ki izvirajo iz obeh prefektur, ter tudi užitnih divjih rastlin navadne peruše, japonske kraljeve praproti in rastlin iz rodu Aralia spp. ter iz njih pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefekture Nagano, pred izvozom v Unijo.

(9)

Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za sedmo in osmo rastno sezono dokazujejo, da je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi gob in košiabure ter iz njih pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Šizuoka, Jamanaši in Jamagata, pred izvozom v Unijo.

(10)

Ob upoštevanju podatkov o prisotnosti radioaktivnosti za sedmo in osmo rastno sezono je primerno, da se določbe Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 oblikujejo tako, da se prefekture, iz katerih izhajajo ista živila in krma, ki se morajo vzorčiti in analizirati pred izvozom v Unijo, združijo.

(11)

Pregledi, opravljeni pri uvozu, kažejo, da japonski organi pravilno izvajajo posebne zahteve prava Unije in da pri nadzoru uvoza več kot sedem let ni bila ugotovljena nobena neskladnost. Zato je primerno ohraniti nizko pogostnost pregledov pri uvozu.

(12)

Primerno je izvesti pregled določb Izvedbene uredbe (EU) 2016/6, ko bodo na voljo rezultati vzorčenja in analiz glede prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za deveto in deseto rastno sezono (2019 in 2020) po nesreči, tj. do 30. junija 2021.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/6 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2016/6 se spremeni:

(1)

člen 5(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.

Ribe in ribiški proizvodi iz Priloge II, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefekture Fukušima, spremlja izjava iz odstavka 1 ter poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, ne glede na kraj iztovora takih proizvodov.“;

(2)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

Člen 14

Pregled

Ta uredba se pregleda do 30. junija 2021.“;

(3)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(4)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Prehodna določba

Pošiljke živil in krme, ki spadajo na področje uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 in so zapustile Japonsko pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko uvozijo v Unijo pod pogoji, določenimi v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 80, 26.3.2011, str. 5).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011 (UL L 252, 28.9.2011, str. 10).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 (UL L 92, 30.3.2012, str. 16).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 996/2012 z dne 26. oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 (UL L 299, 27.10.2012, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 z dne 28. marca 2014 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 95, 29.3.2014, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014 (UL L 3, 6.1.2016, str. 5).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2058 z dne 10. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 294, 11.11.2017, str. 29).


PRILOGA I

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Živila in krma, za katere se zahteva vzorčenje in analiza glede prisotnosti cezija-134 in cezija-137 pred izvozom v Unijo

(a)   Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Fukušima:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 in 1604, razen:

japonskega gofa (Seriola quinqueradiata) in rumenorepega gofa (Seriola lalandi), ki se uvrščata pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

gofa (Seriola dumerili), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

velikega pagarja (Pagrus major), ki se uvršča pod oznake KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

novozelandskega šura (Pseudocarnax dentex), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

pacifiškega modroplavutega tuna(Thunnus orientalis), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 in ex 1604 20 70;

lokarde (Scomber japonicus), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 in ex 1604 20 50;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 in 2005 91 00;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(japonski) kakiji (Diospyros spp.) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 in ex 0813 50.

(b)   Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Mijagi:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 in 2005 91 00;

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90.

(c)   Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Gunma:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90.

(d)   Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Jamanaši, Jamagata ali Šizuoka:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90.

(e)   Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Ibaraki, Nagano ali Niigata:

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90.

(f)   Sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 50 % proizvodov iz točk (a) do (e) te priloge.


PRILOGA II

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Izjava za uvoz v Evropsko unijo

…(proizvod in država izvora)

Identifikacijska koda serije …Številka izjave…

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

……(pooblaščeni predstavnik iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6)

IZJAVLJA, da so ……(proizvodi iz člena 5(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6) iz te pošiljke sestavljeni iz ………(opis pošiljke, proizvod, število in vrsta zavojev, bruto ali neto teža), ki jih je v …(kraj natovarjanja) dne …(datum natovarjanja) natovoril …(prevoznik), namenjeni v …(namembni kraj in država), in prihajajo iz obrata ……(ime in naslov obrata),

v skladu z določbami veljavne japonske zakonodaje glede mejnih vrednosti za vsoto cezija-134 in cezija-137.

IZJAVLJA, da pošiljka vsebuje:

proizvode iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011;

proizvode iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, ki ne izvirajo in niso poslani iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, ter za katere se zahtevata vzorčenje in analiza tega proizvoda;

proizvode iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, ki so poslani, vendar ne izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter med prevozom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti;

proizvode iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, ki izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter za katere so bili vzorci za določitev vrednosti radionuklidov cezija-134 in cezija-137 odvzeti …(datum) in laboratorijska analiza opravljena …(datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo;

proizvode iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1787, neznanega porekla ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov kot sestavin neznanega porekla, in za katere so bili vzorci za določitev radionuklidov cezija-134 in cezija-137 odvzeti …datum) in laboratorijska analiza opravljena … (datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo.

V/Na …dne …

Žig in podpis pooblaščenega predstavnika iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6“