17.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/59


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

( Uradni list Evropske unije L 280 z dne 31. oktobra 2019 )

Stran 10, Vsebina, vnos za Prilogo 7:

besedilo:

„(Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu)“

se glasi:

„(Rezervirano za možnost bodoče uporabe)“.