24.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1756

z dne 23. oktobra 2019

o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 136/2004 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk slame in sena v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), zlasti člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Evropski svet je 11. aprila 2019 v dogovoru z Združenim kraljestvom sprejel Sklep (EU) 2019/584 (2), s katerim se podaljša obdobje na podlagi člena 50(3) PEU. V skladu z navedenim sklepom se je obdobje iz člena 50(3) PEU dodatno podaljšalo do 31. oktobra 2019. Pravo Unije se zato od 1. novembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za Združeno kraljestvo in v njem ne bo več uporabljalo.

(2)

Direktiva Sveta 97/78/ES določa načela, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav. Člen 19(1) navedene direktive določa, da mora Komisija sestaviti seznam rastlinskih proizvodov, ki lahko povzročijo širjenje kužnih ali nalezljivih živalskih bolezni v Uniji in se morajo zaradi tega veterinarsko pregledati na mejnih točkah, ter seznam tretjih držav, ki lahko dobijo dovoljenje za izvažanje navedenih rastlinskih proizvodov v Unijo.

(3)

V skladu s tem sta v Prilogi IV k Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004 (3) slama in seno navedena kot rastlinska proizvoda, ki morata biti veterinarsko pregledana na mejnih točkah, v Prilogi V k navedeni uredbi pa je seznam držav, iz katerih lahko države članice uvažajo slamo in seno.

(4)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je zagotovilo potrebna jamstva, da bo izpolnjevalo pogoje iz Uredbe (ES) št. 136/2004 za vnos pošiljk slame in sena v Unijo od datuma izstopa, in sicer tako, da bo še naprej spoštovalo zakonodajo Unije za začetno obdobje najmanj devet mesecev.

(5)

Ob upoštevanju teh posebnih jamstev, ki jih je zagotovilo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, ter za preprečitev motenj v trgovini po datumu izstopa bi bilo zato treba Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska vključiti na seznam držav iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 136/2004, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk slame in sena v Unijo.

(6)

Prilogo V k Uredbi (ES) št. 136/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. novembra 2019, razen če se pravo Unije na ta datum še naprej uporablja za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter v njem.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 136/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2019.

Vendar se ne uporablja, če se za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in v njem na navedeni datum še naprej uporablja pravo Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(2)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11).


PRILOGA

V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 136/2004 se za vnosom za Čile vstavi naslednja vrstica:

„GB

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“