14.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1714

z dne 30. septembra 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 glede vzorca skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta za proizvode, Uredbe (ES) št. 282/2004 glede vzorca enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta za živali in Uredbe (ES) št. 669/2009 glede vzorca enotnega vstopnega dokumenta za nekatero krmo in nekatera živila neživalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembah direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti členov 3(2) in 7(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), ter zlasti členov 3(5), 4(5) in 5(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3), in zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (4), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 (5) določa postopke za veterinarske preglede proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Direktivo 97/78/ES. V Prilogi III k navedeni uredbi je določen vzorec skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta (SVVD), ki ga mora izpolniti in poslati oseba, odgovorna za tovor, da uradno obvesti veterinarsko osebje mejne kontrolne točke o prihodu proizvodov, za njegovo izpolnitev pa je odgovoren uradni veterinar na mejni kontrolni točki, ki potrdi, da so bili opravljeni veterinarski pregledi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 (6) določa pravila za postopke za deklaracijo in veterinarske preglede živali, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Direktivo 91/496/EGS. V Prilogi I k navedeni uredbi je določen vzorec enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED za živali), ki ga mora izpolniti in poslati oseba, odgovorna za tovor, da uradno obvesti inšpekcijsko osebje mejne kontrolne točke o prispetju živali, za njegovo izpolnitev pa je odgovoren uradni veterinar na mejni kontrolni točki, ki potrdi, da so bili opravljeni veterinarski pregledi.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (7) določa pravila o poostrenem uradnem nadzoru na določenih vstopnih točkah v Unijo pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora iz nekaterih tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004. V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 669/2009 je določen vzorec enotnega vstopnega dokumenta (EVD), ki ga izpolnijo in pošljejo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti, da pristojni organ na določeni vstopni točki (DVT) ali na določeni uvozni točki (DUT) uradno obvestijo o prispetju pošiljk nekatere krme in nekaterih živil iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 884/2014 (8), izpolni pa ga organ, ki potrdi zaključek uradnega nadzora.

(4)

Spletni sistem TRACES je bil vzpostavljen z Odločbo Komisije 2004/292/ES (9), da bi se poenostavilo delo nosilcev dejavnosti in pristojnih organov ter omogočila samodejna izmenjava informacij med carinskimi in veterinarskimi organi. Odločba 2004/292/ES od držav članic tudi zahteva, da uporabijo sistem TRACES za izpolnjevanje in pošiljanje SVVD za proizvode in CVED za živali. Sistem TRACES od leta 2011 prav tako omogoča, da nosilci dejavnosti in pristojni organi v njem izpolnjujejo in pošiljajo EVD, in ga v ta namen prostovoljno uporabljajo države članice.

(5)

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (10) od Komisije zahteva, da v sodelovanju z državami članicami vzpostavi in upravlja računalniško podprt sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) za upravljanje, vodenje in samodejno izmenjavo podatkov, informacij in dokumentov v zvezi z uradnim nadzorom. Namen IMSOC je po potrebi povezati in nadgraditi informacijske sisteme, ki jih upravlja Komisija, med njimi sistem TRACES, ter zagotoviti ustrezne povezave med navedenimi sistemi in obstoječimi nacionalnimi sistemi držav članic. Navedena uredba razveljavlja in nadomešča direktivi 91/496/EGS in 97/78/ES ter Uredbo (ES) št. 882/2004 z učinkom od 14. decembra 2019.

(6)

Uredba (EU) 2017/625 določa, da morajo nosilci dejavnosti, odgovorni za pošiljko, za vsako pošiljko, ki vsebuje kategorije živali in blaga iz člena 47(1) navedene uredbe, uporabiti skupni zdravstveni vstopni dokument (SZVD), da vnaprej obvestijo organe na mejni kontrolni točki o prispetju pošiljke, organi na mejni kontrolni točki pa ga morajo uporabiti, da evidentirajo rezultate uradnega nadzora in vse odločitve, sprejete na tej podlagi. SZVD bodo tako s 14. decembrom 2019 nadomestili SVVD, CVED in EVD.

(7)

Uredba (EU) 2017/625 določa tudi, da sistem IMSOC omogoča pripravo, obdelavo in pošiljanje SZVD, Komisijo pa pooblašča, da določi pravila o obliki SZVD, navodila za njegovo predložitev in uporabo ob upoštevanju mednarodnih standardov ter pravila za uporabo elektronskih podpisov.

(8)

Za dodatno olajšanje in pospešitev upravnih postopkov za nosilce dejavnosti in pristojne organe je Komisija razvila novo različico sistema TRACES, ki bo od 14. decembra 2019 omogočala, da bo celoten postopek priprave SZVD potekal elektronsko. Uporablja mednarodne standarde za brezpapirne trgovinske sisteme, standarde, določene v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (11), glede kvalificiranega elektronskega podpisa, žigov in časovnih žigov ter tehnične specifikacije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2015/1506 (12) glede naprednega elektronskega podpisa in žiga.

(9)

Sedanja različica sistema TRACES, ki se uporablja za izpolnjevanje in pošiljanje SVVD, CVED in EVD, bo postopoma ukinjena od 14. decembra 2019, od tega datuma dalje pa bodo morali nosilci dejavnosti in pristojni organi izpolnjevati in pošiljati SZVD prek nove različice sistema TRACES.

(10)

Da se omogoči nemoten prehod na uporabo nove različice sistema TRACES, bi bilo treba nosilcem dejavnosti in pristojnim organom omogočiti, da do 13. decembra 2019 uporabljajo sedanjo ali novo različico sistema TRACES za izpolnjevanje in pošiljanje SVVD, CVED in EVD. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti vzorec SVVD za proizvode, vzorec CVED za živali in vzorec EVD za nekatero krmo in nekatera živila neživalskega izvora, ki so združljivi z novo različico sistema TRACES.

(11)

Uredbi (ES) št. 136/2004 in (ES) št. 282/2004 določata, da se SVVD in CVED lahko pripravijo, uporabijo, pošljejo in shranijo elektronsko po presoji pristojnega organa. Poleg tega Uredba (ES) št. 882/2004 določa, da lahko Komisija sprejme zahteve v zvezi z načeli, ki jih je treba upoštevati, da se zagotovi zanesljivo potrjevanje, vključno z elektronskim potrjevanjem. Za poenostavitev izpolnjevanja in pošiljanja vzorcev SVVD, CVED in EVD prek nove različice sistema TRACES bi bilo treba v tej uredbi določiti varnostne zahteve, ki jih je treba izpolnjevati pri uporabi elektronskih SVVD, CVED in EVD v navedenem sistemu.

(12)

Zato je primerno spremeniti določbe o obvestilu o prispetju proizvodov in živali, da se dovoli uporaba dveh različnih vzorcev SVVD in CVED ter da se v Uredbi (ES) št. 136/2004 določijo zahteve za izpolnjevanje elektronskega SVVD, v Uredbi (ES) št. 282/2004 pa za izpolnjevanje elektronskega CVED. Poleg tega je treba k navedenima uredbama dodati prilogo, v kateri se določi vzorec SVVD za proizvode oz. vzorec CVED za živali, ki se lahko uporabljata v novi različici sistema TRACES.

(13)

Podobno je primerno prilagoditi opredelitev EVD v Uredbi (ES) št. 669/2009, da se omogoči uporaba dveh različnih vzorcev EVD, da se določijo zahteve za izpolnjevanje elektronskega EVD in da se k navedeni uredbi doda priloga, v kateri se določi vzorec EVD, ki se lahko uporablja v novi različici sistema TRACES.

(14)

Zaradi skladnosti bi bilo treba datum, do katerega bi se morala uporabljati ta uredba, uskladiti z datumom, na katerega se direktivi 91/496/EGS in 97/78/ES ter Uredba (ES) št. 882/2004 prenehajo uporabljati.

(15)

Uredbe (ES) št. 136/2004, (ES) št. 282/2004 in (ES) št. 669/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 136/2004

Uredba (ES) št. 136/2004 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pred fizičnim prihodom pošiljke na ozemlje Skupnosti oseba, odgovorna za tovor, o prihodu proizvodov uradno obvesti veterinarsko osebje mejne kontrolne točke, na kateri bodo proizvodi predloženi, z dokumentom, ki ustreza enemu od obeh vzorcev skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta (SVVD), določenih v Prilogi III in delu 2 Priloge VI.“;

(2)

vstavi se naslednji člen 10a:

Člen 10a

Zahteve za izpolnjevanje elektronskega SVVD

1.   Kadar se uporablja elektronski SVVD, se izpolni v sistemu TRACES in izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

skladen je z vzorcem iz dela 2 Priloge VI;

(b)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za tovor;

(c)

podpisan je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom uradnega veterinarja na mejni kontrolni točki ali drugega uradnega veterinarja, ki deluje pod njegovim nadzorom;

(d)

vsebuje napredni ali kvalificirani elektronski žig pristojnega organa izdajatelja, pri katerem je zaposlen uradni veterinar na mejni kontrolni točki ali drug uradni veterinar, ki deluje pod njegovim nadzorom;

(e)

v sistemu TRACES je zapečaten z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom.

2.   Pri vsakem postopku iz odstavka 1 mora biti odtisnjen kvalificirani elektronski časovni žig.“;

(3)

doda se nova Priloga VI, katere besedilo je navedeno v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 282/2004

Uredba (ES) št. 282/2004 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar katera koli žival, navedena v Direktivi 91/496/EGS, vstopa v Skupnost iz tretje države, oseba, ki je odgovorna za tovor v smislu člena 2(2)(e) Direktive 97/78/ES, pošlje uradno obvestilo o takem vstopu vsaj en delovni dan pred predvidenim prispetjem živali na ozemlje Skupnosti. Inšpekcijsko osebje mejne kontrolne točke se uradno obvesti z dokumentom, ki ustreza enemu od obeh vzorcev enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), določenih v Prilogi I in delu 2 Priloge III.“;

(2)

vstavi se naslednji člen 7a:

Člen 7a

Zahteve za izpolnjevanje elektronskega CVED

1.   Kadar se uporablja elektronski CVED, se izpolni v sistemu TRACES in izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

skladen je z vzorcem iz dela 2 Priloge III;

(b)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za tovor;

(c)

podpisan je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom uradnega veterinarja na mejni kontrolni točki ali drugega uradnega veterinarja, ki deluje pod njegovim nadzorom;

(d)

vsebuje napredni ali kvalificirani elektronski žig pristojnega organa izdajatelja, pri katerem je zaposlen uradni veterinar na mejni kontrolni točki ali drug uradni veterinar, ki deluje pod njegovim nadzorom;

(e)

v sistemu TRACES je zapečaten z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom.

2.   Pri vsakem postopku iz odstavka 1 mora biti odtisnjen kvalificirani elektronski časovni žig.“;

(3)

doda se nova Priloga III, katere besedilo je navedeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (ES) št. 669/2009

Uredba (ES) št. 669/2009 se spremeni:

(1)

točka (a) člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚enotni vstopni dokument‘ pomeni dokument, ki ga v skladu s členom 6 izpolni nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik in pristojni organ, ki potrdi zaključek uradnega nadzora, ter katerega vzorca sta določena v Prilogi II in delu 2 Priloge III;“;

(2)

vstavi se naslednji člen 7a:

Člen 7a

Zahteve za izpolnjevanje elektronskega EVD

1.   Kadar se uporablja elektronski EVD, se izpolni v sistemu TRACES in izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

skladen je z vzorcem iz dela 2 Priloge III;

(b)

podpisan je z elektronskim podpisom nosilca dejavnosti, odgovornega za pošiljko;

(c)

podpisan je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom uradnega inšpektorja na:

(i)

določeni vstopni točki ali

(ii)

določeni uvozni točki ali

(iii)

kontrolni točki v prehodnem obdobju iz člena 19(1);

(d)

vsebuje napredni ali kvalificirani elektronski žig pristojnega organa izdajatelja, pri katerem je zaposlen uradni veterinar;

(e)

v sistemu TRACES je zapečaten z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom.

2.   Pri vsakem postopku iz odstavka 1 mora biti odtisnjen kvalificirani elektronski časovni žig.“;

(3)

doda se nova Priloga III, katere besedilo je navedeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 13. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L 49, 19.2.2004, str. 11).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242, 14.8.2014, str. 4).

(9)  Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).

(10)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(12)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506 z dne 8. septembra 2015 o določitvi specifikacij v zvezi s formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznajo organi javnega sektorja v skladu s členoma 27(5) in 37(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (UL L 235, 9.9.2015, str. 37).


PRILOGA I

PRILOGA VI

DEL 1

Navodila za uporabo skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta za proizvode – vzorec 2 (SVVD-P2)

SPLOŠNO

Del I izpolni deklarant ali oseba, odgovorna za tovor, kakor je opredeljena v členu 2(2)(e) Direktive 97/78/ES.

Dela II in III izpolni uradni veterinar ali imenovani uradni zastopnik (v skladu z Odločbo 93/352/EGS).

Navedbe iz tega dela sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico SVVD-P2.

Papirnate kopije elektronskega SVVD-P2 morajo imeti navedeno edinstveno optično strojno berljivo oznako s povezavo do elektronske različice.

Izbrati morate eno od rubrik od I.20 do I.25 in od II.9 do II.16; pri vsaki rubriki morate izbrati eno možnost.

Kadar vam rubrika omogoča, da izberete eno ali več možnosti, bodo v elektronski različici SVVD-P2 prikazane samo možnosti, ki ste jih izbrali.

Kadar rubrika ni obvezna, se bo njena vsebina prikazala kot prečrtano besedilo.

Vrstni red rubrik v vzorcu SVVD-P2 ter njihova velikost in oblika so le okvirni.

Kadar je žig obvezen, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig.

DEL I – OPIS POŠILJKE

Rubrika

Opis

I.1

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navedite trgovinsko organizacijo, ki odpremlja pošiljko (v tretji državi).

I.2

Referenca SVVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena v sistemu TRACES (ponovljeno v rubrikah II.2 in III.2).

I.3

Lokalna referenca

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, ki jo je dodelil pristojni organ.

I.4

Mejna kontrolna točka

 

Izberite ime mejne kontrolne točke (MKT).

V primeru nadaljnjega SVVD za neskladno pošiljko navedite ime enote TRACES, pristojne za nadzor proste cone, prostega skladišča ali carinskega skladišča, kamor bo pošiljka dostavljena in kjer bo shranjena.

I.5

Koda mejne kontrolne točke

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena MKT v sistemu TRACES.

I.6

Prejemnik/uvoznik

 

Navedite naslov osebe ali trgovinske organizacije, navedene na spričevalu tretje države. Če ta ni naveden na spričevalu, se lahko uporabi naslov prejemnika iz ustreznih trgovinskih dokumentov.

I.7

Namembni kraj

 

Navedite naslov za dostavo v Uniji. To velja tako za skladno kot za neskladno blago (glej rubriko I.19).

I.8

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za tovor

 

To je oseba, opredeljena v členu 2(2)(e) Direktive 97/78/ES (tudi njen zastopnik ali deklarant), ki je odgovorna za pošiljko ob njeni predložitvi mejni kontrolni točki in ki v imenu uvoznika ustrezno deklarira pristojnim organom: navedite ime in naslov.

I.9

Spremni dokumenti

 

Veterinarsko spričevalo/dokument:

Datum izdaje: datum, ko je uradni veterinar ali pristojni organ podpisal spričevalo/dokument.

Številka: navedite edinstveno uradno številko spričevala. Za proizvode iz odobrenega ali registriranega obrata ali plovila navedite ime in številko odobritve/registracijsko številko, kadar je to ustrezno. Za slamice zarodkov, jajčnih celic ali semena navedite identifikacijsko številko odobrene skupine za odvzem/zbiranje.

Referenca trgovinskega dokumenta: številka letalskega tovornega lista, številka ladijske nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva.

I.10

Predhodno obveščanje

 

Navedite predvideni datum in čas prispetja pošiljke na MKT.

I.11

Država porekla

 

To se nanaša na območje, na katerem je bil končni proizvod pridelan, proizveden ali pakiran.

I.12

Ni relevantno

I.13

Prevozno sredstvo

 

Navedite podrobne informacije o prevoznem sredstvu, s katerim je pošiljka prispela: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za cestna prevozna sredstva navedite številko registrske tablice in po potrebi številko priklopnika, za vlake navedite identifikacijo vlaka in številko vagona.

I.14

Država odpreme

 

To se nanaša na tretjo državo, v kateri je bila pošiljka poslana v Unijo s končnim prevoznim sredstvom.

I.15

Obrat izvora

 

Ta rubrika se lahko uporabi za navedbo imena in naslova (ulica, mesto in regija/pokrajina/zvezna država, kot je ustrezno), države in oznake države ISO, v kateri je obrat izvora.

Kadar je to ustrezno, navedite registracijsko številko ali številko odobritve.

I.16

Pogoji prevoza

 

Izberite ustrezno temperaturo pri prevozu.

I.17

Številka kontejnerja/številka zalivke

 

Navedite vse identifikacijske številke zalivk in kontejnerjev, kadar je to ustrezno.

Za uradni žig navedite številko uradnega žiga, kakor je navedena v uradnem spričevalu, in označite ‚uradni žig‘ ali navedite kakršen koli drug žig, kot je navedeno v spremnih dokumentih.

I.18

S spričevalom za

 

Označite kategorijo, za katero je pošiljka predložena: prehrana ljudi, krma, farmacevtska uporaba, tehnična uporaba ali drugo.

I.19

Skladnost blaga

 

Označite ‚skladno‘ za vse proizvode, ki bodo predloženi za prosti promet na notranjem trgu, vključno s tistimi, ki so sprejemljivi, vendar bo zanje veljal postopek posebnega nadzora med prevozom, in tistimi, ki se po veterinarski potrditvi kot sprejemljivi za prosti promet lahko hranijo pod nazorom carinskih organov in jih carinski organi potrdijo pozneje bodisi v carinskem uradu v okviru mejne kontrolne točke bodisi na drugi lokaciji.

Označite ‚neskladno‘ za tiste proizvode, ki niso skladni z zahtevami EU in so namenjeni v proste cone, prosta skladišča, carinska skladišča, za oskrbovalce ladij ali ladje ali tranzit v tretje države (glej rubriki 22 in 24).

I.20

Za prenos do

 

Označite to okence, kadar pošiljka ni namenjena uvozu na tej MKT, temveč je namenjena nadaljnjemu prevozu na drugem plovilu ali letalu bodisi za uvoz v EU na drugi in nadaljnji MKT v EU/EGP ali v namembno tretjo državo.

Navedite ime druge in nadaljnje MKT s črkovno-številčno kodo, dodeljeno v sistemu TRACES, ali ime namembne tretje države in oznako države ISO.

I.21

Ni relevantno

I.22

Za tranzit do

 

Označite to okence za pošiljke, ki niso skladne z zahtevami EU in so namenjene v tretjo državo s premikom prek ustreznih držav EU/EGP po cesti, železnici ali plovnih poteh.

Navedite ime MKT, na kateri naj bi proizvodi zapustili EU (MKT izstopa), in njeno črkovno-številčno kodo, dodeljeno v sistemu TRACES.

Navedite ime namembne tretje države in oznako države ISO.

I.23

Za notranji trg

 

Označite to okence za pošiljke, ki se predložijo za distribucijo na enotnem trgu.

To velja tudi za pošiljke, ki se po veterinarski potrditvi kot sprejemljive za prosti promet lahko hranijo pod nazorom carinskih organov in jih carinski organi potrdijo pozneje bodisi v carinskem uradu v okviru mejne kontrolne točke bodisi na drugi lokaciji.

I.24

Za neskladne proizvode

 

Izberite vrsto namembnega kraja, kamor bodo pošiljke dostavljene in kjer bodo shranjene pod veterinarskim nadzorom: prosta cona, prosto skladišče, carinsko skladišče ali pri ladijskih dobaviteljih (oskrbovalcih ladij).

I.25

Za ponovni vstop

 

To se nanaša na pošiljke s poreklom iz EU, ki jim je bilo zavrnjeno sprejetje ali vstop v tretjo državo in so zato vrnjene v obrat izvora v EU.

I.26

Ni relevantno

I.27

Prevozno sredstvo po MKT

 

Izberite ustrezno prevozno sredstvo za blago, ki se prenaša ali ponovno vstopa, in za neskladno blago v tranzitu (glej navodila za rubriko I.13).

I.28

Ni relevantno

 

Ni relevantno.

I.29

Ni relevantno

 

Ni relevantno.

I.30

Ni relevantno

I.31

Opis pošiljke

 

Navedite vrsto živali, način obdelave proizvodov ter število in vrsto pakiranj, ki sestavljajo tovor, npr. 50 škatel po 2 kg, ali število zabojnikov.

Navedite vsaj prve štiri številke ustrezne oznake kombinirane nomenklature (KN), dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87, kakor je bila nazadnje spremenjena. Te oznake so navedene tudi v Odločbi Komisije 2007/275/ES (in so enakovredne tarifnim številkam HS). Samo pri ribiških proizvodih, kadar eno spričevalo spremlja eno pošiljko z blagom z različnimi oznakami, se na SVVD navedejo dodatne oznake, kot je ustrezno.

I.32

Skupno število pakiranj

 

Navedite skupno število pakiranj v pošiljki, kadar je to ustrezno.

I.33

Skupna količina

 

Navedite skupno število slamic semena, jajčnih celic in zarodkov, kadar je to ustrezno.

I.34

Skupna neto teža/skupna bruto teža (v kg)

 

Neto teža: teža dejanskega proizvoda v kilogramih, brez pakiranja. Ta teža je opredeljena kot masa samih proizvodov brez neposrednih zabojnikov ali kakršnega koli pakiranja.

Bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposrednih kontejnerjev in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme.

I.35

Deklaracija

 

Deklaracijo mora podpisati fizična oseba, odgovorna za pošiljko:

Podpisani(-a), odgovoren(-na) za zgoraj opisani tovor, potrjujem, da so po mojem najboljšem vedenju in prepričanju navedbe iz dela I tega dokumenta resnične in popolne, ter soglašam, da bom izpolnil(-a) zahteve iz Direktive 97/78/ES, vključno s plačilom veterinarskih pregledov, vrnitve vseh pošiljk, zavrnjenih po tranzitu prek EU v tretjo državo [člen 11(1)(c)] ali stroškov uničenja, če bo potrebno.


DEL II – NADZOR

Rubrika

Opis

II.1

Prejšnji SVVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena SVVD v sistemu TRACES pred prenosom.

II.2

Referenca SVVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

II.3

Dokumentacijski pregled

 

Izvede se za vse pošiljke.

II.4

Identifikacijski pregled

 

Označite ‚preverjanje zalivke‘, kadar zabojniki niso odprti in se zalivka preverja samo v skladu s členom 4(4)(a)(i) Direktive 97/78/ES.

Označite ‚ne‘, kadar se blago prenaša od ene MKT do druge.

II.5

Fizični pregled

 

‚Manjša pogostost pregledov‘ se nanaša na ureditev iz Odločbe Komisije 94/360/EGS, kadar pošiljka ni izbrana za fizični pregled, vendar se šteje, da je bila zadovoljivo pregledana le z dokumentacijskim in identifikacijskim pregledom.

‚Drugo‘ se nanaša na postopek ponovnega uvoza, blago pod posebnim nadzorom med prevozom, prenos, tranzit ali postopke v skladu s členoma 12 in 13. Ti nameni se lahko ugotovijo na podlagi drugih rubrik.

II.6

Laboratorijski test

 

Izberite kategorijo snovi ali patogena, za katerega se izvede postopek preiskave.

‚Naključno‘ pomeni vzorčenje, kadar pošiljka ni zadržana do rezultata; v tem primeru mora biti pristojni organ namembne države uradno obveščen prek sistema TRACES (glej člen 8 Direktive 97/78/ES). ‚Sum‘ vključuje primere, kadar je pošiljka zadržana do ugodnega rezultata ali testirana zaradi predhodnega uradnega obvestila prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) ali testirana zaradi uvedenega zaščitnega ukrepa.

II.7

Ni relevantno

II.8

Ni relevantno

II.9

Sprejemljivo za prenos

 

Označite to okence, kadar pošiljka ni namenjena uvozu na tej mejni kontrolni točki, temveč je namenjena nadaljnjemu prevozu na drugem plovilu ali letalu bodisi za uvoz v EU na drugi in nadaljnji MKT v EU/EGP ali v namembno tretjo državo (glej člen 9 Direktive 97/78/ES in Izvedbeni sklep Komisije 2011/215/EU (1)).

II.10

Ni relevantno

II.11

Sprejemljivo za tranzit

 

Označite to okence, kadar je sprejemljivo pošiljke, ki niso skladne z zahtevami EU, poslati v tretjo državo prek ustrezne države EU/EGP po cesti, železnici ali plovnih poteh. To se mora izvesti pod veterinarskim nadzorom v skladu z zahtevami iz člena 11 Direktive 97/78/ES in Odločbe 2000/208/ES.

II.12

Sprejemljivo za notranji trg

 

Ta rubrika se uporablja za vse pošiljke, odobrene za prosti promet znotraj enotnega trga.

Uporablja se tudi za pošiljke, ki so sicer skladne z zahtevami EU, vendar jih carinski organi na mejni kontrolni točki zaradi finančnih razlogov takoj ne potrdijo, temveč jih shranijo pod svojim nadzorom v carinskem skladišču ali jih potrdijo pozneje in/ali na geografsko ločenem namembnem kraju.

II.13

Sprejemljivo za spremljanje

 

Uporablja se, kadar so pošiljke sprejete, vendar morajo biti pod posebnim nadzorom med prevozom do posebnega namembnega kraja, določenega v členu 8 ali 15 Direktive 97/78/ES.

II.14

Sprejemljivi kot neskladni proizvodi

 

Uporablja se za vse neskladne pošiljke, namenjene prevozu v skladišča, odobrena v skladu s členom 12(4), ali shranjevanju v njih ali prevozu do izvajalcev, odobrenih v skladu s členom 13 Direktive 97/78/ES.

II.15

Ni relevantno

II.16

Nesprejemljivo

 

Kadar je uvoz zavrnjen, jasno navedite nadaljnji postopek, ki ga je treba izvesti.

Navedite rok za dokončanje predlaganega ukrepa.

Naslov namembnega obrata je treba vnesti v rubriki II.18.

II.17

Razlog za zavrnitev

 

Označite ustrezno okence.

II.18

Podatki o nadzorovanih namembnih krajih

 

Navedite številko odobritve in naslov (ali ime ladje in pristanišče), kot je ustrezno, za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatni veterinarski nadzor pošiljke.

II.19

Pošiljka ponovno zapečatena

 

Uporabite to rubriko, kadar se originalna zalivka na pošiljki uniči pri odpiranju kontejnerja. Voditi je treba zbirni seznam vseh zalivk, ki so bile uporabljene v ta namen.

II.20

Identifikacija MKT

 

V primeru neskladne pošiljke odtisnite uradni žig MKT ali pristojnega organa.

II.21

Uradnik za izdajo spričevala

 

Podpis veterinarja ali, v primeru pristanišč, ki ravnajo samo z ribami, imenovanega uradnega zastopnika, kakor je določeno v Odločbi 32/352/EGS:

Podpisani uradni veterinar ali imenovani uradni zastopnik potrjujem, da so bili veterinarski pregledi te pošiljke izvedeni v skladu z zahtevami EU.

II.22

Pristojbine za preglede

 

Za notranje namene.

II.23

Referenca carinskega dokumenta

 

Po potrebi uporabijo carinske službe.

II.24

Nadaljnji SVVD

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, dodeljeno SVVD v sistemu TRACES, ki se uporablja za dokumentiranje pregledov po prenosu.


DEL III – NADALJNJE SPREMLJANJE

Rubrika

Opis

III.1

Prejšnji SVVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki II.1.

III.2

Referenca SVVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

III.3

Nadaljnji SVVD

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več SVVD iz rubrike II.24.

III.4

Podatki o povratni odpremi

Navedite uporabljena prevozna sredstva, njihove identifikacijske podatke, ime MKT izstopa in namembne države ter datum ponovne odpreme takoj, ko so te informacije znane.

III.5

Izvajalec nadaljnjega spremljanja

Navedite, kot je ustrezno, organ, ki je pristojen za potrjevanje sprejema in skladnosti pošiljke, na katero se nanaša SVVD.

III.6

Uradnik za izdajo spričevala

To se nanaša na podpis odgovornega uradnika v primeru povratne odpreme in nadaljnjega spremljanja pošiljke.

DEL 2

Vzorec za SVVD-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  (1) Izvedbeni sklep Komisije 2011/215/EU z dne 4. aprila 2011 o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES v zvezi s pretovarjanjem na mejni kontrolni točki vnosa pošiljk proizvodov, namenjenih za uvoz v Unijo ali za tretje države (UL L 90, 6.4.2011, str. 50).


PRILOGA II

PRILOGA III

DEL 1

Navodila za uporabo skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta za živali – vzorec 2 (CVED-A2)

SPLOŠNO

Navedbe iz dela I sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico CVED-A2.

Papirnate kopije elektronskega CVED-A2 morajo imeti navedeno edinstveno optično strojno berljivo oznako s povezavo do elektronske različice.

Izbrati morate eno od rubrik od I.20 do I.26 in od II.9 do II.16; pri vsaki rubriki morate izbrati eno možnost.

Kadar vam rubrika omogoča, da izberete eno ali več možnosti, bodo v elektronski različici CVED-A2 prikazane samo možnosti, ki ste jih izbrali.

Kadar rubrika ni obvezna, se bo njena vsebina prikazala kot prečrtano besedilo.

Vrstni red rubrik v vzorcu CVED-A2 ter njihova velikost in oblika so le okvirni.

Kadar je žig obvezen, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig.

DEL I – OPIS POŠILJKE

Rubrika

Opis

I.1

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navedite trgovinsko organizacijo, ki odpremlja pošiljko (v tretji državi).

I.2

Referenca SVVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena v sistemu TRACES (ponovljeno v rubrikah II.2 in III.2).

I.3

Lokalna referenca

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, ki jo je dodelil pristojni organ.

I.4

Mejna kontrolna točka

 

Izberite ime mejne kontrolne točke (MKT).

I.5

Koda mejne kontrolne točke

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena MKT v sistemu TRACES (objavljena v Uradnem listu).

I.6

Prejemnik/uvoznik

 

Navedite naslov osebe ali trgovinske organizacije, navedene na spričevalu tretje države. Vsi ti podatki so obvezni.

I.7

Namembni kraj

 

Kraj, kamor se živali prepeljejo za končno raztovarjanje (razen kontrolnih točk) in se gojijo v skladu s trenutnimi pravili.

Navedite ime, državo, naslov in poštno številko.

Namembni kraj je lahko isti kot kraj prejemnika.

I.8

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za tovor

 

To je oseba (tudi njen zastopnik ali deklarant), ki je odgovorna za pošiljko ob njeni predložitvi mejni kontrolni točki in ki v imenu uvoznika ustrezno deklarira pristojnim organom: navedite ime in naslov.

Ta oseba mora uradno obvestiti MKT v skladu s členom 3(1)(a) Direktive 91/496/EGS.

Oseba, odgovorna za tovor, in prejemnik sta lahko ista oseba.

I.9

Spremni dokumenti

 

Številka: navedite edinstveno uradno številko spričevala.

Datum izdaje: to je datum, ko je uradni veterinar ali pristojni organ podpisal spričevalo/dokument.

Spremni dokumenti: to večinoma zadeva nekatere vrste konj (potni list za konje), zootehnične dokumente in dovoljenja CITES.

Referenca trgovinskega dokumenta: številka letalskega tovornega lista, številka ladijske nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva.

I.10

Predhodno obveščanje

 

Navedite predvideni datum in čas prispetja pošiljk na MKT.

Uvozniki ali njihovi zastopniki morajo (v skladu s členom 3(1)(a) Direktive 91/496/EGS) en delovni dan pred predvidenim prihodom živali obvestiti veterinarsko osebje na MKT z navedbo števila, vrste in predvidenega časa prihoda živali.

I.11

Država porekla

 

To pomeni državo, v kateri so živali preživele zahtevano obdobje (tri mesece v primeru goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, namenjenih za zakol; plemenskih, proizvodnih ali registriranih enoprstih kopitarjev in perutnine; šest mesecev v primeru plemenskega in proizvodnega goveda ter plemenskih in proizvodnih prašičev; plemenskih, proizvodnih ali pitovnih ovc in koz).

Za konje, ki ponovno vstopajo, to pomeni državo, iz katere so bili nazadnje odpremljeni.

I.12

Regija izvora

 

Regija, v kateri so živali preživele isto obdobje, kot je navedeno za državo: to je obvezno samo za tiste države, ki so razdeljene na regije in iz katerih je uvoz dovoljen samo z enega ali več delov zadevne države. Regionalne oznake so navedene v ustreznih pravilih.

I.13

Prevozno sredstvo

 

Navedite podatke o prevoznem sredstvu prevoza do MKT:

način prevoza (po zraku, morju, železnici, cesti).

Identifikacija prevoznega sredstva: za prevoz po zraku številka leta; za prevoz po morju ime plovila; za prevoz po železnici številka vlaka in vagona, za prevoz po cesti pa registrska številka cestnega prevoznega sredstva in številka priklopnika, kadar se ta uporablja.

I.14

Ni relevantno

I.15

Obrat izvora

 

Ta rubrika se lahko uporabi za navedbo imena in naslova (ulica, mesto in regija/pokrajina/zvezna država, kot je ustrezno), države in oznake države ISO, v kateri je obrat izvora.

Kadar je to ustrezno, navedite registracijsko številko ali številko odobritve.

I.16

Ni relevantno

I.17

Številka zabojnika/številka zalivke

 

Navedite vse identifikacijske številke zalivk in zabojnikov, kadar je to ustrezno.

Za uradni žig navedite številko uradnega žiga, kakor je navedena v uradnem spričevalu, in označite ‚uradni žig‘ ali navedite kakršen koli drug žig, kot je navedeno v spremnih dokumentih.

I.18

S spričevalom za

 

Navedite informacije iz spričevala v skladu z določenimi pravili.

‚Organ, odobren v skladu z Direktivo 92/65/EGS‘ pomeni uradno priznan organ, inštitut ali središče. ‚Karantena‘ se nanaša na Uredbo (EU) št. 139/2013 (1) za nekatere ptice in Direktivo 92/65/ES za ptice, mačke in pse. ‚Ponovna nasaditev‘ se uporablja za mehkužce. ‚Drugo‘ se uporablja za namene, ki niso navedeni drugje v tej razvrstitvi.

I.19

Ni relevantno

I.20

Za prenos

 

Uporabite to rubriko v skladu s členom 4(3) Direktive 91/496/EGS, kadar pošiljka ni namenjena uvozu na tej MKT in živali nadaljujejo pot po morju ali zraku na istem plovilu ali na istem letalu do druge MKT za uvoz v Evropsko unijo ali Evropsko unijo ali Evropski gospodarski prostor. Navedite dodeljeno številko enote TRACES – glej rubriko I.5.

Ta rubrika se lahko uporabi tudi, kadar živali prispejo v EU/EGP iz tretje države na poti v drugo tretjo državo na krovu istega letala ali morskega plovila.

I.21

Ni relevantno

I.22

Za tranzit do

 

To pomeni tranzit živali iz tretje države prek EU/EGP v drugo tretjo državo v skladu s členom 9 Direktive 91/496/EGS. Navedite oznako ISO namembne tretje države.

MKT izstopa: ime MKT, na kateri naj bi živali zapustile EU.

I.23

Za notranji trg

 

Označite to okence, kadar so pošiljke namenjene dajanju na trg Unije.

I.24

Ni relevantno

I.25

Za ponovni vstop

 

Ponovni vstop se uporablja le za registrirane konje za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (Uredba (EU) 2018/659 (2)).

I.26

Za začasni sprejem

 

Začasni sprejem se uporablja le za registrirane konje. Navedite mesto in datum izstopa (ta mora biti prej kot 90 dni po sprejemu).

I.27

Prevozno sredstvo po MKT

 

Navedite način prevoza, uporabljenega po tem, ko je pošiljka prečkala MKT, in podrobne informacije (glej navodila v rubriki I.13).

‚Drugo‘ pomeni načine prevoza, ki niso zajeti v Uredbi (ES) št. 1/2005 (3), ki ureja dobrobit žival med prevozom.

I.28

Prevoznik

 

V skladu s pravili o dobrobiti živali navedite številko odobritve prevoznika in v primeru letalskega prevoza zagotovite, da je družba članica IATA.

I.29

Datum odhoda

 

Ta rubrika se lahko uporabi za navedbo predvidenega datuma in časa odhoda z mejne kontrolne točke.

I.30

Dnevnik vožnje

 

Navedite, kadar načrt poti spremlja živali v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1/2005.

I.31

Opis pošiljke

 

Vrsta: navedite vrsto živali z njenim splošnim imenom in pasmo, kadar je to ustrezno.

Za nedomače živali (zlasti tiste za živalske vrtove, razstave ali raziskovalne inštitute) navedite znanstveno ime.

I.32

Skupno število pakiranj

 

Navedite število škatel, kletk ali boksov, v katerih se živali prevažajo.

I.33

Skupna količina

 

Navedite število ali težo v kilogramih, kakor je navedena v veterinarskem spričevalu ali drugih dokumentih.

I.34

Skupna neto teža/skupna bruto teža (v kg)

 

Ta rubrika se lahko uporabi za:

navedbo skupne neto teže (tj. mase samih živali brez neposrednih zabojnikov ali kakršnega koli pakiranja);

navedbo skupne bruto teže (tj. skupne mase živali, neposrednih zabojnikov in celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme).

I.35

Deklaracija

 

Podpisani(-a), odgovoren(-na) za zgoraj opisani tovor, potrjujem, da so po mojem najboljšem vedenju in prepričanju navedbe iz dela I tega dokumenta resnične in popolne, ter soglašam, da bom izpolnil(-a) pravne zahteve iz Direktive 91/496/EGS, vključno s plačilom veterinarskih pregledov, ponovne odpreme pošiljk, karantene ali izolacije živali ali stroškov evtanazije in odstranitve, če bo potrebno.

Podpisnik s tem obvezuje tudi, da bo sprejel pošiljke v tranzitu, ki jim bo zavrnjen vstop v tretjo državo.


DEL II – NADZOR

Rubrika

Opis

II.1

Prejšnji CVED

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena uporabljenemu CVED v sistemu TRACES, kadar je pošiljka razdeljena, prenesena (v primeru opravljenega uradnega nadzora), nadomeščena ali preklicana.

II.2

Referenca CVED

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

II.3

Dokumentacijski pregled

 

Izvede se za vse pošiljke. To vključuje tudi preverjanje skladnosti z nacionalnimi zahtevami ne glede na končni namembni kraj. Dokumentacijo, ki je obvezna pri tem pregledu, zagotovi uvoznik ali njegov zastopnik.

II.4

Identifikacijski pregled

 

Primerjaj z originalnimi spričevali in dokumenti.

Odstopanje: označite to okence, kadar so pošiljke živali prenesene od ene MKT do druge in ne bodo identifikacijsko pregledane v skladu s členom 4(3) Direktive 91/496/EGS.

II.5

Fizični pregled

 

To vključuje rezultate kliničnega pregleda ter smrtnost in obolevnost živali.

Odstopanje: označite to okence, kadar so pošiljke živali prenesene od ene MKT do druge in ne bodo fizično pregledane v skladu s členom 4(3) Direktive 91/496/EGS. To okence je treba označiti tudi za vrste živali, ki niso navedene v Prilogi A k Direktivi 90/425/EGS in so uvožene na MKT države članice, v kateri ni njihov končni namembni kraj, in za katere morajo biti na končnem namembnem kraju opravljeni fizični pregledi v skladu s členom 8(A)(1)(b)(ii) Direktive 91/496/EGS.

II.6

Laboratorijski test

 

Test za: izberite kategorijo snovi ali patogena, za katerega se izvede postopek preiskave.

‚Naključno‘ pomeni mesečno vzorčenje v skladu z Odločbo 97/794/ES.

‚Na podlagi suma‘ vključuje primere, ko se sumi, da so živali zbolele za boleznijo, ali ko živali kažejo znake bolezni ali so testirane po veljavnih zaščitnih klavzulah.

Čakanje: označite, če živali še niso bile odpremljene do prejema rezultatov.

II.7

Pregledi glede dobrobiti živali

 

Opišite pogoje prevoza in status dobrobiti živali ob prihodu.

Odstopanje: označite to okence, kadar so pošiljke živali prenesene od ene MKT do druge in živali ne bodo pregledane glede dobrobiti.

II.8

Vpliv prevoza na živali

 

Navedite, koliko živali je poginilo, koliko je neprimernih za potovanje in koliko samic je skotilo ali splavilo med prevozom. Pri pošiljkah z velikim številom živali (enodnevni piščanci, ribe, mehkužci itd.) ocenite število mrtvih ali neprimernih živali, kakor je ustrezno.

II.9

Sprejemljivo za prenos

 

Izpolnite, kadar je relevantno, za navedbo sprejemljivosti za prenos, kakor je opredeljeno v rubriki. I.20

II.10

Ni relevantno

II.11

Sprejemljivo za tranzit

 

Izpolnite z navedbo držav članic tranzita v skladu z načrtom poti, kadar je to ustrezno.

II.12

Sprejemljivo za notranji trg

 

Izpolnite, kot je ustrezno, če so živali poslane v nadzorovan namembni kraj (klavnica, uradno odobren organ ali karantena v skladu z rubriko I.18), odobren za uvoz pod posebnimi pogoji.

II.13

Ni relevantno

II.14

Ni relevantno

II.15

Sprejemljivo za začasni sprejem

 

Ta rubrika se uporablja le za registrirane konje. Na ozemlju EU/EGP jim je dovoljeno ostati samo do datuma, navedenega v rubriki I.26, ki ni kasneje od 90 dni po sprejemu.

II.16

Nesprejemljivo

 

To rubriko uporabite za pošiljke, ki niso skladne z zahtevami EU ali so sumljive.

Kadar je uvoz zavrnjen, jasno navedite postopek, ki ga je treba izvesti. ‚Zakol‘ pomeni, da se meso živali lahko nameni za prehrano ljudi, če se med pregledom izkaže za sprejemljivo. ‚Evtanazija‘ pomeni uničenje ali odstranitev živali, katerih meso ne sme biti sproščeno za prehrano ljudi.

II.17

Razlog za zavrnitev

 

Navedite dodatne pomembne informacije, kot je ustrezno. Označite ustrezno okence.

‚Pomanjkanje spričevala/neveljavno spričevalo‘ se nanaša na uvozna dovoljenja ali tranzitne dokumente, ki jih zahtevajo tretje države ali države članice.

II.18

Podatki o nadzorovanih namembnih krajih

 

Navedite številko odobritve in naslov, vključno s poštno številko, za vse namembne kraje, kjer je dodatni veterinarski pregled obvezen. To velja za rubrike II.9, II.11, II.12 in II.15. V rubriki II.15 navedite samo naslov prvega obrata. Za občutljive organe, ki morajo ostati anonimni, navedite dodeljeno številko, vendar brez naslova.

II.19

Pošiljka ponovno zapečatena

 

Uporabite to rubriko, kadar se originalna zalivka na pošiljki uniči pri odpiranju kontejnerja. Voditi je treba zbirni seznam vseh zalivk, ki so bile uporabljene v ta namen.

II.20

Identifikacija MKT

 

Uradni žig MKT ali pristojnega organa.

II.21

Uradnik za izdajo spričevala

 

Ime in podpis uradnega veterinarja ter datum.

II.22

Pristojbine za preglede

 

Za notranje namene.

II.23

Referenca carinskega dokumenta

 

Uporabljajo jo carinske službe za dodajanje ustreznih informacij (npr. št. T1 ali T5 carinskih spričeval), kadar pošiljke ostanejo pod carinskim nadzorom za določeno obdobje. Ta informacija se običajno doda po podpisu veterinarja.

II.24

Nadaljnji SVVD

 

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več hčerinskih CVED.


DEL III – NADALJNJE SPREMLJANJE

Rubrika

Opis

III.1

Prejšnji CVED

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki II.1.

III.2

Referenca CVED

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

III.3

Nadaljnji CVED

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več CVED iz rubrike II.24.

III.4

Podatki o povratni odpremi

Navedite uporabljeno prevozno sredstvo in njegovo identifikacijo, državo in oznako države ISO.

Navedite datum povratne odpreme in ime MKT izstopa takoj, ko so te informacije znane.

III.5

Izvajalec nadaljnjega spremljanja

Navedite organ, ki je pristojen za potrjevanje sprejema in skladnosti pošiljke, na katero se nanaša CVED: MKT izstopa, MKT končnega namembnega kraja ali nadzorna enota.

Navedite nadaljnje namembne kraje in/ali razloge za neskladnost ali spremembo statusa živali (npr. neustrezni namembni kraj, pomanjkanje spričevala ali neveljavno spričevalo, neujemanje dokumentov, pomanjkanje identifikacije ali neustrezna identifikacija, nezadovoljivi rezultati testov, živali s sumom, mrtve živali, izgubljene živali ali sprememba v trajni vstop).

III.6

Uradnik za izdajo spričevala

To se nanaša na podpis uradnika pristojnega organa za izdajo spričevala v primeru povratne odpreme in nadaljnjega spremljanja pošiljk.

DEL 2

Vzorec za CVED-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  (1) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic (UL L 47, 20.2.2013, str. 1).

(2)  (2) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 z dne 12. aprila 2018 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (UL L 110, 30.4.2018, str. 1).

(3)  (3) Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopkih, povezanih z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).


PRILOGA III

„PRILOGA III

DEL 1

Navodila za uporabo enotnega vstopnega dokumenta – vzorec 2 (EVD2)

SPLOŠNO

Če ni navedeno drugače, del I izpolni nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali njegov predstavnik.

Dela II in III izpolni pristojni organ.

Navedbe iz tega dela sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico EVD2.

Papirnate kopije elektronskega EVD2 morajo imeti navedeno edinstveno optično strojno berljivo oznako s povezavo do elektronske različice.

Kadar vam rubrika omogoča, da izberete eno ali več možnosti, bodo v elektronski različici EVD2 prikazane samo možnosti, ki ste jih izbrali.

Kadar rubrika ni obvezna, se bo njena vsebina prikazala kot prečrtano besedilo.

Vrstni red rubrik v vzorcu EVD2 ter njihova velikost in oblika so le okvirni.

Kadar je žig obvezen, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig.

DEL I – OPIS POŠILJKE

Rubrika

Opis

I.1

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navedite ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo), ki odpremlja pošiljko. Informacije o telefonski številki in številki telefaksa ali elektronskem naslovu so zaželene.

I.2

Referenca EVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena v sistemu TRACES (ponovljeno v rubrikah II.2 in III.2).

I.3

Lokalna referenca

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, ki jo je dodelil pristojni organ.

I.4

Določena vstopna točka

 

Izberite ime določene vstopne točke ali kontrolne točke, kot je ustrezno.

I.5

Koda določene vstopne točke

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena določeni vstopni točki ali kontrolni točki, kot je ustrezno, v sistemu TRACES.

I.6

Prejemnik/uvoznik

 

Navedite ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in številki telefaksa ali elektronskem naslovu so zaželene.

I.7

Namembni kraj

 

Navedite naslov za dostavo v Uniji. Informacije o telefonski številki in številki telefaksa ali elektronskem naslovu so zaželene.

I.8

Nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko

 

To je oseba (nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik ali oseba, ki deklarira v njegovem imenu), ki je odgovorna za pošiljko ob njeni predložitvi na določeni vstopni točki in ki pristojnemu organu v imenu uvoznika predloži potrebne deklaracije. Navedite ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in številki telefaksa ali elektronskem naslovu so zaželene.

I.9

Spremni dokumenti

 

Navedite datum izdaje in število uradnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko, kot je ustrezno.

Referenca trgovinskega dokumenta: številka letalskega tovornega lista, številka ladijske nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva.

I.10

Predhodno obveščanje

 

Navedite predvideni datum in čas prispetja pošiljke na določeno vstopno točko ali kontrolno točko, kot je ustrezno.

I.11

Država porekla

 

To se nanaša na tretjo državo, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

I.12

Ni relevantno

I.13

Prevozno sredstvo

 

Navedite podrobne informacije o prevoznem sredstvu, s katerim je pošiljka prispela: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za cestna prevozna sredstva navedite številko registrske tablice in po potrebi številko priklopnika, za vlake navedite identifikacijo vlaka in številko vagona.

I.14

Država odpreme

 

To se nanaša na tretjo državo, v kateri je bila pošiljka poslana v Unijo s končnim prevoznim sredstvom.

I.15

Ni relevantno

I.16

Pogoji prevoza

 

Izberite ustrezno temperaturo shranjevanja med prevozom.

I.17

Številka zabojnika/številka zalivke

 

Navedite vse identifikacijske številke zalivk in zabojnikov, kadar je to ustrezno.

Za uradni žig navedite številko uradnega žiga, kakor je navedena v uradnem spričevalu, in označite ‚uradni žig‘ ali navedite kakršen koli drug žig, kot je navedeno v spremnih dokumentih.

I.18

S spričevalom za

 

Izberite predvideno uporabo blaga, kot je navedeno v uradnem spričevalu (če se zahteva) ali trgovinskem dokumentu.

Označite ustrezno okence, odvisno od tega, ali je proizvod namenjen za prehrano ljudi brez predhodnega razvrščanja ali drugačne mehanske obdelave (v tem primeru označite ‚prehrana ljudi‘), za prehrano ljudi po takšni obdelavi (v tem primeru označite ‚dodatna obdelava‘), za ‚krmo‘ (v tem primeru označite ‚krma‘) ali drugo.

I.19

Ni relevantno

I.20

Za prevoz do

 

V prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na določeni vstopni točki po zadovoljivem dokumentacijskem pregledu na določeni vstopni točki označi to okence, da odobri prevoz do druge kontrolne točke.

I.21

Za nadaljnji prevoz

 

Navedite želeni kraj, kamor naj se pošiljka, izbrana za identifikacijske in fizične preglede, prepelje, če je odobrena na določeni vstopni točki, do prejema rezultatov fizičnih pregledov v skladu s členom 8.

I.22

Ni relevantno

I.23

Za notranji trg

 

Označite to okence, kadar je pošiljka namenjena za uvoz v Unijo (člen 8).

I.24

Ni relevantno

I.25

Ni relevantno

I.26

Ni relevantno

I.27

Prevozno sredstvo po določeni vstopni točki

 

Izberite ustrezno prevozno sredstvo v primeru prevoza do kontrolne točke ali nadaljnjega prevoza (glej navodilo za rubriko I.13).

I.28

Ni relevantno

 

 

I.29

Ni relevantno

 

 

I.30

Ni relevantno

I.31

Opis pošiljke

 

Navedite podroben opis blaga (za krmo navedite tudi vrsto krme).

Uporabite oznako, s katero je opredeljeno blago, kot je navedeno na seznamu v Prilogi I (vključno s pododdelkom TARIC, če se uporablja).

Navedite vrsto pakiranja.

I.32

Skupno število pakiranj

 

Navedite skupno število pakiranj v pošiljki, kadar je to ustrezno.

I.33

Skupna količina

 

Navedite število kosov ali prostornino, kot je ustrezno.

I.34

Skupna neto teža/skupna bruto teža (v kg)

 

Neto teža: teža dejanskega proizvoda v kilogramih, brez pakiranja. Ta teža je opredeljena kot masa samih proizvodov brez neposrednih zabojnikov ali kakršnega koli pakiranja.

Bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposrednih kontejnerjev in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme.

I.35

Deklaracija

 

Deklaracijo mora podpisati fizična oseba, odgovorna za pošiljko:

Podpisani nosilec dejavnosti, odgovoren za zgoraj opisane pošiljke, potrjujem, da so po mojem najboljšem vedenju in prepričanju navedbe iz dela I tega dokumenta resnične in popolne, ter soglašam, da bom izpolnil zahteve iz Uredbe (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, vključno s plačilom za uradni nadzor, in posledične uradne ukrepe v primeru neskladnosti z zakonodajo o krmi in živilih.


DEL II – NADZOR

Rubrika

Opis

II.1

Prejšnji EVD

 

V tej rubriki navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, dodeljeno EVD v sistemu TRACES, ki se je uporabljala pred prevozom do kontrolne točke ali pred nadaljnjim prevozom.

II.2

Referenca EVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

II.3

Dokumentacijski pregled

 

Izvede se za vse pošiljke.

II.4

Identifikacijski pregled

 

Pristojni organ na določeni vstopni točki ali, v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojni organ na kontrolni točki navede rezultate identifikacijskih pregledov.

II.5

Fizični pregled

 

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede, ali je pošiljka izbrana za fizične preglede, ki se lahko v prehodnem obdobju iz člena 19(1) izvedejo na drugi kontrolni točki.

Pristojni organ na določeni vstopni točki ali, v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojni organ na kontrolni točki navede rezultate fizičnih pregledov.

II.6

Laboratorijski test

 

V tej rubriki pristojni organ na določeni vstopni točki ali, v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojni organ na kontrolni točki navede rezultate laboratorijskih testov. V tej rubriki navedite kategorijo snovi ali patogena, za katerega je bil izveden laboratorijski test.

II.7

Ni relevantno

II.8

Ni relevantno

II.9

Sprejemljivo za prevoz do

 

Pristojni organ na določeni vstopni točki v prehodnem obdobju iz člena 19(1) in po zadovoljivem dokumentacijskem pregledu navede, do katere kontrolne točke se lahko pošiljka prepelje za identifikacijske in fizične preglede.

II.10

Sprejemljivo za nadaljnji prevoz do

 

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede, ali je pošiljka odobrena za nadaljnji prevoz, kot je določeno v členu 8. Nadaljnji prevoz se lahko odobri samo, če so bili na določeni vstopni točki opravljeni identifikacijski pregledi in je njihov rezultat zadovoljiv. Rubrika II.4 se torej izpolni hkrati z odobritvijo nadaljnjega prevoza, medtem ko se rubrika II.5 izpolni, ko so na voljo rezultati laboratorijskih testov.

II.11

Ni relevantno

II.12

Sprejemljivo za notranji trg

 

Ta rubrika se uporablja za vse pošiljke, ki se sprostijo v prosti promet znotraj Unije.

II.13

Ni relevantno

II.14

Ni relevantno

II.15

Ni relevantno

II.16

Nesprejemljivo

 

Jasno navedite rok, do katerega je treba sprejeti ukrep v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov pregledov.

II.17

Razlog za zavrnitev

 

Označite ustrezno okence.

II.18

Podatki o nadzorovanih namembnih krajih (rubrike II.9, II.10 in II.16)

 

Navedite številko odobritve in naslov (ali ime ladje in pristanišče), kot je ustrezno, za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatni nadzor pošiljke.

II.19

Pošiljka ponovno zapečatena

 

Uporabite to rubriko, kadar se originalna zalivka na pošiljki uniči pri odpiranju kontejnerja. Voditi je treba zbirni seznam vseh zalivk, ki so bile uporabljene v ta namen.

II.20

Identifikacija določene vstopne točke ali kontrolne točke

 

Pristojni organ na določeni vstopni točki ali, v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojni organ na kontrolni točki v tej rubriki odtisne svoj uradni žig.

II.21

Uradnik za izdajo spričevala

 

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki, ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojnega organa na kontrolni točki:

Podpisani uradni inšpektor na določeni vstopni točki/kontrolni točki potrjujem, da so bili pregledi pošiljke opravljeni v skladu z zahtevami Unije.

II.22

Pristojbine za preglede

 

Ta rubrika se lahko uporabi za navedbo pristojbin za preglede.

II.23

Referenca carinskega dokumenta

 

Po potrebi uporabijo carinske službe.

II.24

Nadaljnji EVD

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, dodeljeno EVD v sistemu TRACES, ki se je uporabljala po prevozu do kontrolne točke ali po nadaljnjem prevozu.


DEL III – NADALJNJE SPREMLJANJE

Rubrika

Opis

III.1

Prejšnji EVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki II.1.

III.2

Referenca EVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

III.3

Nadaljnji EVD

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več EVD iz rubrike II.24.

III.4

Podatki o povratni odpremi

Pristojni organ na določeni vstopni točki, ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1), pristojni organ na kontrolni točki navede informacije o uporabljenem prevoznem sredstvu, njegovi identifikacijski številki, namembni državi in datumu ponovne odpreme takoj, ko so te informacije znane. Navedba imena MKT izstopa ali določene vstopne točke ni obvezna.

III.5

Nadaljnje spremljanje

Navedite enoto lokalnega pristojnega organa, ki je odgovorna za izvajanje nadzora v primeru, da je treba pošiljko ‚uničiti‘, ‚pretvoriti‘ ali ‚uporabiti za drug namen‘, kot je ustrezno. V tej rubriki navedeni organ potrdi prispetje in skladnost pošiljke.

III.6

Uradnik za izdajo spričevala

To se nanaša na podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki, ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1), odgovornega uradnika na kontrolni točki v primeru ‚povratne odpreme‘.

To se nanaša na podpis odgovornega uradnika lokalnega pristojnega organa v primeru ‚uničenja‘, ‚pretvorbe‘ ali ‚uporabe za drug namen‘.

DEL 2

Vzorec za EVD2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13