9.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1685

z dne 4. oktobra 2019

o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 95(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/329 (2) je bil konzorcij pod vodstvom raziskovalnega inštituta Wageningen Livestock Research, v katerega sta vključena tudi univerza Aarhus Universitet in raziskovalni inštitut Friedrich-Loeffler-Institut, določen za referenčni center Evropske unije za dobrobit živali, odgovoren za podpiranje horizontalnih dejavnosti Komisije in držav članic na področju zahtev glede dobrobiti živali iz člena 1(2)(f) Uredbe (EU) 2017/625. V skladu z nalogami iz večletnega delovnega programa referenčnih centrov Evropske unije so dejavnosti referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali osredotočene na dobrobit prašičev.

(2)

Zato je v skladu s členom 95 Uredbe (EU) 2017/625 Komisija izvedla javni razpis za izbiro in določitev novega referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali, ki naj bi podpiral horizontalne dejavnosti Komisije in držav članic v zvezi z uporabo pravil, ki določajo zahteve glede dobrobiti perutnine in drugih majhnih rejnih živali.

(3)

Ocenjevalni in izbirni odbor, imenovan za navedeni razpis, je sklenil, da konzorcij pod vodstvom urada Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francija), v katerega so vključeni tudi inštitut Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španija), inštitut Institut for Husdyrvidenskab univerze Aarhus Universitet (Danska) in inštitut Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italija), izpolnjuje zahteve iz člena 95(3) Uredbe (EU) 2017/625 in bi lahko bil odgovoren za naloge iz člena 96 navedene uredbe, kar zadeva perutnino in druge majhne rejne živali.

(4)

Ta konzorcij bi bilo zato treba določiti za referenčni center Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali, odgovoren za podporne naloge, če so vključene v letne ali večletne delovne programe referenčnih centrov Evropske unije. Letni ali večletni delovni programi morajo biti oblikovani v skladu s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih delovnih programov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Člen 95 Uredbe (EU) 2017/625 zahteva, da je določitev referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali časovno omejeno ali se redno pregleduje. Zato bi bilo treba določitev referenčnega centra Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali pregledati vsakih pet let.

(6)

Določeni referenčni center Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali bi moral imeti na voljo dovolj časa za pripravo delovnega programa za naslednje proračunsko obdobje. Zato bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2020 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Naslednji konzorcij se določi za referenčni center Evropske unije za dobrobit živali, odgovoren za podporo horizontalnih dejavnosti Komisije in držav članic na področju zahtev glede dobrobiti perutnine in drugih majhnih rejnih živali:

Naziv:

:

Konzorcij pod vodstvom urada Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francija), v katerega so vključeni tudi inštitut Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španija), inštitut Institut for Husdyrvidenskab univerze Aarhus Universitet (Danska) in inštitut Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italija)

Naslov:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCIJA

2.   Določitev se pregleda vsakih pet let od dneva začetka uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 z dne 5. marca 2018 o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali (UL L 63, 6.3.2018, str. 13).

(3)  Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).