27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1589

z dne 26. septembra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron in tritosulfuron

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Obdobja odobritve aktivnih snovi beta-ciflutrin, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb in tiofanat-metil so bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1262 (3) podaljšana do 31. oktobra 2019.

(3)

Obdobje odobritve za aktivno snov tritosulfuron je bilo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1796 (4) podaljšano do 30. novembra 2019.

(4)

Obdobja odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram in piriproksifen se iztečejo 31. decembra 2019 z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1796.

(5)

Obdobje odobritve aktivne snovi triflusulfuron se izteče 31. decembra 2019.

(6)

Vloge za obnovitev odobritve navedenih snovi so bile vložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (5).

(7)

Ker se je ocenjevanje navedenih snovi zavleklo iz razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati, bo odobritev navedenih aktivnih snovi verjetno potekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(8)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, če odobritev aktivne snovi ni obnovljena, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih naj Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1262 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 238, 21.9.2018, str. 62).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1796 z dne 20. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klorpirifos, klorpirifos-metil, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksistrobin, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oksamil, pikloram, piraklostrobin, piriproksifen in tritosulfuron (UL L 294, 21.11.2018, str. 15).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 40 se za deltametrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 48 se za beta-ciflutrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 65 se za flufenacet datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 69 se za fostiazat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 102 se za klorotoluron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 103 se za cipermetrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 104 se za daminozid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 105 se za tiofanat-metil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 107 se za MCPA datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 108 se za MCPB datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 119 se za indoksakarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 160 se za prosulfokarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 161 se za fludioksonil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2020“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 162 se za klomazon datum veljavnosti registracije nadomesti z „sobota, 31. oktober 2020“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 169 se za amidosulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „četrtek, 31. december 2020“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 170 se za nikosulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „četrtek, 31. december 2020“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 171 se za klofentezin datum veljavnosti registracije nadomesti z „četrtek, 31. december 2020“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 172 se za dikambo datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 173 se za difenokonazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 174 se za diflubenzuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(21)

v šestem stolpcu vrstice 176 se za lenacil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(22)

v šestem stolpcu vrstice 178 se za pikloram datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(23)

v šestem stolpcu vrstice 179 se za piriproksifen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(24)

v šestem stolpcu vrstice 180 se za bifenoks datum veljavnosti registracije nadomesti z „četrtek, 31. december 2020“;

(25)

v šestem stolpcu vrstice 181 se za diflufenikan datum veljavnosti registracije nadomesti z „četrtek, 31. december 2020“;

(26)

v šestem stolpcu vrstice 182 se za fenoksaprop-P datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(27)

v šestem stolpcu vrstice 183 se za fenpropidin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“;

(28)

v šestem stolpcu vrstice 186 se za tritosulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. november 2020“;

(29)

v šestem stolpcu vrstice 289 se za triflusulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. december 2020“.