26.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1582

z dne 25. septembra 2019

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za imazalil so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Za imazalil je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Priporočila je znižanje MRL za krompir, paradižnik, ječmenovo zrnje, ovseno zrnje, rženo zrnje in pšenično zrnje. Za določene druge proizvode je priporočila dvig obstoječih MRL.

(3)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z določenimi MRL nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Z vidika obvladovanja tveganja je primerno določiti MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali na ravni, ki jo določi Agencija, za citruse, jagode, robide, maline, bučke in melone ter mišičevje, maščevje, jetra in ledvice prašičev, goveda in enoprstih kopitarjev ter kravje mleko in kobilje mleko, saj so bile za te proizvode na voljo omejene informacije, Agencija pa je določila MRL, ki ne vzbujajo skrbi glede varstva potrošnikov. Navedene MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Z vidika obvladovanja tveganja je primerno določiti MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzete MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005, za pečkato sadje, kakije, banane in papriko, saj za te proizvode ni bilo na voljo nobenih informacij, na podlagi katerih bi Agencija lahko določila MRL, ki ne vzbujajo skrbi glede varstva potrošnikov.

(4)

Agencija je navedla, da določene MRL za imazalil v grenivkah, pomarančah, jabolkih, hruškah, bananah, krompirju in jetrih govedi ter mejna vrednost ostankov iz Codexa (v nadaljnjem besedilu: CXL), na kateri temelji MRL EU za nešplje, lahko vzbujajo skrbi glede varstva potrošnikov. Ob upoštevanju dodatnih informacij, ki so na voljo za grenivke, pomaranče in krompir, je določila alternativne MRL za grenivke, pomaranče, krompir in jetra govedi, ki ne vzbujajo takšnih skrbi. Kar zadeva MRL za jabolka, hruške, nešplje in banane, je Agencija navedla, da odgovorni za obvladovanje tveganja lahko razmislijo o določitvi teh MRL v višini specifične meje določljivosti ali uporabi privzetih MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(5)

Agencija je predlagala spremenjene opredelitve ostankov. Primerno je, da se opredelitve ostankov ustrezno spremenijo.

(6)

Neodvisno od pregleda MRL, opravljenega v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005, je bila v skladu s členom 6 navedene uredbe vložena vloga za spremembo obstoječih MRL za imazalil v citrusih, jabolkih, hruškah, bananah in krompirju ter v proizvodih živalskega izvora.

(7)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 je zadevna država članica to vlogo ocenila in Komisiji predložila poročilo o oceni.

(8)

V skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 396/2005 je Agencija proučila vlogo in poročilo o oceni, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazloženo mnenje (3) o predlaganih MRL. Navedeno mnenje je poslala vložnikom, Komisiji in državam članicam ter ga javno objavila.

(9)

Agencija je v obrazloženem mnenju v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 396/2005 ugotovila, da MRL za predvidene uporabe ni mogoče spremeniti, dokler ni končana ocena tveganja v zvezi z genotoksičnostjo in splošno toksičnostjo za rastlinske metabolite R014821, FK-772 in FK-284. Poleg tega je ugotovila, da so bile nekatere informacije, ki so bile v pregledu MRL, opravljenem v skladu s členom 12(1) navedene uredbe, opredeljene kot nedostopne, predložene z vlogo v skladu s členom 6 navedene uredbe.

(10)

Zaradi sprejetja obrazloženega mnenja na podlagi člena 10 Uredbe (ES) št. 396/2005 po sprejetju obrazloženega mnenja na podlagi člena 12(1) navedene uredbe ter horizontalne narave pomislekov glede toksičnosti, opredeljenih za metabolite imazalila R014821, FK-772 in FK-284, je Komisija v skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 396/2005 zaprosila Agencijo, naj posodobi svoje obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL za imazalil.

(11)

Agencija je predložila obrazloženo mnenje (4) s posodobljenim pregledom obstoječih MRL za imazalil na podlagi novih toksikoloških informacij.

(12)

V navedenem obrazloženem mnenju je Agencija določila enake MRL kot v obrazloženem mnenju v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005, razen za citruse, melone in proizvode živalskega izvora. Za te proizvode ni predlagala MRL, ker ni mogla dokončati ocene toksikoloških lastnosti metabolita R014821.

(13)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 705/2011 (5) se je obnovila odobritev imazalila v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Agencija je sicer v oceni tveganja pred sprejetjem navedene uredbe ugotovila negotovosti v zvezi s toksikološkimi lastnostmi metabolita R014821 (7), vendar pogoji odobritve na ravni obvladovanja tveganja v zvezi s tem niso bili omejeni. Dodatne informacije o toksikoloških značilnostih metabolita R014821, predložene skupaj z vlogo v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 396/2005, niso popolnoma odpravile teh negotovosti, vendar niti niso povzročile večje zaskrbljenosti. Z vidika obvladovanja tveganja je zaradi skladnosti primerno določiti MRL za proizvode, za katere je Agencija v obrazloženem mnenju v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005 določila MRL, ki ne vzbujajo skrbi glede varstva potrošnikov, v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali na ravni, ki jo določi Agencija.

(14)

Obstoječe CXL so bile upoštevane v obrazloženih mnenjih Agencije. Za določitev MRL so bile upoštevane CXL, ki so varne za potrošnike v Uniji.

(15)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali CXL, bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzete MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(16)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Navedeni laboratoriji so ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(17)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(18)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(19)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(21)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(22)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 16. aprilom 2020, razen za grenivke, pomaranče, jabolka, hruške, nešplje, banane, krompir in jetra goveda.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja pa se od 16. aprila 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane: Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov za imazalil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2017;15(9):4977.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane: Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities (Sprememba obstoječih mejnih vrednosti ostankov za imazalil v različnih proizvodih). EFSA Journal 2018;16(6):5329.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane: Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information (Obrazloženo mnenje o posodobljenem pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za imazalil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005 na podlagi novih toksikoliških informacij). EFSA Journal 2018;16(10):5453.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 705/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi imazalil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 190, 21.7.2011, str. 43).

(6)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(7)  Evropska agencija za varnost hrane: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo imazalil). EFSA Journal 2010;8(3):1526.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

v Prilogi II se stolpec za imazalil nadomesti z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Imazalil (vsa razmerja sestavnih izomerov) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

Citrusi

 

0110010

Grenivke

4 (+)

0110020

Pomaranče

4 (+)

0110030

Limone

5 (+)

0110040

Limete

5 (+)

0110050

Mandarine

5 (+)

0110990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0120000

Lupinarji

0,01 (*1)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo (2)

 

0130000

Pečkato sadje

0,01 (*1)

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo (2)

 

0140000

Koščičasto sadje

0,01 (*1)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo (2)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

0,01 (*1)

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

2

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

2

0153020

Ostrožnice

0,01 (*1)

0153030

Maline (rdeče in rumene)

2

0153990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (*1)

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo (2)

 

0160000

Mešano sadje

0,01 (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo (2)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo (2)

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo (2)

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (*1)

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo (2)

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo (2)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01 (*1)

0220010

Česen

 

0220020

Čebula

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo (2)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

0231010

Paradižnik

0,3

0231020

Paprika

0,01 (*1)

0231030

Jajčevci

0,01 (*1)

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01 (*1)

0231990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

0,5

0232020

Kumarice za vlaganje

0,5

0232030

Bučke

0,1 (+)

0232990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

2 (+)

0233020

Orjaške buče

0,01 (*1)

0233030

Lubenice

0,01 (*1)

0233990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01 (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo (2)

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo (2)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Listnati ohrovt

 

0243990

Drugo (2)

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01 (*1)

0251010

Motovilec

 

0251020

Solata

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

0251050

Rana barbica

 

0251060

Rukvica/rukola

 

0251070

Ogrščica

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

0251990

Drugo (2)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01 (*1)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo (2)

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,01 (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02 (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorovi listi

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo (2)

 

0260000

Stročnice

0,01 (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo (2)

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01 (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Sladki komarček

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0270090

Palmovi srčki

 

0270990

Drugo (2)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*1)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01 (*1)

0300000

STROČNICE

0,01 (*1)

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo (2)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (*1)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo (2)

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo (2)

 

0500000

ŽITA

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo (2)

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*1)

0610000

Čaji

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnice

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo (2)

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo (2)

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo (2)

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo (2)

 

0820000

Plodovi

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo (2)

 

0830000

Skorja

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo (2)

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (*1)

0840020

Ingver (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

0840990

Drugo (2)

0,05 (*1)

0850000

Brsti

0,05 (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo (2)

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (*1)

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo (2)

 

0870000

Semenski ovoj

0,05 (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo (2)

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

1011000

(a)

Prašiči

0,02 (*1)

1011010

Mišičevje

(+)

1011020

Maščevje

(+)

1011030

Jetra

(+)

1011040

Ledvice

(+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1011990

Drugo (2)

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

0,02 (*1) (+)

1012020

Maščevje

0,02 (*1) (+)

1012030

Jetra

0,03 (+)

1012040

Ledvice

0,02 (*1) (+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02 (*1)

1012990

Drugo (2)

0,02 (*1)

1013000

(c)

Ovce

0,01 (*1)

1013010

Mišičevje

 

1013020

Maščevje

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvice

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1013990

Drugo (2)

 

1014000

(d)

Koze

0,01 (*1)

1014010

Mišičevje

 

1014020

Maščevje

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvice

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1014990

Drugo (2)

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

Mišičevje

0,02 (*1) (+)

1015020

Maščevje

0,02 (*1) (+)

1015030

Jetra

0,03 (+)

1015040

Ledvice

0,02 (*1) (+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02 (*1)

1015990

Drugo (2)

0,02 (*1)

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (*1)

1016010

Mišičevje

 

1016020

Maščevje

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvice

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1016990

Drugo (2)

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

0,01 (*1)

1017010

Mišičevje

 

1017020

Maščevje

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvice

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1017990

Drugo (2)

 

1020000

Mleko

 

1020010

Govedo

0,02 (*1) (+)

1020020

Ovce

0,01 (*1)

1020030

Koze

0,01 (*1)

1020040

Konji

0,02 (*1) (+)

1020990

Drugo (2)

0,01 (*1)

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*1)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo (2)

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05 (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

(**)

Kombinacija pesticid – številčna oznaka, za katero velja MRL, kot je določena v delu B Priloge III.

Imazalil (vsa razmerja sestavnih izomerov) (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka: imazalil – oznaka 1000000 razen 1040000 : vsota imazalila in metabolita FK-772 (vsa razmerja sestavnih izomerov), izražena kot imazalil

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o toksičnosti metabolitov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 26. septembra 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110010

Grenivke

0110020

Pomaranče

0110030

Limone

0110040

Limete

0110050

Mandarine

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 26. septembra 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0232030

Bučke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o toksičnosti metabolitov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 26. septembra 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0233010

Melone

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o toksičnosti metabolitov in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 26. septembra 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1015010

Mišičevje

1015020

Maščevje

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1020010

Govedo

1020040

Konji

(2)

v delu B Priloge III se črta stolpec za imazalil.


(*1)  Meja analitskega določanja

(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.