8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/42


UREDBA SVETA (EU) 2019/1333

z dne 25. junija 2019

o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu) in Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Protokol) sta bila v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2019/1332 (1) podpisana 31. julija 2019 s pridržkom njune poznejše sklenitve.

(2)

Sporazum o partnerstvu razveljavlja Sporazum o ribolovu v gambijskih vodah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gambije (2), ki je začel veljati 2. junija 1987.

(3)

Protokol zajema obdobje šestih let od datuma začetka njegove uporabe.

(4)

Ribolovne možnosti, določene v Protokolu, bi bilo treba razdeliti med države članice za trajanje uporabe Protokola.

(5)

Protokol se bo začasno uporabljal od podpisa, da se zagotovi čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne možnosti, določene na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo se med države članice razdelijo na naslednji način:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija

16 plovil

Francija

12 plovil

(b)

plovila za ribolov z ribiško palico:

Španija

8 plovil

Francija

2 plovili

(c)

plovila za globokomorski ribolov s pridneno vlečno mrežo:

Država članica

Največje število hkrati delujočih plovil za globokomorski ribolov s pridneno vlečno mrežo

Število četrtletnih dovoljenj za ribolov na leto (3)

Tone ciljnih vrst, kot so opredeljene v Dodatku 2b Priloge k Protokolu

Španija

3

10

625

Grčija

2 (v dveh različnih četrtletjih)

125

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. julija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 2019

Za Svet

Predsednik

A. ANTON


(1)  Sklep Sveta (EU) 2019/1332 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(2)  UL L 146, 6.6.1987, str. 3.

(3)  Zadevne države članice uporabo četrtletnih dovoljenj za ribolov uskladijo v sodelovanju s Komisijo.