26.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1262

z dne 25. julija 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 (2) vzpostavlja seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), ki se po potrebi posodablja v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih dokazov in ocen tveganja, opravljenih v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Komisija je ugotovila, da so bili za vse navedene invazivne tujerodne vrste ustrezno upoštevani vsi elementi, določeni v členu 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(4)

Od sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 so se znanstvena imena nekaterih vrst s seznama Unije spremenila. Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Od sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 so bile oznake KN iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (3) posodobljene. Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1141 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 189, 14.7.2016, str. 4).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1141 se spremeni:

(1)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se po abecednem vrstnem redu vstavijo naslednje vrste:

Vrsta

(i)

Oznake KN za žive osebke

(ii)

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

(iii)

Kategorije povezanega blaga

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (semena)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (semena)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (semena)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (semena)“

 

(2)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se „Orconectes limosus Rafinesque, 1817“ nadomesti z „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)“;

(3)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se „Orconectes virilis Hagen, 1870“ nadomesti z „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)“;

(4)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis“ nadomesti s „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)“;

(5)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se oznaka KN za dele, ki se lahko razmnožujejo, za Eichhornia crassipes (Martius) Solms spremeni iz „ex 1209 30 00“ v „ex 1209 99 99“;

(6)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) točka (2), „0301 93 00: krapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)“, nadomesti z „0301 93 00: krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)“;

(7)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) točka (6), „1211 90 86: druge rastline in deli rastlin (vključno semena in plodovi), ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v prahu“, nadomesti z „ex 1211 90 86: sveža semena, ki niso rezana, zdrobljena ali zmleta“;

(8)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) doda naslednja točka:

„(13)

ex 1213: seno“.