9.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1170

z dne 8. julija 2019

o spremembi in popravku Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti členov 43 in 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 (2) določa zahteve za usklajeno uvajanje storitev podatkovnih zvez, ki temelji na podatkovnih komunikacijah od točke do točke, zrak–zemlja.

(2)

Glede na tekoče težave z izvajanjem podatkovnih zvez in sprejetimi popravnimi ukrepi ter ob upoštevanju cilja, da bi moralo biti vsaj 75 % letov opremljenih z zmogljivostjo podatkovnih zvez, bi bilo treba spremeniti merila za izvzetje. Navedena merila bi morala ostati učinkovita, ne da bi pomenila nepotrebno gospodarsko breme za določene kategorije operatorjev, ki znatno manj prispevajo k skupnemu številu letov. Take kategorije bi morale vključevati operatorje zrakoplovov s prihodnjimi navigacijskimi sistemi zračnega prometa (FANS) 1/A, operatorje starejših zrakoplovov in zrakoplovov, namenjenih za prevoz 19 potnikov ali manj.

(3)

Za posodobitev uredbe bi bilo treba v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 29/2009 spremeniti sklicevanja na Prilogo 10 Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) in odpraviti različne vsebinske napake.

(4)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/310 (3) je bil spremenjen člen 3 Uredbe (ES) št. 29/2009, vendar navedena sprememba ni bila upoštevana v ustreznih členih 6 in 8 Uredbe (ES) št. 29/2009. Ta izpust bi bilo treba popraviti.

(5)

Ker ta uredba spreminja merila za izvzetje iz člena 14 Uredbe (ES) št. 29/2009, je primerno, da se pogoji navedene uredbe prilagodijo tudi členu 127(3) Uredbe (EU) 2018/1139, ki je naveden v njenem členu 44.

(6)

Uredbo (ES) št. 29/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127(3) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 29/2009 se spremeni:

(1)

v členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Odstavek 2 se ne uporablja za:

(a)

zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti, prvič izdano pred 1. januarjem 1995;

(b)

zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti, prvič izdano pred 31. decembrom 2003, in bodo prenehali delovati v zračnem prostoru iz člena 1(3) pred 31. decembrom 2022;

(c)

zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti, prvič izdano pred 1. januarjem 2018, in so pred tem datumom opremljeni z opremo za podatkovne zveze, ki je skladna z zahtevami iz enega od dokumentov Eurocae, določenih v točki 10 Priloge III;

(d)

zrakoplove z največjim certificiranim številom sedežev za 19 potnikov ali manj in največjo certificirano vzletno maso 45 359 kg (100 000 lbs) ali manj ter za katere je individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano pred 5. februarjem 2020;

(e)

državne zrakoplove;

(f)

zrakoplove, ki letijo v zračnem prostoru iz člena 1(3) zaradi preskušanja, dostave ali vzdrževanja ali imajo sestavne dele podatkovnih zvez, ki začasno ne delujejo, v skladu s pogoji, določenimi v veljavnem seznamu minimalne opreme, ki se zahtevajo v točki 1 Priloge III.“

(2)

v členu 6(1), (2) in (3) se sklicevanja na člen 3(2) in (3) nadomestijo s sklicevanji na člen 3(2);

(3)

v členu 8(1), (2) in (3) se sklicevanja na člen 3(5) nadomestijo s sklicevanji na člen 3(4);

(4)

v členu 14(2) se besedilo „člena 5(3) Uredbe (ES) št. 549/2004“ nadomesti s „člena 127(3) Uredbe (EU) 2018/1139“;

(5)

v členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Merila iz odstavka 1 so:

(a)

tipi/kombinacije modelov zrakoplovov, ki so dosegli konec svojega proizvodnega cikla in se proizvajajo v omejenem številu, in

(b)

tipi/kombinacije modelov zrakoplovov, za katere bi bili stroški predelave nesorazmerni zaradi stare zasnove.“;

(6)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo (UL L 13, 17.1.2009, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/310 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 441/2014, UL L 56, 27.2.2015, str. 30.


PRILOGA

„PRILOGA

1.   

ORO.MLR.105 iz Priloge III k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije ali Priloga 6 ICAO – Operacije zrakoplovov, del I (Mednarodni komercialni zračni prevoz – letala) (11. izdaja, julij 2018, ki vključuje spremembo št. 43) ali Priloga 6 ICAO – Operacije zrakoplovov, del II (Mednarodno splošno letalstvo – letala) (10. izdaja, julij 2018, ki vključuje spremembo 36).

2.   

Poglavje 3 – Letalsko telekomunikacijsko omrežje, oddelek 3.5.1.1 ‚Kontekstno upravljanje‘ (CM – Context Management), postavki uporabe (a) in (b) Priloge 10 ICAO – Letalske telekomunikacije – Zvezek III, del I (Digitalni podatkovno-komunikacijski sistemi) (druga izdaja, julij 2007, ki vključuje spremembe 70–82).

3.   

Poglavje 3 – Letalsko telekomunikacijsko omrežje, oddelek 3.5.2.2 ‚Komunikacije med kontrolorjem in pilotom prek podatkovnih zvez‘ (CPDLC – Controller-Pilot Data Link Communications), postavki uporabe (a) in (b) Priloge 10 ICAO – Letalske telekomunikacije – Zvezek III, del I (Digitalni podatkovno-komunikacijski sistemi) (druga izdaja, julij 2007, ki vključuje spremembe 70–82).

4.   

Poglavje 3 – Letalsko telekomunikacijsko omrežje, oddelki 3.3, 3.4 in 3.6 Priloge 10 ICAO – Letalske telekomunikacije – Zvezek III, del I (Digitalni podatkovno-komunikacijski sistemi) (druga izdaja, julij 2007, ki vključuje spremembe 70–82).

5.   

Poglavje 6 – Digitalna povezava zrak–zemlja na frekvenci VHF (VDL) Priloge 10 ICAO – Letalske telekomunikacije – Zvezek III, del I (Digitalni podatkovno-komunikacijski sistemi) (druga izdaja, julij 2007, ki vključuje spremembo 90).

6.   

Poglavje 3 – Splošni postopki za mednarodno letalsko telekomunikacijsko storitev, oddelek 3.5.1.5 Priloge 10 ICAO – Letalske telekomunikacije – Zvezek II (Komunikacijski postopki, vključno s postopki za navigacijske službe zračnega prometa (PANS)) (sedma izdaja, julij 2016, ki vključuje spremembe 40–90).

7.   

Poglavje 2 – Splošno – oddelek 2.26.3 Priloge 11 ICAO – Službe zračnega prometa (štirinajsta izdaja, julij 2016, ki vključuje spremembo 50-A).

8.   

Poglavje 6 – Zahteve služb zračnega prometa za komunikacije – oddelek 6.1.1.2 Priloge 11 ICAO – Službe zračnega prometa (štirinajsta izdaja, julij 2016, ki vključuje spremembo 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Funkcionalne specifikacije za snemanje na zemlji CNS/ATM, julij 2002, ki vključuje spremembo 1 (30. julij 2003).

10.   

Eurocae ED-100 (september 2000) in ED-100A (april 2005), Zahteve interoperabilnosti za aplikacije ATS, ki uporabljajo podatkovne komunikacije ARINC 622.

11.   

Eurocae ED-120, Standard zahtev glede varnosti in učinkovitosti za storitve podatkovnih zvez zračnega prometa v celinskem zračnem prostoru, objavljen maja 2004, vključno s spremembo 1, objavljeno aprila 2007, in spremembo 2, objavljeno oktobra 2007.