3.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1131

z dne 2. julija 2019

o vzpostavitvi carinskega orodja za izvajanje člena 14a Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 24a Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 14a(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2), in zlasti člena 24a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1036 in Uredba (EU) 2016/1037 omogočata uporabo in pobiranje protidampinške in/ali izravnalne dajatve na nekatero blago v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni, ki jo prijavi država članica v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (3).

(2)

Če je zadevni izdelek s carinskega območja Unije prinesen na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice Unije, Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) v tem primeru zahteva, da se tako blago pred odpremo prijavi z uporabo deklaracije za ponovni izvoz, obvestila o ponovnem izvozu ali izstopne skupne deklaracije. Za zagotovitev, da so carinskim organom na voljo informacije, potrebne za ugotovitev, ali se zahteva plačilo protidampinške in/ali izravnalne dajatve, ali za zagotovitev, da so izpolnjene obveznosti registracije in poročanja v skladu s členom 14(5), (5a) in (6) Uredbe (EU) 2016/1036 ter členom 24(5), (5a) in (6) Uredbe (EU) 2016/1037, bi bilo treba od prejemnika zahtevati, da pri pristojnem carinskem organu države članice, v kateri je bila sprejeta deklaracija za ponovni izvoz ali v kateri je bilo registrirano obvestilo o ponovnem izvozu ali izstopna skupna deklaracija, v 30 dneh od prejema zadevnega izdelka na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu ali v izključni ekonomski coni vloži deklaracijo o prejemu.

(3)

Če je zadevni izdelek prinesen na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice Unije neposredno iz zunaj carinskega območja Unije, ni mogoče uporabiti instrumentov iz Uredbe (EU) št. 952/2013. Za zagotovitev, da so carinskim organom na voljo informacije, potrebne za ugotovitev, ali se zahteva plačilo protidampinške in/ali izravnalne dajatve, ali za zagotovitev, da so izpolnjene obveznosti registracije in poročanja v skladu s členom 14(5), (5a) in (6) Uredbe (EU) 2016/1036 ter členom 24(5), (5a) in (6) Uredbe (EU) 2016/1037, bi bilo treba zadevni izdelek deklarirati, tako da prejemnik v 30 dneh od prejema zadevnega izdelka na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu ali v izključni ekonomski coni vloži deklaracijo o prejemu. Ker je država članica, h kateri epikontinentalni pas ali izključna ekonomska cona sodi, najprimernejša za izvajanje kontrol, bi bilo treba deklaracijo vložiti pri pristojnem carinskem organu navedene države članice.

(4)

Za poenostavitev kontrol, ki jih izvajajo carinski organi v skladu s to uredbo, bi bilo treba pojem dolžnika praviloma omejiti na imetnike dovoljenj, ki omogočajo trgovinske posle v epikontinentalnem pasu in v izključni ekonomski coni držav članic, ki prejmejo zadevne izdelke na umetnem otoku, fiksni ali plavajoči napravi ali kakršni koli drugi strukturi v navedenem epikontinentalnem pasu ali v navedeni izključni ekonomski coni, ne glede na kraj, iz katerega je zadevni izdelek prinesen. Vendar so v posebnih primerih lahko dolžniki tudi osebe, ki niso imetniki dovoljenj.

(5)

V primerih, ko se zadevni izdelek da v postopek aktivnega oplemenitenja, preden se dobavi na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice Unije, je potrebno posebno pravilo, da se prepreči morebitno izogibanje protidampinški in/ali izravnalni dajatvi.

(6)

Da bi se omogočilo učinkovito delovanje okvira iz te uredbe, bi bilo treba uporabiti ustrezne postopke, ki so že določeni v Uredbi (EU) št. 952/2013 v zvezi z izračunom, priglasitvijo, izterjavo, povračilom, odpustom in ugasnitvijo carinskega dolga ter predložitvijo zavarovanja, če so relevantni v skladu s to uredbo.

(7)

Ker se določbe o carinskih kontrolah iz Uredbe (EU) št. 952/2013 ne uporabljajo zunaj carinskega območja Unije, je treba določiti posebna pravila glede carinskih kontrol v tej uredbi.

(8)

Da bi imeli carinski organi dovolj časa za pripravo na obdelavo deklaracij o prejemu, bi bilo treba odložiti uporabo določb te uredbe.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 in člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/1037 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pogoje za zaračunavanje protidampinške in/ali izravnalne dajatve na izdelke, prinesene na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice, kakor tudi postopke za priglasitev in prijavo takih izdelkov ter plačilo take dajatve, kadar so navedeni izdelki predmet česa od navedenega:

(a)

obvestila o začetku protidampinške ali protisubvencijske preiskave;

(b)

izvedbene uredbe Komisije, ki določa obveznost registracije uvoza;

(c)

izvedbene uredbe Komisije, ki uvaja začasno ali dokončno protidampinško ali izravnalno dajatev.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„carinski organi“ pomeni carinske uprave držav članic, ki so odgovorne za uporabo te uredbe in carinske zakonodaje, kakor je opredeljena v členu 5(2) Uredbe (EU) št. 952/2013;

(2)

„epikontinentalni pas“ pomeni epikontinentalni pas, kakor je opredeljen v Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu;

(3)

„izključna ekonomska cona“ pomeni izključno ekonomsko cono, kakor je opredeljena v Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in ki jo je država članica prijavila za izključno ekonomsko cono v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu;

(4)

„zadevni izdelek“ pomeni blago, ki je predmet česa od navedenega:

(a)

obvestila o začetku protidampinške ali protisubvencijske preiskave;

(b)

izvedbene uredbe Komisije, ki določa obveznost registracije uvoza;

(c)

izvedbene uredbe Komisije, ki uvaja začasno ali dokončno protidampinško ali izravnalno dajatev;

(5)

„deklaracija o prejemu“ pomeni postopek, s katerim prejemnik v predpisani obliki in na predpisan način navede prejem zadevnih izdelkov na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice, ter vsebuje podatkovne elemente, ki so potrebni za pobiranje plačljivega zneska protidampinške in/ali izravnalne dajatve ali za poročanje in/ali registracijo v skladu z aktom iz točke(a) ali (b) člena 1;

(6)

„dolg“ pomeni obveznost osebe, da plača znesek protidampinške in/ali izravnalne dajatve, ki se uporablja za zadevni izdelek;

(7)

„prejemnik“ pomeni osebo, ki je imetnik dovoljenja za opravljanje poslovnih dejavnosti v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice ter prejme ali je uredila prejem zadevnega izdelka na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v navedenem epikontinentalnem pasu ali v navedeni izključni ekonomski coni;

(8)

„dolžnik“ pomeni vsako osebo, ki je zavezana k plačilu dolga.

Člen 3

Vložitev deklaracije o prejemu

(1)   Prejemnik prijavi prejem zadevnega izdelka na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice z vložitvijo deklaracije o prejemu.

(2)   Deklaracija o prejemu se vloži nemudoma in najpozneje v 30 dneh od prejema zadevnega izdelka z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, in sicer pri naslednjih carinskih organih:

(a)

kadar se zadevni izdelek prinese s carinskega območja Unije, pri carinskemu organu države članice, v kateri je bila sprejeta deklaracija za ponovni izvoz ali v kateri je bilo registrirano obvestilo o ponovnem izvozu ali izstopna skupna deklaracija;

(b)

kadar se zadevni izdelek ne prinese s carinskega območja Unije, pri carinskem organu države članice, h kateri sodi epikontinentalni pas ali izključna ekonomska cona.

(3)   Deklaracija o prejemu vsebuje podatkovne elemente iz dela I Priloge, spremljajo pa jo dokumenti, ki podpirajo navedene podatkovne elemente.

(4)   Carinski organ lahko dovoli, da se deklaracija o prejemu vloži z drugimi sredstvi, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov. V tem primeru prejemnik vloži obrazec v papirni obliki iz dela II Priloge v izvirniku in en izvod skupaj z dokumenti, ki podpirajo podatkovne elemente iz obrazca. Izvirnik hrani carinski organ. Carinski organ izvod vrne prejemniku, potem ko je registriral deklaracijo o prejemu in potrdil prejem.

(5)   Države članice uporabijo informacije iz deklaracije o prejemu, da izpolnijo svoje obveznosti registracije v skladu s členom 14(5) in (5a) Uredbe (EU) 2016/1036 in členom 24(5) in (5a) Uredbe (EU) 2016/1037 ter svoje obveznosti poročanja Komisiji v skladu s členom 14(6) Uredbe Sveta (EU) 2016/1036 in členom 24(6) Uredbe Sveta (EU) 2016/1037.

Člen 4

Dolg

(1)   Dolg nastane v naslednjih primerih:

(a)

vložitev deklaracije za ponovni izvoz, obvestila o ponovnem izvozu ali izstopne skupne deklaracije za zadevni izdelek, vključno z oplemenitenim proizvodom, ki nastane iz zadevnega izdelka v postopku aktivnega oplemenitenja iz Uredbe (EU) št. 952/2013, ki se prinese na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice Unije;

(b)

prejem zadevnega izdelka, prinesen na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali kakršno koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni države članice iz zunaj carinskega območja Unije.

(2)   V primerih iz odstavka 1(a) nastane dolg v trenutku sprejetja deklaracije za ponovni izvoz ali v trenutku registracije obvestila o ponovnem izvozu ali izstopne skupne deklaracije.

V primerih iz odstavka 1(b) nastane dolg v trenutku prejema zadevnih izdelkov.

(3)   Dolžnik je prejemnik.

Kadar je deklaracija za ponovni izvoz, obvestilo o ponovnem izvozu ali izstopna skupna deklaracija iz odstavka 1(a) ali deklaracija o prejemu iz odstavka 4 izpolnjena na podlagi informacij, zaradi katerih se protidampinška in/ali izravnalna dajatev ali njen del ne pobere, je dolžnik tudi oseba, ki je predložila informacije, potrebne za izpolnjevanje deklaracije ali obvestila, in je vedela ali bi morala in mogla vedeti, da so takšne informacije lažne.

Kadar je več oseb zavezanih plačilu zneska protidampinške in/ali izravnalne dajatve, ki ustreza enemu dolgu, so te solidarno odgovorne za plačilo navedenega zneska.

(4)   Prejemnik nemudoma in najpozneje v 30 dneh od prejema zadevnega izdelka vloži deklaracijo o prejemu. Uporabljajo se odstavki 2, 3 in 4 člena 3.

(5)   Za namene uporabe odstavka 1(a) deklaracija za ponovni izvoz, obvestilo o ponovnem izvozu ali izstopna skupna deklaracija vsebuje informacije o epikontinentalnem pasu ali izključni ekonomski coni države članice, v katero se bo zadevni izdelek prinesel z uporabo ustrezne dodatne referenčne oznake, kot je opredeljena v podatkovnem elementu 2/3 v točki 2 naslova II Priloge B k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (5).

(6)   Dolg nastane na kraju, kjer je bila vložena deklaracija o prejemu, ali, kadar ni bila vložena v skladu s členom 3(2) ali členom 4(4), na kraju, kjer bi jo bilo treba vložiti.

Člen 5

Izračun zneska protidampinške in/ali izravnalne dajatve

(1)   Znesek plačljive protidampinške in/ali izravnalne dajatve se določi smiselno na podlagi tistih pravil iz Uredbe (EU) št. 952/2013 za izračun plačljive uvozne dajatve, ki so se za zadevni izdelek uporabila v trenutku, ko je v zvezi z zadevnim izdelkom nastal dolg.

(2)   Kadar se zadevni izdelek da v postopek aktivnega oplemenitenja iz Uredbe (EU) št. 952/2013, se izračun dolga v zvezi z oplemenitenimi proizvodi, ki nastanejo iz zadevnega izdelka in se ponovno izvozijo v namembni epikontinentalni pas države članice ali v izključno ekonomsko cono države članice, določi na podlagi tarifne uvrstitve, carinske vrednosti, količine, narave in porekla zadevnega izdelka, danega v postopek aktivnega oplemenitenja, v trenutku sprejema carinske deklaracije, ki se nanaša na zadevni izdelek.

Člen 6

Priglasitev, izterjava, plačilo, povračilo, odpust in ugasnitev dolga ter predložitev zavarovanja

Za namene priglasitve, izterjave, plačila, povračila, odpusta in ugasnitve dolga ter predložitve zavarovanja se smiselno uporabljajo ustrezne določbe poglavij 2, 3 in 4 naslova III Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 7

Kontrole carinskih organov

(1)   Carinski organi lahko pregledajo zadevni izdelek in/ali vzamejo vzorce, če je to še mogoče storiti, preverijo pravilnost in popolnost informacij, navedenih v deklaraciji za ponovni izvoz, obvestilu o ponovnem izvozu, izstopni skupni deklaraciji ali deklaraciji o prejemu, ter preverijo obstoj, pristnost, pravilnost in veljavnost vseh spremnih listin.

(2)   Carinski organi lahko pregledajo račune dolžnika in druge evidence, ki se nanašajo na dejavnosti v zvezi z zadevnim izdelkom ali na predhodne ali poznejše trgovske posle, ki vključujejo navedene izdelke.

(3)   Kadar obstajajo dokazi, da oseba ni izpolnila ene od obveznosti iz te uredbe, lahko carinski organi pregledajo račune navedene osebe in druge evidence, ki se nanašajo na dejavnosti v zvezi z zadevnim izdelkom ali na predhodne ali poznejše trgovske posle, ki vključujejo navedene izdelke.

(4)   Kontrole in pregledi iz odstavkov 1, 2 in 3 se lahko izvajajo v poslovnih prostorih imetnika blaga ali njegovega zastopnika ali v poslovnih prostorih katerih koli drugih oseb, ki so poslovno neposredno ali posredno udeležene v navedenih operacijah, ter katerih koli drugih oseb, ki imajo zaradi poslovnih razlogov navedene dokumente in podatke.

Člen 8

Hramba dokumentov in drugih informacij ter dajatve in stroški

Člen 51 Uredbe (EU) št. 952/2013 se smiselno uporablja za hrambo dokumentov in drugih informacij.

Člen 52 Uredbe (EU) št. 952/2013 se smiselno uporablja za dajatve in stroške.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne štiri mesece po datumu objave.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(3)  UL L 179, 23.6.1998, str. 3.

(4)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).


PRILOGA

DEKLARACIJA O PREJEMU

DEL I

Podatkovni elementi

Prejemnik elektronsko vloži deklaracijo o prejemu, ki vsebuje naslednje podatkovne elemente:

(1)

Ime, naslov in številko EORI prejemnika

(2)

Opis deklariranega zadevnega izdelka, oznako blaga – oznako TARIC in dodatno oznako TARIC (če je to ustrezno), bruto in neto maso, količino, izraženo v dodatni merski enoti (če je to ustrezno), oznako države porekla in/ali, če je to ustrezno, oznako države odpreme (1)

(3)

Pristojno državo članico (glej člena 3(2) in 4(4))

(4)

Število uredb ali obvestil o začetku, ki se uporabljajo za to deklaracijo

Ukrep, ki se uporablja:

Statistični podatki o protidampinškem/izravnalnem ukrepu

Obvestilo o začetku

Registracija

Začasna protidampinška dajatev

Začasna izravnalna dajatev

Dokončna protidampinška dajatev

Dokončna izravnalna dajatev

(5)

Neto ceno franko meja epikontinentalnega pasu ali izključne ekonomske cone

(6)

Izračun zneska začasne in/ali dokončne protidampinške in/ali izravnalne dajatve, kjer je to ustrezno

(7)

Datum prejema zadevnega izdelka in, če je to ustrezno, glavno referenčno številko

(8)

Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja (v primeru prodaje zadevnega izdelka se priloži račun)

(9)

Datum, ime in podpis prejemnika

Carinski organi lahko dovolijo, da se ti podatkovni elementi lahko predložijo brez uporabe tehnik elektronske obdelave podatkov. V tem primeru prejemnik uporabi naslednji obrazec v papirni obliki „Deklaracija o prejemu“.

DEL II

Obrazec

Image 1 Besedilo slike Image 2 Besedilo slike

Opomba:

Besedilo na izvodu deklaracije o prejemu je naslednje:

„Izvod

za prejemnika“.


(1)  Če so bili po preiskavi proti izogibanju protidampinški ali protisubvencijski ukrepi razširjeni z ukrepi na izdelke, poslane iz države, ki ni zadevna država.