27.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/36


UREDBA SVETA (EU) 2019/1089

z dne 6. junija 2019

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2008 sprejel Uredbo (ES) št. 241/2008 (1), s katero je sklenil Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum je začel veljati 15. aprila 2008, bil je samodejno podaljšan in še vedno velja.

(2)

Prejšnji protokol k Sporazumu je prenehal veljati 23. novembra 2017.

(3)

Komisija se je v imenu Unije pogajala o novem protokolu. Kot rezultat teh pogajanj je bil 15. novembra 2018 parafiran nov protokol.

(4)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2019/1088 (3) je bil Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) (v nadaljnjem besedilu: Protokol) podpisan 15. junija 2019.

(5)

Ribolovne možnosti iz Protokola bi bilo treba državam članicam dodeliti za trajanje uporabe Protokola.

(6)

Protokol se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa, da se zagotovi čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe „izrazito selivske vrste“ pomenijo vrste iz Priloge I h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, razen družin Alopiidae in Sphyrnidae ter naslednjih vrst: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis in Carcharinus longimanus.

Člen 2

Ribolovne možnosti

Ribolovne možnosti, določene na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024), se državam članicam dodelijo v skladu s členoma 3 in 4 te uredbe.

Člen 3

Pridnene in male pelagične vrste

Ribolovne možnosti za pridnene in male pelagične vrste se državam članicam dodelijo, kot sledi:

(1)

v prvih dveh letih uporabe Protokola na podlagi sistema ribolovnega napora (v brutoregistrskih tonah – BRT):

(a)

zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic:

Španija:

2 500 BRT;

Grčija:

140 BRT;

Portugalska:

1 060 BRT;

(b)

zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic in glavonožcev:

Španija:

2 900 BRT;

Grčija:

225 BRT;

Italija:

375 BRT;

(c)

plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib:

Španija:

3 500 BRT;

Portugalska:

500 BRT;

Litva:

5 000 BRT;

Latvija:

5 000 BRT;

Poljska:

1 000 BRT;

(2)

od tretjega leta uporabe Protokola dalje na podlagi sistema za določanje omejitev ulova glede na vrsto (celotni dovoljeni ulov – TAC):

(a)

zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic:

Španija:

1 650 ton;

Grčija:

100 ton;

Portugalska:

750 ton;

(b)

zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic:

Španija:

9 500 ton;

Grčija:

500 ton;

Italija:

1 000 ton;

(c)

zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov glavonožcev:

Španija:

1 200 ton;

Grčija:

150 ton;

Italija:

150 ton;

(d)

plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib:

Španija:

3 900 ton;

Portugalska:

700 ton;

Litva:

6 000 ton;

Latvija:

6 000 ton;

Poljska:

1 400 ton.

Člen 4

Izrazito selivske vrste

Ribolovne možnosti za izrazito selivske vrste se dodelijo, kot sledi:

(a)

zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom:

Španija:

14 plovil;

Francija:

12 plovil;

Portugalska:

2 plovili;

(b)

plovila za ribolov tuna z ribiško palico:

Španija:

10 plovil;

Francija:

3 plovila.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. junija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 6. junija 2019

Za Svet

Predsednica

A. BIRCHALL


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 241/2008 z dne 17. marca 2008 o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (UL L 75, 18.3.2008, str. 49).

(2)  UL L 342, 27.12.2007, str. 5.

(3)  Sklep Sveta (EU) 2019/1088 z dne 6. junija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) (glej stran 1 tega Uradnega lista).