5.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/913

z dne 29. maja 2019

o podaljšanju dovoljenja za lantanov karbonat oktahidrat kot krmni dodatek za mačke in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 163/2008 (imetnik dovoljenja Bayer HealthCare AG)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.

(2)

Lantanov karbonat oktahidrat je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 163/2008 (2) odobren za deset let kot krmni dodatek za mačke.

(3)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je imetnik navedenega dovoljenja vložil zahtevek za podaljšanje dovoljenja za lantanov karbonat oktahidrat kot krmni dodatek za mačke ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 29. novembra 2018 (3) ugotovila, da je vložnik predložil podatke, ki dokazujejo, da dodatek izpolnjuje pogoje za dovoljenje.

(5)

Ocena lantanovega karbonata oktahidrata je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za navedeni dodatek, kakor je opredeljen v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Zaradi podaljšanja dovoljenja za lantanov karbonat oktahidrat kot krmni dodatek pod pogoji iz Priloge k tej uredbi bi bilo treba Uredbo (ES) št. 163/2008 razveljaviti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje za dodatek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „drugi zootehnični dodatki“, se podaljša v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Uredba (ES) št. 163/2008 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 163/2008 z dne 22. februarja 2008 o izdaji dovoljenja za pripravek lantanov karbonat oktahidrat (Lantharenol) kot krmni dodatek (UL L 50, 23.2.2008, str. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: drugi zootehnični dodatki (zmanjšanje izločanja fosforja s sečnino)

4d1

Bayer HealthCare AG

lantanov karbonat oktahidrat

Sestava dodatka

Pripravek iz lantanovega karbonata oktahidrata

Vsaj 85 % lantanovega karbonata oktahidrata kot aktivne snovi

Lastnosti aktivne snovi

lantanov karbonat oktahidrat

La2(CO3)3*8H2O

št. CAS 6487-39-4

Analizna metoda  (1)

Za določanje količine karbonata v krmnem dodatku:

metoda Skupnosti (Uredba (ES) št. 152/2009 – Priloga III-O)

Za določanje količine lantana v krmnem dodatku in krmi:

atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES)

mačke

1 500

7 500

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

3.

V navodilih za uporabo dodatka se navede naslednje:

„Izogibati se je treba hkratni uporabi krme z visoko vsebnostjo fosforja.“

25. junij 2029


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.