5.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/912

z dne 28. maja 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 650/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike, strukture, seznama vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (1) ter zlasti člena 143(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 650/2014 (2) določa obliko, strukturo, seznam vsebine in datum letne objave informacij, ki jih morajo pristojni organi objaviti v skladu s členom 143 Direktive 2013/36/EU. Informacije, ki jih morajo pristojni organi objaviti v skladu z navedeno izvedbeno uredbo, bi bilo treba zdaj posodobiti, da se zagotovi skladnost s spremembami okvira za bonitetni nadzor institucij.

(2)

Pomembno je, da so informacije, ki jih objavijo pristojni organi, visokokakovostne in lahko primerljive. Člen 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 650/2014 bi bilo zato treba spremeniti, da se pojasni, da bi morali pristojni organi pripraviti zbirne statistične podatke le za institucije, ki so pod njihovim nadzorom, in za katero obdobje je treba poročati podatke.

(3)

V Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 650/2014 so določene predloge za objavo informacij o zakonih in drugih predpisih ter splošnih smernicah, sprejetih v vsaki državi članici. Navedeno prilogo bi bilo treba spremeniti, da se zagotovijo bolj koristne in ustrezne informacije o tem, kako pristojni organi izvajajo nadzor v svojih jurisdikcijah.

(4)

V Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 650/2014 so določene predloge za objavo informacij o opcijah in diskrecijskih pravicah, ki so na voljo v pravu Unije. Navedeno prilogo bi bilo treba spremeniti, da bi zajemala dodatne opcije in diskrecijske pravice, ki izhajajo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (3). Spremeniti bi jo bilo treba tudi zato, da se omogoči razlikovanje med prehodno ali stalno naravo teh opcij in diskrecijskih pravic ter da se omogoči razlikovanje med uporabo teh opcij in diskrecijskih pravic pri kreditnih institucijah na eni strani in investicijskih podjetjih na drugi strani.

(5)

Izvajanje smernic EBA o postopku nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (4) bi moralo biti bolj pregledno. Prilogo III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 650/2014 bi bilo zato treba spremeniti, da se vključi opis nadzornega pristopa k procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP).

(6)

Izogibati bi se bilo treba prekrivanjem in izboljšati primerljivost zbirnih statističnih podatkov, ki jih objavijo pristojni organi. Prilogo IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 650/2014 bi bilo zato treba spremeniti, da se upošteva raven bonitetne konsolidacije, ki jo uporabljajo institucije v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(7)

Da bi izboljšali kakovost objavljenih informacij in omogočili bolj smiselno primerjavo teh informacij, bi morale predloge v prilogah k Izvedbeni uredbi (EU) št. 650/2014 vsebovati podrobne smernice in navodila.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(9)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(10)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 650/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 650/2014 se spremeni:

(1)

v členu 5 se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Pristojni organi vsako leto do 31. julija posodobijo informacije iz točke (d) člena 143(1) navedene direktive. Navedene informacije zajemajo predhodno koledarsko leto.

Pristojni organi za institucije, ki so pod njihovim bonitetnim nadzorom, redno in v vsakem primeru najpozneje do 31. julija vsako leto posodobijo informacije iz točk (a) do (c) člena 143(1) navedene direktive, razen če se objavljene informacije niso spremenile.“;

(2)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(3)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

(4)

Priloga III se nadomesti z besedilom Priloge III k tej uredbi;

(5)

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 650/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike, strukture, seznama vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 185, 25.6.2014, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).

(4)  Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) z dne 19. decembra 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

PRAVILA IN SMERNICE

Seznam predlog

Del 1

Prenos Direktive 2013/36/EU

Del 2

Odobritev modela

Del 3

Izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev

Del 4

Zmanjševanje kreditnega tveganja

Del 5

Posebne zahteve glede razkritij, ki se uporabljajo za institucije

Del 6

Izvzetja glede uporabe bonitetnih zahtev

Del 7

Kvalificirani deleži v kreditni instituciji

Del 8

Regulativno in računovodsko poročanje

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi I

Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim institucijam, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posamezno institucijo ali skupino institucij.

DEL 1

Prenos Direktive 2013/36/EU

 

Prenos določb Direktive 2013/36/EU

Določbe Direktive 2013/36/EU

Povezave na nacionalno besedilo (1)

Sklicevanja na nacionalne določbe (2)

Na voljo v EN (D/N)

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

 

(dd/mm/llll)

020

I.

Predmet urejanja, področje uporabe ter opredelitev pojmov

Členi 1 do 3

 

 

 

030

II.

Pristojni organi

Členi 4 do 7

 

 

 

040

III.

Zahteve za dostop do dejavnosti kreditnih institucij

Členi 8 do 27

 

 

 

050

1.

Splošne zahteve za dostop do dejavnosti kreditnih institucij

Členi 8 do 21

 

 

 

060

2.

Kvalificirani delež v kreditni instituciji

Členi 22 do 27

 

 

 

070

IV.

Ustanovni kapital investicijskih podjetij

Členi 28 do 32

 

 

 

080

V.

Določbe o svobodi ustanavljanja in svobodi opravljanja storitev

Členi 33 do 46

 

 

 

090

1.

Splošna načela

Členi 33 do 34

 

 

 

100

2.

Pravica do ustanavljanja kreditnih institucij

Členi 35 do 38

 

 

 

110

3.

Uveljavljanje svobode opravljanja storitev

Člen 39

 

 

 

120

4.

Pooblastila pristojnih organov države članice gostiteljice

Členi 40 do 46

 

 

 

130

VI.

Odnosi s tretjimi državami

Členi 47 do 48

 

 

 

140

VII.

Bonitetni nadzor

Členi 49 do 142

 

 

 

150

1.

Načela bonitetnega nadzora

Členi 49 do 72

 

 

 

160

1.1

Pristojnost in dolžnosti matičnih držav članic in držav članic gostiteljic

Členi 49 do 52

 

 

 

170

1.2

Izmenjava informacij in poklicna skrivnost

Členi 53 do 62

 

 

 

180

1.3

Dolžnost oseb, odgovornih za zakonito preverjanje letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov

Člen 63

 

 

 

190

1.4

Pooblastila za nadzor, pooblastila za naložitev kazni in pravica do pritožbe

Členi 64 do 72

 

 

 

200

2.

Procesi pregledovanja

Členi 73 do 110

 

 

 

210

2.1

Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala

Člen 73

 

 

 

220

2.2

Ureditve, procesi in mehanizmi institucij

Členi 74 do 96

 

 

 

230

2.3

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

Členi 97 do 101

 

 

 

240

2.4

Nadzorniški ukrepi in pooblastila

Členi 102 do 107

 

 

 

250

2.5

Raven uporabe

Členi 108 do 110

 

 

 

260

3.

Nadzor na konsolidirani podlagi

Členi 111 do 127

 

 

 

270

3.1

Načela za izvajanje nadzora na konsolidirani podlagi

Členi 111 do 118

 

 

 

280

3.2

Finančni holdingi, mešani finančni holdingi in mešani poslovni holdingi

Členi 119 do 127

 

 

 

290

4.

Kapitalski blažilniki

Členi 128 do 142

 

 

 

300

4.1

Blažilniki

Členi 128 do 134

 

 

 

310

4.2

Določitev in izračun proticikličnega kapitalskega blažilnika

Členi 135 do 140

 

 

 

320

4.3

Ukrepi za ohranitev kapitala

Členi 141 do 142

 

 

 

330

VIII.

Razkritje s strani pristojnih organov

Členi 143 do 144

 

 

 

340

IX.

Spremembe Direktive 2002/87/ES

Člen 150

 

 

 

350

X.

Prehodne in končne določbe

Členi 151 do 165

 

 

 

360

1.

Prehodne določbe o nadzoru institucij, ki uveljavljajo svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev

Členi 151 do 159

 

 

 

370

2.

Prehodne določbe za kapitalske blažilnike

Člen 160

 

 

 

380

3.

Končne določbe

Členi 161 do 165

 

 

 


DEL 2

Odobritev modela

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

 

Opis pristopa

 

Nadzorniški pristop za odobritev uporabe pristopa na podlagi notranjih bonitetnih ocen (pristop IRB) za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za kreditno tveganje

020

Minimalna dokumentacija, ki jo morajo predložiti institucije, ki nameravajo uporabljati pristop IRB.

[prosto besedilo]

030

Opis procesa ocenjevanja, ki ga izvaja pristojni organ (uporaba samoocenjevanja, zanašanje na zunanje revizorje in inšpekcijske preglede na kraju samem), in glavna merila ocenjevanja.

[prosto besedilo]

040

Oblika odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, in sporočanje odločitev vlagateljem.

[prosto besedilo]

 

Nadzorniški pristop za odobritev uporabe pristopa notranjih modelov (IMA) za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za tržno tveganje

050

Minimalna dokumentacija, ki jo morajo predložiti institucije, ki nameravajo uporabljati pristop IMA.

[prosto besedilo]

060

Opis procesa ocenjevanja, ki ga izvaja pristojni organ (uporaba samoocenjevanja, zanašanje na zunanje revizorje in inšpekcijske preglede na kraju samem), in glavna merila ocenjevanja.

[prosto besedilo]

070

Oblika odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, in sporočanje odločitev vlagateljem.

[prosto besedilo]

 

Nadzorniški pristop za odobritev uporabe metode notranjih modelov (IMM) za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za kreditno tveganje nasprotne stranke

080

Minimalna dokumentacija, ki jo morajo predložiti institucije, ki nameravajo uporabljati pristop IMM.

[prosto besedilo]

090

Opis procesa ocenjevanja, ki ga izvaja pristojni organ (uporaba samoocenjevanja, zanašanje na zunanje revizorje in inšpekcijske preglede na kraju samem), in glavna merila ocenjevanja.

[prosto besedilo]

100

Oblika odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, in sporočanje odločitev vlagateljem.

[prosto besedilo]

 

Nadzorniški pristop za odobritev uporabe naprednega pristopa za merjenje (pristop AMA) za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za operativno tveganje

110

Minimalna dokumentacija, ki jo morajo predložiti institucije, ki nameravajo uporabljati pristop AMA.

[prosto besedilo]

120

Opis procesa ocenjevanja, ki ga izvaja pristojni organ (uporaba samoocenjevanja, zanašanje na zunanje revizorje in inšpekcijske preglede na kraju samem), in glavna merila ocenjevanja.

[prosto besedilo]

130

Oblika odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, in sporočanje odločitev vlagateljem.

[prosto besedilo]


DEL 3

Izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev

 

Uredba (EU) št. 575/2013

Določbe

Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Člen 153(5)

Ali je pristojni organ objavil smernice, v katerih je opredelil način, na katerega naj bi institucije upoštevale dejavnike iz odstavka 5 člena 153 pri dodeljevanju uteži tveganja za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev?

[Da/Ne]

030

Če jih je, navedite sklicevanje na nacionalne smernice.

[sklicevanje na nacionalno besedilo]

040

So nacionalne smernice na voljo v angleščini?

[Da/Ne]


DEL 4

Zmanjševanje kreditnega tveganja

 

Uredba (EU) št. 575/2013

Določbe

Opis

Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Člen 201(2)

Objava seznama finančnih institucij, ki so primerni dajalci osebnega kreditnega zavarovanja, ali smernic za opredelitev teh finančnih institucij

Pristojni organi objavijo in vzdržujejo seznam finančnih institucij, ki so primerni dajalci osebnega kreditnega zavarovanja iz odstavka 1(f) člena 201 Uredbe (EU) št. 575/2013, ali smernice za določanje takšnih primernih dajalcev.

Seznam finančnih institucij ali smernice za njihovo določanje.

[prosto besedilo – predloži se lahko hiperpovezava do takega seznama ali smernic na spletni strani pristojnega organa]

030

Opis veljavnih bonitetnih zahtev

Pristojni organi objavijo opis veljavnih bonitetnih zahtev skupaj s seznamom primernih finančnih institucij ali smernicami za določanje teh finančnih institucij.

Podroben opis bonitetnih zahtev, ki jih uporablja pristojni organ.

[prosto besedilo]

040

Člen 227(2)(e)

Pogoj za uporabo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %

Institucije lahko v okviru razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem uporabijo prilagoditev za nestanovitnost po stopnji 0 %, če se posel poravna v okviru sistema poravnave, uveljavljenega za to vrsto posla.

Podroben opis načina, na katerega pristojni organ šteje sistem poravnave za uveljavljen sistem.

[prosto besedilo]

050

Člen 227(2)(f)

Pogoj za uporabo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %

Institucije lahko v okviru razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem uporabijo prilagoditev za nestanovitnost po stopnji 0 %, če je dokumentacija, ki pokriva pogodbo ali posel, standardna tržna dokumentacija za repo posle ali posle posoje/izposoje zadevnih vrednostnih papirjev.

Specifikacija dokumentacije, ki se šteje za standardno tržno dokumentacijo.

[prosto besedilo]

060

Člen 229(1)

Načela vrednotenja za zavarovanje z nepremičninami v okviru pristopa IRB

Nepremičnino lahko oceni neodvisni cenilec, in sicer po hipotekarni kreditni vrednosti ali po vrednosti, ki je nižja od hipotekarne kreditne vrednosti, v državah članicah, ki so v zakonih ali predpisih določile stroga merila za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti.

Merila iz nacionalne zakonodaje za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti.

[prosto besedilo]


DEL 5

Posebne zahteve glede razkritij, ki se uporabljajo za institucije

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) št. 575/2013

Določba

Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ

 

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Člen 106(1)(a)

 

Pristojni organi lahko od institucij zahtevajo objavo informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 več kot enkrat letno in določitev rokov za objavo.

Pogostost in roki za objavo, ki veljajo za institucije.

[prosto besedilo]

030

Člen 106(1)(b)

 

Pristojni organi lahko od institucij zahtevajo uporabo posebnih medijev in mest za objave, ki niso finančni izkazi.

Vrste posebnih medijev, ki jih morajo uporabiti institucije.

[prosto besedilo]

040

 

Člen 13(1) in (2)

Pomembne podrejene družbe in tiste podrejene družbe, ki so bistvenega pomena za njihov lokalni trg, razkrijejo informacije iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 na posamični ali subkonsolidirani podlagi.

Merila, ki jih pristojni organ uporablja za oceno pomena podrejene družbe.

[prosto besedilo]


DEL 6

Izvzetja glede uporabe bonitetnih zahtev

 

Uredba (EU) št. 575/2013

Določbe

Opis

Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ

 

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Člen 7(1) in (2)

(posamezna izvzetja za podrejene družbe)

Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev na posamični podlagi iz delov 2 do 5 in 8 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Izvzetje se lahko odobri vsem podrejenim družbam, če ni trenutnih ali predvidenih pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti s strani nadrejene osebe v skladu s točko (a) člena 7(1).

Merila, ki jih pristojni organ uporablja za oceno, da ni ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti.

[prosto besedilo]

030

Člen 7(3)

(posamezna izvzetja za nadrejene institucije)

Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev na posamični podlagi iz delov 2 do 5 in 8 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Izvzetje se lahko odobri nadrejeni instituciji, če ni trenutnih ali predvidenih pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti nadrejeni instituciji v skladu s točko (a) člena 7(3).

Merila, ki jih pristojni organ uporablja za oceno, da ni ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti.

[prosto besedilo]

040

Člen 8

(opustitve v zvezi z likvidnostjo za podrejene družbe)

Izvzetje iz uporabe likvidnostnih zahtev na posamični podlagi iz dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013

Izvzetje se lahko odobri institucijam znotraj podskupine, če te institucije sklenejo pogodbe, ki so v skladu z zahtevami pristojnih organov in ki zagotavljajo prost pretok sredstev med njimi, da lahko izpolnijo svoje posamične in skupne obveznosti, ko te zapadejo, v skladu s točko (c) člena 8(1).

Merila, ki jih pristojni organ uporablja za oceno, ali pogodbe zagotavljajo prost pretok sredstev med institucijami v likvidnostni podskupini.

[prosto besedilo]

050

Člen 9(1)

(metoda individualne konsolidacije)

Dovoljenje, da nadrejene institucije vključijo podrejene družbe v izračun svojih bonitetnih zahtev iz delov 2 do 5 in 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

Dovoljenje se izda le, če nadrejena institucija pristojnim organom v celoti dokaže, da ni trenutnih ali predvidenih pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo zapadlih obveznosti s strani podrejene družbe, vključene v izračun zahtev, nadrejeni instituciji v skladu s členom 9(2).

Merila, ki jih pristojni organ uporablja za oceno, da ni ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti.

[prosto besedilo]

060

Člen 10

(kreditne institucije, ki so stalno povezane s centralnim organom)

Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev na posamični podlagi iz delov 2 do 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

Države članice lahko ohranijo in uporabljajo veljavno nacionalno pravo v zvezi z uporabo takega izvzetja, če to ni v nasprotju z Uredbo (EU) št. 575/2013 ali Direktivo 2013/36/EU.

Veljavno nacionalno pravo/zakonodaja v zvezi z uporabo izvzetja.

[sklicevanje na nacionalno besedilo]


DEL 7

Kvalificirani deleži v kreditni instituciji

 

Direktiva 2013/36/EU

Merila za ocenjevanje in informacije, potrebne za oceno ustreznosti nameravanega pridobitelja, ki želi pridobiti kreditno institucijo, in finančna trdnost nameravane pridobitve

Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ

 

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Člen 23(1)(a)

Ugled nameravanega pridobitelja

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni integriteto nameravanega pridobitelja.

[prosto besedilo]

030

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni strokovno usposobljenost nameravanega pridobitelja.

[prosto besedilo]

040

Praktične podrobnosti o postopku sodelovanja med pristojnimi organi v skladu s členom 24 Direktive 2013/36/EU.

[prosto besedilo]

050

Člen 23(1)(b)

Ugled, znanje, veščine in izkušnje vseh članov upravljalnega organa ali višjega vodstva, ki bodo vodili posle kreditne institucije

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni ugled, znanje, veščine in izkušnje članov upravljalnega organa ter višjega vodstva.

[prosto besedilo]

060

Člen 23(1)(c)

Finančna trdnost nameravanega pridobitelja

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni finančno trdnost nameravanega pridobitelja.

[prosto besedilo]

070

Praktične podrobnosti o postopku sodelovanja med pristojnimi organi v skladu s členom 24 Direktive 2013/36/EU.

[prosto besedilo]

080

Člen 23(1)(d)

Skladnost kreditne institucije z bonitetnimi zahtevami

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni, ali bo kreditna institucija lahko izpolnila bonitetne zahteve.

[prosto besedilo]

090

Člen 23(1)(e)

Sum pranja denarja ali financiranja terorizma

Opis načina, na katerega pristojni organ oceni, ali obstaja utemeljen sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

[prosto besedilo]

100

Praktične podrobnosti o postopku sodelovanja med pristojnimi organi v skladu s členom 24 Direktive 2013/36/EU.

[prosto besedilo]

110

Člen 23(4)

Seznam informacij, ki jih je treba predložiti pristojnim organom sočasno z uradnim obvestilom

Seznam informacij, ki jih mora predložiti nameravani pridobitelj sočasno z uradnim obvestilom, da lahko pristojni organ oceni nameravanega pridobitelja in nameravano pridobitev.

[prosto besedilo]


DEL 8

Regulativno in računovodsko poročanje

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Poročanje o finančnih informacijah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014

030

Ali zahteva iz člena 99(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 velja tudi za institucije, ki ne uporabljajo mednarodnih računovodskih standardov, kot se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002?

[Da/Ne]

040

Če velja zanje, kateri računovodski okvir(i) se uporabljajo za te institucije?

[prosto besedilo]

050

Če velja zanje, kakšna je raven uporabe poročanja? (posamična/konsolidirana/subkonsolidirana podlaga)

[prosto besedilo]

060

Ali zahteve iz člena 99(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 veljajo tudi za finančne subjekte, ki niso kreditne institucije ali investicijska podjetja?

[Da/Ne]

070

Če veljajo zanje, za katere vrste finančnih subjektov (npr. finančne družbe) se uporabljajo te zahteve glede poročanja?

[prosto besedilo]

080

Če veljajo zanje, kakšen je obseg teh finančnih subjektov v smislu bilančne vsote (na posamični podlagi)?

[prosto besedilo]

090

Se za predložitev poročil pristojnim organom uporabljajo standardi XBRL?

[Da/Ne]

100

Poročanje o kapitalu in kapitalskih zahtevah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014

110

Ali zahteve iz člena 99(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 veljajo tudi za finančne subjekte, ki niso kreditne institucije ali investicijska podjetja?

[Da/Ne]

120

Če veljajo zanje, kateri računovodski okvir(i) se uporabljajo za te finančne institucije?

[prosto besedilo]

130

Če veljajo zanje, za katere vrste finančnih subjektov (npr. finančne družbe) se uporabljajo te zahteve glede poročanja?

[prosto besedilo]

140

Če veljajo zanje, kakšen je obseg teh finančnih subjektov v smislu bilančne vsote (na posamični podlagi)?

[prosto besedilo]

150

Se za predložitev poročil pristojnim organom uporabljajo standardi XBRL?

[Da/Ne]


(1)  Hiperpovezave do spletne strani, ki vsebuje nacionalno besedilo, ki prenaša zadevno določbo Unije v nacionalno zakonodajo.

(2)  Natančna sklicevanja na nacionalne določbe, kot so zadeven naslov, poglavje, odstavek itn.


PRILOGA II

OPCIJE IN DISKRECIJSKE PRAVICE

Seznam predlog

Del 1

Opcije in diskrecijske pravice iz Direktive 2013/36/EU, Uredbe (EU) št. 575/2013 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o količniku likvidnostnega kritja

Del 2

Prehodne opcije in diskrecijske pravice iz Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013

Del 3

Variabilni elementi prejemkov (člen 94 Direktive 2013/36/EU)

Pristojni organi ne razkrijejo nadzornih ukrepov ali odločitev, namenjenih določenim institucijam. Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim institucijam, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posamezno institucijo ali skupino institucij.

DEL 1

Opcije in diskrecijske pravice iz Direktive 2013/36/EU, Uredbe (EU) št. 575/2013 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o količniku likvidnostnega kritja

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) št. 575/2013

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 o količniku likvidnostnega kritja

Naslovnik

Področje uporabe

Poimenovanje

Opis opcije ali diskrecijske pravice

Uporabljena (D/N/ni podatka) (1)

Nacionalno besedilo (2)

Sklicevanja (3)

Na voljo v EN (D/N)

Podrobnosti / Pripombe

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

 

020

Člen 9(2)

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Izjema pri prepovedi sprejemanja vlog ali drugih vračljivih sredstev od javnosti za osebe ali družbe, ki niso kreditne institucije

Prepoved opravljanja poslov sprejemanja vlog ali drugih vračljivih sredstev od javnosti za osebe ali družbe, ki niso kreditne institucije, ne velja za državo članico, njene regionalne ali lokalne organe, javne mednarodne organe, katerih članica je ena ali več držav članic, ali za primere, za katere izrecno velja nacionalno pravo ali pravo Unije, če so te dejavnosti v skladu s predpisi in kontrolami, namenjenimi zaščiti vlagateljev in investitorjev.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

030

Člen 12(3)

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Ustanovni kapital

Države članice lahko odločijo, da lahko kreditne institucije, ki ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z ločenim kapitalom in ki so obstajale 15. decembra 1979, še naprej poslujejo.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

040

Člen 12(3)

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Ustanovni kapital

Kreditne institucije, za katere so države članice odločile, da lahko še naprej poslujejo v skladu s členom 12(3) Direktive 2013/36/EU, lahko države članice izvzamejo iz izpolnjevanja zahtev iz prvega pododstavka člena 13(1) Direktive 2013/36/EU.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

050

Člen 12(4)

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Ustanovni kapital

Države članice lahko izdajo dovoljenje za določene kategorije kreditnih institucij, katerih ustanovni kapital je nižji od 5 milijonov EUR, če njihov ustanovni kapital znaša najmanj 1 milijon EUR ter če zadevna država članica Komisijo in EBA uradno obvesti o svojih razlogih za uporabo te možnosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

060

Člen 21(1)

 

 

Pristojni organi

Kreditne institucije

Izvzetja za kreditne institucije, ki so stalno povezane s centralnim organom

Pristojni organi lahko kreditne institucije, ki so stalno povezane s centralnim organom, izvzamejo iz zahtev iz členov 10 in 12 ter člena 13(1) Direktive 2013/36/EU.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

070

Člen 29(3)

 

 

Države članice

Investicijska podjetja

Ustanovni kapital posameznih vrst investicijskih podjetij

Države članice lahko znižajo minimalni znesek ustanovnega kapitala, in sicer s 125 000 EUR na 50 000 EUR, če podjetje ni pooblaščeno za upravljanje denarja ali vrednostnih papirjev strank, opravljanje storitev za lasten račun ali prodajo primarne izdaje vrednostnih papirjev z obveznostjo odkupa.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

080

Člen 32(1)

 

 

Države članice

Investicijska podjetja

Prehodne določbe v zvezi z ustanovnim kapitalom investicijskih podjetij

Države članice lahko še naprej dajejo dovoljenja investicijskim podjetjem in podjetjem iz člena 30 Direktive 2013/36/EU, ki so obstajala pred 31. decembrom 1995 ali na ta dan in katerih kapital je nižji od ravni ustanovnega kapitala, ki so zanje določene v členu 28(2), členu 29(1) ali (3) ali členu 30 navedene direktive.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

090

Člen 40

 

 

Pristojni organi

Kreditne institucije

Zahteve glede poročanja pristojnim organom držav članic gostiteljic

Pristojni organi držav članic gostiteljic lahko za informativne, statistične ali nadzorniške namene zahtevajo, da jim vse kreditne institucije, ki imajo podružnice na njihovem ozemlju, redno poročajo o svojih dejavnostih v navedenih državah članicah gostiteljicah, zlasti da lahko ti organi ocenijo, ali je podružnica pomembna v skladu s členom 51(1) Direktive 2013/36/EU.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

100

Člen 129(2)

 

 

Države članice

Investicijska podjetja

Izvzetje majhnih in srednje velikih investicijskih podjetij iz zahteve po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika

Z odstopanjem od odstavka 1 člena 129 lahko država članica majhna in srednje velika investicijska podjetja izvzame iz zahtev iz navedenega odstavka, če takšno izvzetje ne ogroža stabilnosti finančnega sistema navedene države članice.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

110

Člen 130(2)

 

 

Države članice

Investicijska podjetja

Izvzetje majhnih in srednje velikih investicijskih podjetij iz zahteve po vzdrževanju proticikličnega kapitalskega blažilnika

Z odstopanjem od odstavka 1 člena 130 lahko država članica majhna in srednje velika investicijska podjetja izvzame iz zahtev iz navedenega odstavka, če takšno izvzetje ne ogroža stabilnosti finančnega sistema navedene države članice.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

120

Člen 133(18)

 

 

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Zahteva glede vzdrževanja blažilnika sistemskih tveganj

Države članice lahko uporabijo blažilnik sistemskih tveganj za vse izpostavljenosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

130

Člen 134(1)

 

 

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Priznavanje stopnje blažilnika sistemskih tveganj

Druge države članice lahko priznajo stopnjo blažilnika sistemskih tveganj, določeno v skladu s členom 133, in lahko to stopnjo blažilnika uporabljajo za institucije, ki so pridobile dovoljenje v matičnih državah članicah, za izpostavljenosti v državi članici, ki je uvedla to stopnjo blažilnika.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

140

Člen 152, prvi odstavek

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahteve glede poročanja pristojnim organom držav članic gostiteljic

Pristojni organi držav članic gostiteljic lahko za statistične namene zahtevajo, da jim vse kreditne institucije, ki imajo podružnice na njihovem ozemlju, redno poročajo o svojih dejavnostih v teh državah članicah gostiteljicah.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

150

Člen 152, drugi odstavek

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahteve glede poročanja pristojnim organom držav članic gostiteljic

Države članice gostiteljice zahtevajo, da jim podružnice kreditnih institucij iz drugih držav članic posredujejo enake informacije, kakor jih za ta namen zahtevajo od nacionalnih kreditnih institucij.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

160

Člen 160(6)

 

 

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodne določbe za kapitalske blažilnike

Države članice lahko za kapitalske blažilnike uvedejo krajše prehodno obdobje, kot je obdobje iz odstavkov 1 do 4 člena 160. Takšno krajše prehodno obdobje lahko priznajo druge države članice.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

170

 

Člen 4(2)

 

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Obravnava posrednih deležev nepremičnine

Države članice ali njihovi pristojni organi lahko dovolijo, da se delnice, ki pomenijo enakovreden posredni delež nepremičnine, obravnavajo kot neposredni delež nepremičnine, če je takšen posredni delež posebej urejen z nacionalno zakonodajo zadevne države članice in če v primeru, ko se uporabi kot zavarovanje s premoženjem, zagotavlja enakovredno zaščito za upnike.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

180

 

Člen 6(4)

 

Pristojni organi

Investicijska podjetja

Uporaba zahtev na posamični podlagi

Dokler pristojni organi ne prejmejo poročila Komisije v skladu s členom 508(3), lahko investicijska podjetja izvzamejo iz izpolnjevanja obveznosti iz dela 6 (likvidnost), pri čemer upoštevajo naravo, obseg in zapletenost dejavnosti investicijskega podjetja.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

190

 

Člen 24(2)

 

 

 

Poročanje in obvezna uporaba MSRP

Pristojni organi lahko zahtevajo, da institucije vrednotenje sredstev in zunajbilančnih postavk ter določitev kapitala izvedejo v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi, kot se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

200

 

Člen 89(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja

Pristojni organi za kvalificirane deleže institucij iz odstavkov 1 in 2 uporabijo naslednje zahteve:

pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 zadevne uredbe institucije uporabijo utež tveganja 1 250 % za višjega izmed naslednjih zneskov:

(i)

znesek kvalificiranih deležev iz odstavka 1, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala;

(ii)

skupen znesek kvalificiranih deležev iz odstavka 2, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala institucije.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

201

 

Člen 89(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja

Pristojni organi za kvalificirane deleže institucij iz odstavkov 1 in 2 uporabijo naslednje zahteve:

pristojni organi institucijam prepovejo kvalificirane deleže iz odstavkov 1 in 2 v znesku, ki presega odstotek sprejemljivega kapitala iz navedenih odstavkov.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

210

 

Člen 95(2)

 

Pristojni organi

Investicijska podjetja

Zahteve za investicijska podjetja z omejenim dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev

Pristojni organi lahko določijo kapitalske zahteve za investicijska podjetja z omejenim dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev kot kapitalske zahteve, ki bi bile zavezujoče za navedena podjetja v skladu z nacionalnimi ukrepi za prenos, veljavnimi 31. decembra 2013, glede direktiv 2006/49/ES in 2006/48/ES.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

220

 

Člen 99(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije

Poročanje o kapitalskih zahtevah in finančnih informacijah

Pristojni organi lahko v skladu s členom 24(2) zadevne uredbe tudi od tistih kreditnih institucij, ki za poročanje o kapitalu na konsolidirani podlagi uporabljajo mednarodne računovodske standarde, kakor se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, zahtevajo, da poročajo finančne informacije, kot je določeno v odstavku 2 zadevnega člena.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

230

 

Člen 124(2)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Uteži tveganja in merila, ki se uporabljajo za izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine

Pristojni organi lahko določijo višjo utež tveganja ali strožja merila od tistih iz člena 125(2) in člena 126(2), kadar je primerno, ob upoštevanju finančne stabilnosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

240

 

Člen 129(1)

 

 

 

Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

Pristojni organi lahko po posvetovanju z EBA delno opustijo uporabo točke (c) prvega pododstavka in dovolijo stopnjo kreditne kakovosti 2 do višine 10 % skupne izpostavljenosti nominalnega zneska neporavnanih obveznosti iz naslova kritih obveznic institucije izdajateljice, pod pogojem, da je mogoče dokumentirati pomembne morebitne težave glede koncentracije v zadevnih državah članicah zaradi zahteve po stopnji kreditne kakovosti 1 iz navedene točke.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

250

 

Člen 164(5)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Minimalne vrednosti z izpostavljenostjo tehtanega povprečja izgube ob neplačilu (LGD) za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami

Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 101, ter ob upoštevanju prihodnjega razvoja dogodkov na nepremičninskih trgih in drugih ustreznih dejavnikov, pristojni organi redno in vsaj enkrat letno ocenijo, ali so minimalne vrednosti LGD iz odstavka 4 zadevnega člena ustrezne za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami, ki se nahajajo na njihovem ozemlju. Da se zagotovi finančna stabilnost, lahko pristojni organi za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, po potrebi določijo višje minimalne vrednosti z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

260

 

Člen 178(1)(b)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Neplačilo dolžnika

Za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami MSP v kategoriji izpostavljenosti na drobno, in za izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja lahko pristojni organi 90 dni nadomestijo s 180 dnevi.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

270

 

Člen 284(4)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Vrednost izpostavljenosti

Pristojni organi lahko zahtevajo α, ki je višji od 1,4, ali institucijam dovolijo uporabo njihovih lastnih ocen v skladu s členom 284(9).

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

280

 

Člen 284(9)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Vrednost izpostavljenosti

Pristojni organi lahko institucijam dovolijo, da uporabljajo lastne ocene alfa.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

290

 

Člen 327(2)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Pobot med zamenljivim vrednostnim papirjem in nasprotno pozicijo v njegovem osnovnem instrumentu

Pristojni organi lahko sprejmejo pristop, ki upošteva verjetnost konverzije določenega zamenljivega vrednostnega papirja, ali zahtevajo, da kapitalska zahteva krije vsakršno izgubo, ki bi lahko nastala zaradi konverzije.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

300

 

Člen 395(1)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Omejitve velikih izpostavljenosti v primeru izpostavljenosti do institucij

Pristojni organi lahko za izpostavljenosti do institucij določijo omejitev velikih izpostavljenosti, ki je nižja od 150 000 000 EUR.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

310

 

Člena 400(2)(a) in 493(3)(a)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo krite obveznice, ki ustrezajo pogojem iz člena 129(1), (3) in (6).

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

320

 

Člena 400(2)(b) in 493(3)(b)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve do enot regionalne ali lokalne ravni držav članic.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

330

 

Člena 400(2)(c) in 493(3)(c)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti institucije do njene nadrejene osebe ali podrejenih družb.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

340

 

Člena 400(2)(d) in 493(3)(d)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do regionalnih ali centralnih kreditnih institucij, s katerimi je kreditna institucija povezana v mrežo in ki so odgovorne za operacije kliringa gotovinskih transakcij v okviru mreže.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

350

 

Člena 400(2)(e) in 493(3)(e)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do kreditnih institucij, od katerih ena posluje na nekonkurenčni osnovi in zagotavlja kredite ali jamči zanje na podlagi zakonsko določenih programov ali svojih statutov za spodbujanje določenih gospodarskih sektorjev pod določeno obliko vladnega nadzora ter z omejitvami glede uporabe kreditov, če te izpostavljenosti izhajajo iz takih kreditov ali jamstev za take kredite, ki se prek kreditnih institucij prenesejo na upravičence.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

360

 

Člena 400(2)(f) in 493(3)(f)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do institucij, če navedene izpostavljenosti niso del kapitala takih institucij, ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne in niso denominirane v glavni trgovalni valuti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

370

 

Člena 400(2)(g) in 493(3)(g)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do centralnih bank v obliki zahtevanih minimalnih rezerv, ki se hranijo v teh centralnih bankah in so denominirane v njihovih nacionalnih valutah.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

380

 

Člena 400(2)(h) in 493(3)(h)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do enot centralnih ravni države v obliki zakonsko predpisanih likvidnostnih zahtev v državne vrednostne papirje, ki so denominirani in vplačani v njihovih nacionalnih valutah, če je po presoji pristojnega organa bonitetna ocena zadevnih enot centralne ravni države, ki je določena s strani imenovane zunanje bonitetne agencije, naložbeni razred.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

390

 

Člena 400(2)(i) in 493(3)(i)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo 50 % zunajbilančnih dokumentarnih akreditivov s srednjim/nizkim tveganjem in zunajbilančnih prevzetih kreditnih obveznosti s srednjim/nizkim tveganjem iz Priloge I in, če se s tem strinjajo pristojni organi, 80 % jamstev, ki niso jamstva za kredite ter imajo zakonsko ali regulatorno podlago in jih dajejo za svoje člane vzajemne jamstvene sheme s statusom kreditnih institucij.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

400

 

Člena 400(2)(j) in 493(3)(j)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo zakonsko zahtevana jamstva, ki se uporabljajo, ko se hipotekarni kredit, financiran z izdajo hipotekarnih obveznic, izplača hipotekarnemu kreditojemalcu pred dokončnim vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, pod pogojem, da to jamstvo ni uporabljeno za zmanjševanje tveganja pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

410

 

Člena 400(2)(k) in 493(3)(k)

 

Pristojni organi

Pristojni organi

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve in druge izpostavljenosti do priznanih borz.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

420

 

Člen 412(5)

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahteva glede likvidnostnega kritja

Države članice lahko ohranijo ali uvedejo nacionalne določbe na področju likvidnostnih zahtev, preden se v Uniji v skladu s členom 460 za zahteve po likvidnostnem kritju določijo in v celoti uvedejo zavezujoči minimalni standardi.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

430

 

Člen 412(5)

 

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije

Zahteva glede likvidnostnega kritja

Države članice ali pristojni organi lahko od institucij, ki so pridobile dovoljenje v matični državi članici, ali podskupine teh institucij zahtevajo, da ohranijo višjo zahtevo po likvidnostnem kritju do 100 %, dokler se v skladu s členom 460 v celoti ne uvede zavezujoč minimalni standard v višini 100 %.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

440

 

Člen 413(3)

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahteva po stabilnem financiranju

Države članice lahko ohranijo ali uvedejo nacionalne določbe na področju zahtev po stabilnem financiranju, preden se v Uniji v skladu s členom 510 za zahteve po neto stabilnem financiranju določijo in uvedejo zavezujoči minimalni standardi.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

450

 

Člen 415(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije

Zahteve glede poročanja o likvidnosti

Pristojni organi lahko do popolne uvedbe zavezujočih likvidnostnih zahtev še naprej zbirajo informacijo prek orodij za spremljanje, da bi svoje spremljanje uskladili z veljavnimi nacionalnimi standardi glede likvidnosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

460

 

Člen 420(2)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije

Stopnja likvidnostnega odliva

Pristojni organi lahko za zunajbilančne zadevne produkte, povezane s trgovinskim financiranjem iz člena 429 in Priloge 1, uporabijo stopnjo odliva do 5 %.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

470

 

Člen 467(2)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih izgub, merjenih po pošteni vrednosti

Z odstopanjem od člena 467(1) lahko pristojni organi institucijam dovolijo, da med sestavine kapitala ne vključijo nerealiziranih dobičkov ali izgub iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo „razpoložljiv za prodajo“ v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 39, ki ga je odobrila EU, če je bila takšna obravnava v uporabi pred 1. januarjem 2014.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

480

 

Člen 467(3), drugi pododstavek

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih izgub, merjenih po pošteni vrednosti

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz točk (a) do (d) odstavka 2 člena 467.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

490

 

Člen 468(2)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih dobičkov, merjenih po pošteni vrednosti

Kadar morajo na podlagi člena 467 institucije v izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala vključiti svoje nerealizirane izgube, merjene po pošteni vrednosti, lahko pristojni organi institucijam dovolijo, da v izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala v višini 100 % vključijo svoje nerealizirane dobičke, merjene po pošteni vrednosti.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

500

 

Člen 468(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih dobičkov, merjenih po pošteni vrednosti

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek nerealiziranih dobičkov v razponih iz člena 468(2)(a) do (c), ki se izključi iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

510

 

Člen 471(1)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala

Z odstopanjem od člena 49(1) lahko pristojni organi v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2022 institucijam dovolijo, da ne odbijejo deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 471(1).

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

520

 

Člen 473(1)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19

Z odstopanjem od člena 481 lahko pristojni organi v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2018 institucijam, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002, dovolijo, da k svojemu navadnemu lastniškemu temeljnemu kapitalu dodajo ustrezen znesek v skladu z odstavkom 2 ali 3 člena 473, kot je ustrezno, ki ga pomnožijo s faktorjem v skladu z odstavkom 4 člena 473.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

530

 

Člen 478(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodni odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavkov 1 in 2 člena 478 za vsakega od naslednjih odbitkov:

(a)

posamezni odbitki, ki se zahtevajo v skladu s točkami (a) do (h) člena 36(1), razen odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik;

(b)

celotni znesek odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, ter postavk iz točke (i) člena 36(1), ki ga je treba odšteti v skladu s členom 48;

(c)

vsak odbitek, zahtevan v skladu s točkami (b) do (d) člena 56;

(d)

vsak odbitek, zahtevan v skladu s točkami (b) do (d) člena 66.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

540

 

Člen 479(4)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodno priznavanje instrumentov in postavk v konsolidiranem navadnem lastniškem temeljnem kapitalu, ki se ne štejejo za manjšinske deleže

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavka 3 člena 479.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

550

 

Člen 480(3)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodno priznavanje manjšinskih deležev ter kvalificiranega dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo vrednost veljavnega faktorja v razponih iz odstavka 2 člena 480.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

560

 

Člen 481(5)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Dodatni prehodni filtri in odbitki

Pristojni organi za vsak filter ali odbitek iz odstavkov 1 in 2 člena 481 določijo in objavijo veljavne odstotke v razponih iz odstavkov 3 in 4 navedenega člena.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

570

 

Člen 486(6)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Omejitve glede uporabe predhodnih pravil za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavne odstotke v razponih iz odstavka 5 člena 486.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

580

 

Člen 495(1)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava izpostavljenosti iz naslova lastniških finančnih instrumentov v okviru pristopa IRB

Z odstopanjem od poglavja 3 dela 3 lahko pristojni organi do 31. decembra 2017 izvzamejo iz obravnave IRB nekatere skupine izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki jih imajo institucije in EU podružnice institucij v tej državi članici na dan 31. decembra 2007.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

590

 

Člen 496(1)

 

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna določba o izračunu kapitalskih zahtev za izpostavljenosti v obliki kritih obveznic

Pristojni organi lahko do 31. decembra 2017 v celoti ali delno opustijo zgornjo mejo 10 % za nadrejene enote, ki jih izdajo francoski Fonds Commun de Créances ali njemu enakovredne ustanove za listinjenje, določeno v točkah (d) in (f) člena 129(1), če sta izpolnjena pogoja iz točk (a) in (b) člena 496(1).

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

600

 

 

Člen 10(1)(b)(iii)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Količnik likvidnostnega kritja – likvidna sredstva

Likvidnostna rezerva, ki jo ima kreditna institucija v centralni banki, se pripozna kot sredstvo stopnje 1, če se lahko dvigne v stresnih razmerah. Nameni, za katere se lahko rezerve v centralni banki dvignejo za namene tega člena, morajo biti določeni v sporazumu med pristojnim organom in ECB ali centralno banko.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

610

 

 

Člen 10(2)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Količnik likvidnostnega kritja – likvidna sredstva

Za tržno vrednost izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz odstavka 1(f) velja vsaj 7-odstotni odbitek. Za vrednost preostalih sredstev stopnje 1 ni potreben odbitek, razen kot je določeno v zvezi z delnicami in enotami v KNP v točkah (a) in (b) člena 15(2).

Primeri, v katerih so se določili višji odbitki za celoten razred sredstev (vsa sredstva, za katera se uporablja poseben in diferenciran odbitek v delegirani uredbi o količniku likvidnostnega kritja) (npr. za vse krite obveznice stopnje 1 itn.).

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

620

 

 

Člen 12(1)(c)(i)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Količnik likvidnostnega kritja – sredstva stopnje 2B

Delnice lahko predstavljajo sredstva stopnje 2B pod pogojem, da so del glavnega borznega indeksa v državi članici ali tretji državi, ki so ga kot takega opredelili pristojni organi v državi članici ali relevantni javni organi v tretji državi.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

630

 

 

Člen 12(3)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Količnik likvidnostnega kritja – sredstva stopnje 2B

Za kreditne institucije, ki so v skladu s svojim statutom iz verskih razlogov ne smejo držati obrestonosnih sredstev, lahko pristojni organ dovoli odstopanje od točk (ii) in (iii) odstavka 1(b) tega člena, če obstajajo dokazi o nezadostni razpoložljivosti neobrestonosnih sredstev, ki izpolnjujejo te zahteve, in če so zadevna neobrestonosna sredstva dovolj likvidna na zasebnih trgih.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 

640

 

 

Člen 24(6)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Količnik likvidnostnega kritja – odlivi iz stabilnih vlog v tretjih državah, upravičenih do 3-odstotne stopnje

Pristojni organ lahko dovoli kreditnim institucijam, da znesek vloge na drobno, ki je krita s sistemom jamstva za vloge v tretji državi, ki je enakovreden sistemu iz odstavka 1, pomnoži s 3 %, če tretja država dovoli tako obravnavo.

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

 


DEL 2

Prehodne opcije in diskrecijske pravice iz Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) št. 575/2013

Naslovnik

Področje uporabe

Poimenovanje

Opis opcije ali diskrecijske pravice

Leta uporabe in vrednost v % (kadar je ustrezno)

Uporabljena (D/N/ni podatka)

Nacionalno besedilo

Sklicevanja

Na voljo v EN (D/N)

Podrobnosti / Pripombe

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

 

011

Člen 160(6)

 

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodne določbe za kapitalske blažilnike

Države članice lahko za kapitalske blažilnike uvedejo krajše prehodno obdobje, kot je obdobje iz odstavkov 1 do 4 člena 160. Takšno krajše prehodno obdobje lahko priznajo druge države članice.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

012

 

Člen 493(3)(a)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo krite obveznice, ki ustrezajo pogojem iz člena 129(1), (3) in (6).

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

013

 

Člen 493(3)(b)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve do enot regionalne ali lokalne ravni držav članic.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

014

 

Člen 493(3)(c)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti institucije do njene nadrejene osebe ali podrejenih družb.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

015

 

Člen 493(3)(d)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do regionalnih ali centralnih kreditnih institucij, s katerimi je kreditna institucija povezana v mrežo in ki so odgovorne za operacije kliringa gotovinskih transakcij v okviru mreže.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

016

 

Člen 493(3)(e)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do kreditnih institucij, od katerih ena posluje na nekonkurenčni osnovi in zagotavlja kredite ali jamči zanje na podlagi zakonsko določenih programov ali svojih statutov za spodbujanje določenih gospodarskih sektorjev pod določeno obliko vladnega nadzora ter z omejitvami glede uporabe kreditov, če te izpostavljenosti izhajajo iz takih kreditov ali jamstev za take kredite, ki se prek kreditnih institucij prenesejo na upravičence.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

017

 

Člen 493(3)(f)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do institucij, če navedene izpostavljenosti niso del kapitala takih institucij, ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne in niso denominirane v glavni trgovalni valuti.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

018

 

Člen 493(3)(g)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do centralnih bank v obliki zahtevanih minimalnih rezerv, ki se hranijo v teh centralnih bankah in so denominirane v njihovih nacionalnih valutah.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

019

 

Člen 493(3)(h)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo izpostavljenosti do enot centralnih ravni države v obliki zakonsko predpisanih likvidnostnih zahtev v državne vrednostne papirje, ki so denominirani in vplačani v njihovih nacionalnih valutah, če je po presoji pristojnega organa bonitetna ocena zadevnih enot centralne ravni države, ki je določena s strani imenovane zunanje bonitetne agencije, naložbeni razred.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

020

 

Člen 493(3)(i)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo 50 % zunajbilančnih dokumentarnih akreditivov s srednjim/nizkim tveganjem in zunajbilančnih prevzetih kreditnih obveznosti s srednjim/nizkim tveganjem iz Priloge I in, če se s tem strinjajo pristojni organi, 80 % jamstev, ki niso jamstva za kredite ter imajo zakonsko ali regulatorno podlago in jih dajejo za svoje člane vzajemne jamstvene sheme s statusom kreditnih institucij.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

021

 

Člen 493(3)(j)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo zakonsko zahtevana jamstva, ki se uporabljajo, ko se hipotekarni kredit, financiran z izdajo hipotekarnih obveznic, izplača hipotekarnemu kreditojemalcu pred dokončnim vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, pod pogojem, da to jamstvo ni uporabljeno za zmanjševanje tveganja pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

022

 

Člen 493(3)(k)

Države članice

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetja ali delna izvzetja iz omejitev velikih izpostavljenosti

Pristojni organi lahko v celoti ali delno izvzamejo aktivne postavke, ki predstavljajo terjatve in druge izpostavljenosti do priznanih borz.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

023

 

Člen 412(5)

Države članice

Kreditne institucije

Zahteva glede likvidnostnega kritja

Države članice lahko ohranijo ali uvedejo nacionalne določbe na področju likvidnostnih zahtev, preden se v Uniji v skladu s členom 460 za zahteve po likvidnostnem kritju določijo in v celoti uvedejo zavezujoči minimalni standardi.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

024

 

Člen 412(5)

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije

Zahteva glede likvidnostnega kritja

Države članice ali pristojni organi lahko od institucij, ki so pridobile dovoljenje v matični državi članici, ali podskupine teh institucij zahtevajo, da ohranijo višjo zahtevo po likvidnostnem kritju do 100 %, dokler se v skladu s členom 460 v celoti ne uvede zavezujoč minimalni standard v višini 100 %.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

025

 

Člen 413(3)

Države članice

Kreditne institucije

Zahteva po stabilnem financiranju

Države članice lahko ohranijo ali uvedejo nacionalne določbe na področju zahtev po stabilnem financiranju, preden se v Uniji v skladu s členom 510 za zahteve po neto stabilnem financiranju določijo in uvedejo zavezujoči minimalni standardi.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

026

 

Člen 415(3)

Pristojni organi

Kreditne institucije

Zahteve glede poročanja o likvidnosti

Pristojni organi lahko do popolne uvedbe zavezujočih likvidnostnih zahtev še naprej zbirajo informacijo prek orodij za spremljanje, da bi svoje spremljanje uskladili z veljavnimi nacionalnimi standardi glede likvidnosti.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

027

 

Člen 467(2)

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih izgub, merjenih po pošteni vrednosti

Z odstopanjem od člena 467(1) lahko pristojni organi institucijam dovolijo, da med sestavine kapitala ne vključijo nerealiziranih dobičkov ali izgub iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo „razpoložljiv za prodajo“ v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 39, ki ga je odobrila EU, če je bila takšna obravnava v uporabi pred 1. januarjem 2014.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

028

 

Člen 467(3)

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih izgub, merjenih po pošteni vrednosti

Veljavni odstotek nerealiziranih izgub v skladu s členom 467(1), ki so vključene v izračun postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala (odstotek v razponih iz odstavka 2 navedenega člena).

2014 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

029

2015 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

030

2016 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

031

2017 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

032

 

Člen 468(2) drugi pododstavek

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih dobičkov, merjenih po pošteni vrednosti

Kadar morajo na podlagi člena 467 institucije v izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala vključiti svoje nerealizirane izgube, merjene po pošteni vrednosti, lahko pristojni organi institucijam dovolijo, da v izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala v višini 100 % vključijo svoje nerealizirane dobičke, merjene po pošteni vrednosti.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

033

 

Člen 468(3)

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava nerealiziranih dobičkov, merjenih po pošteni vrednosti

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek nerealiziranih dobičkov v razponih iz člena 468(2)(a) do (c), ki se izključi iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala.

2015 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

034

2016 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

035

2017 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

036

 

Člen 471(1)

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala

Z odstopanjem od člena 49(1) lahko pristojni organi v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2022 institucijam dovolijo, da ne odbijejo deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 471(1).

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

037

 

Člen 473(1)

Pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19

Z odstopanjem od člena 481 lahko pristojni organi v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2018 institucijam, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002, dovolijo, da k svojemu navadnemu lastniškemu temeljnemu kapitalu dodajo ustrezen znesek v skladu z odstavkom 2 ali 3 člena 473, kot je ustrezno, ki ga pomnožijo s faktorjem v skladu z odstavkom 4 člena 473.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

038

 

Člen 478(2)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala za odložene terjatve za davek, ki so obstajale pred 1. januarjem 2014

Veljavni odstotek, če se uporablja drugačen odstotek (odstotek v razponih iz člena 478(2)).

2014 (0 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

039

2015 (10 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

040

2016 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

041

2017 (30 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

042

2018 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

043

2019 (50 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

044

2020 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

045

2021 (70 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

046

2022 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

047

2023 (90 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

048

 

Člen 478(3)(a)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodni odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavkov 1 in 2 člena 478 za (a) posamezne odbitke, ki se zahtevajo v skladu s točkami (a) do (h) člena 36(1), razen odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik.

2014 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

049

2015 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

050

2016 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

051

2017 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

052

 

Člen 478(3)(b)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodni odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavkov 1 in 2 člena 478 za (b) celotni znesek odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, ter postavke iz točke (i) člena 36(1), ki ga je treba odšteti v skladu s členom 48.

2014 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

053

2015 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

054

2016 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

055

2017 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

056

 

Člen 478(3)(c)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodni odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavkov 1 in 2 člena 478 za (c) vsakega od odbitkov, ki se zahteva v skladu s točkami (b) do (d) člena 56.

2014 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

057

2015 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

058

2016 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

059

2017 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

060

 

Člen 478(3)(d)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodni odbitki od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavkov 1 in 2 člena 478 za (d) vsakega od odbitkov, ki se zahteva v skladu s točkami (b) do (d) člena 66.

2014 (20 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

061

2015 (40 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

062

2016 (60 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

063

2017 (80 % do 100 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

064

 

Člen 479(4)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodno priznavanje instrumentov in postavk v konsolidiranem navadnem lastniškem temeljnem kapitalu, ki se ne štejejo za manjšinske deleže

Pristojni organi določijo in objavijo veljavni odstotek v razponih iz odstavka 3 člena 479.

2014 (0 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

065

2015 (0 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

066

2016 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

067

2017 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

068

 

Člen 480(3)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodno priznavanje manjšinskih deležev ter kvalificiranega dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Pristojni organi določijo in objavijo vrednost veljavnega faktorja v razponih iz odstavka 2 člena 480.

2014 (0,2 do 1,0)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

069

2015 (0,4 do 1,0)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

070

2016 (0,6 do 1,0)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

071

2017 (0,8 do 1,0)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

072

 

Člen 481(1)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

 

Veljavni odstotek, če se uporablja enotni odstotek (odstotek v razponih iz člena 481(3))

2014 (0 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

073

2015 (0 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

074

2016 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

075

2017 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

076

 

Člen 481(5)

 

 

Dodatni prehodni filtri in odbitki

Pristojni organi za vsak filter ali odbitek iz odstavkov 1 in 2 člena 481 določijo in objavijo veljavne odstotke v razponih iz odstavkov 3 in 4 navedenega člena.

2014 (0 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

077

2015 (0 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

078

2016 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

079

2017 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

080

 

Člen 486(6)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Omejitve glede uporabe predhodnih pravil za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Veljavni odstotek za določitev omejitev glede uporabe predhodnih pravil za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu z odstavkom 2 člena 486 (odstotek v razponih iz odstavka 5 navedenega člena).

2014 (60 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

081

2015 (40 % do 70 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

082

2016 (20 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

083

2017 (0 % do 50 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

084

2018 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

085

2019 (0 % do 30 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

086

2020 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

087

2021 (0 % do 10 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

088

Veljavni odstotek za določitev omejitev glede uporabe predhodnih pravil za postavke dodatnega temeljnega kapitala v skladu z odstavkom 3 člena 486 (odstotek v razponih iz odstavka 5 navedenega člena).

2014 (60 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

089

2015 (40 % do 70 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

090

2016 (20 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

091

2017 (0 % do 50 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

092

2018 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

093

2019 (0 % do 30 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

094

2020 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

095

2021 (0 % do 10 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

096

Veljavni odstotek za določitev omejitev glede uporabe predhodnih pravil za postavke dodatnega kapitala v skladu z odstavkom 4 člena 486 (odstotek v razponih iz odstavka 5 navedenega člena).

2014 (60 % do 80 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

097

2015 (40 % do 70 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

098

2016 (20 % do 60 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

099

2017 (0 % do 50 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

100

2018 (0 % do 40 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

101

2019 (0 % do 30 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

102

2020 (0 % do 20 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

103

2021 (0 % do 10 %)

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

104

 

Člen 495(1)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna obravnava izpostavljenosti iz naslova lastniških finančnih instrumentov v okviru pristopa IRB

Z odstopanjem od poglavja 3 dela 3 lahko pristojni organi do 31. decembra 2017 izvzamejo iz obravnave IRB nekatere skupine izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki jih imajo institucije in EU podružnice institucij v tej državi članici na dan 31. decembra 2007.

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

105

 

Člen 496(1)

 

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Prehodna določba o izračunu kapitalskih zahtev za izpostavljenosti v obliki kritih obveznic

Pristojni organi lahko do 31. decembra 2017 v celoti ali delno opustijo zgornjo mejo 10 % za nadrejene enote, ki jih izdajo francoski Fonds Commun de Créances ali njemu enakovredne ustanove za listinjenje, določeno v točkah (d) in (f) člena 129(1), če sta izpolnjena pogoja iz točk (a) in (b) člena 496(1).

[Leto]

[D/N/ni podatka]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 


DEL 3

Variabilni elementi prejemkov (člen 94 Direktive 2013/36/EU)

 

Direktiva 2013/36/EU

Naslovnik

Področje uporabe

Določbe

Informacije, ki jih je treba razkriti

Uporabljena (D/N/ni podatka)

Sklicevanja

Na voljo v EN (D/N)

Podrobnosti / Pripombe

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

 

020

Člen 94(1)(g)(i)

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Najvišje razmerje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov (% določen v nacionalni zakonodaji, izračunan kot variabilni del, deljen s fiksnim delom prejemkov).

[Vrednost v %]

[D/N]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

030

Člen 94(1)(g)(ii)

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Najvišja raven razmerja med fiksnim in variabilnim delom prejemkov, ki ga lahko odobrijo delničarji, lastniki ali družbeniki institucije (% določen v nacionalni zakonodaji, izračunan kot variabilni del, deljen s fiksnim delom prejemkov).

[Vrednost v %]

[D/N]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

040

Člen 94(1)(g)(iii)

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Največji del skupnih variabilnih prejemkov, za katere se lahko uporablja diskontna stopnja (% skupnih variabilnih prejemkov).

[Vrednost v %]

[D/N]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 

050

Člen 94(1)(l)

Države članice ali pristojni organi

Kreditne institucije in investicijska podjetja

Opis kakršnih koli omejitev ali prepovedi glede vrst in oblik instrumentov, ki se lahko uporabijo za dodelitev variabilnih prejemkov.

[prosto besedilo/vrednost]

[D/N]

Obvezno, če D

Obvezno, če D

 


(1)  „D“ (Da) pomeni, da je pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščena za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, to uporabila.

„N“ (Ne) pomeni, da pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščena za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, te ni uporabila.

„Ni podatka“ pomeni, da uporaba opcije ni možna ali da diskrecijska pravica ne obstaja.

(2)  Besedilo določbe v nacionalni zakonodaji.

(3)  Sklic v nacionalni zakonodaji in hiperpovezave do spletne strani, ki vsebuje nacionalno besedilo, ki prenaša zadevno določbo Unije v nacionalno zakonodajo.


PRILOGA III

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)  (1)

010

Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi

(dd/mm/llll)

020

Področje uporabe SREP

(členi 108 do 110 CRD)

Opis pristopa pristojnega organa glede področja uporabe SREP, vključno z naslednjim:

katere vrste institucij so vključene v SREP/izključene iz SREP, zlasti, če se področje uporabe razlikuje od tistega iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2013/36/EU;

pregledom na visoki ravni, kako pristojni organ upošteva načelo sorazmernosti pri obravnavi področja uporabe SREP ter pogostosti ocenjevanja različnih elementov SREP (2).

[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]

030

Ocena elementov SREP

(členi 74 do 96 CRD)

Opis pristopa pristojnega organa k ocenjevanju posameznih elementov SREP (kot je navedeno v smernicah EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) – EBA/GL/2014/13), vključno z naslednjim:

pregledom na visoki ravni, usmerjenim v postopke in metodologije, ki se uporabljajo za ocenjevanje elementov SREP, vključno z: (1) analizo poslovnega modela, (2) oceno notranjega upravljanja in kontrol na ravni institucije, (3) oceno tveganj za kapital in (4) oceno tveganj za likvidnost in financiranje;

pregledom na visoki ravni, kako pristojni organ upošteva načelo sorazmernosti pri obravnavi posameznih elementov SREP, vključno s tem, kako se je uporabila kategorizacija institucij (3).

[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]

040

Pregled in vrednotenje procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP)

(členi 73, 86, 97, 98 in 103 CRD)

Opis pristopa pristojnega organa k pregledu in vrednotenju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) kot del SREP ter zlasti k ocenjevanju zanesljivosti kapitalskih izračunov in izračunov likvidnosti v okviru ICAAP in ILAAP za določanje dodatne kapitalske zahteve in zahteve glede likvidnostnega kritja, vključno z naslednjim (4):

pregledom metodologije, ki jo uporablja pristojni organ pri pregledu ICAAP in ILAAP institucij,

informacijami/sklici na zahteve pristojnega organa po predložitvi informacij v zvezi z ICAAP in ILAAP, zlasti glede tega, katere informacije je treba predložiti;

informacijami o tem, ali se od institucije zahteva neodvisen pregled ICAAP in ILAAP.

[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]

050

Skupna ocena SREP in nadzorniški ukrepi

(člena 102 in 104 CRD)

Opis pristopa pristojnega organa k skupni oceni SREP (povzetek) in uporabi nadzorniških ukrepov na podlagi skupne ocene SREP (5).

Opis, kako so rezultati SREP povezani z uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27 Direktive 2014/59/EU in določitvijo pogojev, ali se za institucijo lahko šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32 navedene direktive (6).

[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]


(1)  Pristojni organi razkrijejo merila in metodologije, uporabljene v vrsticah 020 do 040 in v vrstici 050 za splošno oceno. Vrsta informacij, ki se razkrijejo v obliki pojasnjevalne opombe, je opisana v drugem stolpcu.

(2)  Področje uporabe SREP se obravnava na ravni institucije in glede na njena lastna sredstva.

Pristojni organ pojasni pristop, uporabljen za razvrstitev institucij v različne kategorije za namene SREP, pri čemer opiše uporabo kvantitativnih in kvalitativnih meril ter kako taka kategorizacija vpliva na finančno stabilnost ali druge splošne nadzorne cilje.

Pristojni organ pojasni tudi, kako se kategorizacija uporablja za zagotavljanje vsaj minimalnega posredovanja v ocenah SREP, vključno z opisom pogostosti ocen vseh elementov SREP za različne kategorije institucij.

(3)  Vključno z delovnimi orodji, npr. preverjanji na kraju samem in zunaj njega, kvalitativnimi in kvantitativnimi merili, statističnimi podatki, uporabljenimi pri ocenah. Priporočene so hiperpovezave do vseh smernic na spletnih straneh.

(4)  Pristojni organi pojasnijo tudi, kako je ocena ICAAP in ILAAP zajeta v modelih minimalnega posredovanja, uporabljenih za namene sorazmernosti na podlagi kategorij SREP, ter kako je sorazmernost uporabljena za namene določitve nadzorniških pričakovanj pri ICAAP in ILAAP ter zlasti vse smernice ali minimalne zahteve za ICAAP in ILAAP, ki so jih izdali pristojni organi.

(5)  Pristop, ki ga pristojni organi uporabijo, da dobijo skupno oceno SREP, ter posredovanje te ocene institucijam. Skupna ocena pristojnih organov temelji na pregledu vseh elementov iz vrstic 020 do 040, skupaj z vsemi drugimi relevantnimi informacijami o instituciji, ki jih morda pridobi pristojni organ.

(6)  Pristojni organi lahko razkrijejo tudi politike, ki usmerjajo njihove odločitve za sprejetje nadzorniških ukrepov (v smislu členov 102 in 104 CRD) ter ukrepov za zgodnje posredovanje (v smislu člena 27 direktive o sanaciji in reševanju bank (BRRD)), kadar se v oceni institucije ugotovijo pomanjkljivosti ali neustreznosti, ki zahtevajo nadzorniško posredovanje. Taka razkritja lahko vključujejo objavo notranjih smernic ali drugih dokumentov, ki opisujejo splošne nadzorne prakse. Vendar se ne zahteva razkritje v zvezi z odločitvami o posameznih institucijah, da se spoštuje načelo zaupnosti.

Poleg tega lahko pristojni organi zagotovijo informacije v zvezi s posledicami, če institucija krši zadevne pravne določbe ali ne spoštuje nadzorniških ukrepov ali ukrepov za zgodnje posredovanje, naloženih na podlagi rezultatov SREP, npr. navedejo vzpostavljene postopke izvrševanja (kjer je primerno).


PRILOGA IV

ZBIRNI STATISTIČNI PODATKI

Seznam predlog

Del 1

Konsolidirani podatki po pristojnem organu

Del 2

Podatki o kreditnem tveganju

Del 3

Podatki o tržnem tveganju

Del 4

Podatki o operativnem tveganju

Del 5

Podatki o nadzorniških ukrepih in upravnih kaznih

Del 6

Podatki o opustitvah

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi IV

Pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov ali odločitev, namenjenih določenim institucijam. Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim institucijam, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posamezno institucijo ali skupino institucij.

Numerična polja lahko vsebujejo samo številke. Nacionalne valute se ne navedejo. Uporabljena valuta je euro in države članice, ki niso v euroobmočju, svoje nacionalne valute pretvorijo v eure na podlagi menjalnih tečajev ECB (na skupni referenčni datum, npr. zadnji dan leta, ki se pregleduje), pri čemer navedejo eno decimalno mesto, kadar se zneski razkrivajo v milijonih.

Enota razkritja za sporočene monetarne zneske je milijon eurov (v nadaljnjem besedilu: milijon EUR).

Odstotki se razkrijejo na dve decimalni mesti natančno.

Če se podatki ne razkrijejo, se navede razlog za to z uporabo nomenklature EBA, npr. N/A (ni na voljo) ali C (zaupno).

Podatki se razkrijejo na zbirni podlagi, pri čemer se ne navedejo posamezne kreditne institucije ali investicijska podjetja.

Sklicevanja na predloge COREP v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014 se navedejo v delih 1 do 4, kadar so na voljo.

Pristojni organi zbirajo podatke po letu XXXX na konsolidirani osnovi. Tako se bo zagotovila doslednost zbranih informacij.

Predloge iz te priloge se berejo v povezavi z obsegom konsolidacije pri poročanju, ki se opredeli v tej predlogi. Za zagotovitev učinkovitega zbiranja podatkov se informacije za kreditne institucije in investicijska podjetja poročajo ločeno, vendar se v obeh primerih uporabi enaka raven konsolidacije.

Za zagotovitev doslednosti in primerljivosti sporočenih podatkov ECB objavi samo zbirne statistične podatke za nadzorovane subjekte, za katere opravlja in izvaja neposredni nadzor na referenčni datum razkritja, nacionalni pristojni organi pa objavijo zbirne statistične podatke samo za kreditne institucije, ki jih ECB ne nadzira neposredno.

Podatki se zberejo samo za investicijska podjetja, za katera se uporablja CRD. Investicijska podjetja, za katera se CRD ne uporablja, so izključena iz zbiranja podatkov.

DEL 1

Konsolidirani podatki po pristojnem organu (leto XXXX)

 

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

 

Število in velikost kreditnih institucij

 

 

010

Število kreditnih institucij

 

[Vrednost]

020

Bilančna vsota jurisdikcije (v milijonih EUR) (1)

 

[Vrednost]

030

Bilančna vsota jurisdikcije (1) kot % BDP (2)

 

[Vrednost]

 

Število in velikost tujih kreditnih institucij  (3)

 

 

040

Iz tretjih držav

Število podružnic (4)

 

[Vrednost]

050

Bilančna vsota podružnic (v milijonih EUR)

 

[Vrednost]

060

Število podrejenih družb (5)

 

[Vrednost]

070

Bilančna vsota podrejenih družb (v milijonih EUR)

 

[Vrednost]

 

Skupni kapital in kapitalske zahteve kreditnih institucij

 

 

080

Skupni navadni lastniški temeljni kapital kot % skupnega kapitala (6)

CA1 (vrstica 020/vrstica 010)

[Vrednost]

090

Skupni dodatni temeljni kapital kot % skupnega kapitala (7)

CA1 (vrstica 530/vrstica 010)

[Vrednost]

100

Skupni dodatni kapital kot % skupnega kapitala (8)

CA1 (vrstica 750/vrstica 010)

[Vrednost]

110

Skupne kapitalske zahteve (v milijonih EUR) (9)

CA2 (vrstica 010) * 8 %

[Vrednost]

120

Količnik skupnega kapitala (%) (10)

CA3 (vrstica 050)

[Vrednost]

 

Število in velikost investicijskih podjetij

 

 

130

Število investicijskih podjetij

 

[Vrednost]

140

Bilančna vsota (v milijonih EUR) (1)

 

[Vrednost]

150

Bilančna vsota kot % BDP

 

[Vrednost]

 

Skupni kapital in kapitalske zahteve investicijskih podjetij

 

 

160

Skupni navadni lastniški temeljni kapital kot % skupnega kapitala (6)

CA1 (vrstica 020/vrstica 010)

[Vrednost]

170

Skupni dodatni temeljni kapital kot % skupnega kapitala (7)

CA1 (vrstica 530/vrstica 010)

[Vrednost]

180

Skupni dodatni kapital kot % skupnega kapitala (8)

CA1 (vrstica 750/vrstica 010)

[Vrednost]

190

Skupne kapitalske zahteve (v milijonih EUR) (9)

CA2 (vrstica 010) * 8 %

[Vrednost]

200

Količnik skupnega kapitala (%) (10)

CA3 (vrstica 050)

[Vrednost]


DEL 2

Podatki o kreditnem tveganju (leto XXXX)

 

Podatki o kreditnem tveganju

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

 

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za kreditno tveganje

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za kreditno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (11)

CA2 (vrstica 040)/(vrstica 010)

[Vrednost]

020

Kreditne institucije: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila kreditnih institucij  (12)

Standardizirani pristop (SA)

 

[Vrednost]

030

Pristop IRB, kadar se ne uporabljajo niti lastne ocene izgube ob neplačilu niti konverzijski faktorji

 

[Vrednost]

040

Pristop IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene izgube ob neplačilu in/ali konverzijski faktorji

 

[Vrednost]

050

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za kreditno tveganje

SA

CA2 (vrstica 050)/(vrstica 040)

[Vrednost]

060

Pristop IRB, kadar se ne uporabljajo niti lastne ocene izgube ob neplačilu niti konverzijski faktorji

CR IRB, temeljni IRB (vrstica 010, stol. 260)/CA2 (vrstica 040)

[Vrednost]

070

Pristop IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene izgube ob neplačilu in/ali konverzijski faktorji

CR IRB, napredni IRB (vrstica 010, stol. 260)/CA2 (vrstica 040)

[Vrednost]

080

Kreditne institucije: razčlenitev glede na kategorijo izpostavljenosti IRB

% na podlagi vsote zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti IRB

Pristop IRB, kadar se ne uporabljajo niti lastne ocene izgube ob neplačilu niti konverzijski faktorji

CA2 (vrstica 250/vrstica 240)

[Vrednost]

090

Enote centralne ravni držav in centralne banke

CA2 (vrstica 260/vrstica 240)

[Vrednost]

100

Institucije

CA2 (vrstica 270/vrstica 240)

[Vrednost]

110

Podjetja – MSP

CA2 (vrstica 280/vrstica 240)

[Vrednost]

120

Podjetja – posebni kreditni aranžmaji

CA2 (vrstica 290/vrstica 240)

[Vrednost]

130

Podjetja – drugo

CA2 (vrstica 300/vrstica 240)

[Vrednost]

140

Pristop IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene izgube ob neplačilu in/ali konverzijski faktorji

CA2 (vrstica 310/vrstica 240)

[Vrednost]

150

Enote centralne ravni držav in centralne banke

CA2 (vrstica 320/vrstica 240)

[Vrednost]

160

Institucije

CA2 (vrstica 330/vrstica 240)

[Vrednost]

170

Podjetja – MSP

CA2 (vrstica 340/vrstica 240)

[Vrednost]

180

Podjetja – posebni kreditni aranžmaji

CA2 (vrstica 350/vrstica 240)

[Vrednost]

190

Podjetja – drugo

CA2 (vrstica 360/vrstica 240)

[Vrednost]

200

Na drobno – zavarovano z nepremičninami MSP

CA2 (vrstica 370/vrstica 240)

[Vrednost]

210

Na drobno – zavarovano z nepremičninami podjetij, ki niso MSP

CA2 (vrstica 380/vrstica 240)

[Vrednost]

220

Na drobno – kvalificirane obnavljajoče se

CA2 (vrstica 390/vrstica 240)

[Vrednost]

230

Na drobno – druga MSP

CA2 (vrstica 400/vrstica 240)

[Vrednost]

240

Na drobno – druga podjetja, ki niso MSP

CA2 (vrstica 410/vrstica 240)

[Vrednost]

250

Lastniški finančni instrumenti v okviru pristopa IRB

CA2 (vrstica 420/vrstica 240)

[Vrednost]

260

Pozicije v listinjenju v okviru pristopa IRB

CA2 (vrstica 430/vrstica 240)

[Vrednost]

270

Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti

CA2 (vrstica 450/vrstica 240)

[Vrednost]

 

Podatki o kreditnem tveganju

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

280

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za kreditno tveganje

 

 

290

Kreditne institucije: razčlenitev glede na kategorijo izpostavljenosti SA

% na podlagi vsote zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti SA

Enote centralne ravni držav ali centralne banke

CA2 (vrstica 070/vrstica 050)

[Vrednost]

300

Enote regionalne ali lokalne ravni držav

CA2 (vrstica 080/vrstica 050)

[Vrednost]

310

Subjekti javnega sektorja

CA2 (vrstica 090/vrstica 050)

[Vrednost]

320

Multilateralne razvojne banke

CA2 (vrstica 100/vrstica 050)

[Vrednost]

330

Mednarodne organizacije

CA2 (vrstica 110/vrstica 050)

[Vrednost]

340

Institucije

CA2 (vrstica 120/vrstica 050)

[Vrednost]

350

Podjetja

CA2 (vrstica 130/vrstica 050)

[Vrednost]

360

Na drobno

CA2 (vrstica 140/vrstica 050)

[Vrednost]

370

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine

CA2 (vrstica 150/vrstica 050)

[Vrednost]

380

Neplačane izpostavljenosti

CA2 (vrstica 160/vrstica 050)

[Vrednost]

390

Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem

CA2 (vrstica 170/vrstica 050)

[Vrednost]

400

Krite obveznice

CA2 (vrstica 180/vrstica 050)

[Vrednost]

410

Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno

CA2 (vrstica 190/vrstica 050)

[Vrednost]

420

Kolektivni naložbeni podjemi

CA2 (vrstica 200/vrstica 050)

[Vrednost]

430

Lastniški kapital

CA2 (vrstica 210/vrstica 050)

[Vrednost]

440

Druge postavke

CA2 (vrstica 211/vrstica 050)

[Vrednost]

450

Pozicije v listinjenju SA

CA2 (vrstica 220/vrstica 050)

[Vrednost]

460

Kreditne institucije: razčlenitev glede na pristop zmanjševanja kreditnega tveganja (CRM)

% na podlagi skupnega števila kreditnih institucij  (13)

Enostavna metoda za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem

 

[Vrednost]

470

Razvita metoda za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem

 

[Vrednost]

 

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za kreditno tveganje

 

 

480

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za kreditno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (14)

CA2 (vrstica 040)/(vrstica 010)

[Vrednost]

490

Investicijska podjetja: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila investicijskih podjetij  (12)

SA

 

[Vrednost]

500

IRB

 

[Vrednost]

510

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za kreditno tveganje  (15)

SA

CA2 (vrstica 050)/(vrstica 040)

[Vrednost]

520

IRB

CA2 (vrstica 240)/(vrstica 040)

[Vrednost]

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije o listinjenju (v milijonih EUR)

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

 

Kreditne institucije: originator

 

 

530

Skupni znesek bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v listinjenju

CR SEC SA (vrstica 030, stol. 010) + CR SEC IRB (vrstica 030, stol. 010)

[Vrednost]

540

Skupni znesek zadržanih bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v listinjenju (izpostavljenosti v listinjenju – originalna izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev)

CR SEC SA (vrstica 030, stol. 050) + CR SEC IRB (vrstica 030, stol. 050)

[Vrednost]

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljenosti in izgube iz naslova kreditov, zavarovanih z nepremičninami (v milijonih EUR)  (16)

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

550

Uporaba stanovanjskih nepremičnin kot zavarovanje

Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s stanovanjskimi nepremičninami  (17)

Izgube CR IP (vrstica 010, stol. 050)

[Vrednost]

560

Vsota izgub iz naslova kreditov do referenčnih ravni  (18)

Izgube CR IP (vrstica 010, stol. 010)

[Vrednost]

570

Od tega: nepremičnine, katerih vrednost je ocenjena s hipotekarno kreditno vrednostjo  (19)

Izgube CR IP (vrstica 010, stol. 020)

[Vrednost]

580

Vsota skupnih izgub  (20)

Izgube CR IP (vrstica 010, stol. 030)

[Vrednost]

590

Od tega: nepremičnine, katerih vrednost je ocenjena s hipotekarno kreditno vrednostjo  (19)

Izgube CR IP (vrstica 010, stol. 040)

[Vrednost]

600

Uporaba poslovnih nepremičnin kot zavarovanje

Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s poslovnimi nepremičninami  (17)

Izgube CR IP (vrstica 020, stol. 050)

[Vrednost]

610

Vsota izgub iz naslova kreditov do referenčnih ravni  (18)

Izgube CR IP (vrstica 020, stol. 010)

[Vrednost]

620

Od tega: nepremičnine, katerih vrednost je ocenjena s hipotekarno kreditno vrednostjo  (19)

Izgube CR IP (vrstica 020, stol. 020)

[Vrednost]

630

Vsota skupnih izgub  (20)

Izgube CR IP (vrstica 020, stol. 030)

[Vrednost]

640

Od tega: nepremičnine, katerih vrednost je ocenjena s hipotekarno kreditno vrednostjo  (19)

Izgube CR IP (vrstica 020, stol. 040)

[Vrednost]


DEL 3

Podatki o tržnem tveganju  (21) (leto XXXX)

 

Podatki o tržnem tveganju

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

 

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za tržno tveganje

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za tržno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (22)

CA2 (vrstica 520)/(vrstica 010)

[Vrednost]

020

Kreditne institucije: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila kreditnih institucij  (23)

Standardizirani pristop

 

[Vrednost]

030

Notranji modeli

 

[Vrednost]

040

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za tržno tveganje

Standardizirani pristop

CA2 (vrstica 530)/(vrstica 520)

[Vrednost]

050

Notranji modeli

CA2 (vrstica 580)/(vrstica 520)

[Vrednost]

 

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za tržno tveganje

 

 

060

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za tržno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (22)

CA2 (vrstica 520)/(vrstica 010)

[Vrednost]

070

Investicijska podjetja: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila investicijskih podjetij  (23)

Standardizirani pristop

 

[Vrednost]

080

Notranji modeli

 

[Vrednost]

090

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za tržno tveganje

Standardizirani pristop

CA2 (vrstica 530)/(vrstica 520)

[Vrednost]

100

Notranji modeli

CA2 (vrstica 580)/(vrstica 520)

[Vrednost]


DEL 4

Podatki o operativnem tveganju (leto XXXX)

 

Podatki o operativnem tveganju

Sklicevanje na predlogo COREP

Podatki

 

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za operativno tveganje

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalske zahteve za operativno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (24)

CA2 (vrstica 590)/(vrstica 010)

[Vrednost]

020

Kreditne institucije: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila kreditnih institucij  (25)

Enostavni pristop (BIA)

 

[Vrednost]

030

Standardizirani pristop (TSA)/

Alternativni standardizirani pristop (ASA)

 

[Vrednost]

040

Napredni pristopi za merjenje (AMA)

 

[Vrednost]

050

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za operativno tveganje

BIA

CA2 (vrstica 600)/(vrstica 590)

[Vrednost]

060

TSA/ASA

CA2 (vrstica 610)/(vrstica 590)

[Vrednost]

070

AMA

CA2 (vrstica 620)/(vrstica 590)

[Vrednost]

 

Kreditne institucije: izgube zaradi operativnega tveganja

 

 

080

Kreditne institucije: skupna bruto izguba

Skupna bruto izguba kot % skupnega bruto dohodka  (26)

OPR Details (vrstica 920, stol. 080)/OPR (vsota (vrstica 010 do vrstice 130), stol. 030)

[Vrednost]

 

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za operativno tveganje

 

 

090

Investicijska podjetja: kapitalske zahteve za operativno tveganje

% skupnih kapitalskih zahtev  (24)

CA2 (vrstica 590)/(vrstica 010)

[Vrednost]

100

Investicijska podjetja: razčlenitev glede na pristop

% na podlagi skupnega števila investicijskih podjetij  (25)

BIA

 

[Vrednost]

110

TSA/ASA

 

[Vrednost]

120

AMA

 

[Vrednost]

130

% na podlagi skupnih kapitalskih zahtev za operativno tveganje

BIA

CA2 (vrstica 600)/(vrstica 590)

[Vrednost]

140

TSA/ASA

CA2 (vrstica 610)/(vrstica 590)

[Vrednost]

150

AMA

CA2 (vrstica 620)/(vrstica 590)

[Vrednost]

 

Investicijska podjetja: izgube zaradi operativnega tveganja

 

 

160

Investicijska podjetja: skupna bruto izguba

Skupna bruto izguba kot % skupnega bruto dohodka  (26)

OPR Details (vrstica 920, stol. 080)/OPR (vsota (vrstica 010 do vrstice 130), stol. 030)

[Vrednost]


DEL 5

Podatki o nadzorniških ukrepih in upravnih kaznih  (27) (leto XXXX)

 

Nadzorniški ukrepi

Podatki

 

Kreditne institucije

 

010

Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 102(1)(a)

Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 104(1) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

011

za razpolaganje s kapitalom, ki presega minimalne kapitalske zahteve [člen 104(1)(a)]

[Vrednost]

012

za okrepitev ureditev upravljanja in upravljanja notranjega kapitala [člen 104(1)(b)]

[Vrednost]

013

za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 104(1)(c)]

[Vrednost]

014

za uporabo posebne politike oblikovanja oslabitev in rezervacij ali obravnave sredstev [člen 104(1)(d)]

[Vrednost]

015

za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 104(1)(e)]

[Vrednost]

016

za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi [člen 104(1)(f)]

[Vrednost]

017

za omejitev variabilnih prejemkov [člen 104(1)(g)]

[Vrednost]

018

za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 104(1)(h)]

[Vrednost]

019

za omejitev/prepoved izplačila dobička ali plačila obresti [člen 104(1)(i)]

[Vrednost]

020

za določitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 104(1)(j)]

[Vrednost]

021

za določitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 104(1)(k)]

[Vrednost]

022

za določitev dodatnih zahtev glede razkritij [člen 104(1)(l)]

[Vrednost]

023

Število in vrsta drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 104(1) Direktive 2013/36/EU)

[Vrednost]

024

Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 102(1)(b) in drugimi določbami Direktive 2013/36/EU ali Uredbe (EU) št. 575/2013

Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 104(1) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

025

za razpolaganje s kapitalom, ki presega minimalne kapitalske zahteve [člen 104(1)(a)]

[Vrednost]

026

za okrepitev ureditev upravljanja in upravljanja notranjega kapitala [člen 104(1)(b)]

[Vrednost]

027

za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 104(1)(c)]

[Vrednost]

028

za uporabo posebne politike oblikovanja oslabitev in rezervacij ali obravnave sredstev [člen 104(1)(d)]

[Vrednost]

029

za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 104(1)(e)]

[Vrednost]

030

za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi [člen 104(1)(f)]

[Vrednost]

031

za omejitev variabilnih prejemkov [člen 104(1)(g)]

[Vrednost]

032

za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 104(1)(h)]

[Vrednost]

033

za omejitev/prepoved izplačila dobička ali plačila obresti [člen 104(1)(i)]

[Vrednost]

034

za določitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 104(1)(j)]

[Vrednost]

035

za določitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 104(1)(k)]

[Vrednost]

036

za določitev dodatnih zahtev glede razkritij [člen 104(1)(l)]

[Vrednost]

037

Število in vrsta drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 104(1) Direktive 2013/36/EU)

[Vrednost]

 

 

 

 

 

Nadzorniški ukrepi

Podatki

 

Investicijska podjetja

 

037

Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 102(1)(a)

Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 104(1) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

038

za razpolaganje s kapitalom, ki presega minimalne kapitalske zahteve [člen 104(1)(a)]

[Vrednost]

039

za okrepitev ureditev upravljanja in upravljanja notranjega kapitala [člen 104(1)(b)]

[Vrednost]

040

za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 104(1)(c)]

[Vrednost]

041

za uporabo posebne politike oblikovanja oslabitev in rezervacij ali obravnave sredstev [člen 104(1)(d)]

[Vrednost]

042

za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 104(1)(e)]

[Vrednost]

043

za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi [člen 104(1)(f)]

[Vrednost]

044

za omejitev variabilnih prejemkov [člen 104(1)(g)]

[Vrednost]

045

za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 104(1)(h)]

[Vrednost]

046

za omejitev/prepoved izplačila dobička ali plačila obresti [člen 104(1)(i)]

[Vrednost]

047

za določitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 104(1)(j)]

[Vrednost]

048

za določitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 104(1)(k)]

[Vrednost]

049

za določitev dodatnih zahtev glede razkritij [člen 104(1)(l)]

[Vrednost]

050

Število in vrsta drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 104(1) Direktive 2013/36/EU)

[Vrednost]

051

Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 102(1)(b) in drugimi določbami Direktive 2013/36/EU ali Uredbe (EU) št. 575/2013

Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 104(1) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

052

za razpolaganje s kapitalom, ki presega minimalne kapitalske zahteve [člen 104(1)(a)]

[Vrednost]

053

za okrepitev ureditev upravljanja in upravljanja notranjega kapitala [člen 104(1)(b)]

[Vrednost]

054

za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 104(1)(c)]

[Vrednost]

055

za uporabo posebne politike oblikovanja oslabitev in rezervacij ali obravnave sredstev [člen 104(1)(d)]

[Vrednost]

056

za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 104(1)(e)]

[Vrednost]

057

za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi [člen 104(1)(f)]

[Vrednost]

058

za omejitev variabilnih prejemkov [člen 104(1)(g)]

[Vrednost]

059

za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 104(1)(h)]

[Vrednost]

060

za omejitev/prepoved izplačila dobička ali plačila obresti [člen 104(1)(i)]

[Vrednost]

061

za določitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 104(1)(j)]

[Vrednost]

062

za določitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 104(1)(k)]

[Vrednost]

063

za določitev dodatnih zahtev glede razkritij [člen 104(1)(l)]

[Vrednost]

064

Število in vrsta drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 104(1) Direktive 2013/36/EU)

[Vrednost]

 

 

 

 

 

Upravne kazni (28)

Podatki

 

Kreditne institucije

 

065

Upravne kazni (za kršitve zahtev glede dovoljenj/pridobitev kvalificiranih deležev)

Skupno število uporabljenih upravnih kazni iz člena 66(2) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

066

javne izjave, v katerih sta opredeljeni odgovorna fizična/pravna oseba in narava kršitve [člen 66(2)(a)]

[Vrednost]

067

odredbe, ki od odgovorne fizične/pravne osebe zahtevajo, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi [člen 66(2)(b)]

[Vrednost]

068

upravne denarne kazni za pravno/fizično osebo [točke (c) do (e) člena 66(2)]

[Vrednost]

069

preklic glasovalnih pravic delničarjev [člen 66 (2)(f)]

[Vrednost]

070

Število in vrsta drugih uporabljenih upravnih kazni (ki niso opredeljene v členu 66(2) Direktive 2013/36/EU)

[prosto besedilo]

071

Upravne kazni (za druge kršitve zahtev iz Direktive 2013/36/EU ali Uredbe (EU) št. 575/2013)

Skupno število uporabljenih upravnih kazni iz člena 67(2) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

072

javne izjave, v katerih sta opredeljeni odgovorna fizična/pravna oseba in narava kršitve [člen 67(2)(a)]

[Vrednost]

073

odredbe, ki od odgovorne fizične/pravne osebe zahtevajo, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi [člen 67(2)(b)]

[Vrednost]

074

odvzemi dovoljenja kreditni instituciji [člen 67(2)(c)]

[Vrednost]

075

začasne prepovedi opravljanja funkcij v kreditnih institucijah za fizično osebo [člen 67(2)(d)]

[Vrednost]

076

upravne denarne kazni za pravno/fizično osebo [točke (e) do (g) člena 67(2)]

[Vrednost]

077

Število in vrsta drugih uporabljenih upravnih kazni (ki niso opredeljene v členu 67(2) Direktive 2013/36/EU)

[prosto besedilo]

 

Investicijska podjetja

 

078

Upravne kazni (za kršitve zahtev glede dovoljenj/pridobitev kvalificiranih deležev)

Skupno število uporabljenih upravnih kazni iz člena 66(2) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

079

javne izjave, v katerih sta opredeljeni odgovorna fizična/pravna oseba in narava kršitve [člen 66(2)(a)]

[Vrednost]

080

odredbe, ki od odgovorne fizične/pravne osebe zahtevajo, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi [člen 66(2)(b)]

[Vrednost]

081

upravne denarne kazni za pravno osebo [točke (c) do (e) člena 66(2)]

[Vrednost]

082

preklic glasovalnih pravic delničarjev [člen 66 (2)(f)]

[Vrednost]

083

Število in vrsta drugih uporabljenih upravnih kazni (ki niso opredeljene v členu 66(2) Direktive 2013/36/EU)

[Vrednost]

084

Upravne kazni (za druge kršitve zahtev iz Direktive 2013/36/EU ali Uredbe (EU) št. 575/2013)

Skupno število uporabljenih upravnih kazni iz člena 66(2) Direktive 2013/36/EU:

[Vrednost]

085

javne izjave, v katerih sta opredeljeni odgovorna fizična/pravna oseba in narava kršitve [člen 67(2)(a)]

[Vrednost]

086

odredbe, ki od odgovorne fizične/pravne osebe zahtevajo, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi [člen 67(2)(b)]

[Vrednost]

087

odvzemi dovoljenja investicijskim podjetjem [člen 67(2)(c)]

[Vrednost]

088

začasne prepovedi opravljanja funkcij v investicijskih podjetjih za fizično osebo [člen 67(2)(d)]

[Vrednost]

089

upravne denarne kazni za pravno/fizično osebo [točke (e) do (g) člena 67(2)]

[Vrednost]

090

Število in vrsta drugih uporabljenih upravnih kazni (ki niso opredeljene v členu 67(2) Direktive 2013/36/EU)

[prosto besedilo]

Pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov ali odločitev, namenjenih določenim institucijam. Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim institucijam, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posamezno institucijo ali skupino institucij.


DEL 6

Podatki o opustitvah  (29) (leto XXXX)

 

Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev na posamični podlagi iz delov 2 do 5, 7 in 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

 

Pravna podlaga v Uredbi (EU) št. 575/2013

Člen 7(1) in (2)

(opustitve za podrejene družbe) (30)

Člen 7(3)

(opustitve za nadrejene institucije)

010

Skupno število odobrenih opustitev

[Vrednost]

[Vrednost]

011

Število opustitev, odobrenih nadrejenim institucijam, ki imajo delež ali so udeležene v podrejenih družbah, ustanovljenih v tretjih državah

ni podatkov

[Vrednost]

012

Skupni znesek konsolidiranega kapitala v podrejenih družbah, ustanovljenih v tretjih državah (v milijonih EUR)

ni podatkov

[Vrednost]

013

Odstotek skupnega konsolidiranega kapitala v podrejenih družbah, ustanovljenih v tretjih državah (v %)

ni podatkov

[Vrednost]

014

Odstotek konsolidiranih kapitalskih zahtev, dodeljenih podrejenim družbam, ustanovljenim v tretjih državah (v %)

ni podatkov

[Vrednost]

 

Dovoljenje, da nadrejene institucije vključijo podrejene družbe v izračun svojih bonitetnih zahtev iz delov 2 do 5 in 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

 

Pravna podlaga v Uredbi (EU) št. 575/2013

Člen 9(1)

(metoda individualne konsolidacije)

015

Skupno število izdanih dovoljenj

[Vrednost]

016

Število dovoljenj, izdanih nadrejenim institucijam za vključitev podrejenih družb, ustanovljenih v tretjih državah, v izračun njihove zahteve

[Vrednost]

017

Skupni znesek konsolidiranega kapitala v podrejenih družbah, ustanovljenih v tretjih državah (v milijonih EUR)

[Vrednost]

018

Odstotek skupnega konsolidiranega kapitala v podrejenih družbah, ustanovljenih v tretjih državah (v %)

[Vrednost]

019

Odstotek konsolidiranih kapitalskih zahtev, dodeljenih podrejenim družbam, ustanovljenim v tretjih državah (v %)

[Vrednost]

 

Izvzetje iz uporabe likvidnostnih zahtev na posamični podlagi iz dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013

 

Pravna podlaga v Uredbi (EU) št. 575/2013

Člen 8

(opustitve v zvezi z likvidnostjo za podrejene družbe)

020

Skupno število odobrenih opustitev

[Vrednost]

021

Število opustitev, odobrenih v skladu s členom 8(2), če imajo vse institucije enotne likvidnostne podskupine dovoljenje v isti državi članici

[Vrednost]

022

Število opustitev, odobrenih v skladu s členom 8(1), če imajo vse institucije enotne likvidnostne podskupine dovoljenje v več državah članicah

[Vrednost]

023

Število opustitev, odobrenih institucijam, ki so članice iste institucionalne sheme za zaščito vlog, v skladu s členom 8(3)

[Vrednost]

 

Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev na posamični podlagi iz delov 2 do 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

 

Pravna podlaga v Uredbi (EU) št. 575/2013

Člen 10

(kreditne institucije, ki so stalno povezane s centralnim organom)

024

Skupno število odobrenih opustitev

[Vrednost]

025

Število opustitev, odobrenih kreditnim institucijam, ki so stalno povezane s centralnim organom

[Vrednost]

026

Število opustitev, odobrenih centralnim organom

[Vrednost]


(1)  Podatek o bilančni vsoti je vrednost bilančne vsote države za nacionalne pristojne organe, samo za vrstici 020 in 030, za ECB pa vrednost bilančne vsote pomembnih institucij za celotni enotni mehanizem nadzora.

(2)  BDP po tržni ceni; predlagan vir – Eurostat/ECB.

(3)  Države EGP se ne vključijo.

(4)  Število podružnic, kot so opredeljene v točki (1) člena 4(1) CRR. Poslovne enote, ki jih v isti državi ustanovi kreditna institucija s sedežem v tretji državi, je treba ne glede na število šteti kot eno samo podružnico.

(5)  Število podrejenih družb, kot so opredeljene v točki (16) člena 4(1) CRR. Vsaka podrejena družba podrejene družbe se šteje za podrejeno družbo nadrejene osebe, ki je na čelu takšnih družb.

(6)  Razmerje navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, in kapitala, kot je opredeljen v točki (118) člena 4(1) in členu 72 CRR, izraženo v odstotkih (%).

(7)  Razmerje dodatnega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 61 CRR, in kapitala, kot je opredeljen v točki (118) člena 4(1) in členu 72 CRR, izraženo v odstotkih (%).

(8)  Razmerje dodatnega kapitala, kot je opredeljen v členu 71 CRR, in kapitala, kot je opredeljen v točki (118) člena 4(1) in členu 72 CRR, izraženo v odstotkih (%).

(9)  8-odstotni znesek skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljen v členu 92(3) ter členih 95, 96 in 98 CRR.

(10)  Razmerje kapitala in zneska skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljena v točki (c) člena 92(2) CRR, izraženo v odstotkih (%).

(11)  Razmerje med kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje, kot so opredeljene v točkah (a) in (f) člena 92(3) CRR, in skupnimi kapitalskimi zahtevami, kot so opredeljene v členu 92(3) in členih 95, 96 in 98 CRR.

(12)  Če institucija uporablja več pristopov, se šteje pri vsakem pristopu. Zato je lahko vsota sporočenih odstotkov za tri pristope višja od 100 %.

(13)  V izjemnih primerih, če institucija uporablja več pristopov, se šteje pri vsakem pristopu. Zato je lahko vsota sporočenih odstotkov višja od 100 %.

(14)  Razmerje med kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje, kot so opredeljene v točkah (a) in (f) člena 92(3) CRR, in skupnimi kapitalskimi zahtevami, kot so opredeljene v členu 92(3) in členih 95, 96 in 98 CRR.

(15)  Odstotek kapitalskih zahtev investicijskih podjetij, ki uporabljajo standardni pristop oziroma pristop IRB, glede na skupne kapitalske zahteve za kreditno tveganje, kot so opredeljene v točkah (a) in (f) člena 92(3) CRR.

(16)  Znesek ocenjenih izgub se sporoči na referenčni datum poročanja.

(17)  Kot je opredeljena v točkah (c) oziroma (f) člena 101(1) CRR; tržna vrednost in hipotekarna kreditna vrednost v skladu s točkama (74) in (76) člena 4(1); samo za del izpostavljenosti, ki se obravnava kot v celoti zavarovan v skladu s členom 124(1).

(18)  Kot je opredeljena v točkah (a) oziroma (d) člena 101(1) CRR; tržna vrednost in hipotekarna kreditna vrednost v skladu s točkama (74) in (76) člena 4(1).

(19)  Kadar se je vrednost zavarovanja s premoženjem izračunala kot hipotekarna kreditna vrednost.

(20)  Kot je opredeljena v točkah (b) oziroma (e) člena 101(1) CRR; tržna vrednost in hipotekarna kreditna vrednost v skladu s točkama (74) in (76) člena 4(1).

(21)  Predloga vsebuje informacije o vseh institucijah, ne samo o tistih s pozicijami tržnega tveganja.

(22)  Razmerje med zneskom skupne izpostavljenosti za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, kot so opredeljena v točki (i) točke (b) in točkah (i) in (iii) točke (c) člena 92(3) CRR in točki (b) člena 92(4) CRR, in zneskom skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljen v členu 92(3) in členih 95, 96 in 98 CRR (v %).

(23)  Če institucija uporablja več pristopov, se šteje pri vsakem pristopu. Zato je vsota sporočenih odstotkov lahko višja kot 100 %, a tudi nižja od 100 %, saj subjektom z majhnim trgovalnim portfeljem ni treba določiti tržnega tveganja.

(24)  Razmerje med zneskom skupne izpostavljenosti tveganju za operativna tveganja, kot je opredeljena v točkah (a) in (f) člena 92(3) CRR, in zneskom skupne izpostavljenosti tveganju, kot je opredeljen v členu 92(3) in členih 95, 96 in 98 CRR.

(25)  Če institucija uporablja več pristopov, se šteje pri vsakem pristopu. Zato je vsota sporočenih odstotkov lahko višja kot 100 %, a tudi nižja od 100 %, saj nekaterim investicijskim podjetjem ni treba šteti kapitalskih zahtev za operativno tveganje.

(26)  Samo v zvezi s subjekti, ki uporabljajo pristop AMA ali TSA/ASA; razmerje med skupnim zneskom izgube za vsa poslovna področja in vsoto zadevnega indikatorja za bančne dejavnosti, za katere so se v prejšnjem letu uporabljali TSA/ASA in AMA (v %).

(27)  Informacije se poročajo na podlagi datuma odločitve.

Zaradi razlik v nacionalnih predpisih ter nadzorniških praksah in pristopih nadzornih organov je mogoče, da zneski iz te razpredelnice ne omogočajo smiselne primerjave med jurisdikcijami. Kakršni koli sklepi brez ustreznega upoštevanja teh razlik so lahko zavajajoči.

(28)  Upravne kazni, ki jih naložijo pristojni organi. Pristojni organi sporočijo vse upravne kazni, na katere od referenčnega datuma razkritja pritožba v njihovi jurisdikciji ni mogoča. Pristojni organi države članice, kjer je dovoljeno objaviti upravne kazni, na katere je mogoče vložiti pritožbo, sporočijo tudi te upravne kazni, razen če se izda pritožba, ki razveljavi upravno kazen.

(29)  Pristojni organi sporočijo informacije o uporabi opustitev na podlagi skupnega števila opustitev s strani pristojnega organa, ki še vedno učinkujejo ali veljajo. Informacije, ki se sporočijo, so omejene na tiste subjekte, ki jim je bila odobrena opustitev. Kadar informacije niso na voljo, tj. niso del rednega poročanja, se sporočijo kot „ni podatkov“.

(30)  Kot osnova za štetje opustitev se uporabi število institucij, ki jim je bila odobrena opustitev.