24.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/840

z dne 12. marca 2019

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/273 glede uvoza vina s poreklom iz Kanade in izvzetju trgovcev na drobno od vodenja registra o prejemu in izdaji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 89(a) in člena 147(3)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 (2) določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede spremnih dokumentov za sprostitev uvoženih vinskih proizvodov v prosti promet v Uniji.

(2)

Člen 23 Sporazuma, sklenjenega med Evropsko unijo in Kanado o trgovini z vini in žganimi pijačami (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), določa, da se vino s poreklom iz Kanade, pridelano pod nadzorom enega od pristojnih organov, navedenih v Prilogi VI k Sporazumu, lahko uvaža skladno s poenostavljenimi določbami o izdaji potrdil, ki jih določajo pravila Unije. V skladu s členom 26 Delegirane uredbe (EU) 2018/273 lahko pridelovalci vina v tretjih državah sestavijo in podpišejo potrdilo, če jim to dovoli eden od pristojnih organov navedenih tretjih držav in ta nad njimi izvaja inšpekcijski nadzor. Za izvajanje člena 23 Sporazuma bi bilo treba Delegirano uredbo (EU) 2018/273 spremeniti, da se vključi določba, ki omogoča uporabo poenostavljenega postopka iz člena 26 navedene uredbe za uvoz vin s poreklom iz Kanade v Unijo.

(3)

Na podlagi člena 147(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 morajo fizične ali pravne osebe, ki pri opravljanju svojega poklica posedujejo vinske proizvode, voditi register o prejemu in izdaji navedenih proizvodov. Delegirana uredba (EU) 2018/273 nekatere kategorije izvajalcev izvzema od te obveznosti. Namen teh izvzetij je, da se izvajalcem, ki prodajajo ali posedujejo zaloge majhnih količin vinskih proizvodov, ne naloži nesorazmerno upravno breme. Vendar pa izvzetje ne velja za trgovce na drobno, katerih poslovna dejavnost vključuje prodajo vina in mošta v majhnih količinah.

(4)

Uredba (ES) št. 436/2009 (4), ki je bila razveljavljena z Delegirano uredbo (EU) 2018/273, je trgovce na drobno izvzemala iz obveznosti vodenja registra o prejemu in izdaji. Obveznost vodenja registra o prejemu in izdaji pomeni znatno upravno breme za trgovce na drobno, ponovna vzpostavitev izvzetja za njih pa ne preprečuje zadovoljive stopnje sledljivosti vinskih proizvodov. Zato bi bilo Delegirano uredbo (EU) 2018/273 treba spremeniti, de se trgovce na drobno izvzame iz obveznosti vodenja registra o prejemu in izdaji.

(5)

Glede na to, da ta uredba ponovno uvaja izvzetje, ki je bilo predhodno odobreno z Uredbo (ES) št. 436/2009, bi bilo treba preprečiti, da bi za prodajalce na drobno veljala obveznost vodenja registra o prejemu in izdaji v obdobju med začetkom veljavnosti Delegirane uredbe (EU) 2018/273 in začetkom veljavnosti te uredbe. Zato in zaradi pravne varnosti bi bilo treba izvzetje uporabljati retroaktivno od začetka veljavnosti Delegirane uredbe (EU) 2018/273 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2018/273 se spremeni:

(1)

v členu 28(1) se doda naslednja točka (c):

„(c)

trgovcem na drobno.“;

(2)

oddelek B dela IV Priloge VII se nadomesti z naslednjim:

„B.

Seznam tretjih držav iz člena 26:

Avstralija

Kanada

Čile

Združene države Amerike“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(1) se uporablja od 3. marca 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 1).

(3)  Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kanado o trgovini z vini in žganimi pijačami z dne 16. septembra 2003 (v nadaljnjem besedilu: sporazum o vinih in žganih pijačah iz leta 2003), kakor je bil spremenjen in vključen v Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (UL L 11, 14.1.2017, str. 23).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).