20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/12


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/799

z dne 17. maja 2019

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 določa seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ter pogoje njihove uporabe.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (3) je bil sprejet seznam aromatičnih snovi in vključen v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(3)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se lahko posodablja v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka, ki ga predloži država članica ali zainteresirana stran.

(4)

Del A seznama Unije zajema ocenjene aromatične snovi in aromatične snovi v postopku ocenjevanja.

(5)

Aromatična snov furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066) je vključena v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 kot aromatična snov v postopku ocenjevanja, za katero je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zahtevala dodatne znanstvene podatke. Vlagatelj je te podatke predložil.

(6)

Agencija je ocenila predložene podatke in v svojem znanstvenem mnenju z dne 11. decembra 2018 (4) ugotovila, da furan-2(5H)-on (št. FL 10.066) predstavlja tveganje za varnost v zvezi z genotoksičnostjo, ker je genotoksičen in vivo.

(7)

Uporaba furan-2(5H)-ona (št. FL: 10.066) zato ni v skladu s splošnimi pogoji uporabe za arome iz člena 4(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008. Zato bi bilo treba navedeno snov nemudoma črtati s seznama, da se zavaruje zdravje ljudi.

(8)

Kar zadeva identifikacijske podatke za furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066), Agencija v svojem mnenju navaja dodatne elemente v zvezi z identiteto in opisom te snovi, ki niso vključeni v njen trenutni vnos v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008. Za zagotovitev jasnosti in gotovosti glede istovetnosti snovi ter kot pomoč deležnikom pri ustrezni identifikaciji te snovi, je treba opozoriti, da so dodatni identifikacijski podatki za furan-2(5H)-on (št. FL: 10.066) v mnenju Agencije: št. CAS je 497-23-4, št. JECFA je 2000, ime JECFA pa je 4-hidroksi-2-butenojska kislina gama lakton.

(9)

Ker snov predstavlja tveganje za varnost, bi Komisija morala uporabiti nujni postopek za umik furan-2(5H)-ona s seznama Unije. Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1).

(4)  EFSA FAF Panel (Panel EFSA za živilske aditive za živila in arome). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19 (Znanstveno mnenje o oceni aromatičnih snovi, zajetih v oceni št. 217, revizija 2 (FIGE.217Rev2), preučitev potenciala genotoksičnosti alfa, beta-nenasičenih ketonov in predhodnih sestavin iz kemijske podskupine 4.1 skupine aromatičnih snovi FGE.19): laktoni; EFSA Journal 2019;17(1):5568.


PRILOGA

V oddelku 2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se črta naslednji vnos:

„10.066

furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA“