17.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 129/1


UREDBA SVETA (EU) 2019/796

z dne 17. maja 2019

o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/797 z dne 17. maja 2019 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 18. oktobra 2018 sprejel sklepe, v katerih je pozval k vzpostavitvi zmogljivosti za odzivanje na kibernetske napade in odvračanje od njih, in sicer z omejevalnimi ukrepi Unije, ki se sprejmejo na podlagi sklepov Sveta z dne 19. junija 2017.

(2)

Svet je 17. maja 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/797. Sklep (SZVP) 2019/797 vzpostavlja okvir za ciljno usmerjene omejevalne ukrepe za odvračanje od kibernetskih napadov s pomembnim učinkom in odzivanje nanje, ki pomenijo zunanjo grožnjo Uniji ali njenim državam članicam. Osebe, subjekti in organi, za katere veljajo omejevalni ukrepi, so navedeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(3)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(4)

Svet bi moral imeti pooblastilo za pripravo in spremembo seznama iz Priloge k tej uredbi, da se zagotovi skladnosti s postopkom vzpostavitve, spremembe in pregleda Priloge k Sklepu (SZVP) 2019/797.

(5)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti skladna z uredbama (EU) 2016/679 (2) in (EU) 2018/1725 (3) Evropskega parlamenta in Sveta.

(6)

Države članice in Komisija bi se morale medsebojno obveščati o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si izmenjevati druge ustrezne razpoložljive informacije v zvezi s to uredbo.

(7)

Države članice bi morale določiti pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te sankcije bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba se uporablja za kibernetske napade s pomembnim učinkom in na poskuse kibernetskih napadov s potencialno pomembnim učinkom, ki pomenijo zunanjo grožnjo Uniji ali njenim državam članicam.

2.   Med kibernetske napade, ki pomenijo zunanjo grožnjo, spadajo napadi:

(a)

ki izvirajo ali so bili izvedeni iz držav zunaj Unije;

(b)

pri katerih se uporablja infrastruktura zunaj Unije;

(c)

ki jih je izvedla katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki ima sedež zunaj Unije ali ki deluje od tam ali

(d)

ki so bili izvedeni s podporo, vodenjem ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje zunaj Unije.

3.   V ta namen so kibernetski napadi dejanja, ki vključujejo kar koli od naslednjega:

(a)

dostop do informacijskih sistemov;

(b)

motnje informacijskega sistema;

(c)

poseganje v podatke ali

(d)

prestrezanje podatkov,

kadar teh dejanj ni ustrezno odobril lastnik ali drugi imetnik pravice do sistema ali podatkov oziroma do dela sistema ali podatkov ali ki jih ne dovoljuje pravo Unije ali zadevne države članice.

4.   Med kibernetskimi napadi, ki pomenijo grožnjo za državo članico, so napadi z vplivom na informacijske sisteme, ki so med drugim povezani z naslednjim:

(a)

ključno infrastrukturo, vključno s podvodnimi kabli in objekti, izstreljenimi v vesolje, ki je bistvena za ohranjanje ključnih funkcij v družbi ali zdravja, varnosti, zaščite, ekonomske ali socialne blaginje ljudi;

(b)

storitvami, potrebnimi za ohranjanje bistvenih družbenih in/ali gospodarskih dejavnosti, zlati v sektorjih: energije (elektrika, nafta in plin); prevoza (zračni, železniški, vodni in cestni); bančništva; infrastrukture finančnega trga; zdravstva (izvajalci zdravstvene dejavnosti, bolnišnice in zasebne klinike); oskrbe s pitno vodo in njeno distribucijo; digitalne infrastrukture; in v katerem koli drugem sektorju, bistvenem za zadevno državo članico;

(c)

kritičnimi državnimi funkcijami, zlasti na področjih obrambe, vodenja in delovanja institucij, vključno z javnimi volitvami in postopki glasovanja volitev, delovanja gospodarske in civilne infrastrukture, notranje varnosti in zunanjih odnosov, vključno z diplomatskimi misijami;

(d)

s shranjevanjem ali obdelavo tajnih podatkov ali

(e)

vladnimi skupinami za ukrepanje v izrednih razmerah.

5.   Med kibernetske napade, ki pomenijo grožnjo za Unijo, spadajo napadi, izvedeni proti njenim institucijam, organom, uradom in agencijam, njenim delegacijam v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, operacijam in misijam v okviru skupne vojaške in obrambne politike (SVOP) in njenim posebnim predstavnikom.

6.   Kadar se to zdi potrebno za doseganje ciljev v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) iz ustreznih določb člena 21 Pogodbe o Evropski uniji, se lahko omejevalni ukrepi iz te uredbe uporabljajo tudi kot odziv na kibernetske napade, ki imajo znaten učinek na tretje države ali mednarodne organizacije.

7.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„informacijski sistemi“ pomeni napravo ali skupino med seboj povezanih ali sorodnih naprav, od katerih ena ali več v skladu s programom samodejno obdeluje digitalne podatke, kakor tudi digitalne podatke, ki so shranjeni, obdelani, pridobljeni ali se po tej napravi ali skupini naprav prenašajo zaradi njenega ali njihovega delovanja, uporabe, varovanja in vzdrževanja;

(b)

„motnje informacijskega sistema“ pomeni oviranje ali prekinitev delovanja informacijskega sistema z vnašanjem digitalnih podatkov, prenašanjem, poškodovanjem, brisanjem, poslabšanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo takih podatkov ali povzročitvijo nedostopnosti takšnih podatkov;

(c)

„poseganje v podatke“ pomeni brisanje, poškodovanje, poslabšanje, spreminjanje ali odstranitev digitalnih podatkov v informacijskem sistemu ali povzročitev nedostopnosti takšnih podatkov; vključuje tudi krajo podatkov, sredstev, gospodarskih virov ali intelektualne lastnine;

(d)

„prestrezanje podatkov“ pomeni prestrezanje nejavnega prenosa digitalnih podatkov v informacijski sistem, iz ali znotraj njega s tehničnimi sredstvi, vključno z elektromagnetnimi emisijami iz informacijskega sistema, ki prenašajo takšne digitalne podatke.

8.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje dodatne opredelitve:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je povezan s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;

(c)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na spletnih mestih iz Priloge II;

(d)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje njihovo prodajo, najem ali zastavo, ni pa na to omejeno;

(f)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti ali namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(g)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente in kupoprodajne listine; ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

Dejavniki, ki odločajo o tem, ali ima kibernetski napad pomemben učinek iz člena 1(1), vključujejo kar koli od naslednjega:

(a)

obseg, razsežnost, učinek ali resnost motnje, ki jih ta povzroči, vključno z gospodarskimi in družbenimi dejavnostmi, bistvenimi storitvami, kritičnimi državnimi funkcijami, javnim redom ali javno varnostjo;

(b)

število prizadetih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov;

(c)

število zadevnih držav članic;

(d)

znesek ekonomske izgube, povzročene na primer z obsežno krajo sredstev, gospodarskih virov ali intelektualne lastnine;

(e)

gospodarska korist, ki jo pridobi storilec zase ali za druge;

(f)

količina ali značaj ukradenih podatkov ali obseg kršitev varnosti podatkov ali

(g)

značaj pridobljenih poslovno občutljivih podatkov.

Člen 3

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I, se zamrznejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Priloga I zajema, kot je določil Svet v skladu s členom 5(1) Sklepa (SZVP) 2019/797:

(a)

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki so odgovorni za kibernetske napade ali poskuse kibernetskih napadov;

(b)

fizičnih oseb ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo ali so kako drugače vpletene v kibernetske napade ali poskuse kibernetskih napadov, na primer z njihovim načrtovanjem, pripravljanjem, sodelovanjem pri njih, njihovim vodenjem, pomočjo ali spodbujanjem takih napadov ali z njihovim omogočanjem bodisi z dejanji ali opustitvijo dejanj;

(c)

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti in organi, zajetimi v točkah (a) in (b) tega odstavka.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 3 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih oseb s seznama iz Priloge I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in za storitve javnih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da ustrezni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojne organe drugih držav članic in Komisijo uradno obvesti o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e)

nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so takšna plačila namenjena za uradne naloge diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 3 uvrščeni na seznam iz Prilogo I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge I ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) in pod pogojem, da mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključen v Prilogo I, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ter

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 3(2).

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 7

1.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo finančna sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se vsak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o kakršnih koli takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 3(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a)

obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 3(1) vključena v Prilogo I, ali

(c)

plačila, zapadla na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz člena 3(1).

Člen 8

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, takoj predložijo vse informacije, ki bi olajšale skladnost s to uredbo, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 3(1), ter posredujejo take informacije Komisiji neposredno ali prek države članice ter

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakršnem preverjanju informacij iz točke (a).

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se pošljejo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 9

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 3.

Člen 10

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih predstojnikov ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 11

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

(a)

fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 12

1.   Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a)

sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 3, in dovoljenjih, izdanih v skladu s členi 4, 5 in 6;

(b)

težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 13

1.   Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 3, ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o odločitvi iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer da takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so predložene pripombe ali tehtni novi dokazi, Svet preuči odločitev iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se redno pregleduje, in sicer vsaj vsakih 12 mesecev.

5.   Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

Člen 14

1.   Priloga I vključuje razloge za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam.

2.   Priloga I vsebuje informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, kadar so te informacije na voljo. Za fizične osebe lahko te informacije vključujejo: imena in vzdevke; datum in kraj rojstva; državljanstvo; številko potnega lista in osebne izkaznice; spol; naslov, če je znan; ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte ali organe pa lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 15

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe brez odlašanja uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 16

1.   Komisija obdeluje osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih ima po tej uredbi. Te naloge zajemajo:

(a)

dodajanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije Unije, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

(b)

obdelavo podatkov o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2.   Za namene te uredbe je služba Komisije s seznama iz Priloge II določena za „upravljavca“ za Komisijo v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725, da se zadevnim fizičnim osebam omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo v skladu z navedeno uredbo.

Člen 17

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh iz Priloge II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov spletnih mest iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali kakega drugega komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 18

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vsakem zrakoplovu ali plovilu, ki je v pristojnosti države članice;

(c)

za vse fizične osebe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki so registrirani ali ustanovljeni po pravu države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 19

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2019

Za Svet

Predsednik

E.O. TEODOROVICI


(1)  Glej stran 13 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 3

[…]


PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih in naslov za pošiljanje uradnih obvestil Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu