27.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 139/103


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/775

z dne 16. maja 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 v zvezi z upravljanjem nadzora sprememb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 5 Direktive (EU) 2016/797 na Komisijo naslovi priporočila za tehnične specifikacije za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in njihovo revizijo ter zagotovi, da so TSI prilagojene tehničnemu napredku, tržnim trendom in socialnim zahtevam.

(2)

Člen 14 Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2017/1474 (3) zahteva, da se oddelek 7.5 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 454/2011 (4) (TSI za telematske aplikacije za potniški promet) spremeni, da se določi spremenjen postopek nadzora sprememb za TSI za telematske aplikacije za potniški promet.

(3)

V skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/796 je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo predloga priporočila v zvezi s spremembami oddelka 7.5 TSI za telematske aplikacije za potniški promet.

(4)

Agencija je 20. aprila 2018 na Komisijo naslovila priporočilo o reviziji oddelka 7.5 Uredbe (EU) št. 454/2011 (TSI za telematske aplikacije za potniški promet).

(5)

Oddelek 7.5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 454/2011 v zvezi s TSI za telematske aplikacije za potniški promet bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Seznam ustreznih tehničnih dokumentov, navedenih v TSI za telematske aplikacije za potniški promet, bi bilo treba posodobiti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so usklajeni z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oddelek 7.5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 454/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga III k Uredbi (EU) št. 454/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(3)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/1474 z dne 8. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 210, 15.8.2017, str. 5).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11).


PRILOGA I

Oddelek 7.5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 454/2011 se nadomesti z naslednjim:

„7.5   Upravljanje sprememb

7.5.1   Postopek upravljanja sprememb

Postopki za upravljanje sprememb se oblikujejo zato, da se zagotovi ustrezna analiza stroškov in koristi spremembe ter nadzorovano izvajanje sprememb. Te postopke določi, uvede, podpira in upravlja Agencija ter obsegajo:

identifikacijo tehničnih omejitev, ki podpirajo spremembo,

izjavo, kdo prevzema odgovornost za postopke izvajanja sprememb,

validacijski postopek za spremembe, ki se bodo izvajale,

politiko upravljanja sprememb, izdajo, prehod in postopno uvedbo,

opredelitev odgovornosti za upravljanje podrobno opredeljenih specifikacij ter zagotavljanje njihove kakovosti in oblikovanje upravljanja.

Odbor za nadzor sprememb (CCB) sestavljajo Agencija, predstavniška telesa železniškega sektorja, predstavniško telo prodajalcev vozovnic, predstavniško telo potnikov in države članice. Takšna organiziranost mora zagotoviti perspektivo sprememb, ki jih je treba uvesti, in skupno oceno njihovih posledic. CCB bo v končni fazi deloval pod pokroviteljstvom Agencije.

7.5.2   Posebni postopek upravljanja sprememb za dokumente, navedene v Prilogi III k tej uredbi

Upravljanje nadzora sprememb za dokumente, navedene v Prilogi III k tej uredbi, vzpostavi Agencija v skladu z naslednjimi merili:

1.

zahteve za spremembe, ki vplivajo na dokumente, se predložijo prek držav članic ali predstavniških teles železniškega sektorja, ki delujejo na evropski ravni, kot je opredeljeno v členu 38(4) Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), ali prek predstavnika prodajalcev vozovnic ali prek Mednarodne železniške zveze (UIC) za popravke napak v zvezi s specifikacijami, ki jih je prvotno razvila UIC, ali prek usmerjevalnega odbora TSI TAP;

2.

zahteve za spremembe zbira in shranjuje Agencija;

3.

Agencija zahteve za spremembe predloži svoji odgovorni delovni skupini ERA, ki jih ovrednoti in po potrebi pripravi predlog, skupaj z ekonomsko oceno;

4.

nato Agencija vsako zahtevo za spremembo in ustrezni predlog predloži odboru za nadzor sprememb, ki zahtevo za spremembo potrdi, zavrne ali odloži;

5.

če zahteva za spremembo ni potrjena, Agencija organu, ki je spremembo zahteval, pošlje razlog za zavrnitev zahteve ali prošnjo za dodatne informacije o osnutku zahteve za spremembo;

6.

če je zahteva za spremembo potrjena, se tehnični dokument spremeni;

7.

če ni mogoče doseči soglasja o potrditvi zahteve za spremembo, Agencija Komisiji predloži priporočilo za posodobitev dokumentov, navedenih v Prilogi III, skupaj z osnutkom nove različice dokumenta, zahtevami za spremembe in njihovo ekonomsko oceno, ter te dokumente objavi na svoji spletni strani;

8.

nova različica tehničnega dokumenta s potrjenimi zahtevami za spremembe se objavi na spletni strani Agencije. Agencija obvešča države članice prek odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES;

9.

če bi zahteva za spremembo zahtevala spremembo pravnega besedila TSI TAP, Agencija Evropski komisiji pošlje zahtevo za revizijo TSI TAP in/ali za tehnično mnenje Agencije.

Kadar upravljanje nadzora sprememb vpliva na elemente, ki so v skupni rabi znotraj TSI TAF, je treba spremembe izvesti tako, da ostanejo skladne z uporabljeno TSI TAF, da se dosežejo optimalne sinergije.


(*1)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).“.“


PRILOGA II

Priloga III k Uredbi (EU) št. 454/2011 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Seznam tehničnih dokumentov

Št.

Sklic

Naslov

1

B.1

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini – vozovnice NRT

2

B.2

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo in prodajo v tujini – vozovnice z rezervacijo (IRT)

3

B.3

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini – posebne ponudbe

4

B.4

Navodila za izvajanje sporočil EDIFACT, ki obsegajo izmenjavo podatkov iz voznih redov

5

B.5

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov – izmenjava sporočil

6

B.6

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov (standardi RCT2)

7

B.7

Mednarodna železniška vozovnica za tiskanje doma

8

B.8

Standardne numerične šifre za prevoznike v železniškem prometu, upravljavce infrastrukture in druga podjetja, vključena v verige v železniškem prometu

9

B.9

Standardne numerične šifre za lokacije

10

B.10

Elektronska rezervacija pomoči za osebe z omejeno mobilnostjo – izmenjava sporočil

12

B.30

Shema – katalog sporočil/sklopov podatkov, ki jo potrebuje prevoznik v železniškem prometu/upravljavec infrastrukture za sporočanje TSI TAP