23.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/621

z dne 17. aprila 2019

o tehničnih podatkih, potrebnih za izvajanje tehničnih pregledov postavk, ki se pregledujejo, o uporabi priporočenih metod pregledov ter določitvi podrobnih pravil o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (1), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se v skladu z Direktivo 2014/45/EU olajšali redni tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnih vozil, bi morala Komisija sprejeti izvedbene akte o določitvi nabora tehničnih podatkov, potrebnega za postavke, ki se pregledujejo, in o uporabi priporočenih metod pregledov.

(2)

Priloga I k Direktivi 2014/45/EU določa postavke, ki jih je treba pregledati kot minimum, minimalne standarde, ki jih je treba uporabiti, in priporočene metode pregledov.

(3)

Da bi se olajšali redni tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnih vozil, bi morala Komisija sprejeti tudi podrobna pravila o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov.

(4)

Države članice lahko iz tehničnih pregledov izvzamejo dvo- ali trikolesna vozila – vozila kategorij L3e, L4e, L5e in L7e s prostornino motorja, ki presega 125 cm3 –, če so vzpostavile učinkovite alternativne ukrepe za varnost v cestnem prometu. V zvezi z olajšanjem uvedbe in harmonizacije tehničnih pregledov takšnih vozil pa bi bilo treba opredeliti tudi nabor podatkov v informativne namene.

(5)

Obveznosti in zahteve iz te uredbe ne bi smele vplivati na obveznosti in zahteve iz uredb (ES) št. 715/2007 (2) ter (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Proizvajalcem bi bilo treba zagotoviti dovolj časa za izvedbo spletnih rešitev, ki so potrebne, da se tehnični podatki dajo na voljo centrom za izvajanje tehničnih pregledov in ustreznim pristojnim organom.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so sprejeti v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 19(1) Direktive 2014/45/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba za redne tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnih vozil določa:

(a)

nabor tehničnih podatkov o zavorni opremi, krmiljenju, vidljivosti, žarometih, odsevnikih, električni opremi, oseh, kolesih, pnevmatikah, obesitvi, podvozju, povezavi podvozja, drugi opremi in emisijah, potrebne za izvajanje tehničnih pregledov postavk, ki se pregledujejo, in o uporabi priporočenih metod pregledov v skladu s točko 3 Priloge I k Direktivi 2014/45/EU, in

(b)

podrobna pravila o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov.

Člen 2

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za vozila, za katera je v skladu s členom 2(1) Direktive 2014/45/EU potreben tehnični pregled in ki so bila v državi članici prvič registrirana ali dana v promet po 20. maju 2018.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, kot je opredeljena v uredbah (EU) št. 167/2013 (4) in (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(2)

„zastopnik proizvajalca“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, kot je opredeljena v uredbah (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 ter Direktivi 2007/46/ES;

(3)

„strojno berljiv“ pomeni neposredno uporaben v računalniku;

(4)

„informacije o popravilu in vzdrževanju“ pomenijo informacije, kot so opredeljene v uredbah (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 ter Direktivi 2007/46/ES;

(5)

„registracija“ pomeni upravno dovoljenje za obratovanje vozila v cestnem prometu, kot je opredeljeno v členu 2(b) Direktive Sveta 1999/37/ES (7).

Člen 4

Tehnični podatki o vozilu

Tehnični podatki, potrebni za izvajanje tehničnih pregledov, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 5

Postopki za dostop do tehničnih podatkov o vozilu

1.   Tehnični podatki o vozilu, določeni v Prilogi k tej uredbi, se nediskriminatorno in pravočasno ter na lahko dostopen, neomejen in dosleden način dajo na voljo centrom za izvajanje tehničnih pregledov in ustreznim pristojnim organom.

2.   Tehnični podatki se dajo na voljo najpozneje v šestih mesecih po registraciji ali začetku uporabe vozila. Podatki o vozilih, ki so bila registrirana ali dana v promet med 20. majem 2018 in 20. novembrom 2019, se dajo na voljo 20. maja 2020.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 proizvajalec v primerih iz prve, druge in pete alinee člena 5(4) Direktive 2014/45/EU centru za izvajanje tehničnih pregledov in ustreznemu pristojnemu organu tehnične podatke zagotovi na zahtevo in brez odlašanja.

4.   Proizvajalec centrom za izvajanje tehničnih pregledov in ustreznim pristojnim organom poznejše spremembe in dopolnila tehničnih podatkov iz odstavka 1 zagotovi hkrati s spremembami in dopolnili informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

5.   Tehnični podatki se dajo na voljo v uradnem jeziku ali jezikih države članice, v kateri je center za izvajanje tehničnih pregledov, ali v drugem jeziku, dogovorjenem s pristojnim organom zadevne države članice.

6.   Proizvajalci določijo kontaktno točko, odgovorno za omogočanje dostopa do tehničnih podatkov o vozilu. Kontaktni podatki te točke se dajo na voljo na spletnem mestu proizvajalca. Kontaktna točka je lahko tudi zastopnik proizvajalca.

7.   Za zagotovitev, da so centri za izvajanje tehničnih pregledov, ki zahtevajo dostop do tehničnih podatkov o vozilu, pooblaščeni v skladu s členom 12(1) Direktive 2014/45/EU, proizvajalcu ustrezno pomagajo države članice ali njihovi pristojni organi.

Člen 6

Oblika podatkov

1.   Proizvajalec da na voljo tehnične podatke na podlagi identifikacijske številke vozila v odprtokodni in strukturirani obliki podatkov:

(a)

pristojnim organom na zahtevo, in sicer kot zbirko nespletnih, uporabnih, strojno berljivih podatkovnih datotek, in

(b)

centrom za izvajanje tehničnih pregledov in pristojnim organom prek spletne rešitve. Pri uporabi spletne rešitve se tehnični podatki, ki jih mora proizvajalec zagotoviti na spletnem mestu hkrati z delom informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, dajo na voljo v isti obliki podatkov. Drugi tehnični podatki o vozilu se dajo na voljo v obliki, ki se uporablja za podobne informacije.

2.   Proizvajalcu ni treba izpolniti zahtev, opredeljenih v odstavku 1, v zvezi z vozili, za katera je pridobljena posamična, nacionalna homologacija ali homologacija majhne serije, kot je navedeno v uredbah (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 ter Direktivi 2007/46/ES, ali če mu ni treba ravnati v skladu z uredbami (ES) št. 715/2007, (EU) št. 167/2013 ali (EU) št. 168/2013. Vendar je treba informacije zagotoviti na lahko dostopen in dosleden način, da se lahko obdelajo z razumnimi prizadevanji.

3.   Proizvajalec, odgovoren za določeno stopnjo izdelave vozila, je v primeru vozil, za katera je pridobljena homologacija po delih, mešana homologacija ali večstopenjska homologacija, kot je navedeno v uredbah (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 ter Direktivi 2007/46/ES, odgovoren za to, da za zadevno stopnjo sporoči tehnične podatke o vozilu za določen sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto končnemu proizvajalcu. Končni proizvajalec je odgovoren za zagotovitev tehničnih podatkov o končanem vozilu pristojnim organom in centrom za izvajanje tehničnih pregledov.

4.   Odstavek 3 se ne uporablja za vozila, za katera je pridobljena posamična, nacionalna homologacija ali homologacija majhne serije, kot je navedeno v uredbah (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 ter Direktivi 2007/46/ES.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 20. maja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 51.

(2)  Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES, UL L 188, 18.7.2009, str. 1.

(4)  Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).

(6)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

(7)  Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).


PRILOGA

1.   SPLOŠNO

I.

V tej prilogi „navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila“ pomenijo osnovne diagnostične informacije in informacije o pregledu vgradnje, zlasti:

I.1

opis položaja elektronskega vmesnika vozila in dostopa do tega vmesnika za posamezno vozilo;

I.2

informacije o tem, ali določeni sistem podpira diagnostično interakcijo (Da/Ne). Če je odgovor pritrdilen:

I.2.1

specifikacijo tipov vodil in protokolov za posamezno vozilo;

I.2.2

specifikacijo komunikacijskih parametrov pregledanega sistema/funkcije za posamezno vozilo;

I.3

informacije o originalno nameščenem sistemu za posamezno vozilo.

II.

Tehnični podatki o vozilu, ki zadevajo vozila kategorije L in vozila, ki ne sodijo na področje uporabe Direktive 2014/45/EU, so navedeni informativno.

2.   INFORMACIJE ZA PREGLEDE

Postavka

Metoda

Potrebne informacije

Kategorija, za katero so potrebne informacije

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

ZAVORNA OPREMA

 

1.1

Mehansko stanje in delovanje

 

1.1.1

Pedal delovne zavore/tečaj ročnega vzvoda

Vizualni pregled sestavnih delov med delovanjem zavornega sistema.

Opomba: vozila z zavornimi sistemi s pomožno silo je treba pregledati, ko je motor izključen.

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Stanje pedala/ročnega vzvoda in prosti hod naprave za upravljanje zavor

Vizualni pregled sestavnih delov med delovanjem zavornega sistema

Opomba: vozila z zavornimi sistemi s pomožno silo je treba pregledati, ko je motor izključen.

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Podtlačna črpalka ali kompresor in rezervoarji

Vizualni pregled sestavnih delov pri normalnem delovnem tlaku. Preveriti je treba čas, potreben za ustvarjanje varne delovne vrednosti zračnega tlaka/podtlaka, ter delovanje opozorilne naprave, večkrožnega varnostnega ventila in razbremenilnega ventila.

Tlak/največji odklopni – najmanjši vklopni v [barih]

Glej točko 5.1.4.5.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

 

 

 

Statični tlak zapiranja zaščitnega ventila z več tokokrogi [bar]

Glej točko 5.1.4.5.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

 

 

X

1.1.4

Opozorilnik ali merilec, ki kaže prenizek tlak

Preverjanje delovanja.

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Ročno upravljani krmilni ventil zavore

Vizualni pregled sestavnih delov med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Sprožilo parkirne zavore, upravljalni vzvod, zaskočka parkirne zavore, elektronska parkirna zavora

Vizualni pregled sestavnih delov med delovanjem zavornega sistema.

Splošni opis za elektronsko parkirno zavoro

X

X

 

 

X

1.1.7

Zavorni ventili (nožni ventili, razbremenitve, regulatorji itd.)

Vizualni pregled sestavnih delov med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.8

Spojke za zavore priklopnega vozila (električne in pnevmatske)

Izklopite in ponovno vklopite spojko zavornega sistema med vlečnim vozilom in priklopnim vozilom.

 

 

 

 

 

 

1.1.9

Tlačna posoda hranilnika energije

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Servozavorne enote, glavni zavorni valj (hidravlični sistemi)

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.11

Toge zavorne cevi

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.12

Gibljive zavorne cevi

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.13

Zavorne obloge in ploščice

Vizualni pregled.

Metoda ocenjevanja obrabe in meja obrabe

Glej točki 5.2.1.11.2 in 5.2.2.8.2 Pravilnika ZN št. 13.

X

X

X

X

 

1.1.14

Zavorni bobni, zavorni koluti

Vizualni pregled.

Metoda ocenjevanja obrabe in meja obrabe

Glej točki 5.2.1.11.2 in 5.2.2.8.2 Pravilnika ZN št. 13.

X

X

X

 

 

1.1.15

Zavorni potegi, drogovi, vzvodi, spoji

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

 

 

 

 

 

 

1.1.16

Zavorna sprožila (vključno z vzmetnimi zavorami ali hidravličnimi valji)

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

Tip zavornega valja, delovni/parkirni

Največji gib [mm]

Dolžina vzvoda [mm]

Glej točko 5.1.4.5.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

1.1.17

Ventil za zaznavanje obremenitve

Vizualni pregled sestavnih delov, po možnosti med delovanjem zavornega sistema.

Vhodni tlak [bar]

 

X

X

 

 

Izhodni tlak za x % največje obremenitve osi [bar]

Priloga 10 7.4 + diagram 5 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

1.1.18

Regulatorji zračnosti in opozorilniki

Vizualni pregled.

Največji gib [mm]

Glej točko 5.1.4.5.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

Način delovanja [samodejen/ročen prilagojen]

 

X

X

 

 

1.1.19

Trajnostni zavorni sistem (kadar je nameščen ali zahtevan)

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

1.1.20

Samodejno delovanje zavor priklopnega vozila

Izklopite spojko zavornega sistema med vlečnim vozilom in priklopnim vozilom.

 

 

 

 

 

 

1.1.21

Celoten zavorni sistem

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

1.1.22

Preskusne povezave (kadar so nameščene ali zahtevane)

Vizualni pregled.

Položaj in identifikacija preskusnih povezav

Glej točko 5.1.4.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

Položaj in identifikacija preskusnih povezav

Glej Prilogo I. 2.1.8.1 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/68.

 

 

 

 

X

1.1.23

Naletna zavora

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

1.2

Zmogljivost in učinkovitost delovne zavore

 

1.2.1

Zmogljivost

Med preskušanjem na napravi za preskušanje zavor, ali če to ni mogoče, med preskušanjem na cesti, postopoma povečajte zmogljivost do najvišje moči.

Posebne zahteve za preskušanje vozila na napravi za preskušanje zavor (način preskušanja)

X

X

X

X

X

1.2.2

Učinkovitost

Preskušanje na napravi za preskušanje zavor ali, če to zaradi tehničnih razlogov ni mogoče, preskušanje na cesti z uporabo merilnika pojemkov hitrosti, da se določi zavorni koeficient glede na največjo dovoljeno maso ali, v primeru polpriklopnikov, na vsoto dovoljenih osnih obremenitev.

Vozila ali priklopna vozila z največjo dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone, je treba pregledati na podlagi standardov ISO 21069 ali enakovrednih metod.

Preskušanje na cesti je treba izvajati v suhih razmerah na ravni cesti.

Projektni tlak sistema za največjo obremenitev [bar]

Glej točko 5.1.4.5.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

Referenčna zavorna sila [kN] pri vhodnem tlaku [bar] za os 1

 

X

X

 

 

Referenčna zavorna sila [kN] pri vhodnem tlaku [bar] za os 2

 

X

X

 

 

Referenčna zavorna sila [kN] pri vhodnem tlaku [bar] za os 3

 

X

X

 

 

Referenčna zavorna sila [kN] pri vhodnem tlaku [bar] za os 4

Glej točko 5.1.4.6.2 Pravilnika ZN št. 13.

 

X

X

 

 

Računski tlak za posamezno os

 

X

X

 

 

1.3

Zmogljivost pomožne zavore (v sili) in učinkovitost (če deluje prek ločenega sistema)

 

1.3.1

Zmogljivost

Če je pomožni zavorni sistem ločen od delovnega zavornega sistema, uporabite postopek, opredeljen v 1.2.1.

Splošni opis sistema, vključno s tokokrogi (jasna opredelitev pomožne zavore)

X

X

 

 

X

1.3.2

Učinkovitost

Če je pomožni zavorni sistem ločen od delovnega zavornega sistema, uporabite postopek, opredeljen v 1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4

Zmogljivost in učinkovitost parkirne zavore

 

1.4.1

Zmogljivost

Zavoro uporabite med preskušanjem na napravi za preskušanje zavor.

Splošni opis sistema, vključno s priporočenim preskusnim postopkom, če dinamični preskus (na napravi za preskušanje zavor ali preskus na cesti) ni možen.

X

X

X

 

 

1.4.2

Učinkovitost

Preskušanje na napravi za preskušanje zavor. Če to ni mogoče, pa preskušanje na cesti z uporabo prikazovalnega ali zapisovalnega merilnika pojemkov hitrosti ali z vozilom na strmini z znanim naklonom.

 

 

 

 

 

 

1.5

Zmogljivost trajnostnega zavornega sistema

Vizualni pregled in, kadar je to mogoče, preskus, ali sistem deluje.

Splošni opis

 

X

 

 

 

1.6

Protiblokirni zavorni sistem (ABS)

Vizualni pregled in pregled opozorilne naprave in/ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

X

X

X

1.7

Elektronski zavorni sistem (EBS)

Vizualni pregled in pregled opozorilne naprave in/ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

X

 

X

1.8

Zavorna tekočina

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

2.

KRMILJENJE

 

2.1

Mehansko stanje

 

2.1.1

Stanje krmilnega mehanizma

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter se kolesa ne dotikajo tal ali so na vrtljivem podstavku, zavrtite volan od ene do druge skrajne lege. Vizualni pregled delovanja krmilnega mehanizma.

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Pritrditev ohišja krmilnega mehanizma

Ko je vozilo na jašku ali dvigalu ter so kolesa na tleh pod maso vozila, zavrtite volan/krmilo v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri ali uporabite posebej prilagojen detektor zračnosti koles. Vizualni pregled pritrditve ohišja na podvozje.

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Stanje krmilnega vzvodja

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter so kolesa na tleh, zavrtite volan v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri ali uporabite posebej prilagojen detektor zračnosti koles. Vizualni pregled sestavnih elementov krmilja glede obrabe, zloma in varnosti.

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Delovanje krmilnega vzvodja

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter so kolesa na tleh, zavrtite volan v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri ali uporabite posebej prilagojen detektor zračnosti koles. Vizualni pregled sestavnih elementov krmilja glede obrabe, zloma in varnosti.

 

 

 

 

 

 

2.1.5

Servokrmiljenje

Preverite puščanje in raven tekočine hidravličnih zavor (če je vidno) v krmilnem sistemu. Ko so kolesa na tleh in motor deluje, preverite, ali sistem servokrmiljenja deluje.

 

 

 

 

 

 

2.2

Volan, drog in krmilo

 

2.2.1

Stanje volana/krmila

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter je masa vozila na tleh, porinite in povlecite volan v smeri droga ter porinite volan/krmilo v različne smeri pod pravim kotom na drog/vilice. Vizualni pregled zračnosti in stanja gibljivih spojk ali kardanskih zgibov.

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Krmilni drog/jarmi, vilice in blažilniki krmila

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter je masa vozila na tleh, porinite in povlecite volan v smeri droga ter porinite volan/krmilo v različne smeri pod pravim kotom na drog/vilice. Vizualni pregled zračnosti in stanja gibljivih spojk ali kardanskih zgibov.

Nameščeni blažilnik krmila (DA/NE)

 

 

 

X

 

2.3

Zračnost krmiljenja

Ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu ter je masa vozila na kolesih, je motor, če je mogoče, prižgan pri vozilih s servokrmiljenjem, kolesa pa so naravnana naprej, narahlo obrnite volan v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri, kolikor je mogoče, ne da bi premaknili kolesa. Vizualni pregled prostega hoda.

 

 

 

 

 

 

2.4

Nastavitev koles (X)2

Preverite nastavitev krmiljenih koles z ustrezno opremo.

 

 

 

 

 

 

2.5

Vrtljivi podstavki krmiljene osi priklopnega vozila

Vizualni pregled ali uporaba posebej prilagojenega detektorja zračnosti koles.

 

 

 

 

 

 

2.6

Elektronsko servokrmiljenje (EPS)

Vizualni pregled in preverjanje skladnosti med kotom volana in kotom koles pri ugasnjenem/prižganem motorju in/ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

 

 

3.

VIDLJIVOST

 

3.1

Vidno polje

Vizualni pregled z vozniškega sedeža.

 

 

 

 

 

 

3.2

Stanje stekla

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

3.3

Vzvratna ogledala ali naprave

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

3.4

Brisalniki vetrobranskega stekla

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

3.5

Naprave za pranje vetrobranskega stekla

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

3.6

Sistem za sušenje stekla (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.

SVETLOBNA IN ELEKTRIČNA OPREMA

 

4.1

Žarometi

 

4.1.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

Kategorija svetlobnega vira […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2

Poravnava

Z uporabo naprave za usmeritev žarometa ali z uporabo elektronskega vmesnika vozila določite horizontalno usmeritev vsakega žarometa za kratek svetlobni pramen.

Poravnava kratkega svetlobnega pramena [odstotek] za navpični naklon in navpično smer

X

X

 

X

 

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

Za določanje horizontalne usmeritve z uporabo informacij elektronskega vmesnika vozila na sprožilu premikanja svetlobnega pramena žarometa, da se omogoči ocenjevanje poravnave

X

X

 

X

 

4.1.3

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

4.1.4

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.1.5

Naprava za nastavljanje naklona žarometa (če je obvezno)

Vizualni pregled in pregled delovanja, če je to mogoče, ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Način delovanja [ročni/samodejni]

X

X

 

X

 

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

4.1.6

Naprava za čiščenje žarometa (če je obvezno)

Vizualni pregled in pregled delovanja, če je to mogoče.

Naprava je obvezna [DA/NE]

X

X

 

 

 

4.2

Prednje in zadnje pozicijske svetilke, bočne in gabaritne svetilke ter svetilke za dnevno vožnjo

 

4.2.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

Vgradnja svetilk za dnevno vožnjo [DA/NE]

X

X

 

X

 

4.2.2

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.3

Zavorne svetilke

 

4.3.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja ali uporaba elektronskega vmesnika vozila.

Vgradnja signala za zaustavitev v sili [DA/NE]

X

X

X

 

 

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

X

 

 

4.3.3

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.4

Smerne utripalke in varnostne utripalke

 

4.4.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.4.3

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.4.4

Frekvenca utripanja

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.5

Žarometi za meglo in zadnje svetilke za meglo

 

4.5.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.5.2

Usmeritev (X)2

Pregled delovanja z uporabo naprave za usmeritev žarometov.

 

 

 

 

 

 

4.5.3

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.5.4

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.6

Žarometi za vzvratno vožnjo

 

4.6.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.6.2

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.6.3

Stikala

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.7

Osvetlitev zadnje registrske tablice

 

4.7.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.7.2

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.8

Odsevniki, vidne (odsevne) oznake in zadnje označbe

 

4.8.1

Stanje

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

4.8.2

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

4.9

Kontrolne svetilke in kazalniki, obvezni za svetlobno opremo

 

4.9.1

Stanje in delovanje

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.9.2

Skladnost z zahtevami1

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.10

Električne povezave med vlečnim vozilom in priklopnim vozilom ali polpriklopnikom

Vizualni pregled: če je mogoče, preverite električno neprekinjenost povezave.

 

 

 

 

 

 

4.11

Električna napeljava

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu, v nekaterih primerih tudi pregled motornega prostora (če je to ustrezno).

Identifikacija napeljave/kablov (npr. barva, zaščita, prečni prerez, velikost), nadzorovanje izolacije (visoka napetost)

X

X

 

X

 

Položaj katere koli visokonapetostne napeljave

X

X

 

X

 

4.12

Neobvezne svetilke in odsevniki (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

4.13

Akumulator(-ji)

Vizualni pregled.

Položaj akumulatorja(-jev)

X

X

 

X

X

Število akumulatorjev

X

X

 

X

X

Posebne razporeditve za visokonapetostne akumulatorje

X

X

 

X

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN) za stikalo akumulatorja [DA/NE]

X

X

 

X

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN) za varovalko akumulatorja [DA/NE]

X

X

 

X

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN) za zračenje akumulatorja [DA/NE]

X

X

 

X

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN) za način delovanja

X

X

 

X

 

5.

OSI, KOLESA, PNEVMATIKE IN OBESITEV

 

5.1

Osi

 

5.1.1

Osi

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone.

Splošni opis, število osi

X

X

X

X

X

5.1.2

Premniki

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone. Z navpičnim ali stranskim pritiskom na vsako kolo ugotovite hod med opornikom premnika in premnikom.

 

 

 

 

 

 

5.1.3

Kolesni ležaji

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone. Z zibanjem koles ali stranskim pritiskom na vsako kolo ugotovite hod kolesa navzgor glede na premnik.

 

 

 

 

 

 

5.2

Kolesa in pnevmatike

 

5.2.1

Pesto kolesa

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Kolesa

Vizualni pregled obeh strani vsakega kolesa, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu.

Velikost/mere kolesa/zamik

X

X

X

X

X

5.2.3

Pnevmatike

Vizualni pregled celotne pnevmatike bodisi z rotacijo kolesa, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu in se kolesa ne dotikajo tal, bodisi s premikanjem vozila nazaj in naprej nad jaškom.

Velikost pnevmatik,

X

X

X

X

X

nosilnost,

X

X

X

X

X

razred hitrosti

X

X

X

X

X

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatiki [NE/DA] neposreden/posreden

X

X

X

X

X

5.3

Sistem obesitve koles

 

5.3.1

Vzmeti in stabilizator

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.2

Amortizerji

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu, ali z uporabo posebne opreme, če je ta na voljo.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1

Preskušanje učinkovitosti dušenja (X)2

Uporabite posebno opremo in primerjajte razliko na levi in desni strani.

 

 

 

 

 

 

5.3.3

Torzijske cevi, upravljalni vzvodi, obese in ročice obese

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.4

Spoji obese

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu. Lahko se uporabijo detektorji zračnosti koles, ki se priporočajo za vozila z največjo skupno maso, ki ne presega 3,5 tone.

 

 

 

 

 

 

5.3.5

Zračno vzmetenje

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.

PODVOZJE IN POVEZAVA PODVOZJA

 

6.1

Podvozje ali okvir in povezava

 

6.1.1

Splošno stanje

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu.

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Izpušne cevi in dušilci zvokov

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu.

 

 

 

 

 

 

6.1.3

Posoda in cevi za gorivo (vključno s posodo in cevmi za gorivo za ogrevanje)

Vizualni pregled, ko je vozilo nad jaškom ali na dvigalu; pri sistemih na utekočinjeni naftni plin, stisnjeni zemeljski plin ali utekočinjeni zemeljski plin (UNP/SZP/UZP) je treba uporabiti naprave za odkrivanje puščanja.

Splošni opis in položaj, ki vključujeta zaščito

X

X

 

X

X

6.1.4

Odbijači, naprave za bočno zaščito in zaščito pred podletom od zadaj

Vizualni pregled.

Izvzete bočne zaščitne naprave in/ali zaščite pred podletom od zadaj (DA/NE)

 

X

X

 

 

6.1.5

Nosilec rezervnega kolesa (če je nameščen)

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.1.6

Naprava za mehansko spajanje in oprema za vleko

Vizualni pregled glede obrabe in pravilnega delovanja, s posebnim poudarkom na kakršni koli nameščeni varnostni napravi in/ali uporabi merilne naprave.

 

 

 

 

 

 

6.1.7

Menjalnik

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.1.8

Nosilci motorja

Vizualni pregled, ne nujno nad jaškom ali na dvigalu.

 

 

 

 

 

 

6.1.9

Zmogljivost motorja (X)2

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Veljavna konfiguracija krmilne enote motorja

X

X

 

X

X

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

X

Navodila za odčitavanje identifikacijske številke za umerjanje

X

X

 

X

X

Informacije o veljavnih identifikacijskih številkah za umerjanje

X

X

 

X

X

Identifikacijska številka programske opreme, vključno s kontrolnimi vsotami ali podobnimi podatki za potrjevanje celovitosti

X

X

 

X

X

6.2

Kabina in nadgradnja

 

6.2.1

Stanje

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Pritrditev

Vizualni pregled nad jaškom ali na dvigalu.

 

 

 

 

 

 

6.2.3

Vrata in kljuke

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.4

Pod

Vizualni pregled nad jaškom ali na dvigalu.

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Vozniški sedež

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Drugi sedeži

Vizualni pregled.

Največje skupno število sedežev (brez voznikovega sedeža)

X

X

 

 

 

Število sedežev, obrnjenih nazaj

X

X

 

 

 

6.2.7

Krmilne naprave

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

6.2.8

Stopnice za kabino

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.9

Druge notranje in zunanje naprave in oprema

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.10

Blatniki (zasloni), naprave za preprečevanje škropljenja

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.11

Stojala

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

6.2.12

Držala in opore za noge

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA OPREMA

 

7.1

Varnostni pasovi/sponke in zadrževalni sistemi (kar zadeva kategorijo L: L6/L7)

 

7.1.1

Varnost pritrditve varnostnih pasov/sponk

Vizualni pregled.

Število in položaj pritrdišč varnostnih pasov

X

X

 

X

X

7.1.2

Stanje varnostnih pasov/sponk

Vizualni pregled in pregled delovanja.

Kategorija varnostnega pasu za posamezni položaj sedenja

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3

Naprava za omejevanje obremenitve varnostnega pasu

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

7.1.4

Zategovalniki varnostnega pasu

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

7.1.5

Zračna blazina

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Število zračnih blazin in položaj

X

X

 

X

 

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

7.1.6

Sistemi SRS

Vizualni pregled kontrolne lučke in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

7.2

Gasilni aparat (X)2

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

7.3

Ključavnice in protivlomna naprava

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

7.4

Varnostni trikotnik (če se zahteva) (X)2

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

7.5

Komplet prve pomoči (če se zahteva) (X)2

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

7.6

Zagozde koles (klini) (če se zahtevajo) (X)2

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

7.7

Zvočna opozorilna naprava

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

7.8

Merilnik hitrosti

Vizualni pregled ali pregled delovanja med preskušanjem na cesti ali elektronsko.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

 

X

 

 

 

7.9

Tahograf (če je nameščen/če se zahteva)

Vizualni pregled.

Položaj senzorjev

 

X

 

 

 

Položaj plomb

 

X

 

 

X

7.10

Naprava za omejevanje hitrosti (če je nameščena/če se zahteva)

Vizualni pregled in pregled delovanja, če je na voljo oprema.

 

 

 

 

 

 

7.11

Kilometrski števec, če je na voljo (X)2

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

X

 

7.12

Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), če je nameščen/če se zahteva

Vizualni pregled in/ali uporaba elektronskega vmesnika.

Navodila za uporabo elektronskega vmesnika vozila

X

X

 

 

 

8.

EMISIJE

 

8.1

Hrup

 

8.1.1

Sistem za zmanjševanje hrupa

Subjektivna ocena (če inšpektor meni, da gre lahko za mejno raven hrupa, se lahko opravi preskus hrupa mirujočega vozila z merilnikom hrupa).

Ravni hrupa mirujočega vozila [dB(A) pri 1/min].

X

X

 

X

X

8.2

Emisije izpušnih plinov

 

8.2.1

Emisije motorjev s prisilnim vžigom

 

8.2.1.1

Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov

Vizualni pregled.

Splošni opis sistema za uravnavanje emisij.

Nameščen filter za delce [DA/NE]

X

X

 

 

 

8.2.1.2

Plinaste emisije

Za vozila do emisijskih razredov Euro 5 in Euro V (1):

Merjenje z uporabo analizatorja izpušnih plinov v skladu z zahtevami1 ali odčitavanje z naprave OBD. Preskušanje emisij iz izpušne cevi je privzeta metoda ocenjevanja emisij izpušnih plinov. Države članice lahko na podlagi ocene enakovrednosti in ob upoštevanju ustrezne zakonodaje o homologaciji dovolijo uporabo OBD v skladu s priporočili proizvajalca ter drugimi zahtevami.

Za vozila do emisijskih razredov Euro 6 in Euro VI (2):

Merjenje z uporabo analizatorja izpušnih plinov v skladu z zahtevami1 ali odčitavanje z naprave OBD v skladu s priporočili proizvajalca in drugimi zahtevami1.

Merjenje se ne uporablja pri dvotaktnih motorjih.

Ravni plinastih emisij, če jih proizvajalec navede

X

X

 

X

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN) ali kodi motorja

X

X

 

X

 

Za preskušanje emisij iz izpušne cevi:

Zahteve za predkondicioniranje motorja, kot je najn. temp. olja /temp. vode [°C], in postopki za izvedbo preskusa tipa II na motorju

X

X

 

X

 

Rezultati preskusa tipa II za preverjanje emisij

X

X

 

X

 

Emisije CO pri vrtilni frekvenci motorja v prostem teku [%]

X

X

 

X

 

Emisije CO pri visoki vrtilni frekvenci motorja v prostem teku [%]

X

X

 

X

 

Lambda []

X

X

 

X

 

Za uporabo OBD:

konektorski in komunikacijski protokol (standardni, napajalna napetost, položaj)

X

X

 

 

 

Seznam kod za diagnostiko napak (razred A, B1 in B2, trenutno samo za težka vozila)

X

X

 

 

 

8.2.2

Emisije motorjev s kompresijskim vžigom

 

8.2.2.1

Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov

Vizualni pregled.

Splošni opis sistema za uravnavanje emisij. kot sta:

sistem za DeNOx [DA/NE],

nameščen filter za delce [DA/NE]

X

X

 

 

 

Položaj ventila EGR

X

X

 

 

 

Informacije o posameznem vozilu (VIN)/tipu motorja

X

X

8.2.2.2   Motnost

Vozila, registrirana ali dana v promet pred 1. januarjem 1980, so izvzeta iz teh zahtev

Za vozila do emisijskih razredov Euro 5 in Euro V (3):

Motnost izpušnega plina, ki jo je treba meriti med prostim pospeševanjem (brez obremenitve od prostega teka do vrtilne frekvence, ki jo dovoljuje regulator) z ročico menjalnika v nevtralnem položaju in vključeno sklopko, ali odčitavanje z naprave OBD. Preskušanje emisij iz izpušne cevi je privzeta metoda ocenjevanja emisij izpušnih plinov. Države članice lahko na podlagi ocene enakovrednosti dovolijo uporabo OBD v skladu s priporočili proizvajalca ter drugimi zahtevami.

Za vozila do emisijskih razredov Euro 6 in Euro VI (4):

Motnost izpušnega plina, ki jo je treba meriti med prostim pospeševanjem (brez obremenitve od prostega teka do vrtilne frekvence, ki jo dovoljuje regulator) z ročico menjalnika v nevtralnem položaju in vključeno sklopko, ali odčitavanje z naprave OBD v skladu s priporočili proizvajalca in drugimi zahtevami1.

Predkondicioniranje vozila:

1.

Vozila se lahko preskušajo brez predkondicioniranja, čeprav naj se iz varnostnih razlogov preveri, ali je motor ogret in v zadovoljivem mehanskem stanju.

2.

Zahteve za predkondicioniranje:

(i)

Motor je popolnoma ogret, na primer temperatura motornega olja, merjena s tipalom v cevi paličice za merjenje ravni olja, mora znašati vsaj 80 °C ali ustrezati normalni temperaturi obratovanja, če je nižja, ali temperatura bloka motorja, merjena z ravnjo infrardečega sevanja, mora biti vsaj enakovredna. Če je ta meritev zaradi konfiguracije vozila nepraktična, se lahko normalna temperatura obratovanja motorja ugotavlja na druge načine, na primer z delovanjem ventilatorja motorja.

(ii)

Izpušni sistem se očisti z vsaj tremi cikli prostega pospeševanja ali z enakovredno metodo.

Preskusni postopek:

1.

Motor in morebitno vgrajen turbinski polnilnik morata pred začetkom vsakega cikla prostega pospeševanja doseči vrtilno frekvenco prostega teka. Pri težkih dizelskih motorjih to pomeni, da je treba počakati vsaj 10 sekund po sprostitvi pedala za plin.

2.

Za sprožitev vsakega cikla prostega pospeševanja se mora na pedal za plin pritisniti do konca, hitro in nepretrgano (v manj kakor eni sekundi), vendar ne sunkovito, da se doseže največji dovod goriva iz tlačilke za vbrizgavanje goriva.

3.

V vsakem ciklu prostega pospeševanja motor doseže vrtilno frekvenco, pri kateri se začne zapora dovoda goriva, ali, pri vozilih z avtomatskimi menjalniki, hitrost, ki jo opredeli proizvajalec, ali, če ti podatki niso na voljo, dve tretjini vrtilne frekvence, pri kateri se začne zapora dovoda goriva, preden se sprosti pedal za plin. To se lahko preveri na primer z nadzorovanjem vrtilne frekvence motorja ali tako, da se omogoči, da preteče dovolj časa od začetnega pritiska na pedal za plin do njegove sprostitve, kar naj pri vozilih kategorij M2, M3, N2 in N3 znaša vsaj dve sekundi.

4.

Vozila ne opravijo preskusa samo, če aritmetične srednje vrednosti vsaj zadnjih treh ciklov prostega pospeševanja presegajo mejno vrednost. To se lahko izračuna brez upoštevanja katere koli meritve, ki znatno odstopa od izmerjene srednje vrednosti, ali rezultata katerega koli drugega statističnega izračuna, ki upošteva razpršitev meritev. Države članice lahko omejijo število preskusnih ciklov.

5.

Države članice lahko, da bi preprečile nepotrebno preskušanje, ocenijo, da vozila niso opravila preskusa, če njihove izmerjene vrednosti znatno presegajo mejne vrednosti po manj kakor treh ciklih prostega pospeševanja ali po ciklih čiščenja. Prav tako lahko države članice, da bi preprečile nepotrebno preskušanje, ocenijo, da so vozila opravila preskus, če so njihove izmerjene vrednosti znatno pod mejnimi vrednostmi po manj kakor treh ciklih prostega pospeševanja ali po ciklih čiščenja.

Informacije o posameznem vozilu (VIN)/tipu motorja

X

X

 

X

 

Za preskušanje emisij iz izpušne cevi:

Zahteve za predkondicioniranje motorja, kot je najn. temp. olja /temp. vode [°C], in postopki za izvedbo preskusa tipa II na motorju

X

X

 

X

 

Vrednost k, navedena na tablici proizvajalca na vozilu (rezultati preskusa tipa II za preverjanje emisij)

X

X

 

X

 

Vrtilna frekvenca motorja, pri kateri se začne zapora dovoda goriva, pri preskusih tipa II

Naprava za omejevanje hitrosti motorja za pospeševanje brez obremenitve [DA/NE]

X

X

 

X

 

Opis deaktivacije naprave za omejevanje hitrosti motorja, da se izvede preskus pri prostem pospeševanju

X

X

 

X

 

Za uporabo OBD:

Dovoljene kode za diagnostiko napak pri skeniranju OBD {kode za skupino NOx, 3000 za lahka vozila}

X

X

 

X

 

Konektorski in komunikacijski protokol (standardni, napajalna napetost, položaj)

X

X

 

X

 

Seznam kod za diagnostiko napak (razred A, B1 in B2, trenutno samo za težka vozila)

X

X

 

X

 

8.3

Odpravljanje elektromagnetnih motenj

 

Radijske motnje (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4

Druge postavke, povezane z okoljem

 

8.4.1

Puščanje tekočine

 

 

 

 

 

 

 

9.

DODATNI PRESKUSI ZA VOZILA ZA PREVOZ POTNIKOV KATEGORIJ M2, M3

 

9.1

Vrata

 

9.1.1

Vrata za vstop in izstop

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.1.2

Izhodi v sili

Vizualni pregled in pregled delovanja (kadar je to primerno).

 

 

 

 

 

 

9.2

Sistem za sušenje in odmrzovanje stekla (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.3

Sistem za prezračevanje in ogrevanje (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.4

Sedeži

 

9.4.1

Potniški sedeži (vključno s sedeži za spremljevalno osebje)

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.4.2

Vozniški sedež (dodatne zahteve)

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.5

Notranja osvetlitev in naprave za določitev destinacije (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.6

Prehodi, stojišča

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.7

Stopnišča in stopnice

Vizualni pregled in pregled delovanja (kadar je to primerno).

 

 

 

 

 

 

9.8

Sistem za komuniciranje s potniki (X)2

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.9

Obvestila (X)2

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.10

Zahteve glede prevoza otrok (X)2

 

9.10.1

Vrata

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.10.2

Signalizacija in posebna oprema

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.11

Zahteve glede prevoza oseb z zmanjšano mobilnostjo (X)2

 

9.11.1

Vrata, klančine in dvigala

Vizualni pregled in pregled delovanja.

 

 

 

 

 

 

9.11.2

Zadrževalni sistem za invalidski voziček

Vizualni pregled in pregled delovanja (kadar je to primerno).

 

 

 

 

 

 

9.11.3

Signalizacija in posebna oprema

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.12

Druga posebna oprema (X)2

 

9.12.1

Oprema za pripravo hrane

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.12.2

Sanitarna oprema

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

9.12.3

Druge naprave (npr. avdiovizualni sistemi)

Vizualni pregled.

 

 

 

 

 

 

OPOMBE:

1

„Zahteve“ so določene s homologacijo na datum homologacije, prve registracije ali začetka uporabe, pa tudi z obveznostmi naknadnega opremljanja ali z nacionalno zakonodajo države registracije. Ti razlogi za neustreznost se uporabljajo le, če je bila preverjena skladnost z zahtevami.

2

(X) označuje postavke, ki se nanašajo na stanje vozila in njegovo primernost za uporabo na cesti, vendar se ne štejejo kot bistvene za tehnične preglede.

(1)  Homologirana v skladu z Direktivo 70/220/EGS, tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 (Euro 5), Direktivo 88/77/EGS in Direktivo 2005/55/ES.

(2)  Homologirana v skladu s tabelo 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 (Euro 6) in Uredbo (ES) št. 595/2009 (Euro VI).

(3)  Homologirana v skladu z Direktivo 70/220/EGS, tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 (Euro 5), Direktivo 88/77/EGS in Direktivo 2005/55/ES.

(4)  Homologirana v skladu s tabelo 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 (Euro 6) in Uredbo (ES) št. 595/2009 (Euro VI)