27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/39


UREDBA (EU) 2019/501 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se navedeno obdobje podaljša.

(2)

Izstop Združenega kraljestva iz Unije bi v odnosu do preostalih 27 držav članic in v odsotnosti posebnih določb odpravil vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije v zvezi z dostopom do trga, kot je določeno v uredbah (ES) št. 1072/2009 (3) in (ES) št. 1073/2009 (4) Evropskega parlamenta in Sveta.

(3)

Večstranski sistem kvot Evropske konference ministrov za promet (CEMT) je edini drugi razpoložljivi pravni okvir, ki bi lahko bil podlaga za cestni prevoz blaga med Unijo in Združenim kraljestvom po datumu izstopa. Vendar zaradi omejenega števila dovolilnic, ki so trenutno na voljo v okviru sistema CEMT, in njegovega omejenega področja uporabe, kar zadeva zajete vrste cestnega prevoza, sistem trenutno ne zadostuje, da bi se v celoti odzvali na potrebe cestnega prevoza blaga med Unijo in Združenim kraljestvom.

(4)

Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu in avtobusnim prevoznikom, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga in potnikov po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih 27 držav članic ali z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva s tranzitom prek ene ali več držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.

(5)

Gibraltar ni vključen v ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključuje Gibraltarja.

(6)

Pravica do opravljanja prevozov na ozemlju države članice ali med državami članicami je en od temeljnih dosežkov notranjega trga in bi morala po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in ob odsotnosti kakršne koli določbe o nasprotnem prenehati veljati za cestne prevoznike v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ki nimajo sedeža v Uniji. Vendar bi bilo treba predvideti ukrepe za začasno postopno prenehanje, da se cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva dovoli opravljanje omejenega števila dodatnih dejavnosti na ozemlju Unije v okviru opravljanja dejavnosti med Združenim kraljestvom in Unijo. Takšni ukrepi bi morali takoj po izstopu Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu pomagati preprečiti motnje prometnih tokov, ki jih je mogoče pričakovati zaradi dodatnega nadzora nad vozili in njihovega tovora, ter groženj javnemu redu. Pomagati bi morali pri ublažitvi pritiska na mejne prehode, ki so maloštevilni in kjer so takšne motnje najverjetnejše, saj se vozilom ni treba takoj vrniti. Ti ukrepi bi morali biti sorazmerni, ne bi smeli posnemati ravni pravic, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu v Uniji v skladu s pravili notranjega trga, ter bi jih bilo treba postopoma odpraviti v skladu s to uredbo.

(7)

Brez posebnih določb bi izstop Združenega kraljestva iz Unije povzročil tudi resne motnje pri cestnem prevozu potnikov, tudi glede javnega reda. Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (5) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum Interbus) je edini razpoložljivi pravni okvir, ki bi lahko bil podlaga za avtobusni prevoz med Unijo in Združenim kraljestvom po datumu izstopa. Združeno kraljestvo bo 1. aprila 2019 postalo samostojna pogodbenica Sporazuma Interbus. Vendar Sporazum Interbus zajema le občasne prevoze in je zato neustrezen za rešitev motenj, ki bi lahko nastale zaradi izstopa, saj bo veliko število oseb še naprej želelo potovati med Unijo in Združenim kraljestvom. Pogodbenice so se pogajale o protokolu k Sporazumu Interbus, ki bi zajemal linijski prevoz potnikov, vendar se ne pričakuje, da bo začel veljati pravočasno, da bi ponudil izvedljivo alternativno rešitev za trenutne razmere v obdobju takoj po izstopu Združenega kraljestva. Zato veljavni instrumenti za redne in posebne linijske avtobusne prevoze potnikov ne zadostujejo potrebam cestnega prevoza potnikov med Unijo in Združenim kraljestvom. Za ublažitev večjih motenj, ki bi lahko ogrozile javni red, je zato primerno, da se prevoznikom iz Združenega kraljestva omogoči prevoz potnikov iz Združenega kraljestva v Unijo in obratno, če Združeno kraljestvo prevoznikom iz EU dodeli najmanj enake pravice. Navedene pravice, dodeljene v skladu s to uredbo, bi morale biti omejene na krajše obdobje, da bi se omogočila uveljavitev protokola k Sporazumu Interbus o linijskih prevozih in pristop Združenega kraljestva k navedenemu protokolu.

Čezmejni avtobusni prevozi med Irsko in Severno Irsko so še posebej pomembni za skupnosti, ki živijo v obmejnih regijah, da bi se zagotovila osnovna povezljivost med skupnostmi, med drugim v okviru skupnega potovalnega območja. Vkrcavanje in izkrcavanje potnikov na območjih na obeh straneh meje prispeva k preživetju teh storitev. Zato bi bilo treba avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva še naprej dovoliti vkrcavanje in izkrcavanje potnikov v obmejnih regijah Irske v okviru mednarodnega avtobusnega prevoza med Irsko in Severno Irsko. Te pravice bi bilo treba podeliti za omejeno obdobje (do 30. septembra 2019), da se omogoči uvedba alternativ.

(8)

Da se odrazi njihov začasni značaj in pri tem ne ustvari precedens, bi bilo treba sklop ukrepov iz te Uredbe omejiti na kratko obdobje. Glede dejavnosti cestnega prevoza v tovornem prometu se ukrepi časovno omejijo, da bi se omogočile potrebne ureditve za osnovno povezljivost v sistemu CEMT, brez poseganja tako v morebitna pogajanja in začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma o cestnem prevozu blaga med Unijo in Združenim kraljestvom, kot tudi v prihodnja pravila Unije o prevozu. Glede avtobusnega prevoza potnikov se določi časovna omejitev, da se omogoči uveljavitev protokola k Sporazumu Interbus o linijskih prevozih in pristop Združenega kraljestva k temu protokolu, brez poseganja v morebitni prihodnji sporazum o tej zadevi med Unijo in Združenim kraljestvom.

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 PEU ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(10)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati čim prej in se uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Ta uredba bi se morala v vsakem primeru prenehati uporabljati 31. decembra 2019. Unija zato po tem datumu ne bo več izvajala pristojnosti po tej uredbi. To pristojnost bodo brez poseganja v druge ukrepe Unije in ob upoštevanju teh ukrepov ponovno izvajale države članice v skladu s členom 2(2) PDEU. Pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s sklepanjem mednarodnih sporazumov na področju cestnega prevoza se določijo v skladu s Pogodbama in ob upoštevanju ustrezne zakonodaje Unije.

(11)

Kadar je to potrebno za obravnavo potreb trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), da bi se ponovno vzpostavila enakovrednost pravic, ki jih je Unija podelila cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva in avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, s pravicami, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije in avtobusnim prevoznikom iz Unije, tudi ko so se pravice, ki jih je podelilo Združeno kraljestvo, podelile na podlagi države članice izvora ali iz kakšnega drugega razloga niso v enaki meri na voljo vsem prevoznikom Unije, in da bi se odpravili primeri nepoštene konkurence v škodo cestnih prevoznikov v tovornem prometu iz Unije in avtobusnim prevoznikom iz Unije.

(12)

Delegirani akti bi morali biti skladni z načelom sorazmernosti, zato bi morali biti njihovi pogoji sorazmerni s težavami, ki se pojavljajo zaradi nepodelitve enakovrednih pravic ali zaradi nepoštenih konkurenčnih pogojev. Prekinitev uporabe te uredbe bi morala Komisija predvideti le v najhujših primerih, v katerih Združeno kraljestvo ne zagotavlja enakovrednih pravic vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu Unije ali avtobusnim prevoznikom Unije, ko so dodeljene pravice minimalne, ali če se konkurenčni pogoji za cestne prevoznike v tovornem prometu Združenega kraljestva ali avtobusne prevoznike Združenega kraljestva toliko razlikujejo od pogojev za izvajalce Unije, da ponujanje teh storitev za izvajalce Unije ekonomsko ni vzdržno.

(13)

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (6). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Zagotoviti bi bilo treba, da noben tak delegirani akt ne bi neupravičeno vplival na pravilno delovanje notranjega trga.

(14)

Da bi zagotovili, da so pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu Unije in avtobusnim prevoznikom Unije, ki so enakovredne tistim, ki jih ta uredba zagotavlja cestnim prevoznikom v tovornem prometu Združenega kraljestva in avtobusnim prevoznikom Združenega kraljestva, na voljo enako za vse prevoznike Unije, bi bilo treba področje uporabe uredb (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009 začasno razširiti. Navedeni uredbi že zajemata del potovanja med državo članico in tretjo državo na ozemlju katere koli tranzitne države članice, ki se pri tem prečka. Vendar je treba v tem primeru zagotoviti, da se Uredba (ES) št. 1072/2009 uporablja tudi za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja in da se Uredba (ES) št. 1073/2009 uporablja za del vožnje na ozemlju države članice, kjer potniki vstopajo ali izstopajo. Namen take razširitve je zagotoviti, da gospodarski subjekti iz Unije lahko izvajajo navzkrižne trgovinske operacije v Združeno kraljestvo ali iz njega ter dodatne postanke pri njihovem izvajanju prevoza potnikov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa začasne ukrepe za urejanje cestnega prevoza blaga ter zagotavljanje linijskih in posebnih linijskih storitev avtobusnega prevoza potnikov med Unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) po njegovem izstopu iz Unije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„vozilo“ pomeni, pri prevozu blaga, motorno vozilo, ki je registrirano v Združenem kraljestvu, ali spojeno kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v Združenem kraljestvu, in se uporablja izključno za prevoz blaga, lahko je last podjetja oziroma ga je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, vendar pod pogojem, da v primeru najema izpolnjuje pogoje, določene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES (7), pri prevozu potnikov pa pomeni avtobus;

(2)

„dovoljeni prevoz blaga“ pomeni:

(a)

vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom z ozemlja Unije na ozemlje Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(b)

po vožnji, ki se opravlja s polnim vozilom, z ozemlja Združenega kraljestva iz točke (a) te točke, izvedbo v sedmih dneh po raztovarjanju na ozemlju Unije največ dveh dodatnih operacij natovarjanja in raztovarjanja na ozemlju Unije v obdobju štirih mesecev od prvega dneva uporabe, kakor je določen v drugem pododstavku člena 12, in ene operacije v sedmih dneh po raztovarjanju na ozemlju Unije v obdobju naslednjih treh mesecev;

(c)

vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;

(d)

prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točk (a) in (c);

(3)

„dovoljeni avtobusni prevoz potnikov“ pomeni:

(a)

vožnjo avtobusa za prevoz potnikov z ozemlja Unije na ozemlje Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(b)

vožnjo avtobusa za prevoz potnikov z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;

(c)

vožnjo brez potnikov v povezavi s prevozom iz točk (a) in (b);

(d)

vstopanje in izstopanje potnikov v obmejni regiji Irske v okviru mednarodnih linijskih in posebnih linijskih storitev med Irsko in Severno Irsko do 30. septembra 2019;

(4)

„obmejno območje Irske“ pomeni grofije Irske, ki mejijo na kopensko mejo med Irsko in Severno Irsko;

(5)

„cestni prevoznik v tovornem prometu iz Unije“ pomeni podjetje, ki opravlja cestni prevoz blaga in ima veljavno licenco Skupnosti v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1072/2009;

(6)

„cestni prevoznik v tovornem prometu iz Združenega kraljestva“ pomeni podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje za opravljanje cestnega prevoza blaga in veljavno licenco Združenega kraljestva;

(7)

„licenca Združenega kraljestva“, ko je izdana cestnemu prevozniku v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov v zvezi z dovoljenim prevozom blaga ter, ko je izdana avtobusnemu prevozniku iz Združenega kraljestva, pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov v zvezi z dovoljenim avtobusnim prevozom potnikov;

(8)

„avtobus“ pomeni vozilo, registrirano v Združenem kraljestvu, ki po svoji konstrukciji in opremi ustreza in je namenjeno prevozu več kot devetih potnikov, vključno z voznikom;

(9)

„linijski prevozi“ pomeni prevozne storitve, s katerimi se zagotovi prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih linijah, potniki pa vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajah;

(10)

„posebni linijski prevozi“ pomeni linijske prevozne storitve, s katerimi se zagotovi prevoz določene kategorije potnikov, prevoz drugih potnikov pa ne, ne glede na to, kdo jih organizira;

(11)

„avtobusni prevoznik iz Unije“ pomeni podjetje, ki opravlja avtobusni prevoz potnikov in ima veljavno licenco Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1073/2009;

(12)

„avtobusni prevoznik iz Združenega kraljestva“ pomeni podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje za avtobusni prevoz potnikov in veljavno licenco Združenega kraljestva;

(13)

„prevoznik“ pomeni bodisi cestnega prevoznika v tovornem prometu bodisi avtobusnega prevoznika;

(14)

„konkurenčno pravo“ pomeni vsako pravo, ki obravnava naslednje ravnanje, kadar bi lahko vplival na storitve cestnega prevoza blaga ali avtobusnega prevoza potnikov:

(a)

ravnanje, ki ga sestavljajo:

(i)

sporazumi med cestnimi prevozniki v tovornem prometu ali avtobusnimi prevozniki, odločitve združenj cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov in usklajena ravnanja, katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii)

zlorabe prevladujočega položaja s strani enega ali več cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov;

(iii)

ukrepi, ki jih je Združeno kraljestvo sprejelo ali ohranilo v veljavi v primeru javnih podjetij in podjetij, ki jim je Združeno kraljestvo podelilo posebne ali izključne pravice, in ki so v nasprotju s točko (i) ali (ii); ter

(b)

koncentracije cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov, ki resno ovirajo učinkovito konkurenco, zlasti zaradi nastanka ali krepitve prevladujočega položaja;

(15)

„subvencija“ pomeni kakršen koli finančni prispevek, ki ga vlada ali kateri koli drug javni organ na kateri koli ravni podeli prevozniku ter ki prinaša ugodnost in vključuje:

(a)

neposredni prenos sredstev, kot so nepovratna sredstva, posojila ali infuzije lastniškega kapitala, potencialni neposredni prenos sredstev ter prevzem obveznosti, kot so garancije za posojila, kapitalske injekcije, lastništvo, zaščita pred stečajem ali zavarovanje;

(b)

odpoved ali nepobiranje prihodkov, ki bi sicer zapadli v plačilo;

(c)

zagotavljanje blaga ali opravljanje storitev, ki niso splošna infrastruktura, ali nakup blaga ali storitev; ali

(d)

plačila v mehanizem financiranja ali pooblastitev zasebnega organa oziroma navodilo takemu organu, da izvede eno ali več dejavnosti iz točk (a), (b) in (c), ki so običajno v pristojnosti vlade ali drugega javnega organa, pri čemer se ta praksa dejansko ne razlikuje od običajnih praks vlad.

Finančni prispevek vlade ali drugega javnega organa se ne šteje za dodeljeno ugodnost, če bi zasebni udeleženec na trgu – zgolj zaradi možnosti donosa – v enakih razmerah kot zadevni javni organ izvedel enak finančni prispevek;

(16)

„neodvisni organ za konkurenco“ pomeni organ, ki je pristojen za uporabo in izvrševanje konkurenčnega prava ter nadzor na subvencijami in izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

organ je operativno neodvisen in ustrezno opremljen s sredstvi, potrebnimi za izvajanje svojih nalog;

(b)

organ ima pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil potrebna jamstva za neodvisnost od političnih ali drugih zunanjih vplivov in deluje nepristransko ter

(c)

odločitve organa so predmet sodnega nadzora;

(17)

„diskriminacija“ pomeni vsakršno razlikovanje brez objektivne utemeljitve v zvezi z dobavo blaga ali storitev, vključno z javnimi storitvami, ki se uporabljajo za opravljanje storitev cestnega prevoza blaga ali storitev avtobusnega prevoza potnikov, ali v zvezi z njihovo obravnavo s strani javnih organov, ki so pristojni za take storitve;

(18)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlje držav članic, kjer se uporabljata PEU in PDEU, v skladu s pogoji iz navedenih pogodb.

Člen 3

Pravica do opravljanja dovoljenega prevoza blaga

1.   Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni prevoz blaga.

2.   Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dovoljene prevoze blaga, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(7):

(a)

prevoz pošte kot univerzalna storitev;

(b)

prevoz vozil, ki so bila poškodovana ali so se pokvarila;

(c)

prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno težo priklopnikov, ne presega 3,5 tone;

(d)

prevoz zdravil, medicinskih pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, potrebnih pri medicinski oskrbi v nujnih primerih, zlasti ob naravnih nesrečah;

(e)

prevoz blaga pod naslednjimi pogoji:

(i)

blago, ki se prevaža, je last podjetja oziroma ga je podjetje prodalo, kupilo, dalo v najem ali najelo, izdelalo, pridobilo, obdelalo ali popravilo;

(ii)

namen vožnje je prevoz blaga v podjetje ali iz njega ali njegovo gibanje znotraj ali zunaj podjetja za lastne potrebe podjetja;

(iii)

motorna vozila, ki se uporabljajo za tak prevoz, v skladu s pogodbeno obveznostjo vozijo osebe, ki so zaposlene v podjetju ali so takemu podjetju na voljo;

(iv)

vozila, ki prevažajo blago, so last podjetja oziroma jih je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, pod pogojem, da v primeru najema izpolnjujejo pogoje, določene v Direktivi 2006/1/ES, ter

(v)

tak prevoz je samo pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

Člen 4

Pravica do opravljanja linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov

1.   Avtobusni prevozniki iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni avtobusni prevoz potnikov z linijskimi in posebnimi linijskimi prevozi.

2.   Avtobusni prevozniki v Združenem kraljestvu morajo imeti dovoljenje, izdano pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s členi 6 do 11 Uredbe (ES) št. 1073/2009 za opravljanje dovoljenih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov za najem in plačilo.

3.   Dovoljenja, ki ostanejo veljavna v skladu z odstavkom 2 tega člena, se lahko še naprej uporabljajo za namene, določene v odstavku 1 tega člena, če so bila podaljšana pod enakimi pogoji ali spremenjena glede postajališč, prevoznin ali voznih redov ter če zanje veljajo pravila in postopki iz členov 6 do 11 Uredbe (ES) št. 1073/2009 za obdobje veljavnosti, ki ne traja dlje od 31. decembra 2019.

4.   Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko v nekomercialne in neprofitne namene opravljajo dovoljeni avtobusni prevoz potnikov, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(7), kadar:

(a)

je prevozna dejavnost samo pomožna dejavnost te fizične ali pravne osebe, ter

(b)

so uporabljena vozila last te fizične ali pravne osebe ali jih je ta oseba pridobila z odloženim plačilom ali je bila zanje sklenjena dolgoročna zakupna pogodba in jih vozi član osebja fizične ali pravne osebe, sama fizična oseba ali pa osebje, ki je zaposleno v podjetju ali mu je na voljo v okviru pogodbene obveznosti.

Ti prevozi so izvzeti iz katerega koli sistema odobritve v Uniji, pod pogojem, da ima oseba, ki opravlja to dejavnost, nacionalno dovoljenje, izdano pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1073/2009.

5.   Menjava vozila ali prekinitev prevoza, da se lahko del vožnje opravi z drugim prevoznim sredstvom, ne vpliva na uporabo te uredbe.

Člen 5

Dvostranski sporazumi ali dogovori

Države članice se niti ne pogajajo niti ne sklepajo dvostranskih sporazumov ali dogovorov z Združenim kraljestvom glede zadev, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, v času, ko se uporablja ta uredba. V tem času brez poseganja v obstoječe večstranske sporazume cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva ne smejo kako drugače podeliti nobenih pravic razen tistih, ki so podeljene v tej uredbi.

Člen 6

Socialna in tehnična pravila

Med dovoljenim prevozom blaga ali avtobusnim prevozom potnikov v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:

(a)

kar zadeva mobilne delavce in samozaposlene voznike, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(b)

kar zadeva določeno socialno zakonodajo v zvezi s cestnim prometom, zahteve iz Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (9);

(c)

kar zadeva tahografe v cestnem prometu, zahteve, določene v Uredbi (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

(d)

kar zadeva temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov, zahteve, določene v Uredbi 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(e)

kar zadeva največje dovoljene mere in težo določenih cestnih vozil, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 96/53/ES (12);

(f)

kar zadeva vgradnjo in uporabo naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 92/6/EGS (13);

(g)

kar zadeva obvezno uporabo varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 91/671/EGS (14);

(h)

kar zadeva napotitev delavcev, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES (15);

(i)

kar zadeva pravice potnikov, Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (16).

Člen 7

Enakovrednost pravic

1.   Komisija spremlja pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu in avtobusnim prevoznikom iz Unije, in pogoje za njihovo uveljavljanje.

2.   Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Unije, pravno ali dejansko niso enakovredne tistim, ki so bile podeljene prevoznikom iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Unije, za ponovno vzpostavitev enakovrednosti brez odlašanja sprejme delegirane akte v skladu s členom 11, s katerimi:

(a)

začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2) ali člena 4(1) do (4) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za prevoznike iz Unije ali če so podeljene pravice minimalne;

(b)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje; ali

(c)

sprejme operativne omejitve, povezane z vrsto vozil ali s pogoji za udeležbo v prometu.

Člen 8

Poštena konkurenca

1.   Komisija spremlja pogoje, pod katerimi prevozniki iz Unije konkurirajo prevoznikom iz Združenega kraljestva pri opravljanju storitev cestnega prevoza blaga in avtobusnih prevozov, ki jih zajema ta uredba.

2.   Če Komisija ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 tega člena zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo prevozniki iz Združenega kraljestva, zaradi izboljšanja razmer brez odlašanja sprejme delegirane akte v skladu s členom 11, s katerimi:

(a)

začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2) ali člena 4(1) do (4), kadar se pogoji konkurence za cestne prevoznike v tovornem prometu ali avtobusne prevoznike tako razlikujejo od pogojev, ki se uporabljajo za prevoznike iz Unije, da ti storitev ne morejo opravljati na ekonomsko vzdržen način;

(b)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje; ali

(c)

sprejme operativne omejitve, povezane z vrsto vozil ali s pogoji za udeležbo v prometu.

3.   Delegirani akti iz odstavka 2 se pod pogoji, navedenimi v tem odstavku, sprejmejo za izboljšanje naslednjih razmer:

(a)

Združeno kraljestvo podeli subvencije;

(b)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo konkurenčnega prava ali ga ne uporablja učinkovito;

(c)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo neodvisnega organa za konkurenco ali ga ne ohranja;

(d)

Združeno kraljestvo uporablja standarde na področju varstva delavcev, varnosti, zaščite ali okolja, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

(e)

Združeno kraljestvo uporablja standarde v zvezi z izdajanjem licenc cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom, ki so nižji od standardov, določenih v Uredbi (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(f)

Združeno kraljestvo uporablja standarde v zvezi s kvalifikacijami in usposabljanjem poklicnih voznikov, ki so nižji od standardov, določenih v Uredbi (ES) št. 2003/59/ES;

(g)

Združeno kraljestvo uporablja pravila za zaračunavanje cestnin in obdavčitev, ki odstopajo od pravil iz Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18), ter

(h)

kakršna koli oblika diskriminacije cestnih prevoznikov iz Unije.

4.   Za namene odstavka 1 lahko Komisija zahteva informacije od pristojnih organov Združenega kraljestva ali prevoznikov iz Združenega kraljestva. Če ti ne zagotovijo zahtevanih informacij v razumnem roku, ki ga je določila Komisija, ali predložijo nepopolne informacije, lahko Komisija ravna v skladu z odstavkom 2.

Člen 9

Razširitev uporabe uredb (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009

1.   Za namene prevoza blaga med ozemljem Unije in ozemljem Združenega kraljestva, ki ga opravlja cestni prevoznik v tovornem prometu iz Unije, ki se opira na pravice, ki jih je dodelilo Združeno kraljestvo, kot je navedeno v členu 7 te uredbe, ki so enakovredne pravicam, dodeljenim s to uredbo, se za del potovanja na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja uporablja Uredba (ES) št. 1072/2009.

2.   Za namene prevoza potnikov med ozemljem Unije in ozemljem Združenega kraljestva, ki ga opravlja avtobusni prevoznik iz Unije, ki se opira na pravice, ki jih je dodelilo Združeno kraljestvo, kot je navedeno v členu 7 te uredbe, ki so enakovredne pravicam, dodeljenim s to uredbo, se za del potovanja na ozemlju države članice vstopa ali izstopa uporablja Uredba (ES) št. 1073/2009.

Člen 10

Posvetovanje in sodelovanje

1.   Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1 tega člena, ali katere koli druge informacije, ki so pomembne za izvajanje členov 7 in 8.

Člen 11

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7(2) in 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2019.

2.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta na podlagi člena 7(2) ali 8(2) posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

3.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do navedenega datuma.

Ta uredba se preneha uporabljati 31. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

(4)  Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

(5)  UL L 321, 26.11.2002, str. 13.

(6)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).

(8)  Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

(9)  Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

(11)  Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

(12)  Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59).

(13)  Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27).

(14)  Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L 373, 31.12.1991, str. 26).

(15)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

(16)  Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 28.2.2011, str. 1).

(17)  Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

(18)  Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L 187, 20.7.1999, str. 42).