15.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/84


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/411

z dne 29. novembra 2018

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 15(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 15(1) Direktive (EU) 2015/2366 mora Evropski bančni organ (EBA) vzpostaviti, upravljati in voditi elektronski centralni register, ki vsebuje informacije, kot mu jih uradno sporočijo pristojni organi v skladu z odstavkom 2 navedenega člena.

(2)

Za zagotovitev, da so informacije, ki jih vsebuje elektronski centralni register, pravilno predstavljene, bi moral EBA zagotoviti, da se vnos ali sprememba informacij opravita na varen način. V ta namen bi moral EBA članom osebja pristojnih organov odobriti osebni dostop do aplikacije registra. EBA in pristojni organi, ki so se odločili za samodejno posredovanje informacij organu EBA, bi morali zagotoviti, da se na končnih točkah in med prenosom informacij uporabljajo varne in sorazmerne tehnike šifriranja.

(3)

Ob upoštevanju potrebe, da elektronski centralni register vsebuje standardizirane in usklajene informacije za vse plačilne institucije in institucije za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Uniji, predstavljene v enaki obliki, bi morala aplikacija registra opraviti preverjanje podatkov, preden se kakršna koli informacija, ki jo vnese ali spremeni pristojni organ, javno objavi.

(4)

Potrebno je zagotoviti verodostojnost, celovitost in nezatajljivost informacij, ki jih vsebuje elektronski centralni register. EBA bi zato moral jamčiti, da se informacije varno hranijo ter da so bile vse vnesene ali spremenjene informacije ustrezno zabeležene.

(5)

Da se uporabnikom plačilnih storitev in drugim zainteresiranim stranem omogoči učinkovita uporaba elektronskega centralnega registra, je treba aplikacijo registra razviti na način, ki zagotavlja, da ta deluje na zanesljiv način in je dostopna brez prekinitev.

(6)

Zaželeno je, da lahko uporabniki elektronskega centralnega registra učinkovito iščejo informacije po registru. Zato mora biti omogočeno iskanje informacij na podlagi več različnih iskalnih meril.

(7)

Za izpolnitev potreb plačilne industrije bi moral EBA zagotoviti, da je vsebina registra na voljo za prenos prek standardizirane datoteke. Tako bi se vsem zainteresiranim stranem omogočilo, da samodejno iščejo informacije v tej datoteki.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je EBA predložila Komisiji.

(9)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Notranji uporabniki registra

1.   Za namene te uredbe je notranji uporabnik član osebja pristojnega organa, ki je odgovoren za ročno vnašanje in spreminjanje informacij v elektronskem centralnem registru Evropskega bančnega organa (EBA) (v nadaljnjem besedilu: elektronski centralni register).

2.   Vsak pristojni organ imenuje vsaj dva člana svojega osebja za notranja uporabnika.

3.   Pristojni organi identiteto oseb iz odstavka 2 sporočijo EBA.

Člen 2

Upravljanje registra

EBA upravlja seznam notranjih uporabnikov in jim zagotavlja podrobnosti za avtentikacijo ter pristojnim organom nudi tehnično podporo.

Člen 3

Dostop notranjih uporabnikov

1.   Aplikacija elektronskega centralnega registra je dostopna notranjim uporabnikom samo z uporabo dvofaktorske avtentikacije.

2.   EBA zagotovi privzeto uporabniško ime in geslo ter druge varnostne elemente za notranje uporabnike za omogočanje dostopa do aplikacije elektronskega centralnega registra.

3.   Notranji uporabniki morajo ob prvi prijavi v aplikacijo elektronskega centralnega registra spremeniti svoje privzeto uporabniško ime in geslo.

4.   EBA zagotovi, da uporabljena metoda avtentikacije omogoča identifikacijo vsakega notranjega uporabnika.

5.   EBA zagotovi, da aplikacija elektronskega centralnega registra osebam, ki nimajo dostopa do aplikacije registra ali ki nimajo ustreznih dovoljenj, ne dopušča vnosa ali spreminjanja informacij v elektronskem centralnem registru.

Člen 4

Javni uporabniki

1.   Za namene te uredbe so javni uporabniki elektronskega centralnega registra uporabniki plačilnih storitev in druge zainteresirane strani, ki do elektronskega centralnega registra dostopajo prek spletne strani EBA.

2.   Javni uporabniki lahko dostopajo do elektronskega centralnega registra brez varnostnih elementov za dostop.

3.   Dostop javnih uporabnikov do elektronskega centralnega registra jim omogoča le branje, iskanje in prenos informacij iz registra. Javni uporabniki nimajo pravic za spreminjanje vsebine registra.

4.   Ko javni uporabniki dostopajo do elektronskega centralnega registra, so na spletnem mestu EBA prikazana iskalna merila iz člena 15(1).

POGLAVJE 2

POSREDOVANJE INFORMACIJ S STRANI PRISTOJNEGA ORGANA ORGANU EBA

Člen 5

Posredovanje informacij s strani pristojnega organa organu EBA

1.   Pristojni organi posredujejo EBA informacije, ki jih mora vsebovati elektronski centralni register, in sicer ročno prek spletnega uporabniškega vmesnika ali samodejno prek vmesnika med aplikacijama.

2.   Pristojni organi sporočijo EBA svoj prednostni pristop za posredovanje informacij v skladu z odstavkom 1.

3.   Pristojnim organom, ki so EBA sporočili, da je njihov prednostni pristop samodejno posredovanje informacij, se ročno posredovanje informacij dovoli, če o tem predhodno obvestijo EBA.

4.   Pristojni organi zagotovijo EBA spletno povezavo do njihovega nacionalnega javnega registra. EBA da te spletne povezave na voljo javnosti v svojem elektronskem centralnem registru.

Člen 6

Ročna vnos in spreminjanje informacij

1.   Pristojni organi, ki so se odločili za ročno posredovanje informacij EBA, v spletno aplikacijo elektronskega centralnega registra vnesejo ali v njej spremenijo informacije za svoje države članice. Informacije se vnesejo v obliki, določeni v odstavkih 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/410 (3).

2.   Ročno vnesene ali spremenjene informacije se javno objavijo v elektronskem centralnem registru, potem ko so bile potrjene z aplikacijo tega registra v skladu s členom 8.

3.   Kadar ročno vnesene ali spremenjene informacije niso potrjene z aplikacijo elektronskega centralnega registra, se informacije zavrnejo in ne dajo na voljo javnosti. Notranji uporabnik popravljene informacije ponovno vnese ali spremeni.

4.   EBA na ročno vnesene ali spremenjene informacije v elektronskem centralnem registru vstavi datum in časovni žig. Ta datum in časovni žig kažeta čas zadnje spremembe v registru.

5.   Pristojni organi zagotovijo, da se vse spremembe vsebine njihovih nacionalnih javnih registrov v zvezi z izdajo ali odvzemom dovoljenja ali registracije vnesejo v elektronski centralni register EBA še istega dne.

Člen 7

Samodejno posredovanje informacij

1.   Pristojni organi, ki so se odločili za samodejno posredovanje informacij EBA, posredujejo informacije neposredno iz aplikacij svojih nacionalnih javnih registrov v aplikacijo elektronskega centralnega registra.

2.   EBA in pristojni organi zagotovijo varen prenos informacij med aplikacijami njihovih zadevnih registrov, da zaščitijo verodostojnost, celovitost in nezatajljivost posredovanih informacij, pri čemer uporabijo močne in splošno priznane tehnike šifriranja.

3.   Pristojni organi v eni paketni datoteki s skupnim standardom in strukturirano obliko (v nadaljnjem besedilu: paketna datoteka) posredujejo EBA celoten sklop informacij iz odstavkov 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/410, ki jih vsebujejo njihovi nacionalni javni registri.

4.   Paketna datoteka se posreduje vsaj enkrat vsak dan, ko pride do spremembe vsebine nacionalnega javnega registra.

5.   Če pristojni organi spremenijo vsebino svojih nacionalnih javnih registrov v zvezi z izdajo ali odvzemom dovoljenja ali registracije in teh sprememb ne morejo posredovati samodejno, jih še isti dan vnesejo ročno.

6.   EBA pristojnim organom omogoči, da enkrat na dan posredujejo paketno datoteko ne glede na to, ali je bila vsebina njihovih nacionalnih javnih registrov spremenjena.

7.   Informacije, ki se samodejno posredujejo elektronskemu centralnemu registru, so v registru javno dostopne takoj, ko je to mogoče, potem ko aplikacija elektronskega centralnega registra obdela in potrdi paketno datoteko v skladu s členom 8 ter najpozneje do konca dne, na katerega je bila paketna datoteka obdelana in potrjena. Vsi podatki, ki jih je pristojni organ predhodno posredoval ali ročno vnesel in ki so javno dostopni v elektronskem centralnem registru, se nadomestijo z naknadno posredovanimi informacijami tega pristojnega organa.

8.   EBA pristojnim organom ne dovoli, da bi posredovali novo paketno datoteko, preden prejmejo rezultat potrditve predhodno poslane paketne datoteke.

9.   Če aplikacija elektronskega centralnega registra ne potrdi samodejno posredovanih informacij, se celoten sklop informacij v paketni datoteki zavrne in ne da na voljo javnosti v tem registru.

10.   EBA na informacije, ki so samodejno prenesene v aplikacijo elektronskega centralnega registra, vstavi datum in časovni žig. Ta datum in časovni žig kažeta čas zadnje sinhronizacije med elektronskim centralnim registrom in nacionalnimi javnimi registri.

Člen 8

Potrditev informacij

1.   Aplikacija elektronskega centralnega registra potrdi informacije, ki jih pristojni organi posredujejo EBA, da se preprečijo kakršne koli manjkajoče informacije ali podvajanje informacij.

2.   Da se preprečijo kakršne koli manjkajoče informacije, aplikacija elektronskega centralnega registra izvede potrditev podatkov v poljih, ki jih pristojni organi izpolnijo ali posredujejo EBA, razen v polju za trgovsko ime fizične ali pravne osebe.

3.   Da bi se izognili podvajanju informacij, aplikacija registra izvede potrditev podatkov za vsako od naslednjih polj:

(a)

za plačilne institucije, fizične ali pravne osebe, ki jim je bila odobrena izjema iz člena 32 Direktive (EU) 2015/2366, ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih, institucije za izdajo elektronskega denarja, pravne osebe, ki jim je bilo odobreno izvzetje iz člena 9 Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), institucije iz točk (4) do (23) člena 2(5) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter osebe, ki sta jim bila dovoljenje ali registracija odvzeta:

(i)

nacionalna identifikacijska številka;

(ii)

ustrezno vrsto fizične ali pravne osebe, kot je navedena v odstavkih 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/410;

(iii)

datum izdaje dovoljenja ali registracije;

(b)

za zastopnike plačilnih institucij, fizičnih ali pravnih oseb, ki jim je bila odobrena izjema iz člena 32 Direktive (EU) 2015/2366, ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih, institucije za izdajo elektronskega denarja in pravne osebe, ki jim je bilo odobreno izvzetje iz člena 9 Direktive 2009/110/ES:

(i)

nacionalna identifikacijska številka zastopnika;

(ii)

nacionalna identifikacijska številka fizične ali pravne osebe, v imenu katere zastopnik opravlja plačilne storitve;

(iii)

datum registracije;

(c)

za ponudnike storitev, ki opravljajo storitve iz točk (i) in (ii) točke (k) in točke (l) člena 3 Direktive (EU) 2015/2366:

(i)

nacionalna identifikacijska številka ponudnika storitve;

(ii)

izvzetje, na podlagi katerega ponudnik storitev izvaja svoje dejavnosti;

(iii)

datum registracije.

4.   Če se je status dovoljenja ali registracije fizične ali pravne osebe, ki ima zastopnike, ki v njenem imenu opravljajo plačilne storitve, spremenil iz „odobreno“ ali „registrirano“ v „odvzeto“, aplikacija elektronskega centralnega registra ne izvede potrditve podatkov o zastopnikih, povezanih s to osebo.

5.   Pristojni organi prejmejo odgovor aplikacije elektronskega centralnega registra o rezultatu postopka potrditve podatkov takoj, ko je mogoče, ter na jasen in nedvoumen način. Rezultat potrditve podatkov vključuje tudi odstotek spremenjene vsebine predhodno posredovanih informacij.

6.   Kadar posredovane informacije niso potrjene, EBA v svojem odgovoru pristojnim organom navede vse razloge za zavrnitev.

7.   V primeru, da je potrditev zavrnjena in se spremembe vsebine nacionalnega javnega registra nanašajo na odobritev ali odvzem dovoljenja ali registracije, pristojni organi, ki informacije posredujejo samodejno, do konca dne, ko je bila potrditev zavrnjena, posredujejo popravljeno ali posodobljeno paketno datoteko s celotnim sklopom informacij ali ročno vnesejo nove spremembe vsebine njihovih nacionalnih javnih registrov v zvezi z izdajo ali odvzemom dovoljenja ali registracije.

8.   Za namene potrjevanja nacionalnih identifikacijskih številk pristojni organi sporočijo EBA vrste in oblike nacionalnih identifikacijskih številk, ki jih uporabljajo v svojih nacionalnih registrih.

9.   Aplikacija elektronskega centralnega registra pristojnim organom omogoči, da zastopnika več kot enkrat vnesejo v register, če zastopnik opravlja plačilne storitve v imenu več kot ene fizične ali pravne osebe. Vsak vnos se obravnava kot ločen zapis.

Člen 9

Informacije o zastopnikih

1.   EBA in pristojni organi zagotovijo, da so zastopniki, vneseni v elektronski centralni register, povezani s fizično ali pravno osebo, v imenu katere opravljajo plačilne storitve.

2.   Če se je status dovoljenja ali registracije fizične ali pravne osebe, ki ima zastopnike, ki v njenem imenu opravljajo plačilne storitve, spremenil iz „odobreno“ ali „registrirano“ v „odvzeto“, se status zastopnika, povezanega s fizično ali pravno osebo spremeni iz „dejaven“ v „nedejaven“.

Člen 10

Odgovornost pristojnih organov

1.   Pristojni organi so odgovorni za točnost informacij, ki se vnesejo ročno ali posredujejo samodejno v aplikacijo elektronskega centralnega registra o fizičnih ali pravnih osebah, ki jim izdajo dovoljenje ali jih registrirajo, ter o zastopnikih in ponudnikih storitev, ki opravljajo storitve iz točk (i) in (ii) točke (k) in točke (l) člena 3 Direktive (EU) 2015/2366, in so navedeni v njihovih nacionalnih javnih registrih.

2.   Aplikacija elektronskega centralnega registra omogoča notranjim uporabnikom in aplikacijam nacionalnih javnih registrov, da vnesejo ali spremenijo informacije, za katere je odgovoren njihov zadevni pristojni organ.

3.   Pristojni organi ne morejo spremeniti informacij, za katere so odgovorni drugi pristojni organi.

4.   Pristojni organi ne morejo vnesti informacij o plačilnih institucijah, fizičnih ali pravnih osebah, ki jim je bila odobrena izjema iz člena 32 Direktive (EU) 2015/2366, in njihovih zastopnikih, ponudnikih storitev zagotavljanja informacij o računih, institucijah iz točk od (4) do (23) člena 2(5) Direktive 2013/36/EU, institucijah za izdajo elektronskega denarja, pravnih osebah, ki jim je bilo odobreno izvzetje iz člena 9 Direktive 2009/110/ES, in njihovih zastopnikih ter ponudnikih storitev, ki opravljajo storitve iz točk (i) in (ii) točke (k) in točke (l) člena 3 Direktive (EU) 2015/2366, s sedežem v drugi državi članici gostiteljici.

POGLAVJE 3

NEFUNKCIONALNE ZAHTEVE

Člen 11

Varnostne zahteve

1.   Podatki aplikacije elektronskega centralnega registra se varnostno kopirajo, varnostne kopije pa se shranijo za ponovno vzpostavitev delovanja po sesutju sistema.

2.   Če se odkrijejo kakršne koli varnostne težave, lahko EBA nemudoma ustavi delovanje aplikacije elektronskega centralnega registra in prepreči vsakršen dostop do strežnika.

3.   Aplikacija elektronskega centralnega registra lahko vzpostavi ponovno delovanje po sesutju brez zamude in nadaljuje svoje normalno delovanje.

4.   Če aplikacija elektronskega centralnega registra ne deluje in ne more obdelati paketnih datotek, ki jih posredujejo pristojni organi, ta aplikacija, potem ko se ponovno vzpostavi normalno delovanje, obdela najnovejše datoteke, ki jih je posredoval posamezen pristojni organ.

5.   EBA pristojne organe obvesti o vseh okvarah ali prekinitvah delovanja aplikacije elektronskega centralnega registra.

6.   Kadar okvara aplikacije elektronskega centralnega registra vpliva na obdelavo paketne datoteke, ki jo posreduje pristojni organ, EBA pristojni organ zaprosi, da posreduje novo paketno datoteko. Če pristojni organ tega ne more storiti, zaprosi EBA, da zahtevane podatke vrne v različico, ki je bila predložena z zadnjo potrjeno paketno datoteko pred okvaro.

7.   EBA razvije svoj register v skladu z mednarodnimi standardi za kibernetsko varnost.

Člen 12

Zahteve glede razpoložljivosti in učinkovitosti

1.   Elektronski centralni register lahko sprejme in obravnava prvotni sklop podatkov, ki so trenutno v javnih registrih, ki jih vodijo pristojni organi.

2.   Aplikacija elektronskega centralnega registra lahko sprejme in obravnava povečano količino informacij, ki jih prejme od pristojnih organov. Takšno povečanje ne vpliva na razpoložljivost registra.

3.   EBA zagotovi, da je elektronski centralni register na voljo takoj, ko se ponovno vzpostavi normalno delovanje po vsakršni okvari aplikacije registra.

4.   Samodejno posredovanje informacij iz člena 7 ne vpliva na razpoložljivost elektronskega centralnega registra.

5.   EBA z objavo na svoji spletni strani obvesti javne uporabnike o vsaki nerazpoložljivosti elektronskega centralnega registra, o razlogih za to nerazpoložljivost ter o ponovni vzpostavitvi delovanja registra.

Člen 13

Zahteve za vodenje registra in njegovo podporo

1.   EBA spremlja delovanje aplikacije registra, analizira njeno delovanje in po potrebi uvede spremembe za zagotovitev, da aplikacija izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

2.   EBA spremlja redno posredovanje in posodabljanje informacij v elektronskem centralnem registru, ki ga izvajajo pristojni organi.

3.   EBA redno pregleduje primernost nefunkcionalnih zahtev iz tega poglavja.

4.   EBA pristojnim organom nudi podporo v zvezi z delovanjem elektronskega centralnega registra. EBA v ta namen vzpostavi funkcijo v aplikaciji registra, ki pristojnim organom omogoča, da oddajo poizvedbo. EBA vse takšne poizvedbe postavi v vrstni red.

5.   EBA brez nepotrebnega odlašanja odgovori na poizvedbe iz odstavka 4 do konca dneva, ko je bila poizvedba vložena. EBA odgovori na poizvedbe v vrstnem redu njihovega prejema.

6.   EBA pristojnim organom zagotovi testno okolje in podporo za to tehnično okolje.

7.   EBA vzpostavi namenski kanal za sporočanje incidentov v zvezi z delovanjem elektronskega centralnega registra.

Člen 14

Revizijska sled

1.   Elektronski centralni register omogoča beleženje vseh informacij, ki jih pristojni organi posredujejo EBA.

2.   Elektronski centralni register omogoča beleženje vseh samodejnih ali ročnih dejanj, ki jih izvedejo aplikacije nacionalnih javnih registrov oziroma notranji uporabniki, ter čas, ko so bila ta dejanja izvedena.

3.   EBA lahko dostopa do podatkov, zabeleženih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

4.   EBA lahko iz podatkov, zabeleženih v skladu z odstavkoma 1 in 2, pripravi poročila, ki mu omogočajo spremljanje in razlago informacij, ki jih posredujejo pristojni organi.

POGLAVJE 4

DOSTOP DO INFORMACIJ

Člen 15

Iskanje informacij

1.   Elektronski centralni register omogoča uporabnikom registra, da iščejo informacije po registru na podlagi različnih iskalnih meril, vključno z vsakim od naslednjih:

(a)

ustrezno vrsto fizične ali pravne osebe, kot je navedena v odstavkih 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/410;

(b)

ime oziroma naziv fizične ali pravne osebe;

(c)

nacionalna identifikacijska številka fizične ali pravne osebe;

(d)

ime pristojnega organa, ki je odgovoren za vodenje nacionalnega javnega registra;

(e)

država, v kateri ima sedež fizična ali pravna oseba;

(f)

mesto, v katerem ima sedež fizična ali pravna oseba;

(g)

opravljene plačilne storitve in storitve v zvezi z elektronskim denarjem;

(h)

država članica gostiteljica, v kateri plačilna institucija, institucija za izdajo elektronskega denarja ali ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih, ki ima dovoljenje ali je registriran, opravlja storitve ali sporoči, da namerava opravljati storitve;

(i)

plačilne storitve in storitve v zvezi z elektronskim denarjem, opravljene v državi članici gostiteljici;

(j)

status dovoljenja ali registracije;

(k)

datum izdaje dovoljenja ali registracije;

(l)

datum odvzema dovoljenja ali registracije.

2.   Elektronski centralni register izvede iskanje informacij, kadar se vnese vsaj eno od iskalnih meril.

3.   Elektronski centralni register uporabnikom omogoča, da uporabljajo katero koli kombinacijo meril iz odstavka 1.

4.   Elektronski centralni register uporabnikom omogoča, da informacije iz točk (a), (d), (e) in (j) odstavka 1 izberejo iz spustnega menija.

5.   Elektronski centralni register uporabnikom omogoča, da iskalna merila iz točk (g), (h) in (i) odstavka 1 izberejo iz menija z več izbirami.

6.   EBA poskrbi, da lahko uporabniki registra pri iskanju uporabljajo simbole ali znake, ki nadomeščajo posamezne znake in/ali besede (iskanja z nadomestnimi znaki), da se tako poveča obseg iskanja.

7.   EBA z objavo informacij na svojem spletnem mestu uporabnike registra obvesti, kako uporabljati simbole iz odstavka 6.

Člen 16

Prikaz rezultatov iskanja

1.   Elektronski centralni register kot zadetke iskanja prikaže vse fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo iskalna merila, ki jih je vnesel uporabnik registra.

2.   Prikazane informacije v zvezi z fizičnimi in pravnimi osebami vključujejo naslednje:

(a)

ime osebe;

(b)

nacionalno identifikacijsko številko osebe;

(c)

državo, v kateri ima sedež;

(d)

mesto, v katerem ima sedež;

(e)

ustrezno vrsto fizične ali pravne osebe, kot je navedena v odstavkih 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/410;

(f)

opravljene plačilne storitve in storitve v zvezi z elektronskim denarjem.

3.   Pri izbiri imena fizične ali pravne osebe iz prikazanih rezultatov iskanja, se za zadevno osebo prikažejo informacije iz odstavkov 2 do 9 člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/410, vključno z zadnjima datumom in časovnim žigom, ki ju vstavi EBA.

4.   Zastopniki so prikazani kot ločen zapis in kot del evidence fizične ali pravne osebe, v imenu katere opravljajo plačilne storitve.

5.   EBA v elektronskem centralnem registru točno prikaže informacije, ki jih posredujejo pristojni organi, in zagotovi, da so prikazane informacije popolne.

Člen 17

Prenos informacij

1.   EBA poskrbi, da je vsebina elektronskega centralnega registra na voljo javnim uporabnikom registra za ročni in samodejni prenos s kopiranjem vsebine v standardizirano datoteko.

2.   EBA vsaj dvakrat na dan posodobi standardizirano datoteko iz odstavka 1 v vnaprej določenih časovnih presledkih. EBA razkrije vnaprej določene časovne presledke za take posodobitve.

POGLAVJE 6

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 35.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/410 z dne 29. novembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 20 tega Uradnega lista).

(4)  Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).