13.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/397

z dne 19. decembra 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 11(15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, tj. 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Zahteva po izmenjavi zavarovanja s premoženjem iz Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS ne upošteva možnosti, da država članica izstopi iz Unije. Izzivi, s katerimi se soočajo tiste stranke v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC, katerih nasprotne stranke imajo sedež v Združenem kraljestvu, so neposredna posledica dogodka, na katerega ne morejo vplivati, in zaradi katerega so lahko v slabšem položaju v primerjavi z drugimi nasprotnimi strankami v Uniji.

(3)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/2251 (2) so določeni različni datumi uporabe postopkov za izmenjavo zavarovanja s premoženjem za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa, odvisno od kategorije nasprotne stranke v teh pogodbah.

(4)

Nasprotne stranke ne morejo predvideti, kakšen bo status nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu ali v kakšnem obsegu bo ta nasprotna stranka še naprej lahko zagotavljala nekatere storitve nasprotnim strankam s sedežem v Uniji. Da bi rešile to situacijo, bodo nasprotne stranke morda želele prenoviti pogodbo z zamenjavo nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko v državi članici.

(5)

Preden sta se začeli uporabljati Uredba (EU) št. 648/2012 in Delegirana uredba (EU) 2016/2251, nasprotnim strankam v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa ni bilo treba izmenjati zavarovanja s premoženjem, dvostranski posli torej niso bili zavarovani oziroma so bili zavarovani prostovoljno. Če bi zaradi upoštevanja izstopa Združenega kraljestva iz Unije morali nasprotni stranki pri prenovitvi svojih pogodb uvesti izmenjavo zavarovanja s premoženjem, nasprotna stranka, ki bo ostala v Uniji, morda ne bo pristala na prenovitev.

(6)

Za zagotovitev nemotenega delovanja trga in enakih konkurenčnih pogojev za nasprotne stranke s sedežem v Uniji bi morale imeti nasprotne stranke možnost, da nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu zamenjajo z nasprotnimi strankami s sedežem v državi članici, ne da bi pri tem morale izmenjati zavarovanje s premoženjem za te prenovljene pogodbe. Datum, po katerem bi se morala od njih zahtevati izmenjava zavarovanja s premoženjem za prenovitev teh pogodb, bi moral biti 12 mesecev po datumu začetka te uredbe o spremembi.

(7)

Delegirano uredbo (EU) 2016/2251 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki so jih Komisiji predložili Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(9)

Udeležencem na trgu je treba čim prej olajšati izvajanje učinkovitih rešitev. Zato so Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge analizirali morebitne s tem povezane stroške in koristi, vendar niso izvedli odprtega javnega posvetovanja v skladu z drugim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3), drugim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter drugim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Iz istega razloga bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(10)

Ta uredba bi morala začeti veljati čim prej in bi se morala začeti uporabljati šele dan po tem, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, razen če je do takrat začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ali pa je bilo podaljšano dveletno obdobje iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251

Člen 35 Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 35

Prehodne določbe

Nasprotne stranke iz člena 11(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 lahko še naprej uporabljajo postopke obvladovanja tveganja, ki so vzpostavljeni na datum začetka uporabe te uredbe, v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa, sklenjenimi ali prenovljenimi med 16. avgustom 2012 in zadevnimi datumi začetka uporabe te uredbe.

Nasprotne stranke iz člena 11(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 lahko še naprej uporabljajo postopke obvladovanja tveganja. ki so vzpostavljeni 14. marca 2019, v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa so bile sklenjene ali prenovljene pred zadevnimi datumi začetka uporabe te uredbe, kot so določeni v členih 36, 37 in 38 te uredbe ali 14. marca 2019, kar je prej;

(b)

pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko s sedežem v državi članici;

(c)

pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa so prenovljene med datumom, ki sledi datumu, ko pravo Unije preneha veljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, ter poznejšim izmed naslednjih datumov:

(i)

zadevni datumi začetka uporabe, kot so določeni v členih 36, 37 in 38 te uredbe, ali

(ii)

12 mesecev od datuma, ki sledi datumu, na katerega pravo Unije preneha veljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne en dan po datumu, na katerega Pogodbi prenehata veljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Vendar se ta uredba ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

do tega datuma je začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

(b)

sprejeta je bila odločitev o podaljšanju dveletnega obdobja iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 340, 15.12.2016, str. 9).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(4)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(5)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).