22.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/125


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/364

z dne 13. decembra 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 5(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna oblika vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov, vloženih pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA), bi morala zagotoviti, da se temu organu predložijo vse informacije, ki se zahtevajo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/359 (2), in da jih ta brez težav identificira.

(2)

Za lažjo identifikacijo informacij, ki jih predloži repozitorij sklenjenih poslov, bi moral imeti vsak dokument v vlogi edinstveno referenčno številko.

(3)

V skladu s členom 1(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/359 mora repozitorij sklenjenih poslov, ki vlaga vlogo, kadar meni, da zahteva iz Delegirane uredbe (EU) 2019/359 zanj ne velja, to zahtevo v svoji vlogi jasno navesti in razložiti, zakaj zanj ne velja. Navedene zahteve in razlage bi morale biti v vlogi za registracijo ali za razširitev obsega registracije jasno razpoznavne.

(4)

Vse informacije, predložene ESMA v vlogi repozitorija sklenjenih poslov za registracijo ali za razširitev obsega registracije, bi bilo treba predložiti na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v Direktivi 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), da bi se omogočilo njihovo shranjevanje za prihodnjo uporabo in reprodukcijo.

(5)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložil Evropski komisiji v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(6)

ESMA je o teh osnutkih izvedbenih tehničnih standardov opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika vloge za registracijo in razširitev obsega registracije

1.   Vloga za registracijo ali razširitev obsega registracije se predloži v obliki, ki je določena v Prilogi.

2.   Repozitorij sklenjenih poslov dodeli vsakemu dokumentu, ki ga predloži, edinstveno referenčno številko in jasno opredeli, na katero konkretno zahtevo v Delegirani uredbi (EU) 2019/359 se dokument nanaša.

3.   V vlogi za registracijo ali razširitev obsega registracije so jasno navedeni razlogi, zakaj informacije, ki se nanašajo na določeno zahtevo, niso predložene.

4.   Vloga za registracijo ali za razširitev obsega registracije se predloži na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v členu 2(1)(m) Direktive 2009/65/ES.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (glej stran 45 tega Uradnega lista).

(3)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA

OBLIKA VLOGE ZA REGISTRACIJO ALI RAZŠIRITEV OBSEGA REGISTRACIJE REPOZITORIJA SKLENJENIH POSLOV

SPLOŠNE INFORMACIJE

Datum vloge

 

Popolno ime repozitorija sklenjenih poslov

 

Uradni naslov repozitorija sklenjenih poslov

 

Vrste poslov financiranja z vrednostnimi papirji, za registracijo katerih zaproša repozitorij sklenjenih poslov

 

Ime osebe, odgovorne za vlogo

 

Kontaktni podatki osebe, odgovorne za vlogo

 

Ime oseb, ki so pri repozitoriju sklenjenih poslov odgovorne za skladnost s predpisi ali so vključene v ocene skladnosti

 

Kontaktni podatki oseb, ki so pri repozitoriju sklenjenih poslov odgovorne za skladnost s predpisi ali so vključene v ocene skladnosti

 

Identifikacija vseh obvladujočih ali odvisnih podjetij

 


SKLICI NA DOKUMENTE (1)

 

Člen Delegirane uredbe (EU) 2019/359

Edinstvena referenčna številka dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavje/oddelek/stran dokumenta, v katerem so navedene informacije, ali razlog, zakaj informacije niso navedene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za vse informacije, ki se zahtevajo v Delegirani uredbi (EU) 2019/359, z izjemo točk (a), (c) in (g) člena 1.