19.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/282

z dne 15. februarja 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za predložitev ponudb

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 28 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 (3) je začela prodajo posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom. Na začetku je določala dva delna javna razpisa na mesec, razen za avgust in december.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/472 (4) je spremenila Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080 tako, da je zmanjšala število obdobij, v katerih se lahko predložijo ponudbe, na eno na mesec ter ukinila določbo o takem obdobju avgusta.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/995 (5) je spremenila Uredbo 2016/2080 tako, da je povečala število obdobij, v katerih se lahko predložijo ponudbe, na dve na mesec ter uvedla določbo o takem obdobju avgusta.

(4)

Zaradi te večje pogostosti so se prodale znatne količine posnetega mleka v prahu iz zalog tega mleka iz javne intervencije, s čimer so se razpoložljive količine zmanjšale na malo nad 22 000 ton.

(5)

Glede na obseg razpoložljive količine in za zmanjšanje upravnega bremena je primerno ponovno zmanjšati število obdobij, v katerih se lahko predložijo ponudbe, na eno na mesec.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Obdobja, v katerih se lahko predložijo ponudbe za poznejše delne javne razpise, se začnejo prvi delovni dan po izteku prejšnjega obdobja. Končajo se ob 11.00 (po bruseljskem času) na tretji torek v mesecu. Vendar se obdobje avgusta konča ob 11.00 (po bruseljskem času) na četrti torek, decembra pa ob 11.00 (po bruseljskem času) na drugi torek. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11.00 (po bruseljskem času) predhodni delovni dan.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/472 z dne 15. marca 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za predložitev ponudb (UL L 73, 18.3.2017, str. 5).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/995 z dne 12. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za predložitev ponudb (UL L 178, 16.7.2018, str. 4).