13.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/249

z dne 12. februarja 2019

o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje 2020–2022

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 732/2008 (1) ter zlasti člena 8(3) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za splošne preferenciale v smislu člena 39 Uredbe (EU) št. 978/2012,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 se tarifni preferenciali v okviru splošnega režima splošne sheme preferencialov (GSP) za izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz države upravičenke do GSP opustijo, kadar povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz te države upravičenke do GSP v Unijo tri zaporedna leta presega prage, navedene v Prilogi VI k navedeni uredbi.

(2)

V skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 in na podlagi trgovinske statistike za koledarska leta 2012–2014 je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/330 (2) določen seznam oddelkov izdelkov, pri katerih so bili tarifni preferenciali opuščeni od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019.

(3)

V skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 978/2012 Komisija vsaka tri leta pregleda navedeni seznam in sprejme izvedbeni akt, da bi opustila ali ponovno vzpostavila tarifne preferenciale.

(4)

Revidirani seznam bi moral veljati tri leta, in sicer od 1. januarja 2020. Seznam temelji na trgovinski statistiki za koledarska leta 2015–2017, kot je bila na voljo 1. septembra 2018, in upošteva uvoz iz držav upravičenk do GSP iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012, kot je veljala na navedeni datum. Vendar vrednost uvoza iz držav upravičenk do GSP, ki od 1. januarja 2020 ne uživajo več ugodnosti tarifnih preferencialov iz točke (b) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 978/2012, ni upoštevana –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam izdelkov iz oddelkov GSP, za katere se opustijo tarifni preferenciali iz člena 7 Uredbe (EU) št. 978/2012 v zvezi z zadevnimi državami upravičenkami do GSP, je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 303, 31.10.2012, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/330 z dne 8. marca 2016 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 62, 9.3.2016, str. 9).


PRILOGA

Seznam oddelkov GSP, za katere se opustijo tarifni preferenciali iz člena 7 Uredbe (EU) št. 978/2012 v zvezi z zadevno državo upravičenko do GSP:

 

Stolpec A: ime države

 

Stolpec B: oddelek GSP (člen 2(j) uredbe GSP)

 

Stolpec C: poimenovanje

A

B

C

Indija

S-6a

Anorganske in organske kemikalije

S-11a

Tekstil

S-14

Biseri in plemenite kovine

S-15a

Železo, jeklo ter izdelki iz železa in jekla

S-15b

Navadne kovine (razen železa in jekla), izdelki iz navadnih kovin (razen izdelkov iz železa in jekla)

S-17a

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila

S-17b

Motorna vozila, kolesa, zrakoplovi, vesoljska vozila, ladje in čolni

Indonezija

S-1a

Žive živali in živalski izdelki, razen rib

S-3

Živalska ali rastlinska olja, maščobe in voski

S-5

Mineralni proizvodi

S-9a

Les in lesni izdelki, lesno oglje

Kenija

S-2a

Žive rastline in cvetličarski izdelki