11.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/237

z dne 8. februarja 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 28

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 12. oktobra 2017 objavil dokument Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (spremembe MRS 28) v okviru rednega postopka izboljševanja, katerega cilj je poenostaviti in pojasniti zadevne standarde. Namen sprememb je pojasniti, da se zahteve glede oslabitev iz Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MRSP) 9 Finančni instrumenti uporabljajo za dolgoročne deleže v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih.

(3)

Po posvetovanju z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje Komisija ugotavlja, da spremembe Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige izpolnjujejo merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se Mednarodni računovodski standard (MRS) 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Podjetja začnejo uporabljati spremembe iz člena 1 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2019 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih

(Spremembe MRS 28)

Spremembe MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige

Dodajo se 14A. člen in 45G.–45K. členi, 41. člen pa se črta.

KAPITALSKA METODA

14A

Podjetje uporablja MSRP 9 tudi za druge finančne instrumente v pridruženem podjetju ali skupnem podvigu, za katere se ne uporablja kapitalska metoda. Ti vključujejo dolgoročne deleže, ki so vsebinsko del čistih finančnih naložb podjetja v pridruženo podjetje ali skupni podvig (glej 38. člen). Podjetje za takšne dolgoročne deleže uporabi MSRP 9 preden uporabi 38. člen ter 40.–43. člen tega standarda. Pri uporabi MSRP 9 podjetje ne upošteva nobenih prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih deležev, ki so posledica uporabe tega standarda.

UPORABA KAPITALSKE METODE

41.

[črtano]

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI IN PREHOD

45G

Z dokumentom Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, izdanim oktobra 2017, se doda 14A. člen in črta 41. člen. Podjetje uporabi te spremembe za nazaj v skladu z MRS 8 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje, razen kot je določeno v 45H.–45K. členu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje te spremembe uporablja prej, mora ta podatek razkriti.

45H

Podjetje, ki spremembe iz 45G. člena prvič uporabi istočasno kot prvič uporabi MSRP 9, mora za dolgoročne deleže, opisane v 14A. členu, uporabiti zahteve glede prehoda iz MSRP 9.

45I

Podjetje, ki spremembe iz 45G. člena prvič uporabi zatem, ko prvič uporabi MSRP 9, mora za dolgoročne deleže uporabiti zahteve glede prehoda iz MSRP 9, ki so nujne za upoštevanje zahtev iz 14A. člena. V ta namen se sklicevanja na datum začetka uporabe v MSRP 9 razumejo kot sklicevanja na začetek letnega poročevalskega obdobja, v katerem podjetje prvič uporabi spremembe (datum začetka uporabe sprememb). Podjetju ni treba opraviti preračunov za prejšnja obdobja, da bi se upoštevala uporaba teh sprememb. Podjetje lahko opravi preračun za prejšnja obdobja samo, če je to mogoče brez uporabe ugotovitev za nazaj.

45J

Pri prvi uporabi sprememb iz 45G. člena podjetju, ki uporablja začasno oprostitev od MSRP 9 v skladu z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ni treba opraviti preračunov za prejšnja obdobja, da bi se upoštevala uporaba sprememb. Podjetje lahko opravi preračun za prejšnja obdobja samo, če je to mogoče brez uporabe ugotovitev za nazaj.

45K

Če podjetje na datum začetka uporabe sprememb ne opravi preračunov za prejšnja obdobja v skladu s 45I. ali 45J. členom, mora v začetnem zadržanem dobičku (ali drugi sestavini lastniškega kapitala, če je ustrezno) pripoznati vsako razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo dolgoročnih deležev, opisanih v 14A. členu na ta datum, in

(b)

knjigovodsko vrednostjo teh dolgoročnih deležev na ta datum.