31.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/145

z dne 30. januarja 2019

o popravku nizozemske različice Uredbe (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1) in zlasti člena 26(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nizozemska jezikovna različica Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 (2) vsebuje napako v vnosih 13.8.1 in 13.8.2 dela C Priloge v zvezi s sklicevanjem na sestavine krme, ki se navedejo. Napačno sklicevanje na „vlago“ namesto na „kalij“ vpliva na obseg nekaterih obveznosti nosilcev dejavnosti.

(2)

Nizozemsko jezikovno različico Uredbe (EU) št. 68/2013 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L 29, 30.1.2013, str. 1).