30.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/138

z dne 29. januarja 2019

o spremembi uredb (ES) št. 1356/2004, (ES) št. 1464/2004, (ES) št. 786/2007, (ES) št. 971/2008, (EU) št. 1118/2010, (EU) št. 169/2011, izvedbenih uredb (EU) št. 888/2011 in (EU) št. 667/2013 v zvezi z imenom imetnika dovoljenja za krmne dodatke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) ter zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2) sta bila natrijev monenzin in narazin z uredbama Komisije (ES) št. 1356/2004 (3) oziroma (ES) št. 1464/2004 (4) odobrena kot krmna dodatka.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta so bila izdana dovoljenja za endo-1,4-beta-mananazo in diklazuril kot krmna dodatka, in sicer z uredbami Komisije (ES) št. 786/2007 (5), (ES) št. 971/2008 (6), (EU) št. 1118/2010 (7), (EU) št. 169/2011 (8) oziroma izvedbenima uredbama Komisije (EU) št. 888/2011 (9), (EU) št. 667/2013 (10).

(3)

Imetnik dovoljenja Eli Lilly and Company Ltd je vložil zahtevek v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003, v katerem je predlagal spremembo imena imetnika dovoljenja za zadevne krmne dodatke.

(4)

Imetnik dovoljenja trdi, da ima Elanco GmbH, ki je oddelek podjetja Eli Lilly and Company Ltd., z učinkom od 30. marca 2018 pravico trženja zadevnih dodatkov. Imetnik dovoljenja je predložil ustrezne podatke, ki podpirajo njegovo zahtevo.

(5)

Predlagana sprememba pogojev dovoljenja je povsem upravnega značaja in ne vključuje nove ocene zadevnih dodatkov. Evropska agencija za varnost hrane je bila obveščena o zahtevku.

(6)

Da bi se Elanco GmbH omogočilo, da izkoristi svoje pravice trženja, je treba spremeniti pogoje zadevnih dovoljenj.

(7)

Uredbe (ES) št. 1356/2004, (ES) št. 1464/2004, (ES) št. 786/2007, (ES) št. 971/2008, (EU) št. 1118/2010, (EU) št. 169/2011 ter izvedbeni uredbi (EU) št. 888/2011 in (EU) št. 667/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo sprememb, uvedenih s to uredbo, je ustrezno dovoliti prehodno obdobje, v katerem se lahko porabijo obstoječe zaloge.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1356/2004

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (ES) št. 1356/2004 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 1464/2004

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (ES) št. 1464/2004 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 3

Sprememba Uredbe (ES) št. 786/2007

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (ES) št. 786/2007 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 4

Sprememba Uredbe (ES) št. 971/2008

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (ES) št. 971/2008 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 5

Sprememba Uredbe (EU) št. 1118/2010

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (EU) št. 1118/2010 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 6

Sprememba Uredbe (EU) št. 169/2011

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (EU) št. 169/2011 se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 7

Sprememba Uredbe (EU) št. 888/2011

V drugem stolpcu Priloge k Uredbi (EU) št. 888/2011 se besede „Eli Lilly and Company Ltd“ nadomestijo z besedami „Elanco GmbH“.

Člen 8

Sprememba Uredbe (EU) št. 667/2013

Uredba (EU) št. 667/2013 se spremeni:

(1)

V naslovu se besede „Eli Lilly and Company Ltd“ nadomestijo z besedami „Elanco GmbH“;

(2)

V drugem stolpcu Priloge se besede „Eli Lilly and Company Limited“ nadomestijo z besedama „Elanco GmbH“.

Člen 9

Prehodni ukrep

Natrijev monenzin, narazin, endo-1,4-beta-mananaza in diklazuril, proizvedeni in označeni pred datumom začetka veljavnosti te uredbe v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred tem datumom, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zalog.“

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1356/2004 z dne 26. julija 2004 o dovoljenju dodatka „Elancoban“ v krmi iz skupine kokcidiostatikov in druge zdravilne učinkovine za obdobje desetih let (UL L 251, 27.7.2004, str. 6).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1464/2004 z dne 17. avgusta 2004 o odobritvi dodatka „Monteban“ v krmi, ki spada v skupino kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi, za obdobje desetih let (UL L 270, 18.8.2004, str. 8).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 786/2007 z dne 4. julija 2007 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-mananazo EC 3.2.1.78 (Hemicell) kot krmnega dodatka (UL L 175, 5.7.2007, str. 8).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 971/2008 z dne 3. oktobra 2008 o novi uporabi kokcidiostatika kot dodatka v živalski krmi (UL L 265, 4.10.2008, str. 3).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1118/2010 z dne 2. decembra 2010 o izdaji dovoljenja za diklazuril kot krmni dodatek za piščance za pitanje (imetnik dovoljenja Janssen Pharmaceutica N.V.) ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2430/1999 (UL L 317, 3.12.2010, str. 5).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 169/2011 z dne 23. februarja 2011 o izdaji dovoljenja za diklazuril kot krmni dodatek za pegatke (imetnik dovoljenja Janssen Pharmaceutica N.V.) (UL L 49, 24.2.2011, str. 6.)

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 888/2011 z dne 5. septembra 2011 o izdaji dovoljenja za diklazuril kot krmni dodatek za purane za pitanje (imetnik dovoljenja je družba Janssen Pharmaceutica N.V.) ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2430/1999 (UL L 229, 6.9.2011, str. 9).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 667/2013 z dne 12. julija 2013 o izdaji dovoljenja za diklazuril kot krmni dodatek za piščance za nesnice (imetnik dovoljenja Eli Lilly and Company Ltd) in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 162/2003 (UL L 192, 13.7.2013, str. 35).