25.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/19


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/113

z dne 7. decembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 5(1) in 6(4) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko komisijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) (2) zahteva, da poročevalske enote poročajo statistične podatke, da lahko Evropski sistem centralnih bank (ESCB) pripravi statistiko eurskega denarnega trga za izpolnjevanje svojih nalog.

(2)

Da bi zagotovili, da bo na voljo visokokakovostna statistika denarnih trgov, bi morali nekatere določbe Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) spremeniti. Zlasti je pomembno zagotoviti, da vsaka poročevalska enota poroča Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB) vse posle, ki jih je sklenila s finančnimi družbami (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državo in nekaterimi nefinančnimi družbami. Poleg tega je treba zagotoviti, da se pri zbiranju podatkov izkoristi razširjena obvezna uporaba identifikatorja pravnih subjektov (LEI) pri poročanju v Uniji.

(3)

Glede na to, kako pomembno je zagotoviti, da je pravočasno na voljo statistika eurskega denarnega trga, je treba tudi harmonizirati in okrepiti obveznosti poročevalskih enot, da informacije pravočasno prenesejo NCB ali ECB.

(4)

Sprejeti bi morali ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo poročevalske enote statistične informacije zbirale, pripravljale in prenašale na način, ki ščiti celovitost informacij. Zlasti je pomembno poudariti, da bi morale biti statistične informacije, ki jih prejmejo NCB ali ECB, nepristranske, tj. nevtralna predstavitev merljivih poslov, ki jih je poročevalska enota sklenila pod običajnimi tržnimi pogoji, objektivne in zanesljive, da bi bile skladne s splošnimi načeli v javni zavezi ESCB o evropski statistiki (3). Poročevalske enote bi morale tudi zagotoviti, da popravijo vse napake v poročanih statističnih informacijah ter o tem obvestijo ECB in zadevno NCB takoj, ko je to mogoče.

(5)

Z izvajanjem teh določb se bodo ESCB zagotovile bolj pravočasne, celovitejše, podrobnejše, bolj harmonizirane in zanesljivejše statistične informacije o eurskem denarnem trgu, ki bodo omogočile bolj poglobljeno analizo transmisijskega mehanizma denarne politike. Poleg tega bi se lahko zbrani podatki uporabili za oblikovanje in upravljanje obrestne mere za nezavarovana posojila čez noč v eurih.

(6)

Zato je treba Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka 5a:

„5a.

‚finančne družbe‘ pomenijo institucionalne enote, ki so neodvisne pravne osebe in tržni proizvajalci in katerih glavna dejavnost je proizvodnja finančnih storitev, kakor je določeno v revidiranem Evropskem sistemu računov (ESR 2010), določenem z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*1);

(*1)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).“;"

(b)

točke 3 do 5 se črtajo;

(c)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

‚statistika denarnega trga‘ pomeni statistiko v zvezi z zavarovanimi, nezavarovanimi in izvedenimi posli z instrumenti denarnega trga, ki jih poročevalske enote v zadevnem obdobju poročanja sklenejo s finančnimi družbami (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državo ali nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (wholesale), pri čemer so izključeni posli znotraj skupine;“;

(d)

točka 14 se nadomesti z naslednjim:

„14.

‚referenčna poročevalska populacija‘ pomeni rezidenčne MFI v euroobmočju, razen centralnih bank in SDT, ki od drugih finančnih družb, države ali nefinančnih družb sprejemajo vloge, denominirane v eurih, in/ali jim izdajajo katere koli druge dolžniške instrumente in/ali jim odobravajo posojila, denominirana v eurih, kakor so navedeni v prilogah I, II in III;“;

(e)

vstavi se naslednja točka 20a:

„20a.

‚kreditna institucija‘ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*2);

(*2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).“;"

(f)

točka 25 se nadomesti z naslednjim:

„25.

‚zamenjava indeksov čez noč‘ (overnight index swap) ali 'OIS' pomeni obrestno zamenjavo, pri kateri je periodična spremenljiva obrestna mera enaka geometrijskemu povprečju obrestne mere čez noč (ali indeksa čez noč) v določenem obdobju. Končno plačilo se izračuna tako, da se nominalni znesek posla pomnoži z razliko med fiksno obrestno mero in sestavljeno obrestno mero čez noč, evidentirano v času trajanja OIS;“;

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za potrebe redne priprave statistike denarnih trgov poročevalske enote poročajo NCB države članice, katere rezidenti so, na konsolidirani podlagi, tudi za vse podružnice v Uniji in državah Efte, dnevne statistične informacije v zvezi z instrumenti denarnega trga. Zahtevane statistične informacije so določene v prilogah I, II in III. Poročevalske enote poročajo zahtevane statistične informacije v skladu z minimalnimi standardi za prenos, točnost, vsebinsko skladnost, popravke in celovitost podatkov, ki so določeni v Prilogi IV. NCB prenese statistične informacije, ki jih prejme od poročevalskih enot, ECB v skladu s členom 4(2) te uredbe.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   NCB opredelijo in uvedejo ureditve poročanja, po katerih se ravnajo poročevalske enote v zvezi z instrumenti denarnega trga. Te ureditve poročanja zagotovijo zagotavljanje zahtevanih statističnih informacij ter omogočajo natančno preverjanje izpolnjevanja minimalnih standardov, določenih v Prilogi IV.“;

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   NCB opredelijo in uvedejo ureditve poročanja, po katerih se dodatne poročevalske enote ravnajo, v skladu z nacionalnimi zahtevami za statistično poročanje. NCB zagotovijo, da nacionalne ureditve poročanja zahtevajo od dodatnih poročevalskih enot izpolnjevanje zahtev, ki so enakovredne členom 6 do 8, členu 10(3) ter členoma 11 in 12 te uredbe. NCB zagotovijo, da te ureditve poročanja zagotavljajo zahtevane statistične informacije in omogočajo natančno preverjanje izpolnjevanja minimalnih standardov, določenih v Prilogi IV.“;

3.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V primeru, da NCB v skladu s členom 3(3) odloči, da poročevalske enote poročajo statistične informacije, določene v prilogah I, II in III, neposredno ECB, poročevalske enote te informacije prenesejo ECB enkrat na dan med 18. uro na datum sklenitve posla in 7. uro po srednjeevropskem času (*3) na prvi dan poravnave v sistemu TARGET2 po datumu sklenitve posla.

(*3)  Srednjeevropski čas upošteva spremembo na srednjeevropski poletni čas.“;"

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   V vseh primerih razen primera iz odstavka 1 NCB prenesejo dnevne statistične informacije o denarnih trgih, določene v prilogah I, II in III, ki jih prejmejo od poročevalskih enot, izbranih v skladu s členom 2(2), (3) in (4), ali dodatnih poročevalskih enot, izbranih v skladu s členom 2(6), ECB enkrat na dan pred 7. uro po srednjeevropskem času na prvi dan poravnave v sistemu TARGET2 po datumu sklenitve posla.“;

(c)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Pri ocenjevanju, ali je poročevalska enota izpolnila zahteve iz tega člena, se za potrebe ugotavljanja neizpolnjevanja v okviru ECB o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje vsaka kršitev katerega koli minimalnega standarda za prenos iz odstavka 1(i) do (ii) Priloge IV obravnava kot primer neizpolnjevanja istovrstne zahteve za poročanje.“;

4.

člen 5 se črta;

5.

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

6.

Priloga II k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

7.

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;

8.

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 2

Končne določbe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. marca 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 7. decembra 2018

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).

(3)  Dostopno na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Sistem poročanja za statistiko denarnih trgov v zvezi z zavarovanimi posli

DEL 1

VRSTE INSTRUMENTOV

Poročevalske enote poročajo Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB) o vseh pogodbah o začasni prodaji in na njihovi podlagi sklenjenih poslih, vključno s tristranskimi repo posli, ki so denominirani v eurih in imajo zapadlost do vključno enega leta (opredeljeni kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu poravnave) ter jih poročevalska enota sklene s finančnimi družbami (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državo ali nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (wholesale). Posli znotraj skupine se izključijo.

DEL 2

VRSTE PODATKOV

1.

Vrste podatkov na ravni posla (*1), ki jih je treba poročati za vsak posel:

Polje

Opis podatkov

Druga možnost poročanja (če obstaja) in druge prilagoditve

Reported transaction status (status posla, o katerem se poroča)

Ta atribut označuje, ali je posel nov posel, sprememba predhodno poročanega posla ali preklic ali popravek predhodno poročanega posla.

 

Novation status (status prenovitve)

Ta atribut označuje, ali gre pri poslu za prenovitev (novacijo).

 

Unique transaction identifier (enolična identifikacijska oznaka posla)

Enolična koda, ki omogoča identifikacijo posla v ustreznem segmentu trga.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Proprietary transaction identification (notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo poročevalska enota uporabi za vsak posel. Notranja oznaka posla je enolična za vsak posel, o katerem se poroča, za vsak segment denarnega trga in vsako poročevalsko enoto.

 

Related proprietary transaction identification (povezana notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo je poročevalska enota uporabila za prvotni posel, ki je bil nato predmet prenovitve.

Poročanje tega polja je obvezno, kadar pride v poštev.

Counterparty proprietary transaction identification (notranja oznaka posla pri nasprotni stranki)

Notranja oznaka posla, ki jo istemu poslu dodeli nasprotna stranka poročevalske enote.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Counterparty identification (oznaka nasprotne stranke)

Identifikacijska koda, ki se uporabi za prepoznavo nasprotne stranke poročevalske enote pri poslu, o katerem se poroča.

Če je bil nasprotni stranki dodeljen identifikator pravnih subjektov (LEI), je treba uporabiti ta identifikator. Če koda LEI ni bila dodeljena, je treba poročati sektor nasprotne stranke in lokacijo nasprotne stranke.

Counterparty sector (sektor nasprotne stranke)

Institucionalni sektor nasprotne stranke.

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Counterparty location (lokacija nasprotne stranke)

Koda države, v kateri je ustanovljena nasprotna stranka, po standardu Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Tri-party agent identification (oznaka agenta v tristranskem poslu)

Identifikacijska oznaka nasprotne stranke za agenta v tristranskem poslu.

Poročanje tega polja se zahteva za tristranske posle.

Če je bila agentu dodeljena koda LEI, je treba uporabiti ta identifikator.

Reporting date (datum poročanja)

Datum in čas začetka in konca obdobja, na katero se nanašajo podatki o poslih v datoteki.

 

Electronic time stamp (elektronski časovni žig)

Čas, ko je posel sklenjen ali vknjižen.

 

Trade date (datum sklenitve posla)

Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel.

 

Settlement date (datum poravnave)

Datum, na katerega se prvotno izmenjata denar in finančno premoženje, kakor je dogovorjeno s pogodbo.

V primeru obnovitve odprtih repo poslov je to datum, na katerega se poravna obnovitev, tudi če ne pride do izmenjave denarja.

Maturity date (datum zapadlosti)

Datum povratnega nakupa, tj. datum, na katerega je treba vrniti ali prejeti denar v zameno za finančno premoženje, ki je bilo zastavljeno ali prejeto za zavarovanje.

 

Transaction type (vrsta posla)

Ta atribut označuje, ali se posel izvede za izposojanje ali posojanje denarja.

 

Transaction nominal amount (nominalni znesek posla)

Prvotno izposojeni ali posojeni znesek v eurih.

 

Rate type (vrsta obrestne mere)

Označuje, ali gre za instrument s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.

 

Deal rate (obrestna mera posla)

Obrestna mera, izražena v skladu s konvencijo za denarni trg ‚dejansko število dni/360 dni‘, po kateri je bila sklenjena pogodba o začasni prodaji in po kateri se obrestuje posojeni denar.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s fiksno obrestno mero.

Reference rate index (indeks referenčne obrestne mere)

Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja (ISIN) osnovne referenčne obrestne mere, na podlagi katere se izračunajo periodična plačila obresti.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s spremenljivo obrestno mero.

Basis point spread (razpon v bazičnih točkah)

Število bazičnih točk, ki se prišteje (če je pozitivno) k osnovni referenčni obrestni meri ali od nje odšteje (če je negativno), da se izračuna dejanska obrestna mera, ki velja za določeno obdobje, ob izdaji instrumenta s spremenljivo obrestno mero.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s spremenljivo obrestno mero.

Collateral ISIN (številka ISIN zavarovanja)

Številka ISIN finančnega premoženja za zavarovanje.

Poročanje tega polja je izbirno pri tristranskih pogodbah o začasni prodaji, ki se ne sklenejo na podlagi košarice vrednostnih papirjev, ki ima generično številko ISIN, in pri vrstah zavarovanja, za katere številka ISIN ni na voljo.

Kadar se ne zagotovi številka ISIN finančnega premoženja za zavarovanje, je treba zagotoviti podatke o vrsti zavarovanja, sektorju izdajatelja zavarovanja in skladu finančnega premoženja.

Collateral pool (sklad finančnega premoženja)

Označuje, ali je finančno premoženje, ki je zastavljeno za zavarovanje, sklad finančnega premoženja.

 

Collateral type (vrsta zavarovanja)

Označuje vrsto finančnega premoženja, zastavljenega za zavarovanje.

Obvezno, če ni zagotovljena številka ISIN zavarovanja.

Collateral issuer sector (sektor izdajatelja zavarovanja)

Institucionalni sektor izdajatelja zavarovanja.

Obvezno, če ni zagotovljena številka ISIN zavarovanja.

Special collateral indicator (oznaka posebnega zavarovanja)

Označuje, ali so pogodbe o začasni prodaji sklenjene s splošnim zavarovanjem ali s posebnim zavarovanjem.

Zagotovi se samo, če je to za poročevalsko enoto izvedljivo.

Collateral nominal amount (nominalni znesek zavarovanja)

Nominalni znesek finančnega premoženja, zastavljenega za zavarovanje, v eurih.

Izbirno pri tristranskih repo poslih in vseh poslih, pri katerih zastavljeno finančno premoženje ni označeno s številko ISIN.

Collateral haircut (odbitek pri vrednotenju zavarovanja)

Ukrep za nadzor tveganj, ki se uporabi za finančno premoženje za zavarovanje, pri čemer se vrednost tega finančnega premoženja za zavarovanje izračuna kot tržna vrednost finančnega premoženja, zmanjšana za določen odstotek (odbitek pri vrednotenju).

Poročanje tega polja se zahteva za posle z enim samim zavarovanjem, sicer je izbirno.

2.

Prag pomembnosti

O poslih, sklenjenih z nefinančnimi družbami, se poroča samo, če so sklenjeni z nefinančnimi družbami, ki so na podlagi okvira Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (*2).


(*1)  Standardi za elektronsko poročanje in tehnične specifikacije za podatke so določeni posebej. Dostopni so na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(*2)  Glej Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Baselski odbor za bančni nadzor, januar 2013, str. 23 do 27, dostopno na spletni strani Banke za mednarodne poravnave na naslovu www.bis.org.


PRILOGA II

„PRILOGA II

Sistem poročanja za statistiko denarnih trgov v zvezi z nezavarovanimi posli

DEL 1

VRSTE INSTRUMENTOV

1.

Poročevalske enote poročajo Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB):

(a)

o vseh posojilih z uporabo instrumentov, opredeljenih v spodnji tabeli, denominiranih v eurih z zapadlostjo do vključno enega leta (opredeljeni kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu poravnave), ki jih poročevalska enota najame pri finančnih družbah (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državi ali nefinančnih družbah, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (wholesale);

(b)

o vseh poslih posojanja drugim kreditnim institucijam, denominiranih v eurih, z zapadlostjo do vključno enega leta (opredeljena kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu poravnave) v obliki nezavarovanih vlog ali računov na vpogled ali nakupa komercialnih zapisov, potrdil o vlogah, vrednostnih papirjev s spremenljivim donosom in drugih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo do enega leta od kreditnih institucij izdajateljic.

Za potrebe odstavka 1(a) in (b) se posli znotraj skupine izključijo.

2.

Spodnja tabela vsebuje podroben standarden opis kategorij instrumentov za posle, ki jih morajo poročevalske enote poročati ECB. Če morajo poročevalske enote poročati o poslih svoji NCB, mora zadevna NCB te opise kategorij instrumentov prenesti na nacionalno raven v skladu s to uredbo.

Vrsta instrumenta

Opis

Deposits (vloge)

Nezavarovane obrestonosne vloge (vključno z računi na vpogled vendar brez tekočih računov) na odpoklic z odpovednim rokom ali z zapadlostjo največ eno leto, tj. do 397 dni po datumu poravnave, ki jih poročevalska enota sprejme (izposojanje) ali položi (posojanje).

Call account/Call money (račun na vpogled/vloga na vpogled)

Denarni računi z dnevno spremembo uporabne obrestne mere, ki pomenijo izplačilo obresti ali obračune v rednih razponih, in vnaprejšnjim obvestilom o dvigu denarja.

Varčevalni račun z vnaprejšnjim obvestilom o dvigu denarja.

Certificate of deposit (potrdilo o vlogi)

Dolžniški instrument s fiksno obrestno mero v tržni ali netržni obliki, ki ga izda MFI ter katerega imetnik je upravičen do obresti po določeni fiksni obrestni meri v določenem fiksnem obdobju do enega leta, tj. do 397 dni po datumu poravnave, in ki je obrestonosen ali diskontiran.

Commercial paper (komercialni zapis)

Nezavarovan dolžniški instrument, ki ga izda MFI ter ima zapadlost največ eno leto, tj. do 397 dni po datumu poravnave, in je obrestonosen ali diskontiran.

Asset backed commercial paper (komercialni zapis s premoženjskim kritjem)

Dolžniški instrument, ki ga izda MFI ter ima zapadlost največ eno leto, tj. do 397 dni po datumu poravnave, in je obrestonosen ali diskontiran in zavarovan z neko obliko zavarovanja.

Floating rate note (vrednostni papir s spremenljivim donosom)

Dolžniški instrument, pri katerem se periodična plačila obresti izračunajo na podlagi vrednosti, tj. določitve osnovne referenčne obrestne mere, kot je Euribor, na vnaprej določene datume, t. i. datume določitve, in katerega zapadlost je največ eno leto, tj. do 397 dni po datumu poravnave.

Other short-term debt securities (drugi kratkoročni dolžniški vrednostni papirji)

Nepodrejeni vrednostni papirji, razen lastniških instrumentov, z zapadlostjo do enega leta, tj. do 397 dni po datumu poravnave, ki so jih izdale poročevalske enote ter so običajno tržni instrumenti in se z njimi trguje na sekundarnih trgih ali jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo lastniških pravic v instituciji izdajateljici. Ta postavka vključuje:

(a)

vrednostne papirje, ki dajejo imetniku brezpogojno pravico do fiksnega ali pogodbeno določenega dohodka v obliki kuponskih izplačil in/ali določene fiksne vsote na določen datum (ali datume) ali z začetkom na datum, ki se določi ob izdaji;

(b)

netržne vrednostne papirje, ki jih izdajo poročevalske enote in ki potem postanejo tržni ter jih je treba prerazvrstiti med ‚dolžniške vrednostne papirje‘.

DEL 2

VRSTE PODATKOV

1.

Vrste podatkov na ravni posla (*1), ki jih je treba poročati za vsak posel:

Polje

Opis podatkov

Druga možnost poročanja (če obstaja) in druge prilagoditve

Reported transaction status (status posla, o katerem se poroča)

Ta atribut označuje, ali je posel nov posel, sprememba predhodno poročanega posla ali preklic ali popravek predhodno poročanega posla.

 

Novation status (status prenovitve)

Ta atribut označuje, ali gre pri poslu za prenovitev (novacijo).

 

Unique transaction identifier (enolična identifikacijska oznaka posla)

Enolična koda, ki omogoča identifikacijo posla v ustreznem segmentu trga.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Proprietary transaction identification (notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo poročevalska enota uporabi za vsak posel. Notranja oznaka posla je enolična za vsak posel, o katerem se poroča, za vsak segment denarnega trga in vsako poročevalsko enoto.

 

Related proprietary transaction identification (povezana notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo je poročevalska enota uporabila za prvotni posel, ki je bil nato predmet prenovitve.

Poročanje tega polja je obvezno, kadar pride v poštev.

Counterparty proprietary transaction identification (notranja oznaka posla pri nasprotni stranki)

Notranja oznaka posla, ki jo istemu poslu dodeli nasprotna stranka poročevalske enote.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Counterparty identification (oznaka nasprotne stranke)

Identifikacijska koda, ki se uporabi za prepoznavo nasprotne stranke poročevalske enote pri poslu, o katerem se poroča.

Če je bil nasprotni stranki dodeljen identifikator pravnih subjektov (LEI), je treba uporabiti ta identifikator. Če koda LEI ni bila dodeljena, je treba poročati sektor nasprotne stranke in lokacijo nasprotne stranke.

Counterparty sector (sektor nasprotne stranke)

Institucionalni sektor nasprotne stranke.

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Counterparty location (lokacija nasprotne stranke)

Koda države, v kateri je ustanovljena nasprotna stranka, po standardu Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Reporting date (datum poročanja)

Datum in čas začetka in konca obdobja, na katero se nanašajo podatki o poslih v datoteki.

 

Electronic time stamp (elektronski časovni žig)

Čas, ko je posel sklenjen ali vknjižen.

 

Trade date (datum sklenitve posla)

Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel, o katerem se poroča.

 

Settlement date (datum poravnave)

Datum, na katerega nasprotni stranki izmenjata denarni znesek ali na katerega se poravna nakup ali prodaja dolžniškega instrumenta.

V primeru računov na vpogled in drugih primerov izposojanja/posojanja na odpoklic z odpovednim rokom je to datum, na katerega se vloga obnovi (tj. na katerega bi bila vloga vrnjena, če bi bila odpoklicana in ne bi bila obnovljena).

Maturity date (datum zapadlosti)

Datum, na katerega mora posojilojemalec vrniti denarni znesek posojilodajalcu ali na katerega zapade dolžniški instrument in ga je treba odplačati.

 

Instrument type (vrsta instrumenta)

Instrument, prek katerega poteka izposojanje/posojanje.

 

Transaction type (vrsta posla)

Ta atribut označuje, ali je posel izposojanje denarja ali posojanje denarja.

 

Transaction nominal amount (nominalni znesek posla)

Pri vlogah je to denarni znesek v eurih, ki je posojen ali izposojen. V primeru dolžniških vrednostnih papirjev je to nominalni znesek izdanega/kupljenega vrednostnega papirja.

 

Transaction deal price (cena instrumenta v poslu)

Polna cena (tj. cena, ki vključuje obračunane obresti), po kateri se vrednostni papir izda ali z njim trguje, v odstotnih točkah.

Pri nezavarovanih vlogah se poroča 100.

Rate type (vrsta obrestne mere)

Označuje, ali gre za instrument s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.

 

Deal rate (obrestna mera posla)

Obrestna mera, izražena v skladu s konvencijo za denarni trg ‚dejansko število dni/360 dni‘, po kateri je bila sklenjena vloga in po kateri se obrestuje posojeni denarni znesek. V primeru dolžniških instrumentov je to efektivna obrestna mera, izražena v skladu s konvencijo za denarni trg ‚dejansko število dni/360 dni‘, po kateri je bil instrument izdan ali kupljen.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s fiksno obrestno mero.

Reference rate index (indeks referenčne obrestne mere)

Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja (ISIN) osnovne referenčne obrestne mere, na podlagi katere se izračunajo periodična plačila obresti.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s spremenljivo obrestno mero.

Basis point spread (razpon v bazičnih točkah)

Število bazičnih točk, ki se prišteje (če je pozitivno) k indeksu referenčne obrestne mere ali od njega odšteje (če je negativno), da se izračuna dejanska obrestna mera, ki velja za določeno obdobje, ob izdaji instrumenta s spremenljivo obrestno mero.

Poročanje tega polja se zahteva samo za posle s spremenljivo obrestno mero.

Call or put (nakupna ali prodajna opcija)

Označuje, ali ima instrument nakupno opcijo ali prodajno opcijo.

Poročanje tega polja se zahteva samo za instrumente z nakupno/prodajno opcijo.

First call/put date (prvi datum za uveljavitev nakupne/prodajne opcije)

Prvi datum, na katerega se lahko uveljavi nakupna opcija ali prodajna opcija.

Poročanje tega polja se zahteva samo za instrumente z nakupno opcijo ali prodajno opcijo, ki se lahko uveljavi na vnaprej določen datum ali več takih datumov.

Call/put notice period (odpovedni rok za nakupno/prodajno opcijo)

Koliko koledarskih dni vnaprej mora imetnik instrumenta/izdajatelj instrumenta obvestiti izdajatelja/imetnika instrumenta, preden uveljavi prodajno/nakupno opcijo.

Poročanje tega polja se zahteva samo za vse instrumente/posle z odpovednim rokom za nakupno/prodajno opcijo in vloge na odpoklic z vnaprej dogovorjenim odpovednim rokom.

2.

Prag pomembnosti

O poslih, sklenjenih z nefinančnimi družbami, se poroča samo, če so sklenjeni z nefinančnimi družbami, ki so na podlagi okvira Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične.


(*1)  Standardi za elektronsko poročanje in tehnične specifikacije za podatke so določeni posebej. Dostopni so na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.


PRILOGA III

„PRILOGA III

Sistem poročanja za statistiko denarnih trgov v zvezi s posli z izvedenimi finančnimi instrumenti

DEL 1

VRSTE INSTRUMENTOV

Poročevalske enote poročajo Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB):

(a)

o vseh poslih valutne zamenjave, pri katerih se euri kupijo/prodajo promptno v zameno za tujo valuto in se prodajo oziroma kupijo nazaj na datum v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem terminskem deviznem tečaju in imajo zapadlost do vključno enega leta (opredeljeni kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu poravnave promptnega dela posla valutne zamenjave), ki jih poročevalska enota sklene s finančnimi družbami (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državo ali nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (wholesale);

(b)

o poslih zamenjave indeksov čez noč (overnight index swaps – OIS), denominiranih v eurih, ki jih poročevalska enota sklene s finančnimi družbami (razen centralnih bank, kadar posel ni za naložbene namene), državo ali nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične.

Za potrebe točk (a) in (b) se posli znotraj skupine izključijo.

DEL 2

VRSTE PODATKOV

1.

Vrste podatkov na ravni posla (*1), ki jih je treba poročati za vsak posel zamenjave indeksov čez noč:

Polje

Opis podatkov

Druga možnost poročanja (če obstaja) in druge prilagoditve

Reported transaction status (status posla, o katerem se poroča)

Ta atribut označuje, ali je posel nov posel, sprememba predhodno poročanega posla ali preklic ali popravek predhodno poročanega posla.

 

Novation status (status prenovitve)

Ta atribut označuje, ali gre pri poslu za prenovitev (novacijo).

 

Unique transaction identifier (enolična identifikacijska oznaka posla)

Enolična koda, ki omogoča identifikacijo posla v ustreznem segmentu trga.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Proprietary transaction identification (notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo poročevalska enota uporabi za vsak posel. Notranja oznaka posla je enolična za vsak posel, o katerem se poroča, za vsak segment denarnega trga in vsako poročevalsko enoto.

 

Related proprietary transaction identification (povezana notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo je poročevalska enota uporabila za prvotni posel, ki je bil nato predmet prenovitve.

Poročanje tega polja je obvezno, kadar pride v poštev.

Counterparty proprietary transaction identification (notranja oznaka posla pri nasprotni stranki)

Notranja oznaka posla, ki jo istemu poslu dodeli nasprotna stranka poročevalske enote.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Counterparty identification (oznaka nasprotne stranke)

Identifikacijska koda, ki se uporabi za prepoznavo nasprotne stranke poročevalske enote pri poslu, o katerem se poroča.

Če je bil nasprotni stranki dodeljen identifikator pravnih subjektov (LEI), je treba uporabiti ta identifikator. Če koda LEI ni bila dodeljena, je treba poročati sektor nasprotne stranke in lokacijo nasprotne stranke.

Counterparty sector (sektor nasprotne stranke)

Institucionalni sektor nasprotne stranke.

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Counterparty location (lokacija nasprotne stranke)

Koda države, v kateri je ustanovljena nasprotna stranka, po standardu Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Reporting date (datum poročanja)

Datum in čas začetka in konca obdobja, na katero se nanašajo podatki o poslih v datoteki.

 

Electronic time stamp (elektronski časovni žig)

Čas, ko je posel sklenjen ali vknjižen.

 

Trade date (datum sklenitve posla)

Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel, o katerem se poroča.

 

Spot value date (datum uporabe promptnega deviznega tečaja)

Datum, na katerega ena stranka drugi stranki proda določen znesek določene valute proti plačilu dogovorjenega zneska določene druge valute po dogovorjenem deviznem tečaju, ki je znan kot promptni devizni tečaj.

 

Maturity date (datum zapadlosti)

Datum, na katerega se posel valutne zamenjave izteče in se valuta, ki je bila prodana na datum uporabe promptnega deviznega tečaja, kupi nazaj.

 

Foreign exchange transaction type (vrsta valutnega posla)

Ta atribut označuje, ali se znesek v eurih, o katerem se poroča v postavki nominalni znesek posla, na datum uporabe promptnega deviznega tečaja kupi ali proda.

To se mora nanašati na eurski del posla, tj. ali se na datum uporabe promptnega deviznega tečaja euri kupijo ali prodajo.

 

Transaction nominal amount (nominalni znesek posla)

Nominalni znesek valutne zamenjave v eurih.

 

Foreign currency code (koda tuje valute)

Trimestna mednarodna koda ISO valute, ki se kupi/proda v zameno za eure.

 

Foreign exchange spot rate (promptni devizni tečaj)

Devizni tečaj med eurom in tujo valuto, ki se uporabi za prvi del posla valutne zamenjave.

 

Foreign exchange forward points (bazične točke do terminskega deviznega tečaja)

Razlika med terminskim deviznim tečajem in promptnim deviznim tečajem, izražena v bazičnih točkah, v skladu s prevladujočo tržno konvencijo za zadevni par valut.

 

2.

Vrste podatkov na ravni posla, ki jih je treba poročati za vsak posel OIS:

Polje

Opis podatkov

Druga možnost poročanja (če obstaja) in druge prilagoditve

Reported transaction status (status posla, o katerem se poroča)

Ta atribut označuje, ali je posel nov posel, sprememba predhodno poročanega posla ali preklic ali popravek predhodno poročanega posla.

 

Novation status (status prenovitve)

Ta atribut označuje, ali gre pri poslu za prenovitev (novacijo).

 

Unique transaction identifier (enolična identifikacijska oznaka posla)

Enolična koda, ki omogoča identifikacijo posla v ustreznem segmentu trga.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Proprietary transaction identification (notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo poročevalska enota uporabi za vsak posel. Notranja oznaka posla je enolična za vsak posel, o katerem se poroča, za vsak segment denarnega trga in vsako poročevalsko enoto.

 

Related proprietary transaction identification (povezana notranja oznaka posla)

Enolična notranja identifikacijska oznaka posla, ki jo je poročevalska enota uporabila za prvotni posel, ki je bil nato predmet prenovitve.

Poročanje tega polja je obvezno, kadar pride v poštev.

Counterparty proprietary transaction identification (notranja oznaka posla pri nasprotni stranki)

Notranja oznaka posla, ki jo istemu poslu dodeli nasprotna stranka poročevalske enote.

Poročanje tega polja se zahteva, če je podatek na voljo.

Counterparty identification (oznaka nasprotne stranke)

Identifikacijska koda, ki se uporabi za prepoznavo nasprotne stranke poročevalske enote pri poslu, o katerem se poroča.

Če je bila nasprotni stranki dodeljena koda LEI, je treba uporabiti ta identifikator. Če koda LEI ni bila dodeljena, je treba poročati sektor nasprotne stranke in lokacijo nasprotne stranke.

Counterparty sector (sektor nasprotne stranke)

Institucionalni sektor nasprotne stranke.

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Counterparty location (lokacija nasprotne stranke)

Koda ISO države, v kateri je ustanovljena nasprotna stranka.

Obvezno, če ni zagotovljena oznaka nasprotne stranke.

Reporting date (datum poročanja)

Datum in čas začetka in konca obdobja, na katero se nanašajo podatki o poslih v datoteki.

 

Electronic time stamp (elektronski časovni žig)

Čas, ko je posel sklenjen ali vknjižen.

Izbirno.

Trade date (datum sklenitve posla)

Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel.

 

Start date (začetni datum)

Datum, na katerega se izračuna obrestna mera čez noč za spremenljivi del.

 

Maturity date (datum zapadlosti)

Zadnji datum v obdobju, za katero se izračuna sestavljena obrestna mera čez noč.

 

Fixed interest rate (fiksna obrestna mera)

Fiksna obrestna mera, ki se uporabi pri izračunu izplačila OIS.

 

Transaction type (vrsta posla)

Ta atribut označuje, ali poročevalska enota plača ali prejme obresti po fiksni obrestni meri.

 

Transaction nominal amount (nominalni znesek posla)

Nominalni znesek OIS.

 

3.

Prag pomembnosti

O poslih, sklenjenih z nefinančnimi družbami, se poroča samo, če so sklenjeni z nefinančnimi družbami, ki so na podlagi okvira Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične.


(*1)  Standardi za elektronsko poročanje in tehnične specifikacije za podatke so določeni posebej. Dostopni so na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.


PRILOGA IV

„PRILOGA IV

Minimalni standardi, ki jih mora upoštevati dejanska poročevalska populacija

Poročevalske enote morajo upoštevati naslednje minimalne standarde, da bi izpolnile zahteve Evropske centralne banke (ECB) za statistično poročanje.

1.

Minimalni standardi za prenos:

(i)

poročanje mora biti pravočasno in v rokih, ki jih določita ECB in zadevna nacionalna centralna banka (NCB);

(ii)

statistična poročila morajo imeti obliko in format po tehničnih zahtevah, ki jih za poročanje določita ECB in zadevna NCB;

(iii)

poročevalska enota mora ECB in zadevni NCB sporočiti podatke ene ali več kontaktnih oseb;

(iv)

upoštevati je treba tehnične specifikacije za prenos podatkov do ECB in zadevne NCB.

2.

Minimalni standardi za točnost:

(i)

statistične informacije morajo biti pravilne;

(ii)

poročevalske enote morajo biti sposobne zagotoviti informacije o gibanjih v prenesenih podatkih;

(iii)

statistične informacije morajo biti popolne in ne smejo vsebovati trajnih in strukturnih vrzeli; obstoječe vrzeli je treba ugotoviti, jih pojasniti ECB in zadevni NCB ter jih po potrebi čim prej premostiti;

(iv)

poročevalske enote morajo upoštevati dimenzije, pravila zaokroževanja in decimalne številke, ki jih določita ECB in zadevna NCB za tehnični prenos podatkov.

3.

Minimalni standardi za vsebinsko skladnost:

(i)

statistične informacije morajo biti skladne z opredelitvami in razvrstitvami iz te uredbe;

(ii)

v primeru odstopanj od teh opredelitev in razvrstitev morajo poročevalske enote redno spremljati in kvantificirati razliko med uporabljenim merilom in merilom v tej uredbi;

(iii)

poročevalske enote morajo biti sposobne pojasniti prelome v prenesenih podatkih v primerjavi s številkami iz prejšnjih obdobij.

4.

Minimalni standardi za popravke:

Upoštevati je treba politiko in postopke glede popravkov, ki jih določita ECB in zadevna NCB. Popravke, ki odstopajo od običajnih, morajo spremljati pojasnila.

5.

Minimalni standardi za celovitost podatkov:

(i)

poročevalske enote morajo statistične informacije pripraviti in prenesti nepristransko in objektivno;

(ii)

poročevalske enote morajo popraviti napake v poročanih podatkih in o tem obvestiti ECB in zadevno NCB takoj, ko je to mogoče.