14.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/1


UREDBA (EU) 2019/2 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. decembra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3) vsebuje določbe, ki dopuščajo zakupne pogodbe za zrakoplove, registrirane v tretjih državah, zlasti zakupne pogodbe s posadko.

(2)

Te zakupne pogodbe so dovoljene v izjemnih razmerah, kot denimo v primeru pomanjkanja ustreznega zrakoplova na trgu Unije. Morale bi biti strogo časovno omejene ter izpolnjevati varnostne standarde, enakovredne varnostnim pravilom, ki so določena v pravu Unije in nacionalnem pravu.

(3)

Sporazum o zračnem prometu (4) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi je bil podpisan 25. aprila 2007 in naknadno spremenjen s Protokolom z dne 24. junija 2010. Sporazum o zračnem prometu odraža zavezo pogodbenic k skupnemu cilju nadaljnjega odstranjevanja ovir za dostop na trg, da bi čim bolj povečali koristi za uporabnike, letalske družbe, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantika.

(4)

Sporazum o zračnem prometu določa odprto ureditev zakupa s posadko med pogodbenicama. Zadevne določbe, zajete v členu 10 Sporazuma o zračnem prometu, dovoljujejo zakupne pogodbe s posadko v mednarodnem zračnem prometu, pod pogojem, da imajo vse stranke takšnih zakupnih pogodb ustrezno pooblastilo in izpolnjujejo pogoje, predpisane v zakonih in drugih predpisih, ki jih pogodbenici Sporazuma o zračnem prometu običajno uporabljata.

(5)

Povezani razvoj in pretekle razprave skupnega odbora, vzpostavljenega na podlagi Sporazuma o zračnem prometu, so pokazali, da bi pogodbenici navedenega sporazuma imeli koristi od namenske zakupne pogodbe s posadko, ki bi natančneje opredelila zadevne določbe navedenega sporazuma.

(6)

Ker bi taka zakupna pogodba s posadko vsebovala sprostitev obstoječih časovnih omejitev, bi imela verižni učinek na Uredbo (ES) št. 1008/2008, v kateri so določene časovne omejitve za primere, ko prevozniki iz Unije zakupijo zrakoplove s posadko od prevoznikov iz tretjih držav.

(7)

Uredbo (ES) št. 1008/2008 je zato treba spremeniti, da se omogoči sprostitev časovnih omejitev za zakup s posadko, o katerih se Unija dogovori v mednarodnih sporazumih, sklenjenih s tretjimi državami.

(8)

Glede na to, da Komisija trenutno pregleduje Uredbo (ES) št. 1008/2008, vključno z določbami o zakupu s posadko in njihovimi morebitnimi posledicami za zaposlene in potrošnike, ter da bi pregled Komisije lahko privedel do splošne revizije Uredbe (ES) št. 1008/2008, je ta uredba omejena na uskladitev Uredbe (ES) št. 1008/2008 z ustreznimi mednarodnimi obveznostmi. Mednarodni sporazum o zakupu s posadko bi moral vključevati vzajemne pravice in obveznosti obeh strani ter temeljiti na obstoječem sporazumu o zračnem prometu.

(9)

Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki (b) člena 13(3) Uredbe (ES) št. 1008/2008 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, razen če je drugače določeno v mednarodnem sporazumu o zakupu s posadko, ki ga podpiše Unija in ki temelji na sporazumu o zračnem prometu, podpisanem pred 1. januarjem 2008 in katerega pogodbenica je Unija:“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. decembra 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  UL C 345, 13.10.2017, str. 126.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 6. decembra 2018.

(3)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

(4)  UL L 134, 25.5.2007, str. 4.