27.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/155


DIREKTIVA (EU) 2019/2177 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. decembra 2019

o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 53(1) in 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) uvaja regulativni okvir za izvajalce storitev sporočanja podatkov in zahteva, da se ponudnik storitev sporočanja podatkov po trgovanju odobri kot sistem odobrenih objav (APA). Poleg tega se od ponudnika stalnih informacij (CTP) zahteva, da v skladu z Direktivo 2014/65/EU nudi konsolidirane podatke o trgovanju, ki zajemajo vse trgovanje tako z lastniškimi kot nelastniškimi instrumenti po vsej Uniji. Direktiva 2014/65/EU prav tako formalizira kanale poročanja o poslih pristojnim organom, tako da od tretje osebe, ki poroča v imenu investicijskih podjetij, zahteva, da pridobi dovoljenje kot odobren mehanizem poročanja (ARM).

(2)

Kakovost podatkov o trgovanju ter obdelave in zagotavljanja takšnih podatkov, vključno s čezmejno obdelavo in zagotavljanjem podatkov, je bistvenega pomena za doseganje glavnega cilja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki je okrepiti preglednost finančnih trgov. Natančni podatki o trgovanju zagotovijo uporabnikom pregled nad dejavnostjo trgovanja na finančnih trgih Unije, pristojnim organom pa zagotovijo točne in celovite informacije o relevantnih poslih. Glede na čezmejno razsežnost ravnanja s podatki, koristi združevanja pristojnosti v zvezi s podatki, vključno z morebitnimi ekonomijami obsega, in negativen vpliv morebitnih razlik v nadzornih praksah na kakovost podatkov o trgovanju in na naloge izvajalcev storitev sporočanja podatkov je ustrezno, da se izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov prenesejo s pristojnih organov na Evropski nadzorni organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6) (ESMA), razen za ARM ali APA, ki so upravičeni do odstopanja na podlagi Uredbe (EU) št. 600/2014.

(3)

Za dosleden prenos takih pooblastil je primerno črtati določbe iz Direktive 2014/65/EU, ki se nanašajo na operativne zahteve za izvajalce storitev sporočanja podatkov in pristojnosti pristojnih organov glede izvajalcev storitev sporočanja podatkov, in navedene določbe vključiti v Uredbo (EU) št. 600/2014.

(4)

Prenos izdajanja dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihovega nadzora, razen za ARM ali APA, ki so upravičeni do odstopanja na podlagi Uredbe (EU) št. 600/2014, na ESMA je skladen z nalogami ESMA. Natančneje, prenos pooblastil za zbiranje podatkov, izdajanje dovoljenj in nadzor s pristojnih organov na ESMA je ključnega pomena za druge naloge, ki jih ESMA izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 600/2014, kot so spremljanje trga, pooblastila za začasno poseganje in pooblastila na področju upravljanja pozicij, ter zagotavlja dosledno upoštevanja zahtev po preglednosti pred trgovanjem in po njem.

(5)

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) določa, da lahko v skladu s pristopom k zahtevanemu solventnostnemu kapitalu, ki je usmerjen k tveganju, zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine v posebnih okoliščinah za izračun navedene zahteve namesto standardne formule uporabijo notranje modele.

(6)

Direktiva 2009/138/ES določa državno komponento prilagoditve za nestanovitnost. Za zagotovitev, da ta državna komponenta učinkovito blaži pretiravanje pri razmikih v donosnosti obveznic v zadevni državi, bi bilo treba za uporabo državne komponente določiti ustrezen prag za razmik države s popravkom za tveganje.

(7)

Zaradi povečanih čezmejnih dejavnosti zavarovanja je treba okrepiti usklajeno uporabo prava Unije v primerih čezmejne dejavnosti zavarovanja, predvsem na zgodnji stopnji. V ta namen bi bilo treba okrepiti izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi in Evropskim nadzornim organom (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), ustanovljenim z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8) (EIOPA). Zlasti bi bilo treba določiti zahteve glede uradnega obveščanja v primeru pomembnih čezmejnih dejavnosti zavarovanja ali kriznih razmer ter pogoje za vzpostavitev platform za sodelovanje, kadar je predvidena čezmejna dejavnost zavarovanja pomembna. Pomembnost dejavnost čezmejnega zavarovanja bi bilo treba oceniti v smislu letnega prihodka od obračunanih bruto premij, vpisanih v državi članici gostiteljici v primerjavi s skupnimi letnimi prihodki zavarovalnice od obračunanih bruto premij, v smislu učinka na zaščito imetnikov zavarovalnih polic v državi članici gostiteljici in v smislu učinka podružnice ali dejavnosti zadevne zavarovalnice na trg države članice gostiteljice v smislu svobode opravljanja storitev. Platforme za sodelovanje so učinkovito orodje za doseganje tesnejšega in pravočasnega sodelovanja med nadzornimi organi in s tem tudi za krepitev varstva potrošnikov. Vendar so odločitve o izdaji dovoljenja, nadzoru in izvrševanju še naprej v pristojnosti nadzornega organa matične države članice.

(8)

Kadar so čezmejne dejavnosti zavarovanja pomembne z vidika trga države članice gostiteljice in zahtevajo tesno sodelovanje med nadzornimi organi matične države članice in države članice gostiteljice, še posebej kadar bi zavarovatelj lahko tvegal, da zaide v finančne težave v škodo imetnikov polic in tretjih oseb, bi moral EIOPA vzpostaviti in koordinirati platforme za sodelovanje.

(9)

Ker je bil Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) nadomeščen z EIOPA, bi bilo treba v Direktivi 2009/138/ES črtati sklicevanje na CEIOPS.

(10)

Po spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (9) bo imel Evropski nadzorni organa (Evropski bančni organ), ustanovljen z navedeno uredbo (EBA), novo vlogo na področju preprečevanja uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja ali financiranja terorizma, zato bodo potrebne naknadne spremembe Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(11)

Direktive 2009/138/ES, 2014/65/EU in (EU) 2015/849 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta direktiva se uporablja za investicijska podjetja, upravljavce trga in podjetja iz tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali investicijske posle prek ustanovitve podružnice v Uniji.“;

(b)

v odstavku 2 se črta točka (d);

(2)

v členu 4 se odstavek 1 spremeni:

(a)

točki 36 in 37 se nadomestita z naslednjim:

„(36)

‚upravljalni organ‘ pomeni organ ali organe investicijskega podjetja, upravljavca trga ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, kakor je opredeljen v točki (36a) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, ki so imenovani v skladu z nacionalnim pravom, ki so pristojni za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev subjekta ter nadzirajo in spremljajo sprejemanje vodstvenih odločitev, vključuje pa osebe, ki dejansko vodijo posle subjekta.

Kadar se ta direktiva sklicuje na upravljalni organ in kadar so v skladu z nacionalnim pravom vodstvene in nadzorne funkcije upravljalnega organa dodeljene različnim organom ali različnim članom znotraj enega organa, država članica določi organe ali člane upravljalnega organa, ki so odgovorni v skladu z nacionalnim pravom, razen če je v tej direktivi določeno drugače;

(37)

‚višje vodstvo‘ pomeni fizične osebe, ki v investicijskem podjetju, pri upravljavcu trga ali pri izvajalcu storitev sporočanja podatkov, kakor je opredeljen v točki (36a) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, opravljajo izvršno funkcijo ter so pristojne in odgovorne upravljalnemu organu za vsakodnevno vodenje subjekta, vključno z izvajanjem politike v zvezi z distribucijo storitev in produktov strankam s strani podjetja in njegovih zaposlenih;“;

(b)

točke 52, 53, 54, 55(c) in 63 se črtajo;

(3)

v členu 22 se doda naslednji odstavek:

„Države članice zagotovijo, da pristojni organi v primerih, ko so odgovorni za izdajanje dovoljenj in nadzor dejavnosti sistemov odobrenih objav (APA), kakor so opredeljeni v točki (34) člena 2(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 z odstopanjem v skladu s členom 2(3) navedene uredbe, ali odobrenih mehanizmov poročanja (ARM), kakor so opredeljeni v točki (36) člena 2(1) navedene uredbe z odstopanjem v skladu s členom 2(3) navedene uredbe, spremljajo dejavnosti APA in ARM, da se oceni skladnost z operativnimi pogoji iz navedene uredbe. Države članice zagotovijo, da so uvedeni ustrezni ukrepi, ki pristojnim organom omogočajo pridobitev informacij, potrebnih za ocenitev skladnosti APA in ARM z navedenimi obveznostmi.“;

(4)

naslov V se črta;

(5)

člen 70 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

v točki (a) se črtajo točke (xxxvii) do (xxxx);

(ii)

v točki (b) se vstavi naslednja točka:

„(xxa)

člen 27f(1), (2) in (3), člen 27g(1) do (5) in člen 27i(1) do (4), kadar ima APA ali ARM odstopanje v skladu s členom 2(3);“;

(b)

v odstavku 4 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

člen 5 ali člen 6(2) ali členi 34, 35, 39 ali 44 te direktive ali

(b)

tretji stavek člena 7(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 ali člen 11(1) navedene uredbe ter, kadar ima APA ali ARM odstopanje v skladu s členom 2(3) navedene uredbe, člen 27b navedene uredbe.“;

(c)

v odstavku 6 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

v primeru investicijskega podjetja, upravljavca trga, ki ima dovoljenje za upravljanje MTF ali OTF, ali reguliranega trga odvzem ali prekinitev dovoljenja institucije v skladu s členoma 8 in 43 te direktive, ter, kadar ima APA ali ARM odstopanje v skladu s členom 2(3) Uredbe (EU) št. 600/2014, odvzem ali prekinitev dovoljenja v skladu s členom 27e navedene uredbe;“;

(6)

v členu 71 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Kadar se objavljena kazenska ali upravna sankcija nanaša na investicijsko podjetje, upravljavca trga, kreditno institucijo, kar zadeva investicijske storitve in posle ali pomožne storitve, ali podružnico podjetja iz tretje države s pridobljenim dovoljenjem v skladu s to direktivo, ali na APA ali ARM, ki je pooblaščen v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014 in ima odstopanje v skladu s členom 2(3) navedene uredbe, ESMA v ustreznem registru doda sklic na objavljeno sankcijo.“;

(7)

v členu 77(1) se v prvem pododstavku uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice predvidijo vsaj, da ima katera koli oseba, pooblaščena v smislu Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1), ki v investicijskem podjetju, na reguliranem trgu ali v APA ali ARM, ki je pooblaščen v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014 in ima odstopanje v skladu s členom 2(3) navedene uredbe, opravlja nalogo, opisano v členu 34 Direktive 2013/34/EU ali členu 73 Direktive 2009/65/ES, ali katero koli drugo nalogo, ki jo predpisuje zakonodaja, dolžnost, da nemudoma poroča pristojnim organom o katerem koli dejstvu ali odločitvi v zvezi s tem podjetjem, s katerim se je ta oseba seznanila pri opravljanju te naloge in ki lahko:

(*1)  Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).“;"

(8)

člen 89 se spremeni:

(a)

odstavka 2 in 3 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), drugega pododstavka točke (2) člena 4(1), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 2. julija 2014.

3.   Prenos pooblastila iz člena 2(3), drugega pododstavka točke (2) člena 4(1), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(3), drugega pododstavka točke (2) člena 4(1), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) ali člena 79(8) začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“;

(9)

v členu 90 se črtata odstavka 2 in 3;

(10)

v členu 93(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice izvajajo te ukrepe od 3. januarja 2018.“;

(11)

v Prilogi I se črta oddelek D.

Člen 2

Spremembe Direktive 2009/138/ES

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

(1)

v členu 77d(4) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za vsako zadevno državo se pred uporabo 65-odstotnega faktorja prilagodljivost za nestanovitnost za netvegane obrestne mere iz odstavka 3 za valuto te države poveča za razliko med razmikom države s popravkom za tveganje in dvakratnim valutnim razmikom s popravkom za tveganje, in sicer vedno kadar je ta razlika pozitivna in je razmik države s popravkom za tveganje večji od 85 baznih točk.“;

(2)

v členu 112 se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Nadzorni organi obvestijo EIOPA v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 o vlogah za uporabo ali spremembo notranjega modela. Na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov lahko EIOPA na podlagi točke (b) člena 8(1) navedene uredbe nadzornemu organu ali organom, ki so zaprosili za pomoč, zagotovi tehnično pomoč v zvezi z odločitvijo o vlogi.“;

(3)

v naslovu I poglavja VIII se vstavi naslednji oddelek:

„Oddelek 2A

Uradno obveščanje in platforme za sodelovanje

Člen 152a

Uradno obveščanje

1.   Kadar nadzorni organ matične države članice namerava izdati dovoljenje zavarovalnici ali pozavarovalnici, katere poslovni načrt kaže, da del njenih dejavnosti temelji na svobodi opravljanja storitev ali svobodi ustanavljanja v drugi državi članici in da so te dejavnosti verjetno pomembne za trg države članice gostiteljice, nadzorni organ matične države članice o tem uradno obvesti EIOPA in nadzorni organ zadevne države članice gostiteljice.

2.   Nadzorni organ matične države članice, poleg uradnega obvestila iz odstavka 1, prav tako uradno obvesti EIOPA in nadzorni organ zadevne države članice gostiteljice, kadar ugotovi, da se je finančno stanje zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki izvaja dejavnosti na podlagi svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja, poslabšalo ali v zvezi z njo obstajajo druga tveganja, ki imajo lahko čezmejni učinek. Nadzorni organ države članice gostiteljice lahko nadzorni organ zadevne matične države članice uradno obvesti tudi, kadar ima resne in utemeljene pomisleke v zvezi z varstvom potrošnikov. Nadzorni organi lahko zadevo predložijo EIOPA in v primeru, da ni mogoče najti dvostranske rešitve, zahtevajo njegovo pomoč.

3.   Uradna obvestila iz odstavkov 1 in 2 morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.

4.   Uradna obvestila iz odstavkov 1 in 2 ne posegajo v nadzorne pristojnosti nadzornih organov matične države članice in države članice gostiteljice, ki so določene v tej direktivi.

Člen 152b

Platforme za sodelovanje

1.   EIOPA lahko v primeru utemeljenih pomislekov glede negativnih učinkov na imetnike polic na lastno pobudo ali na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov vzpostavi in koordinira platformo za sodelovanje, da se okrepi izmenjava informacij in spodbudi sodelovanje med zadevnimi nadzornimi organi, kadar zavarovalnica ali pozavarovalnica izvaja ali namerava izvajati dejavnosti, ki temeljijo na svobodi opravljanja storitev ali svobodi ustanavljanja in kadar:

(a)

so te dejavnosti pomembne za trg države članice gostiteljice;

(b)

je nadzorni organ matične države članice na podlagi člena 152a(2) predložil uradno obvestilo o poslabšanju finančnega stanja ali o drugih nastajajočih tveganjih ali

(c)

je bila zadeva v skladu s členom 152a(2) predložena EIOPA.

2.   Odstavek 1 ne posega v pravico zadevnih nadzornih organov, da vzpostavijo platformo za sodelovanje, kadar se o tem vsi strinjajo.

3.   Vzpostavitev platforme za sodelovanje na podlagi odstavkov 1 in 2 ne posega v nadzorne pristojnosti nadzornih organov matične države članice in države članice gostiteljice, ki so določene v tej direktivi.

4.   Brez poseganja v člen 35 Uredbe (EU) št. 1094/2010 zadevni nadzorni organi na zahtevo EIOPA pravočasno zagotovijo vse potrebne informacije, da se omogoči pravilno delovanje platforme za sodelovanje.“;

(4)

člen 231 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nadzornik skupine obvesti druge člane kolegija nadzornikov, vključno z EIOPA, o prejemu vloge in tem članom nemudoma posreduje popolno vlogo, vključno z dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje. Na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov lahko EIOPA na podlagi točke (b) člena 8(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 nadzornemu organu ali organom, ki so zaprosili za pomoč, zagotovi tehnično pomoč v zvezi z odločitvijo o vlogi.“;

(b)

v tretjem pododstavku odstavka 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, končno odločitev sprejme nadzornik skupine.“;

(5)

v tretjem pododstavku člena 237(3) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, končno odločitev sprejme nadzornik skupine.“;

(6)

v členu 248(4) se črta tretji pododstavek.

Člen 3

Spremembe Direktive (EU) 2015/849

Direktiva (EU) 2015/849 se spremeni:

(1)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija poročilo iz odstavka 1 da na voljo državam članicam in pooblaščenim subjektom, da bi jim pomagala pri prepoznavanju, razumevanju, obvladovanju in blažitvi tveganj pranja denarja in financiranja terorizma ter da bi tudi drugi deležniki, vključno z nacionalnimi zakonodajalci, Evropskim parlamentom, Evropskim nadzornim organom (Evropskim bančnim organom), ustanovljenem z Uredbo (EU) št. 1093/2010 (*2) (EBA), ter predstavniki finančnih obveščevalnih enot (FIU) EU, bolje razumeli ta tveganja. Poročilo se objavi najpozneje šest mesecev po tem, ko je dano na voljo državam članicam, razen tistih elementov poročila, ki vsebujejo zaupne informacije.

(*2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).“;"

(b)

v odstavku 5 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Po tem EBA izda mnenje vsaki dve leti.“;

(2)

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„O identiteti tega organa oziroma opisu zadevnega mehanizma se uradno obvestijo Komisija, EBA in druge države članice.“;

(b)

v odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice dajo rezultate svojih ocen tveganj, skupaj z njihovimi posodobitvami, na voljo Komisiji, EBA in drugim državam članicam.“;

(3)

v členu 17 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017 v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajo smernice, naslovljene na pristojne organe ter kreditne in finančne institucije, o dejavnikih tveganja, ki jih je treba upoštevati, in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primerih, ko je ustrezna uporaba poenostavljenih ukrepov skrbnega preverjanja strank. Od 1. januarja 2020 takšne smernice, kadar je to primerno, izda EBA.“;

(4)

v členu 18(4) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017 v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajo smernice, naslovljene na pristojne organe ter kreditne in finančne institucije, o dejavnikih tveganja, ki jih je treba upoštevati, in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primerih, ko je ustrezna uporaba okrepljenih ukrepov skrbnega preverjanja strank. Od 1. januarja 2020 takšne smernice, kadar je to primerno, izda EBA.“;

(5)

v členu 41 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi te direktive veljata uredbi (EU) 2016/679 (*3) in (EU) 2018/1725 (*4) Evropskega parlamenta in Sveta.

(*3)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1)."

(*4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 22.11.2018, str. 39).“;"

(6)

člen 45 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Države članice in EBA se medsebojno obveščajo o primerih, v katerih pravo tretje države ne dovoljuje izvajanja politik in postopkov, zahtevanih na podlagi odstavka 1. V takih primerih se lahko usklajeno ukrepa, da se doseže rešitev. Pri ocenjevanju, katere tretje države ne dovoljujejo izvajanja politik in postopkov, zahtevanih na podlagi odstavka 1, države članice in EBA upoštevajo morebitne pravne omejitve, ki bi lahko ovirale pravilno izvajanje teh politik in postopkov, vključno s tajnostjo, varstvom podatkov in drugimi ovirami, ki omejujejo izmenjavo informacij, ki bi lahko bile pomembne za ta namen.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vrsto dodatnih ukrepov iz odstavka 5 in minimalne ukrepe, ki jih sprejmejo kreditne institucije in finančne institucije, kadar pravo tretje države ne dovoljuje izvedbe ukrepov, zahtevanih na podlagi odstavkov 1 in 3.

EBA osnutke regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji predloži do 26. decembra 2016.“;

(c)

odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.   EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov o merilih za določitev okoliščin, v katerih je primerno imenovanje osrednje kontaktne točke na podlagi odstavka 9, in za opredelitev funkcij osrednjih kontaktnih točk.

EBA osnutke regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji predloži do 26. junija 2017.“;

(7)

člen 48 se spremeni:

(a)

v drugem pododstavku odstavka 1a se tretji stavek nadomesti z naslednjim:

„Finančni nadzorni organi držav članic so hkrati kontaktne točke za EBA.“;

(b)

v odstavku 10 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„10.   Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017 v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajo smernice, naslovljene na pristojne organe, o značilnostih na tveganju temelječega pristopa k nadzoru in ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju na tveganju temelječega nadzora. Po 1. januarju 2020 take smernice izda EBA, če je to ustrezno. “;

(8)

v poglavju VI, oddelku 3, se naslov pododdelka II nadomesti z naslednjim:

Sodelovanje z EBA“;

(9)

člen 50 se nadomesti z naslednjim:

Člen 50

Pristojni organi zagotovijo EBA vse informacije, ki so potrebne za omogočanje opravljanja njegovih nalog na podlagi te direktive.“;

(10)

člen 62 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi obvestijo EBA o vseh upravnih sankcijah in ukrepih, izrečenih v skladu s členoma 58 in 59, zoper kreditne in finančne institucije, vključno s kakršno koli pritožbo v zvezi z njimi ter izidom takšne pritožbe.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   EBA vzdržuje spletno mesto s povezavami do objav vsakega pristojnega organa v skladu s členom 60 izrečenih upravnih sankcij in ukrepov zoper kreditne institucije in finančne institucije, ter navede obdobje, za katero vsaka država članica objavi upravne sankcije in ukrepe.“.

Člen 4

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 30. junija 2021. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s točko 1 člena 2 te direktive do 30. junija 2020. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Države članice uporabljajo ukrepe v zvezi s členom 1 od 1. januarja 2022 in v zvezi s členoma 2 in 3 od 30. junija 2021. Države članice začnejo uporabljati ukrepe v zvezi s točko 1 člena 2 najpozneje 1. julija 2020.

4.   Države članice se v sprejetih predpisih iz odstavkov 1 in 2 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 18. decembra 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  UL C 251, 18.7.2018, str. 2.

(2)  UL C 227, 28.6.2018, str. 63.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 2. decembra 2019.

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(5)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(6)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(7)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(9)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(10)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).