18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/14


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/990

z dne 17. junija 2019

o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (1) in zlasti člena 2(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (2), ter zlasti člena 1(3) in člena 22 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (3), in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 2002/55/ES in 2008/72/ES razvrščata vrste, ki jih zajemata, v preglednici z dvema stolpcema, pri čemer je v prvem stolpcu navedeno znanstveno ime vrste in v drugem stolpcu eno ali več navadnih imen za vsako vrsto.

(2)

Nekatere sorte zelenjadnic spadajo v vrste, ki so navedene pod njihovimi znanstvenimi imeni, vendar ne v tipe sort, opisane z navadnimi imeni. Zato bi bilo treba navesti, ali je sorta zajeta v področje uporabe direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES.

(3)

Pri tej navedbi bi bilo treba upoštevati dejstvo, da se nekatere sorte določenih vrst zelenjadnic tržijo širše po Uniji, druge pa so omejene na nacionalne ali regionalne trge. Zato ne bi bilo primerno zajeti vseh sort navedenih vrst zelenjadnic. Navesti bi bilo treba, da je treba pri nekaterih vrstah zajeti vse sorte, pri nekaterih drugih vrstah pa samo določene sorte.

(4)

Z Mednarodnim nomenklaturnim kodeksom za gojene rastline je bila uvedena uradna kategorija „skupina“ za razvrščanje sort gojenih vrst. Kategorija „skupina“ je primeren instrument za opredelitev sort, ki spadajo v določene vrste, ki spadajo na področje uporabe direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES.

(5)

Za določitev, ali so zajete vse sorte zelenjadnic ali samo določene skupine, bi bilo treba spremeniti preglednici vrst iz direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES. Ustrezna botanična imena vrst zelenjadnic in imena skupin, ki spadajo k njim, bi bilo treba navesti v hierarhičnem vrstnem redu in se tako izogniti morebitni dvoumnosti glede obsega sort zadevnih vrst.

(6)

Uporaba medvrstne hibridizacije in hibridizacije znotraj vrste lahko privede do nastanka sort zelenjadnic, ki niso vključene v nobeno uveljavljeno vrsto ali skupino. Za vključitev takih tipov sort v področje uporabe Direktive 2002/55/ES bi morali biti na seznam vrst vključeni hibridi med vrstami in skupinami s seznama v točki (b) člena 2(1) navedene direktive.

(7)

Skupine s seznama iz točke (b) člena 2(1) Direktive 2002/55/ES bi bilo prav tako treba ustrezno upoštevati na seznamih v točki 3(a) Priloge II in v točki 2 Priloge III k navedeni direktivi.

(8)

Direktive 2002/55/ES, 2008/72/ES in 93/61/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Poleg tega Direktiva 93/61/EGS izvaja člen 4 Direktive Sveta 92/33/ES (4), ki je bil razveljavljen in nadomeščen s členom 4 Direktive 2008/72/ES. Priloga k Direktivi 93/61/EGS določa načrt s pogoji, ki jih mora izpolnjevati rastlinski razmnoževalni material, ter navaja tiste vrste in škodljive organizme, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost.

(10)

V okviru posodobitve zadevnega načrta bi bilo treba v skladu z razvojem znanstvenih spoznanj posodobiti botanična imena nekaterih vrst iz Direktive 93/61/EGS.

(11)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2002/55/ES

Direktiva 2002/55/ES se spremeni v skladu z delom A Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Spremembe Direktive 2008/72/ES

Priloga II k Direktivi 2008/72/ES se nadomesti z besedilom iz dela B Priloge k tej direktivi.

Člen 3

Spremembe Direktive 93/61/EGS

Priloga k Direktivi 93/61/EGS se spremeni v skladu z delom C Priloge k tej direktivi.

Člen 4

Prenos

Države članice do 30. junija 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2020.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(2)  UL L 205, 1.8.2008, str. 28.

(3)  UL L 250, 7.10.1993, str. 19.

(4)  Direktiva Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L 157, 10.6.1992, str. 1).


PRILOGA

DEL A

Direktiva 2002/55/ES se spremeni:

(1)

točka (b) člena 2(1) se nadomesti z naslednjim:

 

Allium cepa L.

skupina cepa (čebula)

skupina aggregatum (šalotka)

 

Allium fistulosum L. (zimski luk)

vse sorte

 

Allium porrum L. (por)

vse sorte

 

Allium sativum L. (česen)

vse sorte

 

Allium schoenoprasum L. (drobnjak)

vse sorte

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)

vse sorte

 

Apium graveolens L.

skupina listna in belušna zelena

skupina gomoljna zelena

 

Asparagus officinalis L. (navadni beluš)

vse sorte

 

Beta vulgaris L.

skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso)

skupina listna blitva (mangold)

 

Brassica oleracea L.

skupina kodrolistni ohrovt

skupina cvetača

skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje)

skupina brstični ohrovt

skupina kolerabica

skupina ohrovt

skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli)

skupina toskanski črni ohrovt

skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje)

 

Brassica rapa L.

skupina kitajski kapus

skupina repa

 

Capsicum annuum L. (pekoča paprika ali paprika)

vse sorte

 

Cichorium endivia L. (endivija)

vse sorte

 

Cichorium intybus L.

skupina belgijski radič

skupina listnati radič (listnati ali glavnati radič)

skupina industrijska cikorija (korenina)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

vse sorte

 

Cucumis melo L. (melona)

vse sorte

 

Cucumis sativus L.

skupina kumara

skupina kumarice za vlaganje

 

Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)

vse sorte

 

Cucurbita pepo L. (vrtna buča, vključno z zrelo bučo in bučo patišonko, ali bučka, vključno z nezrelo bučo patišonko)

vse sorte

 

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupina kardij

 

Daucus carota L. (korenje in krmno korenje)

vse sorte

 

Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)

skupina azoricum

 

Lactuca sativa L. (solata)

vse sorte

 

Solanum lycopersicum L. (paradižnik)

vse sorte

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina listni peteršilj

skupina korenasti peteršilj

 

Phaseolus coccineus L. (turški fižol)

vse sorte

 

Phaseolus vulgaris L.

skupina nizki fižol

skupina visoki fižol

 

Pisum sativum L.

skupina okroglozrnati grah

skupina oglatozrnati grah

skupina sladkorni grah

 

Raphanus sativus L.

skupina vrtna redkev in redkvica

skupina črna redkev

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

vse sorte

 

Scorzonera hispanica L. (črni koren)

vse sorte

 

Solanum melongena L. (jajčevec)

vse sorte

 

Spinacia oleracea L. (špinača)

vse sorte

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)

vse sorte

 

Vicia faba L. (bob)

vse sorte

 

Zea mays L.

skupina sladka koruza

skupina pokovka

Vsi hibridi zgoraj navedenih vrst in skupin.“;

(2)

v prvem stolpcu preglednice v točki 3(a) Priloge II se vnosi med „Asparagus officinalis“ in „Cichorium endivia“ nadomestijo z naslednjim:

 

Beta vulgaris (skupina jedilna pesa)

 

Beta vulgaris (ki ni skupina jedilna pesa)

 

Brassica oleracea (skupina cvetača)

 

Brassica oleracea (ki ni skupina cvetača)

 

Brassica rapa (skupina kitajski kapus)

 

Brassica rapa (skupina repa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (skupina belgijski radič, skupina listnati radič)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska cikorija (korenina))“;

(3)

v prvem stolpcu preglednice v točki 2 Priloge III se vnosa med „Capsicum annuum“ in „Cichorium endivia“ nadomestita z naslednjim:

 

Cichorium intybus (skupina belgijski radič, skupina listnati radič)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska cikorija (korenina))“.

DEL B

„PRILOGA II

Seznam rodov in vrst, na katere se sklicuje člen 1(2)

Allium cepa L.

skupina cepa (čebula)

skupina aggregatum (šalotka)

Allium fistulosum L. (zimski luk)

vse sorte

Allium porrum L. (por)

vse sorte

Allium sativum L. (česen)

vse sorte

Allium schoenoprasum L. (drobnjak)

vse sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)

vse sorte

Apium graveolens L.

skupina listna in belušna zelena

skupina gomoljna zelena

Asparagus officinalis L. (navadni beluš)

vse sorte

Beta vulgaris L.

skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso)

skupina listna blitva (mangold)

Brassica oleracea L.

skupina kodrolistni ohrovt

skupina cvetača

skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje)

skupina brstični ohrovt

skupina kolerabica

skupina ohrovt

skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli)

skupina toskanski črni ohrovt

skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje)

Brassica rapa L.

skupina kitajski kapus

skupina repa

Capsicum annuum L. (pekoča paprika ali paprika)

vse sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

vse sorte

Cichorium intybus L.

skupina belgijski radič

skupina listnati radič (listnati ali glavnati radič)

skupina industrijska cikorija (korenina)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

vse sorte

Cucumis melo L. (melona)

vse sorte

Cucumis sativus L.

skupina kumara

skupina kumarice za vlaganje

Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)

vse sorte

Cucurbita pepo L. (vrtna buča, vključno z zrelo bučo in bučo patišonko, ali bučka, vključno z nezrelo bučo patišonko)

vse sorte

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupina kardij

Daucus carota L. (korenje in krmno korenje)

vse sorte

Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)

skupina azoricum

Lactuca sativa L. (solata)

vse sorte

Solanum lycopersicum L. (paradižnik)

vse sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina listni peteršilj

skupina korenasti peteršilj

Phaseolus coccineus L. (turški fižol)

vse sorte

Phaseolus vulgaris L.

skupina nizki fižol

skupina visoki fižol

Pisum sativum L.

skupina okroglozrnati grah

skupina oglatozrnati grah

skupina sladkorni grah

Raphanus sativus L.

skupina vrtna redkev in redkvica

skupina črna redkev

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

vse sorte

Scorzonera hispanica L. (črni koren)

vse sorte

Solanum melongena L. (jajčevec)

vse sorte

Spinacia oleracea L. (špinača)

vse sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)

vse sorte

Vicia faba L. (bob)

vse sorte

Zea mays L.

skupina sladka koruza

skupina pokovka.

DEL C

V Prilogi k Direktivi 93/61/EGS se stolpec „Rod ali vrsta“ spremeni:

(a)

besedi „Allium ascalonicum“ se nadomestita z besedami „Allium cepa – skupina aggregatum“;

(b)

besedi „Allium cepa“ se nadomestita z besedami „Allium cepa – skupina cepa“;

(c)

besedi „Brassica pekinensis“ se nadomestita z besedami „Brassica rapa – skupina kitajski kapus“;

(d)

besedi „Lycopersicon lycopersicum“ se nadomestita z besedama „Solanum lycopersicum“.