18.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/1915

z dne 14. oktobra 2019

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izd vizumov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (a) člena 77(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2011 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Republiko Belorusijo o Sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) vzporedno s pogajanji o Sporazumu o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Pogajanja so bila 17. junija 2019 uspešno zaključena s parafiranjem Sporazuma z izmenjavo elektronske pošte.

(2)

V izjavi s srečanja na vrhu o vzhodnem partnerstvu z dne 7. maja 2009 so Unija in partnerske države izrazile svojo politično podporo liberalizaciji vizumske ureditve v varnem okolju in potrdile svojo namero o čimprejšnjem sprejetju postopnih ukrepov za odpravo vizumov za svoje državljane.

(3)

Namen Sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni za državljane Unije in Belorusije.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (1) ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (2) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

Svet bi moral odločitev o sklenitvi Sporazuma sprejeti na podlagi ocene varnosti in integritete beloruskega sistema za izdajanje biometričnih diplomatskih potnih listov in njihovih tehničnih specifikacij, ki jo pripravi Komisija.

(8)

Sporazum bi bilo treba podpisati, skupne izjave, priložene Sporazumu, pa odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (3).

Člen 2

Skupne izjave, priložene Sporazumu, se odobrijo v imenu Unije.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 4

Komisija oceni varnost in integriteto beloruskega sistema za izdajanje biometričnih diplomatskih potnih listov in njihovih tehničnih specifikacij ter oceno posreduje Svetu. Svet na podlagi te ocene sprejme odločitev o sklenitvi Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2019

Za Svet

Predsednik

J. LEPPÄ


(1)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(2)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(3)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.