8.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1678

z dne 4. oktobra 2019

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v TRACES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7067)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), ter zlasti člena 20(1) in člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) ter zlasti drugega pododstavka člena 6(4) in člena 6(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), ter zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES (4) določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES, ter seznam glavnih, regionalnih in območnih uradov v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (Traces). Navedena seznama sta v Prilogi I in Prilogi II k navedeni odločbi.

(2)

Po predlogu Belgije bi bilo treba odobritev mejnih kontrolnih točk v pristanišču Antwerpen in pristanišču Zeebrugge razširiti na nepakirane proizvode za prehrano ljudi. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Po predlogu Danske bi bilo treba na seznam vključiti novo kontrolno središče na mejni kontrolni točki v pristanišču Skagen za kontrolni pregled živalskih stranskih proizvodov. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Po predlogu Španije bi bilo treba odobriti novo mejno kontrolno točko v pristanišču Ferrol za pakirane proizvode za prehrano ljudi. Poleg tega bi bilo treba ukiniti začasno zaprtje mejne kontrolne točke v pristanišču Santander za proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, in enega od kontrolnih središč mejne kontrolne točke v pristanišču Vigo. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Po predlogu Italije in zadovoljivem kontrolnem pregledu s strani Komisije bi bilo treba odobriti novo mejno kontrolno točko na letališču Verona za pakirane proizvode za prehrano ljudi. Zato bi bilo treba seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES ustrezno spremeniti.

(6)

Po sporočilu Finske bi bilo treba vnos za mejno kontrolno točko v pristanišču Hamina črtati s seznama iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES.

(7)

Po sporočilu Švedske bi bilo treba odobriti odstopanje v zvezi z osebjem, odgovornim za izvajanje pregledov in izdajanje potrdil na mejni kontrolni točki v pristanišču Helsingborg. Zato je primerno ustrezno spremeniti seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES.

(8)

Nemčija je Komisijo obvestila, da bi bilo treba po upravnem preoblikovanju vključiti določene spremembe na seznam območnih uradov navedene države članice v Traces. Prilogo II k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. oktobra 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v TRACES (UL L 296, 12.11.2009, str. 1).


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

k posebnim opombam se doda naslednja opomba:

„(16) = Razen trupov kopitarjev“;

(b)

del, ki zadeva Belgijo, se spremeni:

(i)

vnos za pristanišče Antwerpen se nadomesti z naslednjim:

„Antwerpen

Anvers

BE CRL 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

(ii)

vnos za pristanišče Zeerbrugge se nadomesti z naslednjim:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)“

 

(c)

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za pristanišče Skagen nadomesti z naslednjim:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)“

 

(d)

del, ki zadeva Španijo, se spremeni:

(i)

naslednji vnos za pristanišče Ferrol se vstavi za vnosom za Ciudad Real:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

(ii)

vnos za pristanišče Santander se nadomesti z naslednjim:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT“

 

(iii)

vnos za pristanišče Vigo se nadomesti z naslednjim:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

(e)

v delu, ki zadeva Italijo, se za vnosi za Venezia vstavi naslednji vnos za letališče Verona:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)“

 

(f)

v delu, ki zadeva Finsko, se vnos za pristanišče Hamina črta;

(g)

v delu, ki zadeva Švedsko, se vnos za pristanišče Helsingborg nadomesti z naslednjim:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

(2)

Priloga II se spremeni:

v delu, ki zadeva Nemčijo, se v oddelku „DE00010 SAARLAND“ črtata vnosa za enoti „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE“ in „DE38310 REGIONALSTELLE WEST“.