2.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/38


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1664

z dne 30. septembra 2019

o odobritvi laboratorija v Ukrajini za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6906)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2000/258/ES je bil francoski urad Agence française de sécurité sanitaire des aliments (v nadaljnjem besedilu: AFSSA) v mestu Nancy v Franciji imenovan za posebni inštitut, pristojen za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiv proti steklini. AFSSA je zdaj združen z uradom Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (v nadaljnjem besedilu: ANSES) v Franciji.

(2)

Odločba 2000/258/ES med drugim določa, da mora ANSES oceniti laboratorije v tretjih državah, ki so predložili vloge za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(3)

Pristojni organ v Ukrajini je predložil vlogo za odobritev laboratorija „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v mestu Kijev, ANSES pa je za ta laboratorij pripravil in Komisiji poslal pozitivno ocenjevalno poročilo z dne 14. septembra 2018.

(4)

Laboratorij „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v mestu Kijev bi bilo zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih odobri naslednji laboratorij:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kyiv, 03191

Ukrajina

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 30. septembra 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.