2.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/36


SKLEP SVETA (SZVP) 2019/1663

z dne 1. oktobra 2019

o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1333 (1) o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji.

(2)

Svet je 1. aprila 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/539 (2).

(3)

Zaradi trajajoče nestabilnosti in resnosti razmer v Libiji se omejevalne ukrepe, ki zadevajo tri osebe, podaljša še za šest mesecev.

(4)

Sklep (SZVP) 2015/1333 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 17 Sklepa (SZVP) 2015/1333 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3.   Ukrepi iz člena 8(2) se za vnose 14, 15 in 16 iz Priloge II uporabljajo do 2. aprila 2020.

4.   Ukrepi iz člena 9(2) se za vnose 19, 20 in 21 iz Priloge IV uporabljajo do 2. aprila 2020.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP (UL L 206, 1.8.2015, str. 34).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/539 z dne 1. aprila 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 93, 2.4.2019, str. 15).