6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1326

z dne 5. avgusta 2019

o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je električna oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli, iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 7641 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo, revizijo in dokončanje harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost v podporo Direktivi 2014/30/EU.

(3)

CEN in Cenelec sta na podlagi Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 pripravila harmonizirana standarda EN IEC 61058-1:2018 za stikala za aparate in EN 55035:2017 za večpredstavnostne opreme. Zaradi prilagoditve tehničnemu napredku sta CEN in Cenelec na podlagi navedenega sklepa revidirala harmonizirana standarda EN 13309:2010 za stroje z notranjim električnim napajanjem in EN 50557:2011 za odklopnike, sklicevanji na katera sta objavljeni v Uradnem listu Evropske unije (4).

(4)

Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali so standardi EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 in EN 63024:2018 skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641.

(5)

Standardi EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 in EN 63024:2018 izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Cenelec je pripravil popravek standarda EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, ki popravlja harmonizirani standard EN 61000-6-5:2015, sklic na katerega je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (5). Ker popravek uvaja znatne tehnične popravke in da se zagotovi pravilna in dosledna uporaba standarda EN 61000-6-5:2015, je primerno, da se sklic na harmonizirani standard objavi skupaj s sklicem na popravek v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Revidirana sta bila standarda EN 13309:2010 in EN 50557:2011 in popravljen je bil standard EN 61000-6-5:2015. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije. Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo revidiranih in popravljenih standardov, je treba odložiti umik sklicevanj na navedene standarde.

(8)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklicevanja na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati z datumom objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za elektromagnetno združljivost, pripravljeni v podporo Direktivi 2014/30/EU in navedeni v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Sklici na harmonizirane standarde za elektromagnetno združljivost, pripravljeni v podporo Direktivi 2014/30/EU in navedeni v Prilogi II k temu sklepu, se na datume iz navedene priloge umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 7641 z dne 30. novembra 2016 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo, Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi s harmoniziranimi standardi v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

(4)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(5)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

1.

EN ISO 13766-1:2018

Stroji za zemeljska dela in graditev objektov – Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem – 1. del: Splošne zahteve glede EMC v tipičnih pogojih elektromagnetnega okolja (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme – Zahteve za odpornost opreme

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-5. del: Osnovni standardi – Odpornost opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve

5.

EN 63024:2018

Zahteve za naprave za avtomatski ponovni vklop (ARDs) odklopnikov, RCBOs in RCCBs za gospodinjsko in podobno uporabo (IEC 63024:2017, spremenjeno)


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 13309:2010 Gradbeni stroji – Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem

30. junij 2021

2.

EN 50557:2011 Naprave za avtomatski ponovni vklop odklopnikov – Odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBOs) – Odklopniki na diferenčni tok (RCCBs) za gospodinjsko in podobno uporabo (ARDs)

17. januar 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-5. del: Osnovni standardi – Odpornost opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj

31. januar 2020