24.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/90


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/847

z dne 15. maja 2019

o predlagani državljanski pobudi „Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi“

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3800)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vsebina predlagane državljanske pobude „Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi“ je naslednja: „Žuželke so potrebne za naše ekosisteme in za zagotovitev prehranske varnosti. Komisija mora sprejeti zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke kot pokazatelje nepoškodovanega okolja.“

(2)

Cilji predlagane državljanske pobude so naslednji: „Da bi opazno izboljšali naravno osnovo za življenje, pozivamo k naslednjim obveznim ciljem: spodbujanje biotske raznovrstnosti kot krovnega cilja skupne kmetijske politike; drastično zmanjšanje uporabe pesticidov, prepoved škodljivih pesticidov brez izjem in reforma meril za upravičenost; spodbujanje strukturne raznolikosti v kmetijskih pokrajinah; učinkovito zmanjšanje vsebnosti hranil (npr. Natura 2000); učinkovito določanje ohranitvenih območij (npr. okvirna direktiva o vodah); okrepitev raziskav in spremljanja ter izboljšanje izobraževanja.“

(3)

Pogodba o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje utrjuje demokratično delovanje Unije, saj med drugim določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude.

(4)

Zato bi morali biti postopki in pogoji, ki veljajo za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in prispevali k večji dostopnosti Unije.

(5)

Za namen izvajanja Pogodb se lahko sprejmejo pravni akti Unije:

na podlagi člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) v zvezi z določitvijo skupnih ureditev kmetijskih trgov in drugih določb, potrebnih za doseganje ciljev skupne kmetijske politike,

na podlagi člena 114 PDEU v zvezi s približevanjem določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga,

na podlagi člena 168(4)(b) PDEU v zvezi z ukrepi na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega zdravja,

na podlagi člena 182(1) PDEU v zvezi s sprejetjem večletnega okvirnega programa, v katerem so opredeljene vse dejavnosti Unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja,

na podlagi člena 192(1) PDEU v povezavi s prvo in tretjo alineo člena 191(1) PDEU v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti za doseganje ciljev ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja ter skrbne in preudarne rabe naravnih virov.

(6)

Predlagana državljanska pobuda iz navedenih razlogov ni očitno zunaj okvira pristojnosti Komisije za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb v smislu člena 4(2)(b) Uredbe.

(7)

Poleg tega je bil v skladu s členom 3(2) Uredbe ustanovljen državljanski odbor in imenovani sta bili kontaktni osebi, predlagana državljanska pobuda pa ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 PEU.

(8)

Predlagano državljansko pobudo „Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi“ bi bilo zato treba prijaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predlagana državljanska pobuda „Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi“ se prijavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 27. maja 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi“, ki jih kot kontaktni osebi zastopata Manuela RIPA in Clara BORASIO.

V Bruslju, 15. maja 2019

Za Komisijo

Frans TIMMERMANS

Prvi podpredsednik


(1)  UL L 65, 11.3.2011, str. 1.