10.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 122/49


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/718

z dne 30. aprila 2019

o predlagani državljanski pobudi „PRO-NUTRISCORE“

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3232)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vsebina predlagane državljanske pobude „PRO-NUTRISCORE“ je naslednja: „Evropsko komisijo pozivamo, naj uvede poenostavljeno označevanje na živilih (‚Nutriscore‘), da bodo potrošnikom zagotovljene kakovostne informacije o hranilni vrednosti in da se zavaruje njihovo zdravje.“

(2)

Cilji predlagane državljanske pobude so naslednji: „1. uvesti lažje berljive in bolj razumljive oznake hranilne vrednosti, da bodo lahko potrošniki že na prvi pogled razbrali hranilno vrednost posameznega živila glede na druga razpoložljiva živila; 2. ukrepati v zvezi z vprašanji javnega zdravja s spodbujanjem proizvajalcev, da izboljšajo sestavo svojih proizvodov; 3. uskladiti informacije o hranilni vrednosti na evropski ravni z uvedbo enotnega uradnega sistema označevanja, ki bi zamenjal množico obstoječih logotipov, ki pri evropskih potrošnikih povzročajo zbeganost.“

(3)

Pogodba o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje utrjuje demokratično delovanje Unije, saj med drugim določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude.

(4)

Zato bi morali biti postopki in pogoji, ki veljajo za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in prispevali k večji dostopnosti Unije.

(5)

Na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se lahko za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga, sprejmejo pravni akti Unije za izvajanje Pogodb.

(6)

Iz navedenih razlogov predlagana državljanska pobuda ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb v smislu člena 4(2)(b) Uredbe.

(7)

Poleg tega je bil v skladu s členom 3(2) Uredbe ustanovljen državljanski odbor in imenovani sta bili kontaktni osebi, predlagana državljanska pobuda pa ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 PEU.

(8)

Predlagano državljansko pobudo „PRO-NUTRISCORE“ bi bilo zato treba prijaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predlagana državljanska pobuda „PRO-NUTRISCORE“ se prijavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 8. maja 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „PRO-NUTRISCORE“, ki jih kot kontaktni osebi zastopata Cédric MUSSO in Ivo MECHELS.

V Bruslju, 30. aprila 2019

Za Komisijo

Frans TIMMERMANS

Podpredsednik


(1)  UL L 65, 11.3.2011, str. 1.