15.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/92


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/609

z dne 11. aprila 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU glede uporabe testa za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge, odpreme prašičev prek območij, navedenih v Prilogi, in obdobja uporabe Sklepa

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2739)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v državah članicah ali na njihovih območjih iz Priloge k navedenemu sklepu. Navedeni izvedbeni sklep določa prepovedi odpreme pošiljk domačih prašičev in proizvodov iz prašičev ter pošiljk divjih prašičev in proizvodov iz divjih prašičev z območij iz Priloge k navedenemu sklepu. Določa tudi druga pravila za preprečevanje širjenja afriške prašičje kuge, vključno z zahtevami po informacijah za države članice. Nadzorni ukrepi za zdravje živali iz Izvedbenega sklepa 2014/709/EU se uporabljajo vzporedno s tistimi iz Direktive Sveta 2002/60/ES (5) in so namenjeni boju proti širjenju afriške prašičje kuge, zlasti na ravni Unije.

(2)

Izvedbeni sklep 2014/709/EU prav tako določa odstopanja od prepovedi odpreme živih prašičev z nekaterih območij iz Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(3)

Test za identifikacijo povzročitelja (tj. odkrivanje virusnega genoma z verižno reakcijo s polimerazo, kot ga je opredelil referenčni laboratorij EU za afriško prašičjo kugo) afriške prašičje kuge je najučinkovitejše orodje za zgodnje odkrivanje navedene bolezni, kot so pokazale izkušnje držav članic med razvojem navedene bolezni v Uniji in kot je dokumentirala Evropska agencija za varnost hrane v svojem znanstvenem poročilu o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v baltskih državah in na Poljskem, objavljenem 23. marca 2017, v svojem znanstvenem poročilu o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v baltskih državah in na Poljskem, objavljenem 8. novembra 2017, ter v svojem znanstvenem poročilu o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v Evropski uniji, objavljenem 29. novembra 2018 (6). Zato bi moral test za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge nadomestiti laboratorijsko testiranje, ki se trenutno zahteva z Izvedbenim sklepom 2014/709/EU. Člena 3 in 8 navedenega izvedbenega sklepa bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Če se nekateri pogoji v zvezi z zdravjem živali, ki so določeni v Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, izvajajo in ustrezno upoštevajo, odprema živih prašičev z območij iz dela II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU na območja iz dela II ali III navedene priloge v drugi državi članici prek sosednjih območij, ki so že navedena v Prilogi in ki tvorijo ozemeljsko kontinuiteto omejitev zaradi afriške prašičje kuge, ne predstavlja tveganja za nadaljnji prenos virusa, saj se prašiči prevažajo samo prek območij z omejitvami. Zato se ne bi smele zahtevati odobritev pristojnih organov držav članic, v katerih so kraji tranzita in namembni kraji za tako trgovino, ter nekatere informacije o državi članici izvora za Komisijo in druge države članice. Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti člen 3(4) Izvedbenega sklepa 2014/709/EU.

(5)

Pri obdobju izvajanja ukrepov iz Izvedbenega sklepa 2014/709/EU bi bilo treba upoštevati epidemiologijo afriške prašičje kuge in tudi časovni okvir iz poglavja o afriški prašičji kugi v Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali za pridobitev statusa brez afriške prašičje kuge. Zato bi bilo treba glede na trenutne epidemiološke razmere v Uniji in sosednjih tretjih državah ter prizadevanja, potrebna za boj proti tej bolezni, obdobje uporabe Izvedbenega sklepa 2014/709/EU podaljšati do 21. aprila 2021, hkrati pa ne uvesti nepotrebnih omejitev trgovine. Navedeni datum upošteva datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ki se uporablja od 21. aprila 2021, in določa zaščitne ukrepe v primeru živalskih bolezni. Glede na sedanjo epidemijo navedene bolezni je pomembno ohraniti kontinuiteto ukrepov proti afriški prašičji kugi na ravni Unije.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/709/EU se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

da je bil pri prašičih opravljen test za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge in so bili vzorci, odvzeti v skladu s postopki vzorčenja iz načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge iz drugega odstavka člena 1 tega sklepa v obdobju 7 dni pred datumom premika, negativni, v obdobju 24 ur pred premikom prašičev pa je uradni veterinar v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja iz dela A poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2003/422/ES (*1) na vsaki pošiljki prašičev opravil klinični pregled za afriško prašičjo kugo; ali

(*1)  Odločba Komisije 2003/422/ES z dne 26. maja 2003 o odobritvi Diagnostičnega priročnika za afriško prašičjo kugo (UL L 143, 11.6.2003, str. 35)“;"

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

točka (a)(ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

ki vključi klinični pregled prašičev na gospodarstvu v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja, določenimi v delu A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;“;

(ii)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ki izvaja ukrepe biološke zaščite za afriško prašičjo kugo, kot jih je določil pristojni organ, in zagotavlja, da sta bila vsaj prva dva mrtva prašiča, starejša od 60 dni, v vsaki proizvodni enoti vsak teden testirana za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge v skladu s splošnimi postopki in merili za zbiranje in prevoz vzorcev iz poglavja V Priloge k Odločbi 2003/422/ES.“;

(c)

v odstavku 4 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

prašiči izpolnjujejo katera koli druga ustrezna jamstva za zdravje živali na podlagi pozitivnega rezultata ocene tveganja ukrepov proti širjenju afriške prašičje kuge, ki jih je pred premikom prašičev zahteval pristojni organ države članice, v kateri je kraj izvora, in so jih odobrili pristojni organi držav članic, v katerih so kraji tranzita in namembni kraji; vendar se odobritev pristojnih organov držav članic, v katerih so kraji tranzita in namembni kraji, ne zahteva, kadar so vsi kraji izvora, tranzita in namembni kraji prašičev območja iz Priloge ter so kontinuirani, s čimer se zagotovijo premiki prašičev samo prek območij iz Priloge;

(b)

država članica kraja izvora Komisijo in druge države članice takoj obvesti o jamstvih za zdravje živali in odobritvi iz točke (a), ki jo izdajo pristojni organi, ter odobri seznam gospodarstev, ki izpolnjujejo navedena jamstva za zdravje živali; vendar se navedene informacije od države članice izvora ne zahtevajo, kadar so vsi kraji izvora, tranzita in namembni kraji prašičev območja iz Priloge ter so kontinuirani, s čimer se zagotovijo premiki prašičev samo prek območij iz Priloge;“;

(2)

člen 8(2) se spremeni:

(a)

točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b)

prihajajo z gospodarstva, na katerem se izvajajo ukrepi biološke zaščite za afriško prašičjo kugo, kot jih je določil pristojni organ, in ki zagotavlja, da sta bila vsaj prva dva mrtva prašiča, starejša od 60 dni, v vsaki proizvodni enoti vsak teden testirana za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge v skladu s splošnimi postopki in merili za zbiranje in prevoz vzorcev iz poglavja V Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(c)

na njih je bil opravljen test za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge in so bili vzorci, odvzeti v skladu s postopki vzorčenja iz načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge iz drugega odstavka člena 1 tega sklepa v obdobju 7 dni pred datumom premika, negativni, v obdobju 24 ur pred premikom živih prašičev pa je uradni veterinar v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja iz dela A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES na vsaki pošiljki živih prašičev opravil klinični pregled za afriško prašičjo kugo; ali“;

(b)

točki (d)(ii) in (d)(iii) se nadomestita z naslednjim:

„(ii)

ki vključi klinični pregled prašičev na gospodarstvu v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja, določenimi v delu A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(iii)

ki preveri učinkovito izvajanje ukrepov iz druge alinee in četrte do sedme alinee člena 15(2)(b) Direktive 2002/60/ES.“;

(3)

v členu 21 se datum „31. decembra 2019“ nadomesti z „21. aprila 2021“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2019

Za Komisijo

Jyrki KATAINEN

Podpredsednik


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(6)  EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).