12.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/593

z dne 8. aprila 2019

o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 209(2) in 212(1) v povezavi s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2016/1873 (2) je bil Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan 25. oktobra 2016 s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(2)

S Sporazumom bo Fundacija EU-LAK ustanovljena kot mednarodna organizacija s pravno osebnostjo na podlagi mednarodnega javnega prava.

(3)

Unija in njene države članice bi morale pri svojih dejavnostih v okviru Fundacije EU-LAK usklajevati svoja stališča v skladu s Pogodbama in načelom lojalnega sodelovanja,

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije deponirajo listino o ratifikaciji iz člena 24 Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 8. aprila 2019

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Odobritev z dne 4. oktobra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2016/1873 z dne 10. oktobra 2016 o podpisu Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v imenu Evropske unije (UL L 288, 22.10.2016, str. 1).