20.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/80


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/451

z dne 19. marca 2019

o harmoniziranih standardih za gradbene proizvode, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 17(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 morajo proizvajalci uporabiti metode in merila iz harmoniziranih standardov, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, in sicer za ocenjevanje lastnosti gradbenih proizvodov, zajetih v navedenih standardih v zvezi z njihovimi bistvenimi značilnostmi.

(2)

Komisija je z dopisi M/109 z dne 29. avgusta 1996, M/130 z dne 29. januarja 1999, M/139 z dne 26. junija 2001, M/122 z dne 14. decembra 1998 in M/135 z dne 5. maja 2000 Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN) predložila zahtevo za pripravo harmoniziranih standardov v podporo Direktivi Sveta 89/106/EGS (2) (v nadaljnjem besedilu: mandati). Sklici na harmonizirane standarde, pripravljene na podlagi mandatov, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Mandati omogočajo revizijo harmoniziranih standardov, pripravljenih na njihovi podlagi. CEN je zaradi upoštevanja tehničnega razvoja in zahtev Uredbe (EU) št. 305/2011 revidiral več navedenih harmoniziranih standardov. Zlasti je revidiral harmonizirane standarde za naslednje proizvode: sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi, steklo v stavbah in vlaknato-cementne ravne plošče.

(4)

Komisija je ocenila, ali so harmonizirani standardi, ki jih je revidiral CEN, v skladu z ustreznimi mandati in Uredbo (EU) št. 305/2011.

(5)

Harmonizirani standardi, ki jih je revidiral CEN, so v skladu z ustreznimi mandati in Uredbo (EU) št. 305/2011. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

V skladu s členom 17(5) Uredbe (EU) št. 305/2011 se za vsak harmonizirani standard, ki nadomesti drug harmoniziran standard, navede obdobje sočasne veljavnosti. Tako obdobje sočasne veljavnosti je bilo določeno za standard EN 15824:2017 za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv, objavljen v Uradnem listu Evropske unije (4). Ker to obdobje ni dovolj dolgo, da bi se proizvajalci lahko pripravili na uporabo standarda, je treba navesti novo obdobje sočasne veljavnosti.

(7)

Da bi proizvajalci lahko čim prej uporabljali harmonizirane standarde, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za gradbene proizvode, pripravljene v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011, ki so navedeni v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Sklici na harmonizirane standarde za gradbene proizvode, pripravljene v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011, ki so navedeni v Prilogi II k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, za navedene standarde pa je določeno novo obdobje sočasne veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Direktiva Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (UL L 40, 11.2.1989, str. 12).

(3)  UL C 92, 9.3.2018, str. 139.

(4)  UL C 92, 9.3.2018, str. 139.


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

Sklic na nadomeščeni standard

Začetek sočasne veljavnosti

(dd.mm.llll.)

Zaključek sočasne veljavnosti

(dd.mm.llll.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 5. del: Toplotni javljalniki – Točkovni javljalniki

EN 54-5:2000

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 5. del: Toplotni javljalniki – Točkovni javljalniki

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 7. del: Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije

EN 54-7:2000

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 7. del: Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

EN 492:2012

Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Steklo v gradbeništvu – Steklo z nanosi – 4. del: Standard za proizvod

EN 1096-4:2004

Steklo v gradbeništvu – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod

EN 1279-5:2005+A2:2010

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vlakno-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

EN 12467:2012

Vlakno-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

xx.yy.2019

xx.yy.2020


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

Sklic na nadomeščeni standard

Začetek sočasne veljavnosti

(dd.mm.llll.)

Zaključek sočasne veljavnosti

(dd.mm.llll.)

1.

EN 15824:2017

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv

EN 15824:2009

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv

9.3.2018

9.3.2020