20.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/78


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/450

z dne 19. marca 2019

o objavi evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD) za gradbene proizvode, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 morajo organi za tehnično ocenjevanje uporabljati metode in merila iz evropskih ocenjevalnih dokumentov, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, in sicer za ocenjevanje lastnosti gradbenih proizvodov, zajetih v navedenih dokumentih v zvezi z njihovimi bistvenimi značilnostmi.

(2)

V skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 305/2011 je organizacija organov za tehnično ocenjevanje na podlagi več zahtev proizvajalcev za evropske tehnične ocene pripravila in sprejela več evropskih ocenjevalnih dokumentov.

(3)

Komisija je ocenila, ali evropski ocenjevalni dokumenti, ki jih je pripravila organizacija organov za tehnično ocenjevanje, izpolnjujejo zahteve, ki morajo biti izpolnjene v zvezi z osnovnimi zahtevami za gradbene objekte iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 305/2011.

(4)

Evropski ocenjevalni dokumenti, ki jih pripravi organizacija organov za tehnično ocenjevanje, izpolnjujejo zahteve, ki morajo biti izpolnjene v zvezi z osnovnimi zahtevami za gradbene objekte iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 305/2011. Zato je primerno, da se sklici na navedene evropske ocenjevalne dokumente objavijo v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na evropske ocenjevalne dokumente za gradbene proizvode, pripravljene v podporo Uredbi (EU) št. 305/2011, ki so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

Sklic in naslov evropskega ocenjevalnega dokumenta

040427-00-0404

Sklopi za zunanji toplotnoizolacijski sestavljen sistem (ETICS) z malto kot toplotno izolacijskim slojem in z ometom ali s posamičnimi kosi obloge.

060012-00-0802

Komplet z notranjo cevjo za dimnike, izdelano iz steklenih vlaken, mineralnih in organskih snovi, ter priborom

090119-00-0404

Kompleti za fasade iz mineralnih plošč z na kraju samem nanešenim ometom

090120-00-0404

Kompleti za nenosilne fasadne sisteme iz mineralnih plošč

130031-00-0304

Kovinski mrežasti nosilci in stebri

130082-00-0603

Fasadni pritrdilni sistem – nosilec iz umetne mase za pritrjevanje lesenih elementov na podlago

260014-00-0301

Dodatek tipa II na osnovi silikata iz žgane plasti