17.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/27


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/70

z dne 11. januarja 2019

o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje grafičnemu papirju ter meril za podelitev znaka EU za okolje vpojnemu papirju in izdelkom iz vpojnega papirja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli izdelkom z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu.

(2)

Uredba (ES) št. 66/2010 določa, da se uvedejo posebna merila za podelitev znaka EU za okolje glede na skupine izdelkov.

(3)

S Sklepom Komisije 2011/333/EU (2) so bila določena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje za skupino izdelkov „kopirni in grafični papir“. S Sklepom Komisije (EU) 2015/877 (3) je bilo obdobje veljavnosti navedenih meril in zahtev podaljšano do 31. decembra 2018.

(4)

S Sklepom Komisije 2012/448/EU (4) so bila določena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje za skupino izdelkov „časopisni papir“. S Sklepom Komisije (EU) 2015/877 je bilo obdobje veljavnosti navedenih meril in zahtev podaljšano do 31. decembra 2018.

(5)

Z Odločbo Komisije 2009/568/ES (5) so bila določena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje za skupino izdelkov „tissue papir za higienske namene uporabe“ (vpojni papir). S Sklepom Komisije (EU) 2015/877 je bilo obdobje veljavnosti navedenih meril in zahtev iz Odločbe 2009/568/ES podaljšano do 31. decembra 2018.

(6)

Pri preverjanju ustreznosti (v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov – REFIT) znaka EU za okolje z dne 30. junija 2017, pri katerem je bilo pregledano izvajanje Uredbe (ES) št. 66/2010 (6), je bilo ugotovljeno, da je treba oblikovati bolj strateški pristop za znak EU za okolje, vključno z združevanjem tesno povezanih skupin izdelkov, kadar je to ustrezno.

(7)

V skladu z navedenimi sklepnimi ugotovitvami ter na podlagi posvetovanja z Odborom Evropske unije za znak za okolje bi bilo treba skupini izdelkov „kopirni in grafični papir“ ter „časopisni papir“ združiti v eno skupino izdelkov, imenovano „grafični papir“, ter uvesti novo opredelitev, ki obsega obe stari skupini izdelkov z nekaterimi ustreznimi spremembami, da bi se upoštevala znanstveni razvoj in razvoj na trgu. Zlasti bi bilo treba pri novi opredelitvi odpraviti omejitev mase, ki je veljala za stari skupini izdelkov, saj zdaj vključuje več vrst papirja z večjo togostjo.

(8)

Poleg tega bi bilo treba v skladu s pregledom uvesti nekatere spremembe opredelitve skupine izdelkov „vpojni papir“, predvsem za zagotovitev jasnejšega razlikovanja med vpojnim papirjem in končnim izdelkom iz vpojnega papirja na podlagi standarda ISO 12625-1; skupino izdelkov bi bilo treba preimenovati v „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“.

(9)

Da bi se najboljša praksa bolj izrazila na trgu za ti skupini izdelkov in upoštevale inovacije, uvedene v vmesnem obdobju, je primerno določiti nov sklop meril za vsako skupino izdelkov.

(10)

Nova merila za posamezno skupino izdelkov so namenjena spodbujanju energijsko učinkovitih proizvodnih postopkov, s katerimi se zagotovijo manjše emisije snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji vodotokov, zakisljevanju ozračja ter podnebnim spremembam, in omeji uporaba nevarnih snovi ter pri katerih se uporabljajo surovine, pridobljene iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari, ali recikliranih materialov, kar pomaga olajšati prehod na bolj krožno gospodarstvo.

(11)

Nova merila za posamezno skupino izdelkov ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje bi morale veljati do 31. decembra 2024, pri čemer se upošteva inovacijski cikel za ti skupini izdelkov.

(12)

Ker sta skupini izdelkov „grafični papir“ in „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“ tesno povezani, merila zanju pa bodo podobna, je primerno sprejeti en sklep in določiti oba sklopa meril z enim aktom. Tako bi se morala povečati vidnost sistema za udeležence na trgu in zmanjšati upravno breme za nacionalne organe.

(13)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba Sklep 2011/333/EU, Sklep 2012/448/EU in Odločbo 2009/568/ES razveljaviti.

(14)

Proizvajalcem, ki so za svoje izdelke prejeli znak EU za okolje za kopirni in grafični papir, časopisni papir ali tissue papir za higienske namene uporabe na podlagi meril iz Sklepa 2011/333/EU, Sklepa 2012/448/EU in Odločbe 2009/568/ES, bi bilo treba omogočiti prehodno obdobje, da bodo imeli dovolj časa za prilagoditev svojih izdelkov, da bodo izpolnili nova merila in zahteve. Po sprejetju tega sklepa bi morali imeti proizvajalci na voljo omejeno obdobje, v katerem lahko predložijo vloge na podlagi meril, določenih v navedenih sklepih oziroma v odločbi, ali novih meril iz tega sklepa. Če je bil znak EU za okolje podeljen na podlagi meril, določenih v enem od starih sklepov ali odločbi, bi bilo treba dovoliti njegovo uporabo samo do 31. decembra 2019.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupina izdelkov „grafični papir“ zajema liste ali kolute nepredelanega, nepotiskanega praznega papirja ali kartona, belega ali barvnega, ki je izdelan iz celuloze in primeren za pisanje, tiskanje ali predelavo.

Skupina izdelkov ne vključuje:

(a)

embalaže;

(b)

termično občutljivega papirja;

(c)

fotografskega ali samokopirnega papirja;

(d)

odišavljenega papirja;

(e)

papirja, ki spada v skupino izdelkov „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“, kot je opredeljena v členu 2.

Člen 2

Skupina izdelkov „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“ obsega naslednje:

(1)

liste ali kolute nepredelanega vpojnega papirja za predelavo v izdelke, ki spadajo pod točko 2;

(2)

izdelke iz vpojnega papirja, primerne za osebno higieno, vpijanje tekočin ali čiščenje površin ali kombinacijo navedenih vrst uporabe; med drugim naslednje vrste izdelkov iz vpojnega papirja: robčke, toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, kuhinjske ali gospodinjske brisače, ročne brisače, serviete, podstavke in industrijske krpe.

Skupina izdelkov ne vključuje:

(a)

izdelkov, ki spadajo v skupino izdelkov „vpojni higienski proizvodi“, kot je opredeljena v Sklepu Komisije 2014/763/EU (7);

(b)

izdelkov za čiščenje površin, ki vsebujejo čistilna sredstva;

(c)

izdelkov iz vpojnega papirja, oplemenitenih z drugimi materiali, ki niso vpojni papir;

(d)

kozmetičnih izdelkov v smislu Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (8), vključno s krpami za mokro čiščenje;

(e)

odišavljenega papirja;

(f)

izdelkov, ki spadajo v skupino izdelkov „grafični papir“, kot je opredeljena v členu 1, ali izdelkov, ki spadajo v skupino izdelkov „tiskan papir“, kot je opredeljena v Sklepu Komisije 2012/481/EU (9).

Člen 3

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„celuloza“ pomeni vlaknasti material za proizvodnjo papirja, ki se proizvaja v obratu za celulozo bodisi mehansko bodisi kemijsko iz vlaknaste celulozne surovine (najpogosteje lesa);

(2)

„embalaža“ pomeni vse izdelke iz kakršnih koli materialov v kakršni koli obliki, ki se uporabljajo za shranjevanje in zaščito blaga, ravnanje z njim, njegovo dostavo in predstavitev, od surovin do predelanega blaga, ki ga proizvajalec preda uporabniku ali potrošniku;

(3)

„vpojni papir“ pomeni papir nizke mase, izdelan iz celuloze, ki je lahko suh ali moker ter iz krep papirja ali drugega papirja;

(4)

„izdelki iz vpojnega papirja“ pomeni predelane izdelke iz vpojnega papirja v eni ali več plasteh, ki so zgibani ali ne, reliefno pretisnjeni ali ne, oplemeniteni ali ne, potiskani ali ne ter po možnosti dokončno izdelani z naknadno obdelavo.

Člen 4

1.   Izdelku se podeli znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 za skupino izdelkov „grafični papir“, če ustreza opredelitvi navedene skupine izdelkov iz člena 1 tega sklepa ter izpolnjuje merila in z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje iz Priloge I k temu sklepu.

2.   Izdelku se podeli znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 za skupino izdelkov „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“, če ustreza opredelitvi navedene skupine izdelkov iz člena 2 tega sklepa ter izpolnjuje merila in z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 5

Merila za skupini izdelkov „grafični papir“ in „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje za posamezno skupino izdelkov veljajo do 31. decembra 2024.

Člen 6

1.   Za administrativne namene se skupini izdelkov „grafični papir“ dodeli kodna številka „011“.

2.   Za administrativne namene se skupini izdelkov „vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja“ dodeli kodna številka „004“.

Člen 7

Odločba 2009/568/ES, Sklep 2011/333/EU in Sklep 2012/448/EU se razveljavijo.

Člen 8

1.   Ne glede na člen 7 se vloge za pridobitev znaka EU za okolje, predložene pred datumom sprejetja tega sklepa, za izdelke, ki spadajo v skupino izdelkov „grafični papir“, kot je opredeljena v tem sklepu, in skupino izdelkov „kopirni in grafični papir“, kot je opredeljena v Sklepu 2011/333/EU, ocenijo v skladu s pogoji iz Sklepa 2011/333/EU.

2.   Ne glede na člen 7 se vloge za pridobitev znaka EU za okolje, predložene pred datumom sprejetja tega sklepa, za izdelke, ki spadajo v skupino izdelkov „grafični papir“, kot je opredeljena v tem sklepu, in skupino izdelkov „časopisni papir“, kot je opredeljena v Sklepu 2012/448/EU, ocenijo v skladu s pogoji iz Sklepa 2012/448/EU.

3.   Ne glede na člen 7 se vloge za pridobitev znaka EU za okolje, predložene pred datumom sprejetja tega sklepa, za izdelke, ki spadajo v skupino izdelkov „vpojni papir“, kot je opredeljena v tem sklepu, in skupino izdelkov „tissue papir za higienske namene uporabe“, kot je opredeljena v Odločbi 2009/568/ES, ocenijo v skladu s pogoji iz Odločbe 2009/568/ES.

4.   Vloge za pridobitev znaka EU za okolje za izdelke iz skupine izdelkov „grafični papir“ ali „vpojni papir in izdelkov iz vpojnega papirja“, predložene na datum sprejetja tega sklepa ali po njem, vendar najpozneje do 31. decembra 2018, lahko temeljijo na merilih iz tega sklepa ali merilih iz Sklepa 2011/333/EU, Sklepa 2012/448/EU ali Odločbe 2009/568/ES, kakor je primerno. Navedene vloge se ocenijo v skladu z merili, na podlagi katerih so pripravljene.

5.   Če se znak EU za okolje podeli na podlagi vloge, ocenjene v skladu z merili iz Odločbe 2009/568/ES, Sklepa 2011/333/EU ali Sklepa 2012/448/EU, se lahko uporablja samo do 31. decembra 2019.

Člen 9

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. januarja 2019

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Sklep Komisije 2011/333/EU z dne 7. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje kopirnemu in grafičnemu papirju (UL L 149, 8.6.2011, str. 12).

(3)  Sklep Komisije (EU) 2015/877 z dne 4. junija 2015 o spremembi Odločbe 2009/568/ES in sklepov 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU in 2012/481/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (UL L 142, 6.6.2015, str. 32).

(4)  Sklep Komisije 2012/448/EU z dne 12. julija 2012 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za časopisni papir (UL L 202, 28.7.2012, str. 26).

(5)  Odločba Komisije 2009/568/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti tissue papirju za higienske namene uporabe (UL L 197, 29.7.2009, str. 87).

(6)  POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o pregledu izvajanja Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ter Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (COM(2017) 355 final).

(7)  Sklep Komisije 2014/763/EU z dne 24. oktobra 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za vpojne higienske proizvode (UL L 320, 6.11.2014, str. 46).

(8)  Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).

(9)  Sklep Komisije 2012/481/EU z dne 16. avgusta 2012 o okoljskih merilih za podelitev znaka EU za okolje za tiskan papir (UL L 223, 21.8.2012, str. 55).


PRILOGA I

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE GRAFIČNEMU PAPIRJU

OKVIR

Cilji meril

Cilj meril je zlasti zmanjšati odvajanje strupenih ali evtrofnih snovi v vode ter okoljsko škodo ali tveganja, povezana z uporabo energije (podnebne spremembe, zakisljevanje, tanjšanje ozonskega plašča, siromašenje neobnovljivih virov energije). V tem oziru je namen meril:

zmanjšati porabo energije in povezane emisije v zrak,

zmanjšati okoljsko škodo z zmanjšanjem emisij v vodo in nastajanja odpadkov,

zmanjšati okoljsko škodo ali tveganja, povezana z uporabo nevarnih kemikalij ter

zaščititi gozdove z zahtevo za pridobivanje recikliranih ali neobdelanih vlaken iz gozdov in območij, s katerimi se trajnostno gospodari.

Merila za podelitev znaka EU za okolje „grafičnemu papirju“:

1.

emisije v vodo in zrak;

2.

raba energije;

3.

vlakna: ohranjanje virov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi;

4.

omejene nevarne snovi in zmesi;

5.

ravnanje z odpadki;

6.

primernost za uporabo;

7.

informacije na embalaži;

8.

informacije na znaku EU za okolje.

Okoljska merila zajemajo proizvodnjo celuloze, vključno z vsemi podpostopki, od trenutka, ko neobdelana ali reciklirana vlakna prispejo v proizvodni obrat, do trenutka, ko celuloza zapusti obrat za proizvodnjo celuloze. Pri postopkih proizvodnje papirja okoljska merila zajemajo vse podpostopke v obratu za proizvodnjo celuloze, od priprave celuloze za proizvodnjo grafičnega papirja do navijanja na glavni kolut.

Okoljska merila ne zajemajo prevoza in pakiranja surovin (npr. lesa), celuloze ali papirja. Predelava papirja prav tako ni vključena.

Ocenjevanje in preverjanje: Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vložnik predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druge dokaze o skladnosti z merili, lahko ti po potrebi izvirajo od vložnika in/ali njegovih dobaviteljev in/ali njihovih dobaviteljev itd.

Pristojni organi prednostno priznajo potrdila in preverjanja, ki jih izdajo organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskusne in kalibracijske laboratorije, ter preverjanja, ki jih izdajo organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo izdelke, postopke in storitve.

Kadar je to primerno, se lahko uporabijo preskusne metode, ki niso navedene za posamezno merilo, če pristojni organ, ki ocenjuje vloge, prizna njihovo enakovrednost.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo ter opravijo neodvisna preverjanja ali obiske na kraju samem, da preverijo skladnost s temi merili.

Izdelek iz grafičnega papirja mora izpolnjevati vse ustrezne zahteve države, v kateri se da na trg. Vložnik predloži izjavo, da izdelek izpolnjuje to zahtevo.

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„tona suhega zraka“ pomeni zračno suho tono (ADt) celuloze, izraženo kot 90 % suhost;

(2)

„kemična celuloza“ pomeni vlaknasti material, pridobljen tako, da se iz surovine odstrani precejšen del neceluloznih spojin, ki jih je mogoče odstraniti s kemično obdelavo (kuhanjem, delignifikacijo, beljenjem);

(3)

„CMP“ pomeni kemično-mehansko celulozo („chemimechanical pulp“);

(4)

„CTMP“ pomeni kemično-termomehansko celulozo („chemithermomechanical pulp“);

(5)

„celuloza, proizvedena z deinkingom (razsivenjem)“ pomeni celulozo, izdelano iz papirja za recikliranje, iz katerega so bile odstranjene tiskarske barve in druga onesnaževala;

(6)

„barvila“ pomeni intenzivno pobarvan ali fluorescenten organski material, ki obarva substrat zaradi selektivne absorpcije. Barvila so topna in/ali gredo skozi postopek nanosa, ki vsaj začasno uniči morebitno kristalno strukturo barvila. Barvila se zadržijo v substratu z absorpcijo, raztapljanjem in mehanskim zadrževanjem ali z ionskimi ali kovalentnimi kemijskimi vezmi;

(7)

„celuloza ECF“ pomeni beljeno celulozo brez elementarnega klora;

(8)

„integrirana proizvodnja“ pomeni, da se celuloza in papir proizvajata na isti lokaciji. Celuloza je pred proizvodnjo papirja nesušena. Proizvodnja papirja/kartona je neposredno povezana s proizvodnjo celuloze;

(9)

„papir ali karton iz mehanske celuloze“ pomeni papir ali karton, v katerem je mehanska celuloza bistvena sestavina sestave vlaken;

(10)

„pigmenti ali barvila na osnovi kovine“ pomeni barvila in pigmente, v katerih več kot 50 % mase obsegajo ustrezne kovinske spojine;

(11)

„neintegrirana proizvodnja“ pomeni proizvodnjo tržne celuloze (za prodajo) v obratih, v katerih se ne uporabljajo papirni stroji, ali proizvodnjo papirja/kartona, pri kateri se uporablja samo celuloza, proizvedena v drugih obratih (tržna celuloza);

(12)

„izmet papirnega stroja“ pomeni papirnate materiale, zavržene v postopku na papirnem stroju, ki imajo značilnosti, zaradi katerih jih je mogoče ponovno uporabiti na kraju samem tako, da se vključijo nazaj v enak proizvodni postopek, med katerim so nastali. V tem sklepu izraz ne zajema postopkov predelave, za katere se šteje, da so ločeni od papirnega stroja;

(13)

„pigmenti“ pomeni barvne, črne, bele ali fluorescentne organske ali anorganske trdne snovi, ki so navadno netopne v podlagi ali substratu, v katerega so vdelani in ki nanje nima bistvenega fizikalnega in kemičnega vpliva. Videz spremenijo s selektivno absorpcijo in/ali razprševanjem svetlobe. Pigmenti se navadno razpršijo v podlagah ali substratih in uporabijo, na primer v proizvodnji tiskarskih barvil, barv, plastike ali drugih polimernih materialov. Pigmenti ohranijo kristalno strukturo ali strukturo delcev med celotnim postopkom barvanja;

(14)

„reciklirana vlakna“ pomeni vlakna, ki so preusmerjena od toka odpadkov v proizvodnem postopku ali ki jih proizvedejo gospodinjstva ali trgovinski in industrijski obrati ter institucije v svoji vlogi kot končni uporabniki izdelka. Za predvideni namen jih ni več mogoče uporabiti. Ponovna uporaba materialov, ki so proizvedeni v postopku in se lahko predelajo znotraj tega postopka, v katerem so bili proizvedeni (lastno proizvedeni ali kupljeni izmeti s papirnega stroja), je izključena;

(15)

„celuloza TCF“ pomeni celulozo brez vsebnosti klora;

(16)

„TMP“ pomeni termomehansko celulozo („thermomechanical pulp“).

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merilo 1 – Emisije v vodo in zrak

Osnovni pogoj je, da obrat za proizvodnjo celuloze in papirja izpolnjuje vse ustrezne pravne zahteve države, v kateri se nahaja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, podprto z ustrezno dokumentacijo in izjavami dobaviteljev celuloze.

Merilo 1(a) Kemijska potreba po kisiku (KPK), žveplo (S), NOx, fosfor (P)

Zahteva temelji na podatkih o emisijah glede na določeno referenčno vrednost. Razmerje med dejanskimi emisijami in referenčno vrednostjo se prevede v rezultat glede emisij.

Rezultat za posamezni parameter za emisije ne presega 1,3.

V vsakem primeru skupno število točk (Pskupaj = PKPK + PS + PNOx + PP) ne presega 4,0.

Pri neintegrirani proizvodnji vložnik predloži izračun, ki vključuje proizvodnjo celuloze in papirja.

Za celulozo in proizvodnjo papirja kot celoto se PKPK izračuna na naslednji način (PS, PNOx in PP se izračunajo na popolnoma enak način).

Za vsako uporabljeno celulozo „i“ se z njo povezane izmerjene emisije KPK (KPKceluloza 'i, izražena v kg/tono zračno suhe celuloze – ADt) tehtajo glede na delež vsake vrste uporabljene celuloze (celuloza „i“ za tono zračno suhe celuloze) in seštejejo. Tona zračno suhe celuloze pomeni 90 % suhe snovi v celulozi in 95 % v papirju.

Tehtana emisija KPK za celulozo se nato prišteje k izmerjeni emisiji KPK iz proizvodnje papirja, da se dobi skupna emisija KPK, tj. KPKskupaj.

Tehtana referenčna vrednost KPK za proizvodnjo celuloze se izračuna enako, in sicer kot vsota tehtanih referenčnih vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze, in se prišteje k referenčni vrednosti za proizvodnjo papirja, da se dobi skupna referenčna vrednost KPK, tj. KPKref, skupaj. Referenčne vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze in za proizvodnjo papirja so navedene v preglednici 1.

Na koncu se skupna emisija KPK deli s skupno referenčno vrednostjo KPK na naslednji način:

Formula

Preglednica 1

Referenčne vrednosti za emisije iz različnih vrst celuloze in proizvodnje papirja

Vrsta celuloze/papir

Emisije (kg/ADt)

KPKref

Pref

Sref

NOxref

Beljena kemična celuloza (razen sulfitne)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Beljena kemična celuloza (sulfitna)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitna celuloza

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebeljena kemična celuloza

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/celuloza iz lesovine

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Celuloza iz recikliranih vlaken, proizvedena brez deinkinga (razsivenja)

1,10

0,006

0,20

0,25

Celuloza iz recikliranih vlaken, proizvedena z deinkingom (razsivenjem)

2,40

0,008

0,20

0,25

Obrat za proizvodnjo papirja (kg/tono)

1,00

0,008

0,30

0,70

V primeru soproizvodnje toplote in električne energije v istem obratu se lahko emisije S in NOx iz proizvodnje električne energije v obratu odštejejo od skupne količine. Za izračun deleža emisij iz proizvodnje električne energije se lahko uporabi naslednja enačba:

2 × (MWh(električna energija))/[2 × MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija, ki se uporabi pri tem izračunu, je električna energija, proizvedena v obratu za soproizvodnjo. Toplota, ki se uporabi pri tem izračunu, je neto toplota, dobavljena iz obrata za soproizvodnjo do obrata za proizvodnjo celuloze/papirja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži podrobne izračune in podatke o preskusih, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, ter ustrezno dokazno dokumentacijo, ki vključuje poročila o preskusih, pri katerih so se uporabile naslednje standardne preskusne metode za neprekinjeno ali redno spremljanje (ali enakovredne standardne metode, ki jih pristojni organ prizna, ker zagotavljajo podatke enakovredne znanstvene kakovosti): KPK: ISO 15705 ali ISO 6060; NOx: EN 14792 ali ISO 11564; S (žveplovi oksidi): EN 14791 ali EPA št. 8; S (reducirano žveplo): EPA št. 15A, 16A ali 16B; vsebnost S v nafti; ISO 8754; vsebnost S v premogu: ISO 19579; vsebnost S v biomasi: Standard EN 15289; Skupni P EN ISO 6878.

Za spremljanje emisij se lahko uporabijo tudi hitri preskusi, če se redno (npr. mesečno) preverjajo glede na ustrezne navedene standarde ali ustrezne enakovredne standarde. V primeru emisij KPK se sprejme neprekinjeno spremljanje na podlagi analize skupnega organskega ogljika (TOC), če je bila za zadevni obrat ugotovljena korelacija med rezultati za TOC in KPK.

Če ni drugače navedeno v dovoljenju za obratovanje, se emisije KPK merijo najmanj dnevno, emisije P skupaj pa najmanj tedensko. V vseh primerih se emisije S in NOx merijo neprekinjeno (za emisije iz kotlov z zmogljivostjo več kot 50 MW) ali redno (najmanj enkrat letno za kotle in sušilnice z zmogljivostjo 50 MW ali manj).

Podatki se sporočijo kot letna povprečja, razen v naslednjih primerih:

obdobje proizvodnje je omejeno,

proizvodni obrat je nov ali prenovljen; v tem primeru meritve temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata.

V obeh primerih se lahko podatki sprejmejo samo, če so reprezentativni za zadevno obdobje in je bilo za vsak parameter emisij opravljeno zadostno število meritev.

Dokazna dokumentacija vključuje navedbo o pogostosti meritev ter izračun točk za KPK, P skupaj, S in NOx.

Emisije v zrak vključujejo vse emisije S in NOx, ki nastanejo pri proizvodnji celuloze in papirja, vključno s paro, ki nastane zunaj proizvodnega obrata, razen emisij, pripisanih proizvodnji električne energije. Meritve vključujejo kotle za predelavo, apnene peči, parne kotle in peči za razgradnjo plinov z močnim vonjem. Upoštevajo se difuzne emisije. Sporočene vrednosti emisij S v zrak vključujejo oksidirane in reducirane emisije S. Emisije S, povezane s proizvodnjo toplotne energije iz nafte, premoga in drugih zunanjih goriv z znano vsebnostjo S, se lahko izračunajo namesto izmerijo in se upoštevajo.

Meritve emisij v vodo se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih na kraju odvajanja odplak v čistilni napravi obrata za odpadno vodo. Kadar se odplake obrata pošiljajo v javno čistilno napravo ali čistilno napravo tretje osebe, se analizirajo nefiltrirani in neusedli vzorci iz kraja v obratu, kjer se odplake odvajajo v kanalizacijo, rezultati pa pomnožijo s standardnim faktorjem učinkovitosti odstranjevanja za javno ali drugo čistilno napravo. Faktor učinkovitosti odstranjevanja temelji na podatkih, ki jih zagotovi upravitelj javne čistilne naprave ali čistilne naprave tretje osebe.

Pri integriranih obratih se vrednosti emisij za celulozo določijo na nič, skupne emisije pa primerjajo s skupnimi referenčnimi vrednostmi za ustrezno proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti emisij za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja. Tehtana vsebnost vsake vrste celuloze, ki ji je dodeljena posebna referenčna vrednost iz preglednice 1, se upošteva v enačbi.

Merilo 1(b) Adsorbljivi organski halogeni (AOX)

To merilo se nanaša na celulozo brez elementarnega klora (ECF).

Emisije AOX iz proizvodnje vsake vrste celuloze, uporabljene za grafični papir z znakom EU za okolje, ne presegajo 0,17 kg/ADt.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži poročila o preskusih, pri katerih se je uporabila preskusna metoda AOX ISO 9562 ali enakovredne metode, ter priloži podrobne izračune, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, in ustrezno dokazno dokumentacijo.

Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki ji priloži seznam različnih vrst celuloze ECF, uporabljenih v mešanici celuloze, uteži zanje in njihove posamezne količine emisij AOX, izražene kot kg AOX/ADt celuloze.

Dokazna dokumentacija vključuje navedbo o pogostosti meritev. AOX se izmeri le v postopkih, kjer se za beljenje celuloze uporabljajo klorirane sestavine. AOX ni treba meriti v odplakah iz neintegrirane proizvodnje papirja ali v odplakah iz proizvodnje celuloze, ki se ne beli ali se beli s snovmi, ki ne vsebujejo klora.

Meritve emisij AOX v vodo se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih na kraju odvajanja odplak v čistilni napravi obrata za odpadno vodo. Kadar se odplake obrata pošiljajo v javno čistilno napravo ali čistilno napravo tretje osebe, se analizirajo nefiltrirani in neusedli vzorci iz kraja v obratu, kjer se odplake odvajajo v kanalizacijo, rezultati pa pomnožijo s standardnim faktorjem učinkovitosti odstranjevanja za javno ali drugo čistilno napravo. Faktor učinkovitosti odstranjevanja temelji na podatkih, ki jih zagotovi upravitelj javne čistilne naprave ali čistilne naprave tretje osebe.

Podatki o emisijah se izrazijo kot letno povprečje za meritve, ki se opravijo vsaj enkrat vsaka dva meseca. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata meritve temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata. Meritve so reprezentativne za posamezno obdobje.

Če vložnik ne uporablja celuloze ECF, zadostuje ustrezna izjava, ki se predloži pristojnemu organu.

Merilo 1(c) CO2

Emisije ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv, uporabljenih za proizvodnjo procesne toplote in električne energije (v obratu ali zunaj njega), ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti:

1.

1 100 kg CO2/tono za papir iz 100 % celuloze, proizvedene z deinkingom (razsivenjem)/reciklirane celuloze;

2.

1 000 kg CO2/tono za papir iz 100 % kemične celuloze;

3.

1 600 kg CO2/tono za papir iz 100 % mehanske celuloze.

Za papir, sestavljen iz kakršne koli kombinacije kemične, reciklirane in mehanske celuloze, se izračuna tehtana mejna vrednost na podlagi deleža vsake vrste celuloze v mešanici. Dejanska vrednost emisij se izračuna kot vsota emisij iz proizvodnje celuloze in papirja, pri čemer se upošteva mešanica uporabljenih vrst celuloze.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži podatke in podrobne izračune, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

Proizvajalec celuloze vložniku za vsako uporabljeno vrsto celuloze predloži eno vrednost emisij CO2, izraženo v kg CO2/ADt. Vložnik predloži eno vrednost emisij CO2 za ustrezne papirne stroje, uporabljene za proizvodnjo grafičnega papirja z znakom EU za okolje. Za integrirane obrate se lahko emisije CO2 za proizvodnjo celuloze in papirja sporočijo kot enotna vrednost.

Za opredelitev zgornje meje emisij CO2 vložnik opredeli mešanico celuloze v smislu vrst celuloze (tj. kemična celuloza, mehanska celuloza in reciklirana celuloza).

Za izračun dejanskih emisij CO2 vložnik opredeli mešanico celuloze v smislu posameznih dobavljenih vrst celuloze, izračuna tehtano povprečje emisij CO2 za proizvodnjo celuloze in to vrednost prišteje emisijam CO2 iz papirnih strojev.

Podatki o emisijah CO2 vključujejo vse vire neobnovljivih goriv, uporabljene med proizvodnjo celuloze in papirja, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (v obratu ali zunaj njega).

Faktorji emisije goriv se uporabijo v skladu s Prilogo VI k Uredbi Komisije (EU) št. 601/2012 (4).

Za električno energijo iz omrežja se v skladu z metodologijo MEErP (5) uporabi faktor za izračun emisij 384 (kg CO2/MWh).

Čas za izračune ali masne bilance temelji na proizvodnji v 12 mesecih. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata izračuni temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata. Izračuni so reprezentativni za posamezno obdobje.

Za električno energijo iz omrežja se uporablja zgoraj navedena vrednost (evropsko povprečje), razen če vložnik predloži dokumentacijo, v kateri je določena povprečna vrednost za njegove dobavitelje električne energije (pogodbeni dobavitelji); v tem primeru lahko vložnik uporabi to vrednost namesto navedene vrednosti. Dokumentacija, ki se uporabi kot dokazilo o skladnosti, vključuje tehnične specifikacije z navedbo povprečne vrednosti (tj. izvod pogodbe).

Pri izračunu emisij CO2 se šteje, da količina energije iz obnovljivih virov, kupljena in uporabljena za proizvodne postopke, pomeni nič emisij CO2. Vložnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da se taka energija dejansko uporablja v obratu ali se kupuje od zunanjih virov.

Merilo 2 – Raba energije

Zahteva temelji na podatkih o dejanski rabi energije pri proizvodnji celuloze in papirja glede na določene referenčne vrednosti.

Poraba energije vključuje porabo električne energije in goriva za proizvodnjo toplote, ki jo je treba izraziti v točkah (Pskupaj), kot je opisano v nadaljevanju.

Skupno število točk (PSKUPAJ = PE + PG) ne presega 2,5.

Preglednica 2 vsebuje referenčne vrednosti za izračun porabe energije.

V primeru mešanice različnih vrst celuloze se referenčne vrednosti za porabo električne energije in goriva za proizvodnjo toplote tehtajo glede na delež vsake vrste uporabljene celuloze (celuloza „i“ za tono zračno suhe celuloze) in seštejejo.

Merilo 2(a) Električna energija

Poraba električne energije, povezana s proizvodnjo celuloze in papirja, se izrazi v točkah (PE), kot je opisano v nadaljevanju.

Izračun za proizvodnjo celuloze: Za vsako uporabljeno vrsto celuloze „i“ se z njo povezana poraba električne energije (Eceluloza, i, izražena v kWh/ADt) izračuna na naslednji način:

Eceluloza, i = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Izračun za proizvodnjo papirja: Podobno se poraba električne energije, povezana s proizvodnjo papirja (Epapir), izračuna na naslednji način:

Epapir = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Nazadnje se točke za proizvodnjo celuloze in papirja združijo na naslednji način, da se dobi skupno število točk (PE):

Formula

Pri integriranih obratih se vrednosti električne energije za celulozo določijo na nič, vrednost za obrat za proizvodnjo papirja pa vključuje proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti električne energije za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja.

Merilo 2(b) Poraba goriva za proizvodnjo toplote

Poraba goriva, povezana s proizvodnjo celuloze in papirja, se izrazi v točkah (PF), kot je opisano v nadaljevanju.

Izračun za proizvodnjo celuloze: Za vsako uporabljeno vrsto celuloze „i“ se z njo povezana poraba goriva (Fceluloza, i, izražena v kWh/ADt) izračuna na naslednji način:

Fceluloza, i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Opomba:

1.

Fceluloza, i (in njen prispevek k PF, celuloza) ni treba izračunati za mehansko celulozo, razen če gre za zračno sušeno mehansko celulozo (admp), kupljeno na trgu, ki vsebuje vsaj 90 % suhe snovi.

2.

Količina uporabljenega goriva za proizvodnjo prodane toplote se doda izrazu „prodano gorivo“ iz zgornje enačbe.

Izračun za proizvodnjo papirja: Podobno se poraba goriva, povezana s proizvodnjo papirja (Fpapir, izražena v kWh/ADt), izračuna na naslednji način:

Fpapir = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Nazadnje se točke za proizvodnjo celuloze in papirja združijo na naslednji način, da se dobi skupno število točk (PF):

Formula

Preglednica 2

Referenčne vrednosti za električno energijo in gorivo

Vrsta celuloze

Gorivo kWh/ADt

Fref

Električna energija kWh/ADt

Eref

Ne-admp

Admp

Ne-admp

Admp

Kemična celuloza

3 650

4 650

750

750

Termomehanska celuloza (TMP)

0

900

2 200

2 200

Celuloza iz lesovine (vključno z lesovino, obdelano pod tlakom)

0

900

2 000

2 000

Kemična termomehanska celuloza (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Reciklirana celuloza

350

1 350

600

600

Vrsta papirja

kWh/tono

Fini papir brez premaza, papir za revije (SC), časopisni papir

1 700

750

Fini papir s premazom, papir za revije s premazom (LWC, MWC)

1 700

800

admp = zračno sušena celuloza, kupljena na trgu

Ocenjevanje in preverjanje (za (a) in (b)): Vlagatelj zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo. Sporočeni podrobni podatki torej vključujejo skupno porabo električne energije in goriva.

Vložnik izračuna količino vhodne energije, razdeljene na toploto/goriva in električno energijo, ki se uporablja pri proizvodnji celuloze in papirja, vključno z energijo za deinking (razsivenje) odpadnega papirja za proizvodnjo reciklirane celuloze. Energija, uporabljena za prevoz surovin ter tudi za predelavo in pakiranje, ni vključena v izračune porabe energije.

Skupna toplotna energija vključuje vsa kupljena goriva. Vključuje tudi toplotno energijo, pridobljeno s sežiganjem lužnice in odpadkov iz postopkov v obratu (npr. lesni odpadki, žagovina, lužnice, odpadni papir, papirniški izmet), pa tudi toploto, pridobljeno z interno proizvodnjo električne energije. Vendar mora vložnik pri izračunu skupne toplotne energije upoštevati samo 80 % toplotne energije iz takih virov.

Električna energija pomeni neto uvoženo električno energijo iz omrežja in interno proizvodnjo električne energije, izmerjeno kot električna moč. Električne energije, ki se uporablja za čiščenje odpadne vode, ni treba vključiti.

Kadar se para proizvaja z uporabo električne energije kot vira toplote, se izračuna toplotna vrednost pare, ki se nato deli z 0,8 in prišteje k skupni porabi goriva.

Pri integriranih obratih se vrednosti (toplote) goriva za celulozo določijo na nič, vrednost za obrat za proizvodnjo papirja pa vključuje proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti (toplote) goriva za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja.

Merilo 3 – Vlakna – ohranjanje virov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Vlaknasto surovino lahko sestavljajo reciklirana ali neobdelana vlakna.

Neobdelana vlakna ne smejo izvirati iz gensko spremenjenih vrst.

Vsa vlakna so zajeta z veljavnimi certifikati za nadzorno verigo, ki se izdajo v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot sta Forest Stewardship Council (Svet za nadzor gozdov (FSC)), Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC)) ali enakovreden sistem, ali z dobavnicami za papir za recikliranje v skladu s standardom EN 643.

Vsaj 70 % vlaknastega materiala, namenjenega za izdelek ali paleto izdelkov, izvira iz gozdov ali z območij, s katerimi se upravlja v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki izpolnjujejo zahteve, določene v okviru ustreznega neodvisnega sistema nadzorne verige, in/ali iz recikliranih materialov.

Ponovna uporaba odpadnih materialov, ki jih je mogoče predelati pri istem postopku, v katerem so nastali (tj. lastno proizvedeni ali kupljeni papirniški izmeti), se ne upošteva pri izračunu vsebnosti recikliranih vlaken. Vendar se lahko šteje, da vhodni izmeti (lastni ali kupljeni), pridobljeni pri postopkih predelave, prispevajo k vsebnosti recikliranih vlaken, če jih spremljajo dobavnice v skladu s standardom EN 643.

Vsi neobdelani materiali, ki niso certificirani, so zajeti s sistemom preverjanja, s katerim se zagotavlja, da so pridobljeni v skladu z zakonom in izpolnjujejo vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z materiali, ki niso certificirani.

Certifikacijski organi, ki izdajajo certifikate za gozdove in/ali nadzorno verigo, so akreditirani/priznani na podlagi navedenega sistema certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik pristojnemu organu predloži izjavo o skladnosti, ki ji priloži veljaven, neodvisno potrjen certifikat nadzorne verige proizvajalca grafičnega papirja z znakom EU za okolje in za vsa neobdelana vlakna, uporabljena v izdelku ali paleti izdelkov. FSC, PEFC ali enakovredni sistemi se sprejmejo kot certificiranje neodvisne tretje osebe. Če se uporabijo reciklirana vlakna brez certificiranja po sistemu FSC, PEFC ali enakovrednem sistemu, so dokazi zajeti z dobavnicami v skladu s standardom EN 643.

Vložnik predloži revidirane računovodske dokumente, ki dokazujejo, da vsaj 70 % materialov, namenjenih za izdelek ali paleto izdelkov, izvira iz gozdov ali z območij, s katerimi se upravlja v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki izpolnjujejo zahteve, določene v okviru ustreznega neodvisnega sistema nadzorne verige, in/ali iz recikliranih materialov.

Če izdelek ali paleta izdelkov vključuje neobdelani material, ki ni certificiran, se predloži dokaz, da vsebnost neobdelanega materiala, ki ni certificiran, ne presega 30 % in je zajet s sistemom preverjanja, s katerim se zagotavlja, da je pridobljen v skladu z zakonom in izpolnjuje vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z materialom, ki ni certificiran.

Če se s sistemom certificiranja ne zahteva izrecno, da ves neobdelani material izvira iz gensko nespremenjenih vrst, se za dokaz tega predložijo dodatni dokazi.

Merilo 4 – Omejene nevarne snovi in zmesi

Osnova za dokazovanje skladnosti z vsemi podmerili v okviru merila 4 je seznam vseh ustreznih uporabljenih kemikalij, ki ga vložnik predloži skupaj z ustrezno dokumentacijo (varnostnim listom ali izjavo dobavitelja kemikalij).

Merilo 4(a) Omejitve za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Opomba: Vse procesne in funkcionalne kemikalije, uporabljene v obratu za proizvodnjo papirja, je treba pregledati. To merilo ne velja za kemikalije, uporabljene za čiščenje odpadne vode, razen v primeru ponovne uporabe prečiščene odpadne vode v postopku proizvodnje papirja.

Izdelek iz papirja ne vsebuje snovi, opredeljenih v skladu s postopkom, opisanim v členu 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (6), in vključenih na seznam kandidatnih snovi za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža). Odstopanje od te zahteve se ne odobri.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da izdelek iz papirja ne vsebuje SVHC v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža). Izjavi se priložijo varnostni listi ali ustrezne izjave dobaviteljev vseh procesnih in funkcionalnih kemikalij, uporabljenih v obratu za proizvodnjo papirja, ki dokazujejo, da nobena kemikalija ne vsebuje SVHC v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža).

Seznam snovi, opredeljenih kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so vključene na seznam kandidatnih snovi v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, je na voljo na spletnem naslovu

https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Sklicevanje na seznam se opravi na datum vloge.

Merilo 4(b) Omejitve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja

Opomba: Vse procesne in funkcionalne kemikalije, uporabljene v obratu za proizvodnjo papirja, je treba pregledati. To merilo ne velja za kemikalije, uporabljene za čiščenje odpadne vode, razen v primeru ponovne uporabe prečiščene odpadne vode v postopku proizvodnje papirja.

Če niso izvzete v skladu s preglednico 3, izdelek iz papirja ne vsebuje snovi ali zmesi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (7) opredeljene z enim od naslednjih stavkov o nevarnosti, v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža):

nevarnosti iz skupine 1: rakotvornost, mutagenost ali strupenost za razmnoževanje (CMR) kategorije 1A ali 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

nevarnosti iz skupine 2: kategorija 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; kategorija 1 strupenosti za vodno okolje: H400, H410; kategoriji 1 in 2 akutne strupenosti: H300, H310, H330; kategorija 1 strupenosti pri vdihavanju: H304; specifična strupenost za ciljne organe (STOT) kategorije 1: H370, H372; povzročitelj preobčutljivosti kože kategorije 1 (*1): H317;

nevarnosti iz skupine 3: kategorije 2, 3 in 4 strupenosti za vodno okolje: H411, H412, H413; kategorija 3 akutne strupenosti: H301, H311, H331; kategorija 2 STOT: H371, H373.

Uporaba snovi ali zmesi, ki so zaradi proizvodnega postopka kemijsko spremenjene (npr. anorganski flokulanti, sredstva za zamreženje, anorganska sredstva za oksidacijo in reduciranje), tako da zanje ustrezna omejitev nevarnosti po merilih CLP ne velja več, je izvzeta iz zgoraj navedene zahteve.

Preglednica 3

Odstopanja od omejitev nevarnosti po merilih CLP in veljavni pogoji

Vrsta snovi/zmesi

Uporaba

Izvzete razvrstitve

Pogoji za odstopanje

Barvila in pigmenti

Uporaba v delu stroja, kjer se uporablja tekoča snov, ali pri površinskem nanosu med proizvodnjo barvnega papirja.

H411, H412, H413

Dobavitelj kemikalij izjavi, da je mogoče doseči 98-odstotno stopnjo fiksacije na papirju, in predloži navodila za zagotovitev tega.

Proizvajalec papirja predloži izjavo o izpolnjevanju vseh ustreznih navodil.

Bazična barvila

Barvanje papirja, proizvedenega predvsem iz mehanske celuloze in/ali nebeljene kemične celuloze.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Kationski polimeri (vključno s polietilenimini, poliamidi in poliamini)

Različne možnosti uporabe, ki vključujejo uporabo kot sredstva za zadrževanje, izboljšanje mokre mrežne trdnosti, suhe trdnosti in mokre trdnosti.

H411, H412, H413

Proizvajalec papirja predloži izjavo o izpolnjevanju vseh ustreznih navodil za varno ravnanje in odmerjanje, navedenih na varnostnem listu.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži seznam vseh ustreznih uporabljenih kemikalij skupaj z ustreznim varnostnim listom ali izjavo dobavitelja.

Vse kemikalije, ki vsebujejo snovi ali mešanice, razvrščene kot omejene po merilih CLP, se označijo. Za oceno količine omejene snovi ali zmesi, ki ostane v končnem izdelku, se uporabi približna stopnja odmerjanja kemikalije skupaj s koncentracijo omejene snovi ali zmesi v navedeni kemikaliji (kot je navedena na varnostnem listu ali v izjavi dobavitelja) ter predpostavko 100-odstotnega retencijskega faktorja.

Za vsako odstopanje od 100-odstotnega retencijskega faktorja ali kemijsko spremembo omejene nevarne snovi ali zmesi je treba predložiti pisno utemeljitev pristojnemu organu.

Za vsako omejeno snov ali zmes, ki presega 0,10 % (masnega deleža) končnega izdelka iz papirja, vendar zanjo velja izvzetje, je treba predložiti dokaz o izpolnjevanju ustreznih pogojev za odstopanje.

Merilo 4(c) Klor

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze in papirja. Čeprav velja tudi za beljenje recikliranih vlaken, se priznava, da so bila vlakna v svojem prejšnjem življenjskem krogu morda beljena s plinastim klorom.

Plinasti klor se ne uporablja kot sredstvo za beljenje. Ta zahteva ne velja za plinasti klor, povezan s proizvodnjo in uporabo klorovega dioksida.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da se plinasti klor ni uporabil kot sredstvo za beljenje pri postopku proizvodnje papirja, in izjave vseh ustreznih dobaviteljev celuloze.

Merilo 4(d) Alkilfenol etoksilati (APEO)

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze in papirja.

APEO ali drugi derivati alkilfenola se ne dodajajo kemikalijam za čiščenje, kemikalijam za deinking (razsivenje), sredstvom za preprečevanje penjenja, dispergatorjem ali premazom. Derivati alkilfenola so opredeljeni kot snovi, ki ob razgradnji tvorijo alkilfenole.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjave dobaviteljev kemikalij, da tem izdelkom niso bili dodani alkilfenol etoksilati ali drugi derivati alkilfenola.

Merilo 4(e) Površinsko aktivne snovi, ki se uporabljajo pri deinkingu (razsivenju)

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze, proizvedene z deinkingom (razsivenjem).

Dokazati je treba lahko biorazgradljivost ali inherentno končno biorazgradljivost vseh površinsko aktivnih snovi, ki se uporabljajo pri deinkingu (razsivenju) (glej preskusne metode in mejne vrednosti v nadaljevanju). Edina izjema od te zahteve je uporaba površinsko aktivnih snovi na osnovi derivatov silikona, če se papirnata gošča iz postopka deinkinga (razsivenja) sežge.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom skupaj z ustreznimi varnostnimi listi ali poročili o preskusih za vsako površinsko aktivno snov. V njih so navedeni preskusna metoda, mejna vrednost ter sklep na podlagi ene od naslednjih preskusnih metod in mejnih vrednosti:

za lahko biorazgradljivost: OECD št. 301 A-F (ali enakovredni ISO standardi), z vsaj 70 % razgradljivostjo (vključno z absorpcijo) v 28 dneh za 301 A in E ali vsaj 60 % za 301 B, C, D in F,

za inherentno končno biorazgradljivost: OECD 302 A–C (ali enakovredni standardi ISO) z razgradljivostjo (vključno z absorpcijo) vsaj 70 % v 28 dneh za 302 A in B ter vsaj 60 % za 302 C.

Kadar se uporabljajo površinsko aktivne snovi na osnovi derivatov silikona, vložnik predloži varnostni list za uporabljene kemikalije in izjavo, da je bila papirnata gošča iz postopka deinkinga (razsivenja) sežgana, vključno s podrobnimi podatki o namembni sežigalnici ali sežigalnicah.

Merilo 4(f) Omejitve za biocidne izdelke za obvladovanje sluzi

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja.

Aktivne snovi v biocidnih izdelkih, uporabljenih za zatiranje organizmov, ki tvorijo sluz, v sistemih za kroženje vode, ki vsebujejo vlakna, so potrjene za ta namen ali predmet pregleda do odločitve o odobritvi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter niso potencialno bioakumulativne.

Za to merilo je za bioakumulacijski potencial značilen log Kov (log porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode) < 3,0 ali eksperimentalno določen biokoncentracijski faktor ≤ 100.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom skupaj z ustreznimi varnostnim listom materiala ali poročilom o preskusih. V njem so navedeni preskusna metoda, mejna vrednost ter sklep na podlagi ene od naslednjih preskusnih metod: OECD 107, 117 ali 305 A–E.

Merilo 4(g) Omejitve za azo barvila

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja.

Azo barvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več azo skupin lahko sproščajo enega ali več aromatskih aminov, navedenih v Direktivi 2002/61/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali Dodatku 8 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, se ne uporabljajo pri proizvodnji grafičnega papirja z znakom EU za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje grafičnega papirja z znakom EU za okolje, o skladnosti s tem merilom. Izjavo dobavitelja barvila bi bilo treba podpreti s poročili o preskusih v skladu z ustreznimi metodami, opisanimi v Dodatku 10 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ali enakovrednimi metodami.

Merilo 4(h) Pigmenti in barvila na osnovi kovin

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja. Glej opredelitev pigmentov in barvil na osnovi kovin v preambuli te priloge.

Barvila ali pigmenti na osnovi aluminija (*2), srebra, arzena, barija, kadmija, kobalta, kroma, bakra (*2), živega srebra, mangana, niklja, svinca, selena, antimona, kositra ali cinka se ne uporabljajo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje grafičnega papirja z znakom EU za okolje, o izpolnjevanju zahtev tega merila. Izjave dobaviteljev so podprte z varnostnimi listi ali drugo ustrezno dokumentacijo.

Merilo 4(i) Ionske nečistoče v barvilih

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja.

Ravni ionskih nečistoč v uporabljenih barvilih ne presegajo naslednjih vrednosti: srebro 100 ppm; arzen 50 ppm; barij 100 ppm; kadmij 20 ppm; kobalt 500 ppm; krom 100 ppm; baker 250 ppm; živo srebro 4 ppm; nikelj 200 ppm; svinec 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; kositer 250 ppm; cink 1 500 ppm.

Omejitev za bakrove nečistoče ne velja za barvila na osnovi bakrovega ftalocianina.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje grafičnega papirja z znakom EU za okolje, o izpolnjevanju zahtev tega merila. Izjave dobaviteljev so podprte z varnostnimi listi ali drugo ustrezno dokumentacijo.

Merilo 5 – Ravnanje z odpadki

Vsi obrati za proizvodnjo celuloze in papirja imajo vzpostavljen sistem za ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri proizvodnem postopku, ter načrt za ravnanje z odpadki in čim večje zmanjšanje njihovega nastajanja, v katerem je opisan proizvodni postopek in ki vključuje podatke o naslednjih vidikih:

1.

vzpostavljenih postopkih za preprečevanje nastajanja odpadkov;

2.

vzpostavljenih postopkih za ločevanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov;

3.

vzpostavljenih postopkih za varno ravnanje z nevarnimi odpadki;

4.

ciljih za nenehno izboljševanje ter ciljih v zvezi z zmanjševanjem nastajanja odpadkov ter povečanjem stopenj ponovne uporabe in recikliranja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži načrt za čim večje zmanjšanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi za vsak zadevni obrat ter izjavo o skladnosti z merilom.

Šteje se, da vložniki, registrirani v Sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) in/ali certificirani v skladu s standardom ISO 14001, izpolnjujejo to merilo, če:

1.

je vključitev ravnanja z odpadki razvidna iz okoljske izjave EMAS za proizvodne obrate ali

2.

se s certificiranjem po standardu ISO 14001 za proizvodne obrate ustrezno obravnava ravnanje z odpadki.

Merilo 6 – Primernost za uporabo

Izdelek iz papirja ustreza svojemu namenu.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži ustrezno dokumentacijo.

Proizvajalci dokažejo primernost za uporabo svojih izdelkov z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje kakovost izdelka v skladu s standardom EN ISO/IEC 17050. Ta standard zagotavlja splošna merila za izjave dobaviteljev o skladnosti z normativnimi dokumenti.

Merilo 7 – Informacije na embalaži

Na embalaži izdelka je navedena vsaj ena od naslednjih informacij:

„Tiskajte dvostransko“ (velja za tiskovni papir za pisarniško uporabo)

„Zbirajte star papir za recikliranje“

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži sliko embalaže izdelka, na kateri so prikazane potrebne informacije.

Merilo 8 – Informacije na znaku EU za okolje

Vložnik upošteva navodila za pravilno uporabo logotipa znaka EU za okolje, ki jih vsebujejo Navodila za uporabo logotipa znaka EU za okolje:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Če se uporablja neobvezni del znaka s poljem za besedilo, ta vsebuje naslednje tri navedbe:

majhne emisije v zrak in vodo pri proizvodnji,

majhna raba energije pri proizvodnji,

xx % vlaken, pridobljenih iz trajnostnih virov /xx % recikliranih vlaken (kot je ustrezno).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži sliko embalaže izdelka, na kateri so jasno razvidni znak, registracijska številka/številka licence, po potrebi pa tudi navedbe, ki so lahko prikazane skupaj z znakom.


(1)  Višja vrednost se nanaša na obrate, ki uporabljajo evkalipte iz regij z večjo vsebnostjo fosforja (npr. iberski evkalipt).

(2)  Vrednost emisij NOx za obrate za neintegrirano proizvodnjo CTMP, pri kateri se uporablja hitro sušenje celuloze s paro na osnovi biomase.

(3)  Vrednost KPK za močno beljeno mehansko celulozo (70–100 % vlaken v končnem papirju).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 30).

(5)  Metodologija za okoljsko zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

(6)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Besedilo velja za EGP) (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(*1)  Omejitve za H317 veljajo samo za tržne pripravke barvila, sredstva za apreturo površine in materiale za premaze, ki se nanesejo na papir.

(8)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(9)  Direktiva 2002/61/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o devetnajsti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (azobarvila) (UL L 243, 11.9.2002, str. 15).

(*2)  Omejitev za baker je izvzeta v primeru bakrovega ftalocianina, omejitev za aluminij pa ne velja za aluminijeve silikate.


PRILOGA II

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE VPOJNEMU PAPIRJU IN IZDELKOM IZ VPOJNEGA PAPIRJA

OKVIR

Cilji meril

Cilj meril je zlasti zmanjšati odvajanje strupenih ali evtrofnih snovi v vode ter okoljsko škodo ali tveganja, povezana z uporabo energije (podnebne spremembe, zakisljevanje, tanjšanje ozonskega plašča, siromašenje neobnovljivih virov energije). V tem oziru je namen meril:

zmanjšati porabo energije in povezane emisije v zrak,

zmanjšati okoljsko škodo z zmanjšanjem emisij v vodo in nastajanja odpadkov,

zmanjšati okoljsko škodo ali tveganja, povezana z uporabo nevarnih kemikalij ter

zaščititi gozdove z zahtevo za pridobivanje recikliranih ali neobdelanih vlaken iz gozdov in območij, s katerimi se trajnostno gospodari.

Merila za podelitev znaka EU za okolje „vpojnemu papirju in izdelkom iz vpojnega papirja“:

1.

emisije v vodo in zrak;

2.

raba energije;

3.

vlakna: ohranjanje virov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi;

4.

omejene nevarne snovi in zmesi;

5.

ravnanje z odpadki;

6.

končne zahteve za izdelek;

7.

informacije na znaku EU za okolje.

Okoljska merila zajemajo proizvodnjo celuloze, vključno z vsemi podpostopki, od trenutka, ko neobdelana ali reciklirana vlakna prispejo v proizvodni obrat, do trenutka, ko celuloza zapusti obrat za proizvodnjo celuloze. Pri postopkih proizvodnje papirja okoljska merila zajemajo vse podpostopke v obratu za proizvodnjo celuloze, od priprave celuloze za proizvodnjo vpojnega papirja do navijanja na glavni kolut.

Raba energije ter emisije v vodo in zrak med predelavo vpojnega papirja v izdelke iz vpojnega papirja niso vključeni. Okoljska merila ne zajemajo prevoza in pakiranja surovin (npr. lesa), celuloze ali končnega papirnega izdelka.

Ocenjevanje in preverjanje: Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vložnik predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druge dokaze o skladnosti z merili, lahko ti po potrebi izvirajo od vložnika in/ali njegovih dobaviteljev in/ali njihovih dobaviteljev itd.

Pristojni organi prednostno priznajo potrdila in preverjanja, ki jih izdajo organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskusne in kalibracijske laboratorije, ter preverjanja, ki jih izdajo organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo izdelke, postopke in storitve.

Kadar je to primerno, se lahko uporabijo preskusne metode, ki niso navedene za posamezno merilo, če pristojni organ, ki ocenjuje vloge, prizna njihovo enakovrednost.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo ter opravijo neodvisna preverjanja ali obiske na kraju samem, da preverijo skladnost s temi merili.

Izdelek iz vpojnega papirja mora izpolnjevati vse ustrezne zahteve države, v kateri se da na trg. Vložnik predloži izjavo, da izdelek izpolnjuje to zahtevo.

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„tona suhega zraka“ pomeni zračno suho tono (ADt) celuloze, izraženo kot 90 % suhost;

(2)

„kemična celuloza“ pomeni vlaknasti material, pridobljen tako, da se iz surovine odstrani precejšen del neceluloznih spojin, ki jih je mogoče odstraniti s kemično obdelavo (kuhanjem, delignifikacijo, beljenjem);

(3)

„CMP“ pomeni kemično-mehansko celulozo („chemimechanical pulp“);

(4)

„CTMP“ pomeni kemično termomehansko celulozo („chemithermomechanical pulp“);

(5)

„celuloza, proizvedena z deinkingom (razsivenjem)“ pomeni celulozo, izdelano iz papirja za recikliranje, iz katerega so bile odstranjene tiskarske barve in druga onesnaževala;

(6)

„barvila“ pomeni intenzivno pobarvan ali fluorescenten organski material, ki obarva substrat zaradi selektivne absorpcije. Barvila so topna in/ali gredo skozi postopek nanosa, ki vsaj začasno uniči morebitno kristalno strukturo barvila. Barvila se zadržijo v substratu z absorpcijo, raztapljanjem in mehanskim zadrževanjem ali z ionskimi ali kovalentnimi kemijskimi vezmi;

(7)

„celuloza ECF“ pomeni beljeno celulozo brez elementarnega klora;

(8)

„integrirana proizvodnja“ pomeni, da se celuloza in papir proizvajata na isti lokaciji. Celuloza je pred proizvodnjo papirja nesušena. Proizvodnja papirja/kartona je neposredno povezana s proizvodnjo celuloze;

(9)

„papir ali karton iz mehanske celuloze“ pomeni papir ali karton, v katerem je mehanska celuloza bistvena sestavina sestave vlaken;

(10)

„pigmenti ali barvila na osnovi kovine“ pomeni barvila in pigmente, v katerih več kot 50 % mase obsegajo ustrezne kovinske spojine;

(11)

„glavni kolut“ pomeni velik zvitek vpojnega papirja, navit na navijalno postajo, ki zajema bodisi celotno širino bodisi del širine stroja za vpojni papir;

(12)

„neintegrirana proizvodnja“ pomeni proizvodnjo tržne celuloze (za prodajo) v obratih, v katerih se ne uporabljajo papirni stroji, ali proizvodnjo papirja/kartona, pri kateri se uporablja samo celuloza, proizvedena v drugih obratih (tržna celuloza);

(13)

„izmet papirnega stroja“ pomeni papirnate materiale, zavržene v postopku na papirnem stroju, ki imajo značilnosti, zaradi katerih jih je mogoče ponovno uporabiti na kraju samem tako, da se vključijo nazaj v enak proizvodni postopek, med katerim so nastali. V tem sklepu izraz ne zajema postopkov predelave, za katere se šteje, da so ločeni od papirnega stroja;

(14)

„pigmenti“ pomeni barvne, črne, bele ali fluorescentne organske ali anorganske trdne snovi, ki so navadno netopne v podlagi ali substratu, v katerega so vdelani in ki nanje nima bistvenega fizikalnega in kemičnega vpliva. Videz spremenijo s selektivno absorpcijo in/ali razprševanjem svetlobe. Pigmenti se navadno razpršijo v podlagah ali substratih in uporabijo, na primer v proizvodnji tiskarskih barvil, barv, plastike ali drugih polimernih materialov. Pigmenti ohranijo kristalno strukturo ali strukturo delcev med celotnim postopkom barvanja;

(15)

„reciklirana vlakna“ pomeni vlakna, ki so preusmerjena od toka odpadkov v proizvodnem postopku ali ki jih proizvedejo gospodinjstva ali trgovinski in industrijski obrati ter institucije v svoji vlogi kot končni uporabniki izdelka. Za predvideni namen jih ni več mogoče uporabiti. Ponovna uporaba materialov, ki so proizvedeni v postopku in se lahko predelajo znotraj tega postopka, v katerem so bili proizvedeni (lastno proizvedeni ali kupljeni izmeti s papirnega stroja), je izključena;

(16)

„strukturiran vpojni papir“ pomeni papir, za katerega sta značilni velika prostornina in sposobnost vpijanja, ki se pridobi s precejšnjimi lokalnimi območji nizke in visoke gostote vlaken v obliki vlaknenih žepov v osnovnem lističu, ki nastanejo z uporabo posebnih postopkov na stroju za proizvodnjo vpojnega papirja;

(17)

„celuloza TCF“ pomeni celulozo brez vsebnosti klora;

(18)

„TMP“ pomeni termomehansko celulozo („thermomechanical pulp“).

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merilo 1 – Emisije v vodo in zrak

Osnovni pogoj je, da obrat za proizvodnjo celuloze in papirja izpolnjuje vse ustrezne pravne zahteve države, v kateri obratuje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, podprto z ustrezno dokumentacijo in izjavami dobaviteljev celuloze.

Merilo 1(a) Kemijska potreba po kisiku (KPK), žveplo (S), NOx, fosfor (P)

Zahteva temelji na podatkih o emisijah glede na določeno referenčno vrednost. Razmerje med dejanskimi emisijami in referenčno vrednostjo se prevede v rezultat glede emisij.

Rezultat za posamezni parameter za emisije ne presega 1,3.

V vsakem primeru skupno število točk (Pskupaj = PKPK + PS + PNOx + PP) ne presega 4,0.

Pri neintegrirani proizvodnji vložnik predloži izračun, ki vključuje proizvodnjo celuloze in papirja.

Za celulozo in proizvodnjo papirja kot celoto se PKPK izračuna na naslednji način (PS, PNOx in PP se izračunajo na popolnoma enak način).

Za vsako uporabljeno celulozo „i“ se z njo povezane izmerjene emisije KPK (KPKceluloza 'i, izražena v kg/tono zračno suhe celuloze – ADt) tehtajo glede na delež vsake vrste uporabljene celuloze (celuloza „i“ za tono zračno suhe celuloze) in seštejejo. Tona zračno suhe celuloze pomeni 90 % suhe snovi v celulozi in 95 % v papirju.

Tehtana emisija KPK za celulozo se nato prišteje k izmerjeni emisiji KPK iz proizvodnje papirja, da se dobi skupna emisija KPK, tj. KPKskupaj.

Tehtana referenčna vrednost KPK za proizvodnjo celuloze se izračuna enako, in sicer kot vsota tehtanih referenčnih vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze, in se prišteje k referenčni vrednosti za proizvodnjo papirja, da se dobi skupna referenčna vrednost KPK, tj. KPKreferenca, skupaj. Referenčne vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze in za proizvodnjo papirja so navedene v preglednici 1.

Na koncu se skupna emisija KPK deli s skupno referenčno vrednostjo KPK na naslednji način:

Formula

Preglednica 1

Referenčne vrednosti za emisije iz različnih vrst celuloze in proizvodnje papirja

Vrsta celuloze/papir

Emisije (kg/ADt)

KPKreferenca

Preferenca

Sreferenca

NOxreferenca

Beljena kemična celuloza (razen sulfitne)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Beljena kemična celuloza (sulfitna)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitna celuloza

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebeljena kemična celuloza

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/celuloza iz lesovine

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Celuloza iz recikliranih vlaken, proizvedena brez deinkinga (razsivenja)

1,10

0,006

0,20

0,25

Celuloza iz recikliranih vlaken, proizvedena z deinkingom (razsivenjem)

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emisije (kg/tono)

Proizvodnja vpojnega papirja

1,20

0,01

0,30

0,50

Proizvodnja strukturiranega vpojnega papirja

1,20

0,01

0,30

0,70

V primeru soproizvodnje toplote in električne energije v istem obratu se lahko emisije S in NOx iz proizvodnje električne energije v obratu odštejejo od skupne količine. Za izračun deleža emisij iz proizvodnje električne energije se lahko uporabi naslednja enačba:

2 × (MWh(električna energija))/[2 × MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija, ki se uporabi pri tem izračunu, je električna energija, proizvedena v obratu za soproizvodnjo. Toplota, ki se uporabi pri tem izračunu, je neto toplota, dobavljena iz obrata za soproizvodnjo do obrata za proizvodnjo celuloze/papirja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži podrobne izračune in podatke o preskusih, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, ter ustrezno dokazno dokumentacijo, ki vključuje poročila o preskusih, pri katerih so se uporabile naslednje standardne preskusne metode za neprekinjeno ali redno spremljanje (ali enakovredne standardne metode, ki jih pristojni organ prizna, ker zagotavljajo podatke enakovredne znanstvene kakovosti): KPK: ISO 15705 ali ISO 6060; NOx: EN 14792 ali ISO 11564; S (žveplovi oksidi): Standard EN 14791; ali EPA št. 8; S (reducirano žveplo): EPA št. 15A, 16A ali 16B; vsebnost S v nafti; ISO 8754; vsebnost S v premogu: ISO 19579; vsebnost S v biomasi: Standard EN 15289; Skupni P EN ISO 6878.

Za spremljanje emisij se lahko uporabijo tudi hitri preskusi, če se redno (npr. mesečno) preverjajo glede na ustrezne navedene standarde ali ustrezne enakovredne standarde. V primeru emisij KPK se sprejme neprekinjeno spremljanje na podlagi analize skupnega organskega ogljika (TOC), če je bila za zadevni obrat ugotovljena korelacija med rezultati za TOC in KPK.

Če ni drugače navedeno v dovoljenju za obratovanje, se emisije KPK merijo najmanj dnevno, emisije P skupaj pa najmanj tedensko. V vseh primerih se emisije S in NOx merijo neprekinjeno (za emisije iz kotlov z zmogljivostjo več kot 50 MW) ali redno (najmanj enkrat letno za kotle in sušilnice z zmogljivostjo 50 MW ali manj).

Podatki se sporočijo kot letna povprečja, razen v naslednjih primerih:

obdobje proizvodnje je omejeno,

proizvodni obrat je nov ali prenovljen; v tem primeru meritve temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata.

V obeh primerih se lahko podatki sprejmejo samo, če so reprezentativni za zadevno obdobje in je bilo za vsak parameter emisij opravljeno zadostno število meritev.

Dokazna dokumentacija vključuje navedbo o pogostosti meritev ter izračun točk za KPK, P skupaj, S in NOx.

Emisije v zrak vključujejo vse emisije S in NOx, ki nastanejo pri proizvodnji celuloze in papirja, vključno s paro, ki nastane zunaj proizvodnega obrata, razen emisij, pripisanih proizvodnji električne energije. Meritve vključujejo kotle za predelavo, apnene peči, parne kotle in peči za razgradnjo plinov z močnim vonjem. Upoštevajo se difuzne emisije. Sporočene vrednosti emisij S v zrak vključujejo oksidirane in reducirane emisije S. Emisije S, povezane s proizvodnjo toplotne energije iz nafte, premoga in drugih zunanjih goriv z znano vsebnostjo S, se lahko izračunajo namesto izmerijo in se upoštevajo.

Meritve emisij v vodo se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih na kraju odvajanja odplak v čistilni napravi obrata za odpadno vodo. Kadar se odplake obrata pošiljajo v javno čistilno napravo ali čistilno napravo tretje osebe, se analizirajo nefiltrirani in neusedli vzorci iz kraja v obratu, kjer se odplake odvajajo v kanalizacijo, rezultati pa pomnožijo s standardnim faktorjem učinkovitosti odstranjevanja za javno ali drugo čistilno napravo. Faktor učinkovitosti odstranjevanja temelji na podatkih, ki jih zagotovi upravitelj javne čistilne naprave ali čistilne naprave tretje osebe.

Pri integriranih obratih se vrednosti emisij za celulozo določijo na nič, skupne emisije pa primerjajo s skupnimi referenčnimi vrednostmi za ustrezno proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti emisij za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja. Tehtana vsebnost vsake vrste celuloze, ki ji je dodeljena posebna referenčna vrednost iz preglednice 1, se upošteva v enačbi.

Merilo 1(b) Adsorbljivi organski halogeni (AOX)

To merilo se nanaša na celulozo brez elementarnega klora (ECF).

Emisije AOX iz proizvodnje vsake vrste celuloze, uporabljene za vpojni papir z znakom EU za okolje, ne presegajo 0,17 kg/ADt.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži poročila o preskusih, pri katerih se je uporabila preskusna metoda AOX ISO 9562 ali enakovredne metode, ter priloži podrobne izračune, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, in ustrezno dokazno dokumentacijo.

Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki ji priloži seznam različnih vrst celuloze ECF, uporabljenih v mešanici celuloze, uteži zanje in njihove posamezne količine emisij AOX, izražene kot kg AOX/ADt celuloze.

Dokazna dokumentacija vključuje navedbo o pogostosti meritev. AOX se izmeri le v postopkih, kjer se za beljenje celuloze uporabljajo klorirane sestavine. AOX ni treba meriti v odplakah iz neintegrirane proizvodnje papirja ali v odplakah iz proizvodnje celuloze, ki se ne beli ali se beli s snovmi, ki ne vsebujejo klora.

Meritve emisij AOX v vodo se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih na kraju odvajanja odplak v čistilni napravi obrata za odpadno vodo. Kadar se odplake obrata pošiljajo v javno čistilno napravo ali čistilno napravo tretje osebe, se analizirajo nefiltrirani in neusedli vzorci iz kraja v obratu, kjer se odplake odvajajo v kanalizacijo, rezultati pa pomnožijo s standardnim faktorjem učinkovitosti odstranjevanja za javno ali drugo čistilno napravo. Faktor učinkovitosti odstranjevanja temelji na podatkih, ki jih zagotovi upravitelj javne čistilne naprave ali čistilne naprave tretje osebe.

Podatki o emisijah se izrazijo kot letno povprečje za meritve, ki se opravijo vsaj enkrat vsaka dva meseca. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata meritve temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata. Meritve so reprezentativne za posamezno obdobje.

Če vložnik ne uporablja celuloze ECF, zadostuje ustrezna izjava, ki se predloži pristojnemu organu.

Merilo 1(c) CO2

Opomba: Merilo se nanaša na vsoto emisij CO2 iz postopkov proizvodnje celuloze in papirja. Predelava ni vključena.

Emisije ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv, uporabljenih za proizvodnjo procesne toplote in električne energije (v obratu ali zunaj njega), ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti:

1.

1 200 kg CO2/tono za navadni vpojni papir;

2.

1 850 kg CO2/tono za strukturirani vpojni papir.

Dejanska vrednost emisij se izračuna kot vsota emisij iz proizvodnje celuloze in papirja, pri čemer se upošteva mešanica uporabljenih vrst celuloze.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži podatke in podrobne izračune, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

Proizvajalec celuloze vložniku za vsako uporabljeno vrsto celuloze predloži eno vrednost emisij CO2, izraženo v kg CO2/ADt. Vložnik predloži eno vrednost emisij CO2 za ustrezne papirne stroje, uporabljene za proizvodnjo vpojnega papirja z znakom EU za okolje. Za integrirane obrate se lahko emisije CO2 za proizvodnjo celuloze in papirja sporočijo kot enotna vrednost.

Podatki o emisijah CO2 vključujejo vse vire neobnovljivih goriv, uporabljene med proizvodnjo celuloze in papirja, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (v obratu ali zunaj njega).

Faktorji emisije goriv se uporabijo v skladu s Prilogo VI k Uredbi Komisije (EU) št. 601/2012.

Za električno energijo iz omrežja se v skladu z metodologijo MEErP (4) uporabi faktor za izračun emisij 384 (kg CO2/MWh).

Čas za izračune ali masne bilance temelji na proizvodnji v 12 mesecih. V primeru novega ali prenovljenega proizvodnega obrata izračuni temeljijo na najmanj 45 zaporednih dneh neprekinjenega delovanja obrata. Izračuni so reprezentativni za posamezno obdobje.

Za električno energijo iz omrežja se uporablja zgoraj navedena vrednost (evropsko povprečje), razen če vložnik predloži dokumentacijo, v kateri je določena povprečna vrednost za njegove dobavitelje električne energije (pogodbeni dobavitelji); v tem primeru lahko vložnik uporabi to vrednost namesto navedene vrednosti. Dokumentacija, ki se uporabi kot dokazilo o skladnosti, vključuje tehnične specifikacije z navedbo povprečne vrednosti (tj. izvod pogodbe).

Pri izračunu emisij CO2 se šteje, da količina energije iz obnovljivih virov, kupljena in uporabljena za proizvodne postopke, pomeni nič emisij CO2. Vložnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da se taka energija dejansko uporablja v obratu ali se kupuje od zunanjih virov.

Merilo 2 – Raba energije

Zahteva temelji na podatkih o dejanski rabi energije pri proizvodnji celuloze in papirja glede na določene referenčne vrednosti.

Poraba energije vključuje porabo električne energije in goriva za proizvodnjo toplote, ki jo je treba izraziti v točkah (Pskupaj), kot je opisano v nadaljevanju.

Skupno število točk (PSKUPAJ = PE + PG) ne presega 2,5.

Preglednica 2 vsebuje referenčne vrednosti za izračun porabe energije.

V primeru mešanice različnih vrst celuloze se referenčne vrednosti za porabo električne energije in goriva za proizvodnjo toplote tehtajo glede na delež vsake vrste uporabljene celuloze (celuloza „i“ za tono zračno suhe celuloze) in seštejejo.

Merilo 2(a) Električna energija

Poraba električne energije, povezana s proizvodnjo celuloze in papirja, se izrazi v točkah (PE), kot je opisano v nadaljevanju.

Izračun za proizvodnjo celuloze: Za vsako uporabljeno vrsto celuloze „i“ se z njo povezana poraba električne energije (Eceluloza, i, izražena v kWh/ADt) izračuna na naslednji način:

Eceluloza, i = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Izračun za proizvodnjo papirja: Podobno se poraba električne energije, povezana s proizvodnjo papirja (Epapir), izračuna na naslednji način:

Epapir = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Nazadnje se točke za proizvodnjo celuloze in papirja združijo na naslednji način, da se dobi skupno število točk (PE):

Formula

Pri integriranih obratih se vrednosti električne energije za celulozo določijo na nič, vrednost za obrat za proizvodnjo papirja pa vključuje proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti električne energije za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja.

Merilo 2(b) Poraba goriva za proizvodnjo toplote

Poraba goriva, povezana s proizvodnjo celuloze in papirja, se izrazi v točkah (PF), kot je opisano v nadaljevanju.

Izračun za proizvodnjo celuloze: Za vsako uporabljeno vrsto celuloze „i“ se z njo povezana poraba goriva (Fceluloza, i, izražena v kWh/ADt) izračuna na naslednji način:

Fceluloza, i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Opomba:

1.

Fceluloza, i (in njen prispevek k PF, celuloza) ni treba izračunati za mehansko celulozo, razen če gre za zračno sušeno mehansko celulozo (admp), kupljeno na trgu, ki vsebuje vsaj 90 % suhe snovi.

2.

Količina uporabljenega goriva za proizvodnjo prodane toplote se doda izrazu „prodano gorivo“ iz zgornje enačbe.

Izračun za proizvodnjo papirja: Podobno se poraba goriva, povezana s proizvodnjo papirja (Fpapir, izražena v kWh/ADt), izračuna na naslednji način:

Fpapir = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Nazadnje se točke za proizvodnjo celuloze in papirja združijo na naslednji način, da se dobi skupno število točk (PF):

Formula

Preglednica 2

Referenčne vrednosti za električno energijo in gorivo

Vrsta celuloze

Gorivo kWh/ADt

Freferenca

Električna energija kWh/ADt

Ereferenca

Ne-admp

Admp

Ne-admp

Admp

Kemična celuloza

3 650

4 650

750

750

Termomehanska celuloza (TMP)

0

900

2 200

2 200

Celuloza iz lesovine (vključno z lesovino, obdelano pod tlakom)

0

900

2 000

2 000

Kemična termomehanska celuloza (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Reciklirana celuloza

350

1 350

700

700

Vrsta papirja

kWh/tono

Vpojni papir

1 950

950

Strukturirani vpojni papir

3 000

1 500

admp = zračno sušena celuloza, kupljena na trgu.

Ocenjevanje in preverjanje (za (a) in (b)): Vlagatelj zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo. Sporočeni podrobni podatki torej vključujejo skupno porabo električne energije in goriva.

Vložnik izračuna količino vhodne energije, razdeljene na toploto/goriva in električno energijo, ki se uporablja pri proizvodnji celuloze in papirja, vključno z energijo za deinking (razsivenje) odpadnega papirja za proizvodnjo reciklirane celuloze. Energija, uporabljena za prevoz surovin in pakiranje, ni vključena v izračune porabe energije.

Skupna toplotna energija vključuje vsa kupljena goriva. Vključuje tudi toplotno energijo, pridobljeno s sežiganjem lužnice in odpadkov iz postopkov v obratu (npr. lesni odpadki, žagovina, lužnice, odpadni papir, papirniški izmet), pa tudi toploto, pridobljeno z interno proizvodnjo električne energije. Vendar mora vložnik pri izračunu skupne toplotne energije upoštevati samo 80 % toplotne energije iz takih virov.

Električna energija pomeni neto uvoženo električno energijo iz omrežja in interno proizvodnjo električne energije, izmerjeno kot električna moč. Električne energije, ki se uporablja za čiščenje odpadne vode, ni treba vključiti.

Kadar se para proizvaja z uporabo električne energije kot vira toplote, se izračuna toplotna vrednost pare, ki se nato deli z 0,8 in prišteje k skupni porabi goriva.

Pri integriranih obratih se vrednosti (toplote) goriva za celulozo določijo na nič, vrednost za obrat za proizvodnjo papirja pa vključuje proizvodnjo celuloze in papirja, če je zaradi težav pri pridobivanju ločenih vrednosti (toplote) goriva za celulozo in papir na voljo le skupna vrednost za proizvodnjo celuloze in papirja.

Merilo 3 – Vlakna – ohranjanje virov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Vlaknasto surovino lahko sestavljajo reciklirana ali neobdelana vlakna.

Neobdelana vlakna ne smejo izvirati iz gensko spremenjenih vrst.

Vsa vlakna so zajeta z veljavnimi certifikati za nadzorno verigo, ki se izdajo v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot sta Forest Stewardship Council (Svet za nadzor gozdov (FSC)), Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC)) ali enakovreden sistem, ali z dobavnicami za papir za recikliranje v skladu s standardom EN 643.

Vsaj 70 % vlaknastega materiala, namenjenega za izdelek ali paleto izdelkov, izvira iz gozdov ali z območij, s katerimi se upravlja v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki izpolnjujejo zahteve, določene v okviru ustreznega neodvisnega sistema nadzorne verige, in/ali iz recikliranih materialov.

Ponovna uporaba odpadnih materialov, ki jih je mogoče predelati pri istem postopku, v katerem so nastali (tj. lastno proizvedeni ali kupljeni papirniški izmeti), se ne upošteva pri izračunu vsebnosti recikliranih vlaken. Vendar se lahko šteje, da vhodni izmeti (lastni ali kupljeni), pridobljeni pri postopkih predelave, prispevajo k vsebnosti recikliranih vlaken, če jih spremljajo dobavnice v skladu s standardom EN 643.

Vsi neobdelani materiali, ki niso certificirani, so zajeti s sistemom preverjanja, s katerim se zagotavlja, da so pridobljeni v skladu z zakonom in izpolnjujejo vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z materiali, ki niso certificirani.Certifikacijski organi, ki izdajajo certifikate za gozdove in/ali nadzorno verigo, so akreditirani/priznani na podlagi navedenega sistema certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik pristojnemu organu predloži izjavo o skladnosti, ki ji priloži veljaven, neodvisno potrjen certifikat nadzorne verige proizvajalca vpojnega papirja z znakom EU za okolje in za vsa vlakna, uporabljena v izdelku ali paleti izdelkov. FSC, PEFC ali enakovredni sistemi se sprejmejo kot certificiranje neodvisne tretje osebe. Če se uporabijo reciklirana vlakna brez certificiranja po sistemu FSC, PEFC ali enakovrednem sistemu, so dokazi zajeti z dobavnicami v skladu s standardom EN 643.

Vložnik predloži revidirane računovodske dokumente, ki dokazujejo, da vsaj 70 % materialov, namenjenih za izdelek ali paleto izdelkov, izvira iz gozdov ali z območij, s katerimi se upravlja v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki izpolnjujejo zahteve, določene v okviru ustreznega neodvisnega sistema nadzorne verige, in/ali iz recikliranih materialov.

Če izdelek ali paleta izdelkov vključuje neobdelani material, ki ni certificiran, se predloži dokaz, da vsebnost neobdelanega materiala, ki ni certificiran, ne presega 30 % in je zajet s sistemom preverjanja, s katerim se zagotavlja, da je pridobljen v skladu z zakonom in izpolnjuje vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z materialom, ki ni certificiran.

Če se s sistemom certificiranja ne zahteva izrecno, da ves neobdelani material izvira iz gensko nespremenjenih vrst, se za dokaz tega predložijo dodatni dokazi.

Merilo 4 – Omejene nevarne snovi in zmesi

Osnova za dokazovanje skladnosti z vsemi podmerili v okviru merila 4 je seznam vseh ustreznih uporabljenih kemikalij, ki ga vložnik predloži skupaj z ustrezno dokumentacijo (varnostnim listom ali izjavo dobavitelja kemikalij).

Merilo 4(a) Omejitve za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Opomba: Vse procesne in funkcionalne kemikalije, uporabljene v obratu za proizvodnjo papirja in po potrebi med postopkom predelave vpojnega papirja, je treba pregledati. To merilo ne velja za kemikalije, uporabljene za čiščenje odpadne vode, razen v primeru ponovne uporabe prečiščene odpadne vode v postopku proizvodnje papirja.

Izdelek iz papirja ne vsebuje snovi, opredeljenih v skladu s postopkom, opisanim v členu 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, in vključenih na seznam kandidatnih snovi za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža). Odstopanje od te zahteve se ne odobri.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da izdelek iz papirja ne vsebuje SVHC v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža). Izjavi se priložijo varnostni listi ali ustrezne izjave dobaviteljev vseh procesnih in funkcionalnih kemikalij, uporabljenih v obratu za proizvodnjo papirja, ki dokazujejo, da nobena kemikalija ne vsebuje SVHC v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža).

Seznam snovi, opredeljenih kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so vključene na seznam kandidatnih snovi v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, je na voljo na spletnem naslovu

https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Sklicevanje na seznam se opravi na datum vloge.

Merilo 4(b) Omejitve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja

Opomba: Vse procesne in funkcionalne kemikalije, uporabljene v obratu za proizvodnjo papirja in po potrebi med postopkom predelave vpojnega papirja, je treba pregledati. To merilo ne velja za kemikalije, uporabljene za čiščenje odpadne vode, razen v primeru ponovne uporabe prečiščene odpadne vode v postopku proizvodnje papirja.

Če niso izvzete v skladu s preglednico 3, izdelek iz papirja ne vsebuje snovi ali zmesi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 opredeljene z enim od naslednjih stavkov o nevarnosti, v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža):

nevarnosti iz skupine 1: rakotvornost, mutagenost ali strupenost za razmnoževanje (CMR) kategorije 1A ali 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

nevarnosti iz skupine 2: kategorija 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; kategorija 1 strupenosti za vodno okolje: H400, H410; kategoriji 1 in 2 akutne strupenosti: H300, H310, H330; kategorija 1 strupenosti pri vdihavanju: H304; specifična strupenost za ciljne organe (STOT) kategorije 1: H370, H372; povzročitelj preobčutljivosti kože kategorije 1 (*1): H317;

nevarnosti iz skupine 3: kategorije 2, 3 in 4 strupenosti za vodno okolje: H411, H412, H413; kategorija 3 akutne strupenosti: H301, H311, H331; kategorija 2 STOT: H371, H373.

Uporaba snovi ali zmesi, ki so zaradi proizvodnega postopka kemijsko spremenjene (npr. anorganski flokulanti, sredstva za zamreženje, anorganska sredstva za oksidacijo in reduciranje), tako da zanje ustrezna omejitev nevarnosti po merilih CLP ne velja več, je izvzeta iz zgoraj navedene zahteve.

Preglednica 3

Odstopanja od omejitev nevarnosti po merilih CLP in veljavni pogoji

Vrsta snovi/zmesi

Uporaba

Izvzete razvrstitve

Pogoji za odstopanje

Barvila in pigmenti

Uporaba v delu stroja, kjer se uporablja tekoča snov, ali pri površinskem nanosu med proizvodnjo barvnega papirja.

H411, H412, H413

Dobavitelj kemikalij izjavi, da je mogoče doseči 98-odstotno stopnjo fiksacije na papirju, in predloži navodila za zagotovitev tega.

Proizvajalec papirja predloži izjavo o izpolnjevanju vseh ustreznih navodil.

Sredstva za mokro trdnost na osnovi poliamidamin-epiklorohidrina (PAE)

Uporabljajo se kot retencijska sredstva za izboljšanje tiskarske prehodnosti ali zagotovitev mokre trdnosti izdelka.

H411, H412, H413

Skupna vsebnost preostanka monomera epiklorohidrina (ECH, CAS št. 106-89-8) ter njegovih razgradnih produktov 1.3-dikloro-2-propanola (DCP, CAS št. 96-23-1) in 3-monokloro-1.2-propanediola (MCPD, CAS št. 96-24-2) ne sme presegati 0,35 % (masnega deleža) vsebnosti aktivnih trdnih snovi v pripravku.

Glioksal (reciklirano vlakno)

Nečistoče v recikliranih vlaknih.

H341, H317

V koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža), je dovoljen samo, če je prisoten zaradi onesnaževal iz recikliranih materialov, uporabljenih pri postopku proizvodnje papirja. V takih primerih je treba dokazati skladnost z omejitvijo, določeno v merilu 6(c).

Pomožne kemikalije na osnovi poliamidamin-epiklorohidrina (PAE) za Yankee sušilno napravo

Uporabljajo se kot pomožna sredstva za gubanje.

H411, H412, H413

Skupna vsebnost preostanka monomera epiklorohidrina (ECH, CAS št. 106-89-8) ter njegovih razgradnih produktov 1.3-dikloro-2-propanola (DCP, CAS št. 96-23-1) in 3-monokloro-1.2-propanediola (MCPD, CAS št. 96-24-2) ne sme presegati 0,05 % (masnega deleža) vsebnosti aktivnih trdnih snovi v pripravku.

Kationski polimeri (vključno s polietilenimini, poliamidi in poliamini)

Različne možnosti uporabe, ki vključujejo uporabo kot sredstva za zadrževanje, izboljšanje mokre mrežne trdnosti, suhe trdnosti in mokre trdnosti.

H411, H412, H413

Proizvajalec papirja predloži izjavo o izpolnjevanju vseh ustreznih navodil za varno ravnanje in odmerjanje, navedenih na varnostnem listu.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži seznam vseh ustreznih uporabljenih kemikalij skupaj z ustreznim varnostnim listom ali izjavo dobavitelja.

Vse kemikalije, ki vsebujejo snovi ali mešanice, razvrščene kot omejene po merilih CLP, se označijo. Za oceno količine omejene snovi ali zmesi, ki ostane v končnem izdelku, se uporabi približna stopnja odmerjanja kemikalije skupaj s koncentracijo omejene snovi ali zmesi v navedeni kemikaliji (kot je navedena na varnostnem listu ali v izjavi dobavitelja) ter predpostavko 100-odstotnega retencijskega faktorja.

Za vsako odstopanje od 100-odstotnega retencijskega faktorja ali kemijsko spremembo omejene nevarne snovi ali zmesi je treba predložiti pisno utemeljitev pristojnemu organu.

Za vsako omejeno snov ali zmes, ki presega 0,10 % (masnega deleža) končnega izdelka iz papirja, vendar zanjo velja izvzetje, je treba predložiti dokaz o izpolnjevanju ustreznih pogojev za odstopanje.

Merilo 4(c) Klor

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze in papirja. Čeprav velja tudi za beljenje recikliranih vlaken, se priznava, da so bila vlakna v svojem prejšnjem življenjskem krogu morda beljena s plinastim klorom.

Plinasti klor se ne uporablja kot sredstvo za beljenje. Ta zahteva ne velja za plinasti klor, povezan s proizvodnjo in uporabo klorovega dioksida.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da se plinasti klor ni uporabil kot sredstvo za beljenje pri postopku proizvodnje papirja, in izjave vseh ustreznih dobaviteljev celuloze.

Merilo 4(d) Alkilfenol etoksilati (APEO)

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze in papirja.

APEO ali drugi derivati alkilfenola se ne dodajajo kemikalijam za čiščenje, kemikalijam za deinking (razsivenje), sredstvom za preprečevanje penjenja ali dispergatorjem. Derivati alkilfenola so opredeljeni kot snovi, ki ob razgradnji tvorijo alkilfenole.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjave dobaviteljev kemikalij, da tem izdelkom niso bili dodani alkilfenol etoksilati ali drugi derivati alkilfenola.

Merilo 4(e) Površinsko aktivne snovi, ki se uporabljajo pri deinkingu (razsivenju)

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalce celuloze, proizvedene z deinkingom (razsivenjem).

Dokazati je treba lahko biorazgradljivost ali inherentno končno biorazgradljivost vseh površinsko aktivnih snovi, ki se uporabljajo pri deinkingu (razsivenju) (glej preskusne metode in mejne vrednosti v nadaljevanju). Edina izjema od te zahteve je uporaba površinsko aktivnih snovi na osnovi derivatov silikona, če se papirnata gošča iz postopka deinkinga (razsivenja) sežge.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom skupaj z ustreznimi varnostnimi listi ali poročili o preskusih za vsako površinsko aktivno snov. V njih so navedeni preskusna metoda, mejna vrednost ter sklep na podlagi ene od naslednjih preskusnih metod in mejnih vrednosti:

za lahko biorazgradljivost: OECD št. 301 A-F (ali enakovredni ISO standardi), z vsaj 70 % razgradljivostjo (vključno z absorpcijo) v 28 dneh za 301 A in E ali vsaj 60 % za 301 B, C, D in F,

za inherentno končno biorazgradljivost: OECD 302 A–C (ali enakovredni standardi ISO) z razgradljivostjo (vključno z absorpcijo) vsaj 70 % v 28 dneh za 302 A in B ter vsaj 60 % za 302 C.

Kadar se uporabljajo površinsko aktivne snovi na osnovi derivatov silikona, vložnik predloži varnostni list za uporabljene kemikalije in izjavo, da je bila papirnata gošča iz postopka deinkinga (razsivenja) sežgana, vključno s podrobnimi podatki o namembni sežigalnici ali sežigalnicah.

Merilo 4(f) Omejitve za biocidne izdelke za obvladovanje sluzi

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja.

Aktivne snovi v biocidnih izdelkih, uporabljenih za zatiranje organizmov, ki tvorijo sluz, v sistemih za kroženje vode, ki vsebujejo vlakna, so potrjene za ta namen ali predmet pregleda do odločitve o odobritvi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 ter niso potencialno bioakumulativne.

Za to merilo je za bioakumulacijski potencial značilen log Kov (log porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode) ≤ 3,0 ali eksperimentalno določen biokoncentracijski faktor ≤ 100.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom skupaj z ustreznimi varnostnim listom materiala ali poročilom o preskusih. V njem so navedeni preskusna metoda, mejna vrednost ter sklep na podlagi ene od naslednjih preskusnih metod: OECD 107, 117 ali 305 A–E.

Merilo 4(g) Omejitve za azo barvila

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja.

Azo barvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več azo skupin lahko sproščajo enega ali več aromatskih aminov, navedenih v Direktivi 2002/61/ES ali Dodatku 8 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, se ne uporabljajo pri proizvodnji vpojnega papirja z znakom EU za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje vpojnega papirja in izdelkov iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje, o skladnosti s tem merilom. Izjavo dobavitelja barvila bi bilo treba podpreti s poročili o preskusih v skladu z ustreznimi metodami, opisanimi v Dodatku 10 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ali enakovrednimi metodami.

Merilo 4(h) Pigmenti in barvila na osnovi kovin

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja ali predelovalca vpojnega papirja, če je to ustrezno. Glej opredelitev pigmentov in barvil na osnovi kovin v preambuli te priloge.

Barvila ali pigmenti na osnovi aluminija (*2), srebra, arzena, barija, kadmija, kobalta, kroma, živega srebra, mangana, niklja, svinca, selena, antimona, kositra ali cinka se ne uporabljajo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje izdelkov iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje, o izpolnjevanju zahtev tega merila. Izjave dobaviteljev so podprte z varnostnimi listi ali drugo ustrezno dokumentacijo.

Merilo 4(i) Ionske nečistoče v barvilih

Opomba: Ta zahteva velja za proizvajalca papirja ali predelovalca vpojnega papirja, če je to ustrezno.

Ravni ionskih nečistoč v uporabljenih barvilih ne presegajo naslednjih vrednosti: srebro 100 ppm; arzen 50 ppm; barij 100 ppm; kadmij 20 ppm; kobalt 500 ppm; krom 100 ppm; živo srebro 4 ppm; nikelj 200 ppm; svinec 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; kositer 250 ppm; cink 1 500 ppm.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobaviteljev vseh barvil, uporabljenih v postopku proizvodnje vpojnega papirja z znakom EU za okolje, o izpolnjevanju zahtev tega merila. Izjave dobaviteljev so podprte z varnostnimi listi ali drugo ustrezno dokumentacijo.

Merilo 4(j) Losjoni

Formulacijam losjonov, uporabljenih pri predelavi izdelkov iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje, se ne dodajo snovi, razvrščene kot H317, H334, CMR ali uvrščene na seznam kandidatnih snovi za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Formulacijam losjonov se prav tako ne dodajo parabeni, triklosan, formaldehid ali in snovi, ki sproščajo formaldehid.

Poleg tega se uporabljene formulacije losjonov ne odmerjajo v količinah, zaradi katerih so v končnem izdelku iz vpojnega papirja prisotne posamezne omejene snovi, razvrščene po merilih CPL in navedene v merilu 4(b), v količinah, ki presegajo 0,010 % (masnega deleža). Vsota omejenih snovi, razvrščenih po merilih CPL, ne presega 0,070 % (masnega deleža) izdelka iz vpojnega papirja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži seznam vseh ustreznih formulacij losjonov, uporabljenih pri proizvodnji izdelkov iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje, skupaj z izjavami dobaviteljev navedenih formulacij o skladnosti, ustreznimi varnostnimi listi ter izračuni na podlagi stopenj odmerjanja, ki jih je vložnik uporabil za oceno koncentracij vseh omejenih snovi v formulaciji, ki bi lahko ostale v končnem izdelku iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje, s katerimi dokaže skladnost z mejnimi vrednostmi v končnem izdelku.

Merilo 5 – Ravnanje z odpadki

Vsi obrati za proizvodnjo celuloze in papirja, vključno z obrati za proizvodnjo predelanega vpojnega papirja, imajo vzpostavljen sistem za ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri proizvodnem postopku, ter načrt za ravnanje z odpadki in čim večje zmanjšanje njihovega nastajanja, v katerem je opisan proizvodni postopek in ki vključuje podatke o naslednjih vidikih:

1.

vzpostavljenih postopkih za preprečevanje nastajanja odpadkov;

2.

vzpostavljenih postopkih za ločevanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov;

3.

vzpostavljenih postopkih za varno ravnanje z nevarnimi odpadki;

4.

ciljih za nenehno izboljševanje ter ciljih v zvezi z zmanjševanjem nastajanja odpadkov ter povečanjem stopenj ponovne uporabe in recikliranja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži načrt za čim večje zmanjšanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi za vsak zadevni obrat ter izjavo o skladnosti z merilom.

Šteje se, da vložniki, registrirani v Sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) in/ali certificirani v skladu s standardom ISO 14001, izpolnjujejo to merilo, če:

1.

je vključitev ravnanja z odpadki razvidna iz okoljske izjave EMAS za proizvodne obrate ali

2.

se s certificiranjem po standardu ISO 14001 za proizvodne obrate ustrezno obravnava ravnanje z odpadki.

Merilo 6 – Končne zahteve za izdelek

Merilo 6(a) Barvila in optični osvetljevalci

Za barvani vpojni papir se dobra odpornost (raven 4 ali višja) dokaže v skladu s kratkim postopkom, opredeljenim v standardu EN 646.

Za vpojni papir, obdelan z optičnimi osvetljevalci, se dobra odpornost (raven 4 ali višja) dokaže v skladu s kratkim postopkom, opredeljenim v standardu EN 648.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik ali dobavitelji kemikalij predložijo izjavo o skladnosti s tem merilom in priložijo ustrezna poročila o preskusih v skladu s standardom EN 646 in/ali EN 648, kot je ustrezno.

V nasprotnem primeru vložnik predloži izjavo, da barvila ali optični osvetljevalci niso bili uporabljeni.

Merilo 6(b) Slimicidi in druge antimikrobne snovi

Vzorci končnega izdelka iz vpojnega papirja ne povzročijo zaviranja rasti mikroorganizmov v skladu s standardom EN 1104.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži ustrezna poročila o preskusih v skladu s standardom EN 1104.

Merilo 6(c) Varnost izdelka

Vsak končni izdelek iz vpojnega papirja, ki vsebuje reciklirana vlakna, ne vsebuje naslednjih nevarnih snovi v količinah, ki presegajo določene mejne vrednosti, in v skladu z določenimi preskusnimi standardi:

formaldehid: 1 mg/dm2 v skladu s standardom EN 1541 (ekstrakcija s hladno vodo),

glioksal: 1,5 mg/dm2 v skladu s standardom DIN 54603,

pentaklorofenol (PCP): 2 mg/kg v skladu s standardom EN 15320 (ekstrakcija s hladno vodo).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži ustrezna poročila o preskusih v skladu z ustreznimi standardi.

Merilo 6(d) Primernost za uporabo

Izdelek iz vpojnega papirja z znakom EU za okolje mora izpolnjevati vse ustrezne zahteve države, v kateri se da na trg.

Pri strukturiranem vpojnem papirju vpojnost posameznega osnovnega lističa vpojnega papirja pred predelavo znaša 10,0 g vode/g vpojnega papirja ali več.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti z merilom in priloži ustrezno dokumentacijo.

Proizvajalci dokažejo primernost za uporabo svojih izdelkov z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje kakovost izdelka v skladu s standardom EN ISO/IEC 17050. Ta standard zagotavlja splošna merila za izjave dobaviteljev o skladnosti z normativnimi dokumenti.

Za strukturirani vpojni papir vložnik predloži izjavo o izpolnjevanju zahteve in priloži ustrezno poročilo o preskusih v skladu s standardom EN ISO 12625-8:2010.

Merilo 7 – Informacije na znaku EU za okolje

Vložnik upošteva navodila za pravilno uporabo logotipa znaka EU za okolje, ki jih vsebujejo Navodila za uporabo logotipa znaka EU za okolje:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Če se uporablja neobvezni del znaka s poljem za besedilo, ta vsebuje naslednje tri navedbe:

majhne emisije v zrak in vodo pri proizvodnji,

majhna raba energije pri proizvodnji,

xx % vlaken, pridobljenih iz trajnostnih virov /xx % recikliranih vlaken (kot je ustrezno).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in priloži sliko embalaže izdelka, na kateri so jasno razvidni znak, registracijska številka/številka licence, po potrebi pa tudi navedbe, ki so lahko prikazane skupaj z znakom.


(1)  Višja vrednost se nanaša na obrate, ki uporabljajo evkalipte iz regij z večjo vsebnostjo fosforja (npr. iberski evkalipt).

(2)  Vrednost emisij NOx za obrate za neintegrirano proizvodnjo CTMP, pri kateri se uporablja hitro sušenje celuloze s paro na osnovi biomase.

(3)  Vrednost KPK za močno beljeno mehansko celulozo (70–100 % vlaken v končnem papirju).

(4)  Metodologija za okoljsko zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

(*1)  Omejitve za H317 veljajo samo za tržne pripravke barvila, sredstva za apreturo površine in materiale za premaze, ki se nanesejo na papir.

(*2)  Omejitev za aluminij ne velja za aluminijeve silikate.