21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2034

z dne 18. oktobra 2018

o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke za začetno obdobje največ treh let z možnostjo podaljšanja za dodatna tri leta.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 (2) je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga Komisiji predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Delegirana uredba (EU) 2016/2375 je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2017–2018 na podlagi novega skupnega priporočila, ki so ga predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/46 (4).

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

(6)

Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v severozahodnih vodah. Navedene države so 31. maja 2018 po posvetovanju s svetovalnim svetom za severozahodne vode in svetovalnim svetom za pelagične staleže Komisiji predložile novo skupno priporočilo o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021. Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 30. avgusta 2018.

(7)

Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) (5). Na srečanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisije in Evropskega parlamenta kot opazovalca, so bili obravnavani zadevni ukrepi. STECF je za nekatere staleže, na primer za stalež morske plošče, ugotovil, da stopnja preživetja posameznih rib morda ni tako zanesljiva kot pri drugih vrstah. Vendar je Komisija upoštevala relativni učinek te izjeme na skupni stalež, ne na posamezne ribe, in to uravnotežila s potrebo po nadaljnji ribolovni dejavnosti in zbiranju podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v primerih, ko je relativna količina mrtvih zavržkov sorazmerno nizka, pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(8)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjemo od obveznosti iztovarjanja zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013, za škampa, ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami v razdelkih ICES 6 in 7, in sicer na podlagi znanstvenih dokazov o stopnji preživetja. Ti dokazi so bili v prejšnjih letih preučeni in STECF je sklenil (6), da je izjema upravičena. Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedene izjeme. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba navedeno izjemo ohraniti tudi v načrtu za zavržke za obdobje 2019–2021.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–99 mm v razdelku ICES 7d znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja, in sicer na podlagi znanstvenih dokazov o stopnji preživetja zavržkov. Ti dokazi so bili v prejšnjih letih preučeni in STECF je sklenil (7), da so dokazi zadostni. Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedene izjeme. STECF je opozoril, da ni bilo predloženih novih podatkov glede lokacije območij odraščanja (8). Ker trenutno ni opredeljenih območij odraščanja, bi se izjema lahko vključila v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021, vendar bi morale države članice predložiti ustrezne podatke takoj, ko se tovrstna območja opredelijo.

(10)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več, in za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 70–99 mm v kombinaciji s selektivnimi orodji (ribolov TR1 in TR2) na podobmočju ICES 7. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov škampa pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju, izvedena z vlečno mrežo Seltra, zagotovila dovolj podatkov, vendar je skupni učinek na ekstenzivni ribolov na škampa z drugimi ribolovnimi orodji še vedno težko oceniti. STECF je navedel, da se ob predpostavki, da je ne glede na orodje stopnja preživetja sorazmerno visoka, lahko sklepa, da je raven zavržkov za navedeni ribolov sorazmerno nizka. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(11)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za škampa, ki se lovi v razdelku ICES 6a znotraj dvanajstih morskih milj od obale z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–110 mm v kombinaciji s selektivnimi orodji. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov škampa pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju zanesljiva in nakazuje sorazmerno visoko stopnjo preživetja. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(12)

Kar zadeva ražo, ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 6 in 7, podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja niso na voljo za vse segmente in kombinacije flote, za katere se uporablja izjema. Ocenjuje se, da so stopnje preživetja razen nekaj izjem na splošno zanesljive, vendar so potrebni podrobnejši podatki. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale čim prej, in sicer vsako leto najpozneje do 31. maja, predložiti: (a) časovni načrt, razvit z namenom povečanja stopnje preživetja in zapolnitve podatkovnih vrzeli, opredeljenih s strani STECF, ki ga STECF vsako leto oceni, ter (b) letna poročila o napredku in vseh spremembah ali prilagoditvah programov v zvezi s stopnjo preživetja.

(13)

Pri preučevanju stopnje preživetja raže je bilo ugotovljeno, da ima cvetasta raža (Leucoraja naevus) znatno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, poleg tega pa so znanstvena dognanja v zvezi s to vrsto manj zanesljiva. Vendar bi popolna izključitev te vrste iz izjeme preprečila ribolov in stalno, natančno zbiranje podatkov. Zato Komisija meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti samo za eno leto ter nujno razviti nove študije in izboljšane ukrepe v zvezi s stopnjo preživetja, ki bi se čim prej, in sicer pred 31. majem 2019, predložili v oceno STECF.

(14)

Novo skupno priporočilo predlaga izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo, ki se lovi s trislojnimi mrežami ali vlečnimi mrežami s širilkami v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja morske plošče pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju zanesljiva in nakazuje sorazmerno visoko stopnjo preživetja. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(15)

Novo skupno priporočilo predlaga izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo, ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, z močjo motorja do 221 kW in dolžino največ 24 metrov, ki lovijo znotraj 12 morskih milj z omejenim trajanjem vleke, najdlje uro in pol, ter plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, z močjo motorja nad 221 kW, ki uporabljajo preskakovalno mrežo ali izločevalno mrežo za bentos. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja morske plošče pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da so znanstveni dokazi kakovostni. Vendar je STECF poudaril, da podatki ne zajemajo vseh zadevnih držav članic ter da je stopnja preživetja pri navedenih vrstah ribolova pod vplivom številnih dejavnikov in zelo spremenljiva. Nadalje je STECF navedel, da zaradi te spremenljivosti ni mogoče zanesljivo oceniti, kakšen bi lahko bil učinek izjeme. V navedenih okoliščinah bi bilo treba izjemo omejiti na eno leto, da je še vedno mogoče zbiranje podatkov, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Navedena izjema se torej lahko vključi v načrt za zavržke do 31. decembra 2019, zadevne države članice pa bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(16)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami v severozahodnih vodah (podobmočja ICES 5, 6 in 7). Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja vrst, ki se lovijo pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je stopnja preživetja vrst, zavrženih pri ribolovu s pastmi in vršami, verjetno visoka. Navedena izjema se torej lahko vključi v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(17)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova. STECF je proučil dokaze, ki so jih predložile države članice (9), in ugotovil, da predloženi dokumenti vsebujejo utemeljene dokaze, da je dodatna izboljšanja glede selektivnosti težko doseči in/ali da so stroški ravnanja z naključnim ulovom nesorazmerni, pri čemer so ti dokazi v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in glede na to, da se okoliščine niso spremenile, je v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnem priporočilu, izjeme de minimis primerno še naprej uporabljati za:

mola, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, v razdelku ICES 7d,

mola, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

morskega lista, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm in večjo selektivnostjo, v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f, 7g in 7h,

morskega lista, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov morskega lista, v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g.

(18)

Novo skupno priporočilo je predlagalo izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za:

vahnjo, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

trsko, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

šura, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k,

skušo, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k.

(19)

Dokaze, ki so jih države članice predložile v zvezi z novimi izjemami de minimis za vahnjo, trsko, šura in skušo, ki se jih lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, je pregledal odbor STECF, ki je ugotovil (10), da je treba zagotoviti dodatne podatke. Glede na to, da sta za zagotovitev teh podatkov potrebna nadaljnji ribolov in zbiranje podatkov, bi bilo treba posamezne izjeme za vsako vrsto omejiti na eno leto, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF. Navedene izjeme bi se morale torej uporabljati začasno, in sicer do 31. decembra 2019.

(20)

Da bi se zagotovila zanesljiva ocena ravni zavržkov za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC), bi morale države članice v primerih, kadar izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji primerov, za katere niso na voljo vsi podatki, in delnih informacij o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, za katero velja ta določba de minimis.

(21)

V skladu s členom 15(5)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko načrti za zavržke vključujejo tudi tehnične ukrepe za ribolov ali vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se povečala selektivnost orodja in zmanjšal nenamerni ulov v Keltskem in Irskem morju, je primerno vključiti več selektivnih ukrepov za pridneni ribolov. STECF je na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice, ugotovil, da so predlagane spremembe za povečanje selektivnosti v severozahodnih vodah eden redkih poskusov regionalnih skupin za zmanjšanje težav z nenamernim ulovom. Tehnične ukrepe bi bilo torej treba vključiti v načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(22)

Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(4) in (5)(c) ter členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v to uredbo.

(23)

Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 preučila oceno STECF in potrebo, da države članice s 1. januarjem 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V več primerih izjeme zahtevajo nadaljnjo ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v teh primerih pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(24)

Na podlagi novega skupnega priporočila je Delegirano uredbo (EU) 2018/46 primerno razveljaviti.

(25)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se v skladu s to uredbo uporablja na podobmočjih ICES 5 (razen razdelka 5a in samo v vodah Unije razdelka 5b), 6 in 7 za pridneni ribolov za obdobje 2019–2021.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   „Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega zadnji del je neposredno pritrjen na vrečo. Zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli, ploskev pa mora imeti raztegnjeno dolžino najmanj 3 m.

2.   „Ploskev Seltra“ pomeni selektivno napravo:

(a)

z zgornjo ploskvijo z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm, nameščeno v razdelek s štirimi ploskvami v razmerju tri očesa velikosti 90 mm proti enemu očesu velikosti 270 mm, ali z zgornjo ploskvijo s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm,

(b)

ki je dolga najmanj 3 metre,

(c)

nameščena največ 4 metre od zaporne vrvi ter

(d)

zajema celotno širino zgornje ploskve vlečne mreže (tj. od roba do roba).

3.   „Selektivna naprava Netgrid“ pomeni selektivno napravo, ki je sestavljena iz razdelka s štirimi ploskvami, vstavljenega v vlečno mrežo z dvema ploskvama z nagnjeno površino mreže z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 200 mm, ki vodi do izhodne odprtine na vrhu vlečne mreže.

4.   „CEFAS Netgrid“ pomeni selektivno napravo Netgrid, ki jo je razvil center Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) za ulov škampa v Irskem morju.

5.   „Vlečna mreža z izločevalno zaklopnico“ pomeni vlečno mrežo, opremljeno z mrežasto zaklopnico, razvito z namenom zmanjšanja ulova trske, vahnje in mola pri ribolovu na škampa.

6.   „Preskakovalna mreža“ pomeni prilagoditev orodja pri vlečnih mrežah z gredjo za pridneni ribolov, in sicer z namenom preprečitve zajetja kamenja, ki bi lahko poškodovalo tako orodje kot ulov.

7.   „Izločevalna mreža za bentos“ pomeni ploščo iz mrežnega materiala z večjimi ali kvadratastimi mrežnimi očesi, pritrjeno na spodnjo ploščo vlečne mreže, ponavadi vlečne mreže z gredjo, za izpustitev bentoškega materiala in morskih odpadkov pred prehodom v vrečo.

8.   „Zaščiteno območje Keltskega morja“ pomeni vode znotraj razdelkov ICES 7f, 7g ter dela 7j, ki leži severno od zemljepisne širine 50° S in vzhodno od 11° Z.

Člen 3

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za:

(a)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami (kode orodja (11): FPO in FIX) na podobmočjih ICES 6 in 7,

(b)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več na podobmočju ICES 7,

(c)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 70–99 mm v kombinaciji z zelo selektivnimi orodji iz členov 9(2) in 10(2) te uredbe na podobmočju ICES 7,

(d)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–110 mm v kombinaciji z zelo selektivnimi orodji iz členov 9(2) in 10(2) te uredbe v razdelku ICES 6a znotraj dvanajstih morskih milj od obale.

2.   Ko se škamp, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti cel, takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista

1.   V razdelku ICES 7d, in sicer znotraj šestih morskih milj od obale, vendar zunaj opredeljenih območij odraščanja, se izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uporablja za ulov morskega lista (Solea solea) pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami (kode orodja: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) z velikostjo mrežnega očesa vreče 80–99 mm, in sicer s plovili, ki:

(a)

so dolga največ 10 metrov in imajo motor z močjo največ 221 kW ter

(b)

lovijo v vodah z globino največ 30 metrov in z omejenim trajanjem vleke, najdlje uro in pol.

2.   Ko se morski list, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se takoj izpusti.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ražo

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za celotni dovoljeni ulov raže (Rajiformes), ki se lovi s kakršnim koli orodjem v severozahodnih vodah (podobmočji ICES 6 in 7).

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej, najpozneje do 31. maja, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene znanstvene podatke oceni vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Za cvetasto ražo se izjema iz odstavka 1 uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

4.   Ko se raža, ujeta v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti takoj in pod morsko gladino.

Člen 6

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za:

(a)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g s trislojnimi mrežami,

(b)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g z vlečnimi mrežami s širilkami,

(c)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki imajo motor z močjo nad 221 kW in uporabljajo vlečne mreže z gredjo (BT2), opremljene s preskakovalno mrežo ali izločevalno mrežo za bentos,

(d)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo (BT2), z najvišjo močjo motorja 221 kW ali največjo dolžino 24 metrov, ki so namenjena ribolovu znotraj 12 morskih milj od obale in z omejenim povprečnim trajanjem vleke, najdlje uro in pol.

2.   Izjeme iz odstavka 1(c) in (d) se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedene izjeme. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

3.   Ko se morska plošča, ujeta v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti takoj in pod morsko gladino.

Člen 7

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja na podobmočjih ICES 5 (razen razdelka 5a in samo v vodah Unije razdelka 5b), 6 in 7 za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami.

2.   Ko se ribe, ujete v primerih iz odstavka 1, zavržejo, se takoj izpustijo.

Člen 8

Izjeme de minimis

1.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(5)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 6 % ter v letih 2020 in 2021 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm v razdelku ICES 7d,

(b)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 6 % ter v letih 2020 in 2021 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(c)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov morskega lista v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g,

(d)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, opremljene s flamsko ploskvijo, za ribolov morskega lista v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f, 7g in 7h,

(e)

za vahnjo (Melanogrammus aeglefinus) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(f)

za trsko (Gadus morhua) 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(g)

za šura (Trachurus spp.) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k,

(h)

za skušo (Scomber scombrus) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k.

2.   Izjeme de minimis iz točk od (e) do (h) odstavka 1 se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 9

Posebni tehnični ukrepi v zaščitenem območju Keltskega morja

1.   Od 1. julija 2019 ribiška plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami na zaščitenem območju Keltskega morja, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 110 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm (12),

(b)

mreža T90 z mrežnimi očesi velikosti 100 mm,

(c)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 160 mm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 5 % ulova predstavlja škamp, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

plošča s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; plovila, katerih dolžina čez vse je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm,

(b)

ploskev Seltra,

(c)

izločevalna rešetka z razdaljo med prečkami 35 mm, kot je opredeljena v Prilogi XIVa k Uredbi (ES) št. 850/98 (13), ali podobna selektivna naprava Netgrid,

(d)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 55 % ulova predstavlja mol ali več kot 55 % ulova predstavljajo morska spaka, oslič ali krilati romb skupaj, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm,

(b)

vreča T90 in podaljšek z mrežnimi očesi velikosti 90 mm,

(c)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 80 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 160 mm,

(d)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 80 mm z valjem s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm krat 2 m.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami v razdelku ICES 7f vzhodno od 5° Z in pri katerih manj kot 10 % ulova predstavljajo trske (Gadidae), uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi velikosti 80 mm, opremljeno s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm.

5.   Namesto zgoraj navedenih orodij se lahko doda selektivno orodje ali pripomoček, za katerega je STECF ocenil, da ima enako ali večjo selektivnost za trsko, vahnjo in mola.

Člen 10

Posebni tehnični ukrepi v Irskem morju

1.   Od 1. januarja 2019 so ribiška plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami v razdelku ICES 7a (Irsko morje), skladna s tehničnimi ukrepi iz odstavkov 2, 3 in 4.

2.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami z mrežnimi očesi vreče velikosti 70 mm ali več in manj kot 100 mm ter pri katerih več kot 5 % ulova predstavlja škamp, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

plošča s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; plovila, katerih dolžina čez vse je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm,

(b)

ploskev Seltra,

(c)

izločevalna rešetka z razdaljo med prečkami 35 mm, kot je opredeljena v Prilogi XIVa k Uredbi (ES) št. 850/98,

(d)

mreža CEFAS Netgrid,

(e)

vlečna mreža z izločevalno zaklopnico.

3.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 10 % ulova predstavljajo vahnja, trska in raža skupaj, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

mreža z mrežnimi očesi velikosti 120 mm,

(b)

vlečna mreža z eliminatorjem s ploščami z mrežnimi očesi velikosti 600 mm in vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

4.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih manj kot 10 % ulova predstavljajo vahnja, trska in raža skupaj, uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm. Ta določba se ne uporablja za plovila, pri katerih več kot 30 % ulova predstavlja škamp.

5.   Namesto zgoraj navedenih orodij se lahko doda selektivno orodje ali pripomoček, za katerega je STECF ocenil, da ima enako ali večjo selektivnost za trsko, vahnjo in mola.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (UL L 336, 23.12.2015, str. 29).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2375 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 39).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018 (UL L 7, 12.1.2018, str. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(11)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1). Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.

(12)  Plošče s kvadratastimi mrežnimi očesi se namestijo v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(13)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).