20.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1975

z dne 14. decembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za jadralna letala in elektronske letalske torbe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (2) določa pogoje za varnost različnih vrst letalskih operacij z različnimi kategorijami zrakoplovov, vključno z operacijami z jadralnimi letali.

(2)

Operatorji, vključeni v upravljanje zrakoplovov iz točk (b)(i) in (ii) člena 2(1) Uredbe (EU) 2018/1139, morajo izpolnjevati ustrezne bistvene zahteve iz Priloge V k navedeni uredbi.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 (3). določa posebna pravila za operacije z jadralnimi letali. Od datuma začetka uporabe navedene uredbe za takšne operacije ne bi več smela veljati splošna pravila za letalske operacije, določena v Uredbi (EU) št. 965/2012. Vendar bi se morala pravila glede nadzora letalskih operacij, ki ga izvajajo pristojni organi držav članic, iz člena 3 Uredbe (EU) št. 965/2012 in Priloge II k navedeni uredbi še naprej uporabljati za letalske operacije z jadralnimi letali, saj navedene zahteve niso specifične za nobeno določeno letalsko operacijo, temveč se uporabljajo horizontalno za vse takšne operacije.

(4)

Uredbo (EU) št. 965/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da bi se upoštevala nova pravila, ki se uporabljajo za operacije z jadralnimi letali, in pojasnilo, katere določbe navedene uredbe se še naprej uporabljajo za operacije z jadralnimi letali.

(5)

Glede na tesno povezavo med določbami Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976 in določbami te uredbe bi bilo treba uskladiti datum njihove uporabe.

(6)

ICAO je leta 2014 v del I in oddelek II dela III Priloge 6 uvedla določbe o uporabi elektronskih letalskih torb za operacije komercialnega zračnega prevoza. Navedene določbe vsebujejo splošne zahteve za uporabo elektronskih letalskih torb in zahtevo za operativno odobritev uporabe aplikacij za elektronske letalske torbe, ki se uporabljajo za varno delovanje zrakoplovov. Zato je treba Uredbo (EU) št. 965/2012 uskladiti z določbami ICAO, tako da se uvedejo novo pravilo, ki vsebuje splošne zahteve za uporabo elektronskih letalskih torb za komercialni zračni prevoz, in nove določbe, ki podpirajo operativno odobritev uporabe aplikacij za elektronske letalske torbe, ki imajo stanje manjše okvare ali okvare nižje kategorije.

(7)

ICAO je leta 2014 v del II in oddelek III dela III Priloge 6 uvedla določbe o uporabi elektronskih letalskih torb za operacije splošnega letalstva. Navedene določbe vsebujejo splošne zahteve za uporabo elektronskih letalskih torb in zahtevo, da pogodbenice določijo merila za uporabo aplikacij za elektronske letalske torbe, ki se uporabljajo za varno delovanje zrakoplovov. Zato je treba Uredbo (EU) št. 965/2012 uskladiti z določbami ICAO, tako da se za nekomercialne operacij s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon in za specializirane operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon uvedejo nova pravila, ki vsebujejo splošne zahteve za uporabo elektronskih letalskih torb in zahteve za uporabo aplikacij za elektronske letalske torbe, ki imajo stanje manjše okvare ali okvare nižje kategorije. Poleg tega ta uredba spreminja Uredbo (EU) št. 965/2012, tako da zahteve za prenosne elektronske naprave za nekomercialne operacije z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, usklajuje s splošnimi določbami ICAO za opremo za elektronske letalske torbe.

(8)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je pripravila osnutek izvedbenih pravil v zvezi s posebnimi pravili za upravljanje jadralnih letal in jih v skladu s točkama (b) in (c) člena 75(2) in členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139 predložila Komisiji v obliki mnenja (4).

(9)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je pripravila osnutek izvedbenih pravil v zvezi z uporabo elektronskih letalskih torb in jih v skladu s točkama (b) in (c) člena 75(2) in členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139 predložila Komisiji v obliki mnenja (5).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 965/2012

Uredba (EU) št. 965/2012 se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa podrobna pravila za letalske operacije z letali in helikopterji, vključno s preverjanji na ploščadi za zrakoplove operatorjev pod varnostnim nadzorom druge države, potem ko pristanejo na aerodromih na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodb.

2.   Ta uredba določa tudi podrobna pravila o pogojih za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasen odvzem ali preklic spričeval operatorjev zrakoplovov iz člena 2(1)(b)(i) in (ii) Uredbe (EU) 2018/1139, razen za balone in jadralna letala, ki se uporabljajo v operacijah komercialnega zračnega prevoza, o privilegijih in odgovornostih imetnikov spričeval ter pogojih, pod katerimi se operacije prepovejo, omejijo ali podredijo določenim pogojem v interesu varnosti.

3.   Ta uredba določa tudi podrobna pravila za pogoje in postopke v zvezi z izjavo operatorjev, ki opravljajo komercialne specializirane operacije z letali in helikopterji ali nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, da so sposobni in imajo na voljo sredstva za izvajanje odgovornosti, povezanih z operacijami z zrakoplovi, in nadzor takšnih operatorjev.“;

(b)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Ta uredba se ne uporablja za letalske operacije z baloni in jadralnimi letali. Vendar se v zvezi s takšnimi letalskimi operacijami z baloni, ki niso privezani plinski baloni, in jadralnimi letali uporabljajo zahteve glede nadzora iz člena 3.“;

(2)

člen 2 se spremeni:

(a)

točke 1, 1a in 1b se nadomestijo z naslednjim:

„(1)

‚Letalo‘ pomeni zrakoplov na motorni pogon z nepremičnimi krili, težji od zraka, ki dobi vzgon v letu zaradi aerodinamične reakcije zraka na njegova krila.

(1a)

‚Helikopter‘ pomeni zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže pretežno z reakcijami zraka na enega ali več rotorjev, ki jih poganja motor in se vrtijo na oseh, ki so pretežno navpične.

(1b)

‚Balon‘ pomeni zrakoplov s posadko, ki je lažji od zraka, ni na motorni pogon in leti bodisi z uporabo plina, lažjega pod zraka, bodisi gorilnika, vključno s plinskimi baloni, toplozračnimi baloni, mešanimi baloni in toplozračnimi zračnimi ladjami, čeprav imajo motorni pogon.“;

(b)

vstavijo se naslednje točke 1c, 1d in 1e:

„(1c)

‚Jadralno letalo‘ pomeni zrakoplov, težji od zraka, ki dobi vzgon v letu zaradi aerodinamične reakcije zraka na fiksne dvižne površine, katerega prosti let ni odvisen od motorja.

(1d)

‚Komercialna operacija‘ pomeni katero koli letalsko operacijo proti plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali se, ko ni na voljo javnosti, opravlja po pogodbi med operatorjem in odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira operatorja.

(1e)

‚Privezani plinski balon‘ pomeni plinski balon s privezovalnim sistemom, s katerim je balon med operacijami nenehno privezan na fiksno točko.“;

(c)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„(9)

‚Uvodni let‘ pomeni katero koli operacijo za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje z namenom, da se pritegnejo novi udeleženci usposabljanja ali novi člani, in ki jo izvede bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 (*1) bodisi organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva.

(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).“;"

(3)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Operatorji upravljajo letalo ali helikopter samo za operacije komercialnega zračnega prevoza v skladu s prilogama III in IV.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

letal in helikopterjev, ki se uporabljajo za prevoz nevarnega blaga;“;

(c)

odstavki 4, 5 in 6 se nadomestijo z naslednjim:

„4.   Operatorji letal in helikopterjev, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon, ki se ukvarjajo z nekomercialnimi operacijami, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami, zrakoplov upravljajo samo v skladu z določbami iz Priloge VII.

5.   Organizacije za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki imajo glavni kraj poslovanja v državi članici, pri izvajanju usposabljanja za letenje v Unijo, znotraj ali iz nje, upravljajo:

(a)

kompleksna letala in helikopterje na motorni pogon v skladu z določbami iz Priloge VI;

(b)

druga letala in helikopterje v skladu z določbami iz Priloge VII.

6.   Operatorji upravljajo letalo ali helikopter samo za komercialne specializirane operacije v skladu z zahtevami iz prilog III in VIII.“;

(4)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 5 te uredbe ter brez poseganja v točko (b) člena 18(2) Uredbe (EU) 2018/1139 in poddel P Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012 (*2) v zvezi z dovoljenjem za letenje se naslednji leti še naprej izvajajo v skladu z zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri ima operator svoj glavni kraj poslovanja, ali če nima glavnega kraja poslovanja, kraja, v katerem ima sedež ali prebivališče:

(a)

leti, povezani z uvedbo ali spremembo tipa letala ali helikopterja, ki jih izvajajo projektivne ali proizvodne organizacije v okviru svojih privilegijev;

(b)

leti brez prevoza potnikov ali tovora, pri katerih gre za prelet letala ali helikopterja zaradi prenove, popravila, pregledov vzdrževanja, inšpekcijskih pregledov, dostave, izvoza ali podobnih namenov.

(*2)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).“;"

(b)

odstavek 4a se spremeni:

(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„4a.

Z odstopanjem od člena 5(1) in (6) se lahko v skladu s Prilogo VII izvajajo naslednje operacije z letali in helikopterji, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon:“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

uvodni leti, leti za spuščanje padal, vleka jadralnih letal ali akrobatski leti, ki jih izvaja bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici, bodisi organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, pod pogojem, da organizacija zrakoplov upravlja na podlagi lastništva ali zakupa brez posadke, da let ne ustvari dobička, ki se distribuira zunaj organizacije, ter da, kadar sodelujejo nečlani organizacije, takšni leti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije.“;

(5)

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se oštevilčenje odstavkov črta in drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 28. oktobra 2012.“;

(b)

odstavki od 2 do 6 se črtajo.

(6)

Priloge I, II, III, IV, V, VI, VII in VIII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 9. julija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 (glej stran 64 tega Uradnega lista).

(4)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 07/2017 z dne 23. avgusta 2017 glede osnutka uredbe Komisije o pregledu operativnih pravil za jadralna letala.

(5)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 10/2017 z dne 18. decembra 2017 glede osnutka uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012.


PRILOGA

Priloge I, II, III, IV, V, VI, VII in VIII k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

točka 6 se črta;

(b)

točka 11a se črta;

(c)

vstavijo se naslednje točke 42a, 42b in 42c:

„(42a)

‚Aplikacija EFB‘ pomeni programsko aplikacijo, ki je nameščena na gostiteljski platformi EFB in zagotavlja eno ali več posebnih operativnih funkcij, ki podpirajo letalske operacije.

(42b)

‚Gostiteljska platforma EFB‘ pomeni strojno opremo, v kateri so nameščene računalniške zmogljivosti in osnovna programska oprema, vključno z operacijskim sistemom in vhodno-izhodno programsko opremo.

(42c)

‚Sistem EFB‘ pomeni strojno opremo (vključno z baterijo, sestavnimi deli za povezljivost in vhodno-izhodnimi sestavnimi deli) in programsko opremo (vključno s podatkovnimi zbirkami in operacijskim sistemom), potrebno za podporo predvidenih aplikacij EFB.“;

(d)

vstavi se naslednja točka 44a:

„(44 a)

‚Elektronska letalska torba (EFB)‘ pomeni elektronski informacijski sistem, ki ga sestavljajo oprema in aplikacije za letalsko posadko ter omogoča shranjevanje, posodabljanje, prikaz in obdelavo funkcij elektronske letalske torbe, ki podpirajo letalske operacije ali naloge.“;

(e)

točka 57 se črta;

(f)

vstavi se naslednja točka 69a:

„(69a)

‚Vmesnik človek-stroj (HMI)‘ pomeni sestavni del nekaterih naprav, ki lahko obdelujejo interakcije med človekom in strojem. Vmesnik sestavljata strojna in programska oprema, ki omogočata, da vložke uporabnikov razlagajo in obdelujejo stroji ali sistemi, ki uporabniku zagotavljajo zahtevane rezultate.“;

(g)

točka 78a se nadomesti z naslednjim:

„(78a)

‚Stanje manjše okvare‘ pomeni stanje okvare, ki ne bi znatno zmanjšalo varnosti zrakoplova in vključuje ukrepe letalske posadke, ki so v okviru njihovih zmožnosti.“;

(h)

vstavi se naslednja točka 78b:

„(78b)

‚Zloraba snovi‘ pomeni uporabo ene ali več psihoaktivnih snovi s strani članov letalske posadke in kabinskega osebja ter drugega osebja, ki opravlja varnostno pomembne naloge, na način, ki:

(a)

pomeni neposredno nevarnost za uporabnika ali ogroža življenje, zdravje ali dobro počutje drugih in/ali

(b)

povzroča ali poslabšuje poklicno, socialno, duševno ali telesno težavo ali motnjo.“;

(i)

vstavita se naslednji točki 96a in 96b:

„(96a)

‚Prenosna EFB‘ pomeni prenosno gostiteljsko platformo EFB, ki se uporablja v pilotski kabini in ni del konfiguracije certificiranega zrakoplova.

(96b)

‚Prenosna elektronska naprava (PED)‘ pomeni kakršno koli elektronsko napravo, običajno, vendar ne omejeno na potrošniško elektroniko, ki jo na krov zrakoplova prinesejo člani posadke, potniki ali je del tovora in ni vključena v konfiguracijo certificiranega zrakoplova. Vključuje vso opremo, ki lahko porablja električno energijo. Električna energija se lahko zagotovi iz notranjih virov, kot so baterije (ki se lahko polnijo ali ne) ali pa so naprave lahko priključene na posebne vire energije na zrakoplovu.“;

(j)

vstavita se naslednji točki 120a in 120b:

„(120a)

‚Aplikacija EFB tipa A‘ pomeni aplikacijo EFB, katere motnja v delovanju ali nepravilna uporaba ne vpliva na varnost.

(120b)

‚Aplikacija EFB tipa B‘ pomeni aplikacijo EFB:

(a)

katere motnja v delovanju ali nepravilna uporaba je kategorizirana kot stanje manjše okvare ali okvare nižje kategorije in

(b)

ki niti ne nadomešča niti ne podvaja sistemov ali funkcij, ki jih zahtevajo predpisi za plovnost, zahteve za zračni prostor ali operativna pravila.“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

v točki ARO.GEN.120 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Pristojni organ oceni vse druge načine usklajevanja, ki jih organizacija predlaga v skladu s:

(1)

točko ORO.GEN.120(b) Priloge III (dela ORO) k tej uredbi;

(2)

točko BOP.ADD.010 Priloge II (dela BOP) k Uredbi Komisije (EU) 2018/395 (*1) za balone ali

(3)

točko SAO.DEC.100(c) Priloge II (dela SAO) k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1976 (*2). za jadralna letala,

z analizo predložene dokumentacije in po potrebi inšpekcijskim pregledom organizacije.

Če pristojni organ ugotovi, da so drugi načini usklajevanja v skladu z izvedbenimi predpisi, nemudoma:

(1)

obvesti prosilca, da se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja, in po potrebi ustrezno spremeni odobritev, dovoljenje za specializirane operacije ali spričevalo prosilca ter

(2)

obvesti Agencijo o njihovi vsebini in priloži kopije ustrezne dokumentacije;

(3)

obvesti druge države članice o drugih načinih usklajevanja, ki so bili sprejeti.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 71, 14.3.2018, str. 10)."

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 20.12.2018, str. 64).“;"

(b)

v točki ARO.GEN.345 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Po prejemu izjave organizacije, ki izvaja ali namerava izvajati dejavnosti, za katere se zahteva izjava, pristojni organ preveri, ali izjava vsebuje vse zahtevane informacije:

(1)

v skladu s točko ORO.DEC.100 Priloge III (dela ORO) k tej uredbi;

(2)

za operatorje balonov v skladu s točko BOP.ADD.100 Priloge II (dela BOP) k Uredbi (EU) 2018/395 ali

(3)

za operatorje jadralnih letal v skladu s točko SAO.DEC.100 Priloge II (dela SAO) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976.

Po tem, ko pristojni organ preveri zahtevane informacije, organizaciji potrdi prejem izjave.“;

(c)

v Dodatku II se preglednica (OBRAZEC EASA 139) nadomesti z naslednjim:

Image Besedilo slike Image Besedilo slike “;

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

v točki ORO.GEN.110 se točka (k) nadomesti z naslednjim:

„(k)

Ne glede na točko (j) operatorji, ki izvajajo komercialne operacije s katerim koli od naslednjih zrakoplovov, zagotovijo, da so člani letalske posadke opravili ustrezno usposabljanje ali prejeli ustrezna navodila za ravnanje z nevarnim blagom, zato da lahko prepoznajo neprijavljeno nevarno blago, ki ga na krov prinesejo potniki ali se na krov naloži kot tovor:

(1)

z enomotornim propelerskim letalom z MCTOM 5 700 kg ali manj in MOPSC 5 ali manj, ki se uporablja za let, ki se opravi podnevi po pravilih VFR, z vzletom in pristankom na istem aerodromu ali območju delovanja;

(2)

z enomotornim helikopterjem, ki ni kompleksni helikopter na motorni pogon, z MOPSC 5 ali manj, ki se uporablja za let, ki se opravi podnevi po pravilih VFR, z vzletom in pristankom na istem aerodromu ali območju delovanja.“;

(b)

uvodno besedilo točke ORO.MLR.101 se nadomesti z naslednjim:

„Razen za operacije z enomotornimi propelerskimi letali z MOPSC 5 ali manj ali enomotornimi nekompleksnimi helikopterji z MOPSC 5 ali manj, ki vzletajo in pristajajo na istem aerodromu ali območju delovanja podnevi po pravilih VFR, je osnovna struktura OM naslednja:“;

(c)

v točki ORO.FC.005 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ODDELEK 2, v katerem so navedene dodatne zahteve, ki se uporabljajo za operacije komercialnega zračnega prevoza, razen operacij komercialnega zračnega prevoza potnikov, ki se opravijo podnevi po pravilih VFR ter se začnejo in končajo na istem aerodromu ali območju delovanja in znotraj lokalnega območja, ki ga določi pristojni organ, z:

(1)

enomotornimi propelerskimi letali z MCTOM 5 700 kg ali manj in MOPSC 5 ali manj ali

(2)

enomotornimi helikopterji, ki niso kompleksni helikopterji na motorni pogon, z MOPSC 5 ali manj.“;

(d)

v točki ORO.FTL.105 se točka 13 nadomesti z naslednjim:

„(13)

‚čas letenja‘ za letala pomeni čas od prvega premika letala z njegovega parkirnega mesta zaradi vzleta do njegove zaustavitve na označenem parkirnem prostoru ter zaustavitve vseh motorjev in propelerjev;“;

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

točka CAT.GEN.105 se črta;

(b)

vstavi se naslednja točka CAT.GEN.MPA.141:

CAT.GEN.MPA.141 Uporaba elektronskih letalskih torb (EFB)

(a)

Kadar se na zrakoplovu uporablja EFB, operator zagotovi, da ne vpliva negativno na delovanje letalskih sistemov ali opreme ali na zmožnost člana letalske posadke za upravljanje zrakoplova.

(b)

Operator ne uporablja aplikacije EFB tipa B, razen če je odobrena v skladu s poddelom M Priloge V (dela SPA).“;

(c)

oddelek 2 v poddelu A se črta;

(d)

oddelek 2 v poddelu B se črta;

(e)

v točki CAT.POL.MAB.105 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Kadar podatki in dokumentacija o masi in ravnotežju izhajajo iz računalniško podprtega sistema za maso in ravnotežje, operator:

(1)

preveri celovitost izhodnih podatkov, da zagotovi, da so podatki v skladu z omejitvami iz AFM, in

(2)

navede navodila in postopke za uporabo v svojem operativnem priročniku.“;

(f)

točka (e) v točki CAT.POL.MAB.105 se črta;

(g)

oddelek 4 v poddelu C se črta;

(h)

oddelek 3 v poddelu D se črta;

(5)

v Prilogi V se vstavi naslednji poddel M:

„PODDEL M

ELEKTRONSKE LETALSKE TORBE (EFB)

SPA.EFB.100 Uporaba elektronskih letalskih torb (EFB) – operativna odobritev

(a)

Operator v komercialnem zračnem prevozu uporablja aplikacijo EFB tipa B le, če je pristojni organ operatorju izdal odobritev za tako uporabo.

(b)

Da bi operator od pristojnega organa pridobil operativno odobritev za uporabo aplikacije EFB tipa B, predloži dokazila, da:

(1)

je bila opravljena ocena tveganja v zvezi z uporabo naprave EFB, ki gosti aplikacijo, ter aplikacijo EFB in z njo povezanih funkcij, v kateri so bila opredeljena povezana tveganja in je bilo zagotovljeno, da se ta ustrezno upravljajo in blažijo;

(2)

so bili vmesniki človek-stroj naprave in aplikacije EFB ocenjeni glede na načela človeških dejavnikov;

(3)

je bil vzpostavljen upravni sistem za EFB ter so bili določeni in izvedeni postopki in zahteve glede usposabljanja za upravljanje in uporabo naprave in aplikacije EFB; ti vključujejo postopke za:

(i)

uporabo EFB,

(ii)

upravljanje sprememb EFB,

(iii)

upravljanje podatkov EFB,

(iv)

vzdrževanje EFB in

(v)

varnost EFB;

(4)

gostiteljska platforma EFB je primerna za predvideno uporabo aplikacije EFB.

Navedena dokazila so specifična za aplikacijo EFB in gostiteljsko platformo EFB, na kateri je aplikacija nameščena.“;

(6)

Priloga VI se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka NCC.GEN.131:

NCC.GEN.131 Uporaba elektronskih letalskih torb (EFB)

(a)

Kadar se na zrakoplovu uporablja EFB, operator zagotovi, da ne vpliva negativno na delovanje letalskih sistemov ali opreme ali na zmožnost člana letalske posadke za upravljanje zrakoplova.

(b)

Operator pred uporabo aplikacije EFB tipa B:

(1)

opravi oceno tveganja v zvezi z uporabo naprave EFB, ki gosti aplikacijo, ter zadevno aplikacijo EFB in z njo povezanih funkcij, v kateri opredeli povezana tveganja in zagotovi, da se ta ustrezno upravljajo in blažijo; v oceni tveganja so obravnavana tveganja, povezana z vmesnikom človek-stroj zadevne naprave in aplikacije EFB; ter

(2)

vzpostavi upravni sistem za EFB, vključno s postopki in zahtevami glede usposabljanja za upravljanje in uporabo naprave in aplikacije EFB.“;

(b)

v točki NCC.OP.200 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Brez poseganja v točko (a) se take situacije lahko simulirajo s piloti pripravniki na zrakoplovu med leti za usposabljanje, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011.“;

(7)

Priloga VII se spremeni:

(a)

točka NCO.GEN.102 se črta;

(b)

v točki NCO.GEN.103 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se začnejo in končajo na istem aerodromu ali območju delovanja;“;

(c)

v točki NCO.GEN.105 se točka (a)(4)(iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

instrumenti in oprema, potrebni za izvedbo zadevnega leta, so vgrajeni v zrakoplov in operativni, razen če seznam minimalne opreme (MEL) ali, če je ustrezno, enakovredni dokument, dovoljuje delovanje z nedelujočo opremo, kakor je določeno v točki NCO.IDE.A.105 ali NCO.IDE.H.105;“;

(d)

točka NCO.GEN.125 se nadomesti z naslednjim:

NCO.GEN.125 Prenosne elektronske naprave

Poveljujoči pilot nikomur na zrakoplovu ne dovoli uporabe prenosne elektronske naprave (PED), vključno z elektronsko letalsko torbo (EFB), ki lahko škodljivo vpliva na delovanje letalskih sistemov in opreme ali na zmožnost člana letalske posadke za upravljanje zrakoplova.“;

(e)

točka (c) v točki NCO.GEN.135 se črta;

(f)

v točki NCO.OP.120 se naslov nadomesti z naslednjim:

NCO.OP.120 Postopki za zmanjšanje hrupa – letala in helikopterji“;

(g)

točka NCO.OP.156 se črta;

(h)

v točki NCO.OP.180 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Brez poseganja v točko (a) se take situacije lahko simulirajo s piloti pripravniki na zrakoplovu med leti za usposabljanje, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011.“;

(i)

v točki NCO.POL.105 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Tehtanje opravi proizvajalec zrakoplova ali potrjena organizacija za vzdrževanje.“;

(j)

v točki NCO.IDE.A.160 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Letala, razen letal tipa ELA1, so opremljena z najmanj enim ročnim gasilnim aparatom:

(1)

v pilotski kabini in

(2)

v vsakem prostoru za potnike, ki je ločen od pilotske kabine, razen če je ta prostor zlahka dostopen za letalsko posadko.“;

(k)

oddelek 3 v poddelu D se črta;

(8)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

v točki SPO.GEN.005 se točka (c)(2) nadomesti z naslednjim:

„(2)

leti za spuščanje padal, vleka jadralnih letal ali akrobatski leti, ki jih izvaja bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici, bodisi organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, pod pogojem, da organizacija zrakoplov upravlja na podlagi lastništva ali zakupa brez posadke, da let ne ustvari dobička, ki se distribuira zunaj organizacije, ter da, kadar sodelujejo nečlani organizacije, takšni leti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije.“;

(b)

točka SPO.GEN.102 se črta;

(c)

v točki SPO.GEN.107 se točka (a)(4)(iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

instrumenti in oprema, potrebni za izvedbo zadevnega leta, so vgrajeni v zrakoplov in operativni, razen če seznam minimalne opreme (MEL) ali, če je ustrezno, enakovredni dokument, dovoljuje delovanje z nedelujočo opremo, kakor je določeno v točki SPO.IDE.A.105 ali SPO.IDE.H.105;“;

(d)

vstavi se naslednja točka SPO.GEN.131:

SPO.GEN.131 Uporaba elektronskih letalskih torb (EFB)

(a)

Kadar se na zrakoplovu uporablja EFB, operator zagotovi, da ne vpliva negativno na delovanje letalskih sistemov ali opreme ali na zmožnost člana letalske posadke za upravljanje zrakoplova.

(b)

Operator pred uporabo aplikacije EFB tipa B:

(1)

opravi oceno tveganja v zvezi z uporabo naprave EFB, ki gosti aplikacijo, ter zadevno aplikacijo EFB in z njo povezanih funkcij, v kateri opredeli povezana tveganja in zagotovi, da se ta ustrezno blažijo; v oceni tveganja so obravnavana tveganja, povezana z vmesnikom človek-stroj zadevne naprave in aplikacije EFB; in

(2)

vzpostavi upravni sistem za EFB, vključno s postopki in zahtevami glede usposabljanja za upravljanje in uporabo naprave in aplikacije EFB.“;

(e)

točka (c) v točki SPO.GEN.140 se črta;

(f)

v točki SPO.POL.105 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Tehtanje opravi proizvajalec zrakoplova ali potrjena organizacija za vzdrževanje.“;

(g)

v točki SPO.IDE.A.180 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Letala, razen letal tipa ELA1, so opremljena z najmanj enim ročnim gasilnim aparatom:

(1)

v pilotski kabini in

(2)

v vsakem prostoru za potnike, ki je ločen od pilotske kabine, razen če je ta prostor zlahka dostopen za letalsko posadko.“;

(h)

oddelek 3 v poddelu D se črta.


(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 71, 14.3.2018, str. 10).

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 20.12.2018, str. 64).“;‘