7.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/10


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/1912

z dne 4. decembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 397 Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 7. aprila 2016 o akcijskem načrtu za DDV napovedala, da namerava predložiti predlog za dokončni sistem davka na dodano vrednost (DDV) za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami. Svet je v svojih sklepih z dne 8. novembra 2016 pozval Komisijo, naj medtem predlaga nekatere izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije, med drugim za namene oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti.

(2)

Direktiva 2006/112/ES določa številne pogoje za oprostitev plačila DDV za dobavo blaga v okviru nekaterih transakcij znotraj Skupnosti. Eden od teh pogojev je, da mora biti blago odposlano ali odpeljano iz ene države članice v drugo.

(3)

Vendar zaradi razlik v pristopu držav članic k uporabi teh oprostitev za čezmejne transakcije prihaja do težav in pravne negotovosti za podjetja. To je v nasprotju s ciljem okrepitve trgovine znotraj Skupnosti in odprave davčnih meja. Zato je pomembno opredeliti in harmonizirati pogoje, pod katerimi se lahko oprostitve uporabljajo.

(4)

Ker so čezmejne goljufije na področju DDV povezane predvsem z oprostitvijo za dobavo znotraj Skupnosti, je treba določiti nekatere okoliščine, v katerih bi bilo treba za blago šteti, da je bilo odposlano ali odpeljano z ozemlja države članice dobave.

(5)

Za zagotovitev praktične rešitve za podjetja in tudi zagotovil za davčne uprave bi morali biti v Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 282/2011 (2) uvedeni dve izpodbojni domnevi.

(6)

Poenostavitev v zvezi z ureditvami skladiščenja na odpoklic bi morale spremljati ustrezne obveznosti evidentiranja, da se zagotovi njihova pravilna uporaba.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 282/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 se spremeni:

(1)

v poglavju VIII se doda naslednji oddelek:

Oddelek 2A

Oprostitve za transakcije znotraj skupnosti

(Členi 138 do 142 Direktive 2006/112/ES)

Člen 45a

1.   Za uporabo oprostitev iz člena 138 Direktive 2006/112/ES se domneva, da je bilo blago odposlano ali odpeljano iz države članice v namembni kraj zunaj njenega ozemlja, vendar znotraj Skupnosti, v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

prodajalec navede, da je odpeljal ali odposlal blago ali da je blago odposlala ali odpeljala tretja oseba za njegov račun, in ima vsaj dve nenasprotujoči si dokazili iz točke (a) odstavka 3, ki sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni druga od druge, od prodajalca in pridobitelja, ali eno dokazilo iz točke (a) odstavka 3 skupaj z enim nenasprotujočim si dokazilom iz točke (b) odstavka 3, ki potrjujeta odpošiljanje ali prevoz in ki sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni druga od druge, od prodajalca in pridobitelja;

(b)

prodajalec ima naslednje:

(i)

pisno izjavo pridobitelja, da je odposlal ali odpeljal blago ali da je blago odpeljala ali odposlala tretja oseba za njegov račun, in navedbo namembne države članice blaga; v tej pisni izjavi je navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja, in

(ii)

vsaj dve nenasprotujoči si dokazili iz točke (a) odstavka 3, ki sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni druga od druge, od prodajalca in pridobitelja, ali eno dokazilo iz točke (a) odstavka 3 skupaj z enim nenasprotujočim si dokazilom iz točke (b) odstavka 3, ki potrjujeta odpošiljanje ali prevoz in sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni druga od druge, od prodajalca in pridobitelja.

Pridobitelj blaga mora prodajalcu predložiti pisno izjavo iz točke (b)(i) najpozneje deseti dan meseca po dobavi.

2.   Davčni organ lahko izpodbija domnevo iz odstavka 1.

3.   Za namene odstavka 1 se kot dokazilo o odpošiljanju ali prevozu sprejme naslednje:

(a)

dokumenti, ki se nanašajo na odpošiljanje ali prevoz blaga, kot so podpisan tovorni list CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz tovora ali račun prevoznika blaga;

(b)

naslednji dokumenti:

(i)

zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga ali bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoza blaga;

(ii)

uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, in ki potrjujejo prihod blaga v namembno državo članico;

(iii)

potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.“;

(2)

v Poglavju X se vstavi naslednji oddelek:

Oddelek 1a

Splošne obveznosti

(Člena 242 do 243 direktive 2006/112/ES)

Člen 54a

1.   V evidenci iz člena 243(3) Direktive 2006/112/ES, ki jo mora voditi vsak davčni zavezanec, ki prenese blago v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic, so naslednje informacije:

(a)

država članica, iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano, in datum, ko je bilo blago odposlano ali odpeljano;

(b)

identifikacijska številka za DDV davčnega zavezanca, ki mu je namenjeno blago, ki jo je izdala država članica, v katero je blago odposlano ali odpeljano;

(c)

država članica, v katero je blago odposlano ali odpeljano, identifikacijska številka za DDV imetnika skladišča, naslov skladišča, v katerem se blago skladišči po prihodu, in datum prihoda blaga v skladišče;

(d)

vrednost, opis in količina blaga, ki prispe v skladišče;

(e)

identifikacijska številka za DDV davčnega zavezanca, ki zamenja osebo iz točke (b) tega odstavka pod pogoji iz člena 17a(6) Direktive 2006/112/ES;

(f)

davčna osnova, opis in količina dobavljenega blaga ter datum, ko je bila opravljena dobava blaga iz točke (a) člena 17a(3) Direktive 2006/112/ES, in identifikacijska številka za DDV pridobitelja;

(g)

davčna osnova, opis in količina blaga ter datum pojava katerega koli pogoja in ustreznega razloga v skladu s členom 17a(7) Direktive 2006/112/ES;

(h)

vrednost, opis in količina vrnjenega blaga ter datum vračila blaga iz člena 17a(5) Direktive 2006/112/ES.

2.   V evidenci iz člena 243(3) Direktive 2006/112/ES, ki jo mora voditi vsak davčni zavezanec, kateremu je dobavljeno blago v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic, so naslednje informacije:

(a)

identifikacijska številka za DDV davčnega zavezanca, ki prenese blago v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic;

(b)

opis in količina blaga, ki mu je namenjena;

(c)

datum, ko blago, ki mu je namenjeno, prispe v skladišče;

(d)

davčna osnova, opis in količina blaga, ki mu je dobavljeno, ter datum pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz točke (b) člena 17a(3) Direktive 2006/112/ES;

(e)

opis in količina blaga ter datum odstranitve blaga iz skladišča po navodilu davčnega zavezanca iz točke (a);

(f)

opis in količina uničenega ali pogrešanega blaga in datum uničenja, izgube ali tatvine blaga, ki je pred tem prispelo v skladišče, ali datum, ko je bilo ugotovljeno, da je blago uničeno ali pogrešano.

Kadar je blago v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic odposlano ali odpeljano imetniku skladišča, ki ni davčni zavezanec, ki mu je namenjena dobava blaga, ni nujno, da so v evidenci navedenega davčnega zavezanca informacije iz točk (c), (e), in (f) prvega pododstavka.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2018

Za Svet

Predsednik

H. LÖGER


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 77, 23.3.2011, str. 1).